Home > Corpus

[[भाग १]] / [[VOLUME I]]Chapter 1

[१] सृष्टिको काम / [I] The Work of Creation

Introduction to the Chapter

[V1.1.1] गुरुको पुकारा{1} १ (गुमान मोहर कामी)

[V1.1.1] Homage to the Guru 1 (Gumān Mohar Kāmī)

1
जय गुरु, जय गुरु,
Victory to the guru, victory to the guru,
2
जय गुरु, जय गुरु।
victory to the guru, victory to the guru!
3
सुइना{2} गुरु, सपना गुरु,
Sleep guru, dream guru,
4
बाबा मेरा, जर्मायौ आमा,
father mine, birth-giving mother,
5
बाबु हो, ज्ञान दियौ,
it was you my father, who gave knowledge,
6
गुरु मेरा बाबु।
guru my father!
7
जदौ गुरु मेरा बाबु।
Salutations, guru my father!
8
जय गुरु,
Victory to the guru,
9
हरि गुरु, भारी गुरु,
great guru, grand guru,
10
बाबा मेरा।
father mine!
11
जदौ गुरु बाबु॥
Salutations, guru my father!

[V1.1.2] रायो सर्सु{3} जप्ने{4}{5} (गुमान कामी)

[V1.1.2] To Recite Over Mustard Seeds 1 (Gumān Kāmī)

1
पूर्व दिशाबाट आया गुरु गोरखना{6}
Came from the eastern direction, Guru Gorakhnāth!
2
पश्‍चिम दिशाबाट आया भक्तिमाता, भक्तिपिता।
Came from the western direction, Respected Mother, Respected Father!
3
उत्तर दिशाबाट आया ओगरी गोगरी गोसाई आया।
Came from the northern direction, Coming-Going Ascetic!
4
दक्षिण दिशाबाट आया मैचनानाथथ।
Came from the southern direction, Maicanānāth!
5
काशीकस्मेराबाट{7} आया गुरु गोरखनाथ।
Came from Kāśī Kasmerā, Guru Gorakhnāth!
6
कौन काज आया{8}
For what purpose have you come?
7
गलि लाया, रुद्राक्षकी माला,{9}
On your neck, you wore a rudrākṣa necklace,
8
अलख जगाया, रन हैया{10}, वन हैया भो,
calling for alms, troubling fields, troubling forests,
9
श्रीखण्ड चुवाचन्दन{11} दारको,
of Śrīkhaṇḍ white sandalwood,
10
नौवै हार्‍या सला बनाया,
you made a nine level pyre,
11
चाँदी{12} लाया रानी{13} भुबुत।
wore pure ash on your forehead.
12
कालुकैलु गाईको गोबर हगाई,
Blackbrown Cow dropped dung,
13
गोलाभुबुत जमाई,
you formed lumps of its ash,
14
गाउँ नगरी पस्या,
entered villages, towns,
15
बज्रठिङ्गा{14} घर आँगनीमा धस्या।
with thunderbolt staff pierced home hearths.
16
अलख जगाया, कौन विधा{15} माग्या,
Calling for alms, for what ashes did you beg?
17
उल्टा सर्सु विधा,
For backward mustard ash,
18
बिल्टा सर्सु विधा माग्या,
straight mustard ash you begged,
19
तोरी सर्सु, मुला सर्सु,
for crooked mustard, radish mustard,
20
भाजी सर्सु, गोपी सर्सु विधा माग्या।
ruddy mustard, leafy mustard ash you begged.
21
यिनी सर्सु कहाँ उत्पन्न भया।
Where did these mustards originate?
22
त्रिशूल गङ्गा पारी, अजुध्या{16} नगरी,
Across the Triśūl River, Ajudhyā City,
23
राम लक्ष्मणका गैरा बारी उत्पन्न भया।
in Rām Lakṣmaṇ's recessed field they originated.
24
कौनले जोत्या, ईश्‍वर महादेवले जोत्या,
Who did the plowing? Lord Mahādev did the plowing.
25
माले गुर्जा{17}, झाले गुर्जा,
A pied humpback ox, a dappled humpback ox,
26
रीट्या कौर्‍या{18} बल्ल दाया।
"Mottled" and "Spotty" were trained to pull the plow.
27
अजिङ्गरको जाकी, तिरिसैको{19} डाँरी बनाया,
He made a boa plow upright, a python plow beam,
28
सुम्ल्या साँपको ज्वाली, लिरे साँपको सोइली,
a swollen snake yoke, blunt-tailed snake yoke bars,
29
पाटपिटम्बरको{20} जोतरा बनाया, चुरे साँपको हलुर,
made shroud cloth yoke straps, viper yoke ties,
30
लुवा{21} बज्यामकी{22} फाली बनाया।
forged a plowshare of Bajyām iron.
31
सातै तला मान्नमी धस्या,
He pierced all seven ids of the earth.
32
सीता पार्वताले{23} जिलाइन् कलाइन्,
Sītā Pārvatā weeded and tended.
33
पैला प्रथम बिबिबारका{24} दिन गरेल्या,
At first, on the premier Thursday, it was done,
34
अकास धाया{25}, पताल धाया।
they went in and out of the sky, went in and out of deep earth.
35
यिनी सर्सु दुई दिनमा गर्भवास्ती रहया,
These mustards on the second day were fertilized,
36
तीनै दिनमा उत्पन्न भया।
in three days they originated.
37
यिनी सर्सु कैसा बन्न{26} लाग्या,
How were these mustards formed?
38
मृत्युमण्डल तीनै दिनमा भेट्या।
In three days they met the world of death.
39
खामाजन पेड लाग्या, हरिया वर्ण पात लाग्या,
They stalked round pillars, leafed green hues,
40
सातै पात सातै हाँगा लाग्या।
branched seven leaves, seven branches.
41
यिनी सर्सुका फूल कैसा लाग्या।
How did these mustards blossom?
42
रन्पा प्याँलो{27}, बन्पा प्याँलो भो।
The fields became yellow, the forests yellow,
43
देखी रमाइलाग्दो भयो।
it was a pleasant sight.
44
सोडा वर्ण कोर्सा लाग्या,
Stick-shaped were the stalks,
45
मोतीसरी दाना लाग्या।
pearl-like were the seeds.
46
उल्टा सर्सु उल्टै भया,
The backward mustard was backward,
47
बिल्टा{28} सर्सु बिल्टै भया।
the straight mustard was straight.
48
यिनी सर्सु कौनले जप्या।
Who recited over these mustards?
49
अकास इन्द्रदेवले, पताल बासुदेवले जप्या,{29}
Sky's Indradev, deep earth's Bāsudev recited over them,
50
सत्यनारायणले जप्या,
Satya Nārāyaṇ recited over them,
51
ईश्‍वर महादेवले जप्या,
Lord Mahādev recited over them,
52
रामचन्द्रले जप्या,
Rāmcandra recited over them,
53
सीता पार्वताले जपिन्,
Sītā Pārvatā recited over them,
54
यिनी सर्सु मेरो गुरुले जप्या,
my guru recited over these mustards,
55
यिनी सर्सु माई कालिकाले जपिन्,
Mother Kālikā recited over these mustards,
56
यिनी सर्सु तेत्तीसकोटी देबीले जपिन्,
three hundred thirty million Goddesses recited over these mustards,
57
यिनी सर्सु मै जप्न पाऊँ त।
may I recite over these mustards!
58
जल हानौं रानीसागर{30} बानौं{31},
Striking the water, bind pure burial grounds,
59
जुमदूत बानौं, करबिर मसान{32} बानौं,
bind the Messenger of Death, bind Karbir Dead Soul,
60
काल मर्‍यो मसान बानौं,
bind dead souls who died at the right time,
61
बिकाल मर्‍यो मसान बानौं,
bind dead souls who died at the wrong time,
62
अगनि{33} परेको मसान बानौं,
bind dead souls who were burned,
63
स्याउली हान्या, झिजामुडा{34} बानौं।
struck with a leafy bough, bind the firewood load!
64
रन बानौं, वन बानौं,
Bind fields, bind forests,
65
गाउने बजाउने बानौं,
bind singers, musicians,
66
घर आँगन बानौं, घर गिरिया{35} बानौं,
bind the house courtyard, bind the house home,
67
अरेसा करेसा बानौं, बस्ने बसनदरा बानौं,
bind drains, alleys, bind benches for sitting,
68
सिला{36} मैन खामी बानौं, मूली ढोका{37} बानौं,
bind the foundation stone, the central pillar, bind the main door,
69
दुँवादोबाटो{38} बानौं।
bind haunted crossroads!
70
ॐ ऐर्‍यालु कैर्‍यालु।{39}
Om! With bitter and choking gourds,
71
तेरा मुख खरानी हालु,
stuff your mouth with ashes,
72
तोइ लागन्यालाई भसम पारुँ,
you who effect, to ash deplete,
73
चौवै गङ्गा तारुँ,
across the four rivers retreat,
74
बज्रठिङ्गाले भसम पारुँ,
by a thunderbolt staff to ash deplete!
75
तोइ लागन्यालाई,
You who effect,
76
तोरी सर्सु राया सर्सुले भसम पारुँ।
by this ruddy mustard, dark mustard, to ash deplete!
77
फू{40} मन्तर।
Blow, mantar!
78
श्री महादेवको बाचा,
The oath of Lord Mahādev,
79
राम लक्ष्मणकी बाचा,
the oath of Rām Lakṣmaṇ,
80
सीता पार्वताको बाचा,
the oath of Sītā Pārvatā,
81
अकास भोटे लामाको बाचा,
the oath of sky's Tibetan Lāmā,
82
पताल बेत लामाको बाचा,
the oath of deep earth's Cane Lāmā,
83
राजा सिजापतीको बाचा,
the oath of Sijāpatī King,
84
कालु{41} जैसीको बाचा,
the oath of Kālu Jaisī,
85
रम्मा पुराचमको बाचा,
the oath of Rammā Purācam,
86
नौला कौलाको{42} बाचा,
the oath of Unintroduced Powers,
87
नरसिंहको बाचा,
the oath of Narsiṅgh,
88
भैरमको बाचा,
the oath of Bhairam,
89
तेत्तीसकोटी देबीको बाचा,
the oath of three hundred thirty million Goddesses,
90
हनुमानबिर{43}को बाचा,
the oath of Hanumān Warrior,
91
मेरो बाचा।
my oath!
92
यिनी बाचा टार्नु छैन,
If these oaths do not drive you away,
93
लुवाका बज्रसोठा{44} खानुपर्ने छ।
may you be force-fed an iron rod!
94
फू मन्तर।
Blow, mantar!
95
श्री महादेवको बाचा।
The oath of Honorable Mahādev,
96
मेरा गुरुको बाचा,
the oath of my guru,
97
आइतताइतको{45} बाचा॥
the oath of a Sunday exorcist!

[V1.1.3] ढ्याङ्ग्रो समात्दा १ (गुमान कामी)

[V1.1.3] Taking Hold of the Drum 1 (Gumān Kāmī)

1
काठ गोब्री{46}, चँवरीका पात,
Blue-pine wood, yak tail,
2
आऊ भाइ रामाको{47} सात{48}
come, little brother, as the shaman's pal!
3
मेरो ढ्याङ्ग्रोको उल्का सङ्कस्ट{49},
My drum's "Comet," "Saturn,"
4
राहु केतु{50} शनिश्‍चर मङ्गल,
Rāhu, Ketu, Venus, Mars,
5
सब टर्नु जावस्,
distance all of these,
6
दुस्मन हटेर जावस्।
destroy my enemies!
7
भूतप्रेत कक्सीबोक्सी,
Ghosts, ghouls, witches great, witches small,
8
बज्यूबर्माले,
by vengeance suicides male and female,
9
मलाई झेप नगरोस्।
protect me from them all!
10
फू मन्तर।
Blow, mantar!
11
श्री महादेवको बाचा॥{51}
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.1.4] आगो र धूपको जप (गुमान कामी)

[V1.1.4] Recitation over Fire and Incense (Gumān Kāmī)

1
माथि फालू, मष्ट बाबु,{52}
Leap up, Father Maṣṭa,
2
चाँदी बिराजेउ दिई,
I've provided a silver throne,
3
सुन गजा दिई,
provided a golden drumstick,
4
पीठ छाप{53} लाएऊ।
deliver a pat on the back!
5
मेरो अगाडिको दल दिया,
They put force at my front,
6
मेरो पछाडिको बल दिया,
put strength at my back,
7
मष्ट बाबु, भन्या।
Father Maṣṭa, said.
8
तल फालू, दार्‍या मष्ट,
Cast down, Tooth Maṣṭa,
9
दुध्या मष्ट, लार्‍या मष्ट,
Milk Maṣṭa, Dear Maṣṭa,
10
पहर्‍या मष्ट, कोर्‍या मष्ट,
Hill Maṣṭa, Itchy Maṣṭa,
11
खम्मारी{54} मष्ट, सहदेव{55} मष्ट,
Drumwood Maṣṭa, Peaceful Maṣṭa.
12
मेरो अगाडि चल्या,
Moving at my front,
13
सिर कुम बस्या।
they rest on my head, my shoulders.
14
मलाई रक्या चिन्त गर्‍या।
They are concerned for my safety.
15
तल फालू, जोली मगराह{56} छन्,
Cast down, there is a pair of albino dwarfs,
16
काली गोरी, काली ईश्‍वर, काल मङ्काल,
Black-White One, Black Lord, Black Maṅkāl,
17
सिर कुम बस्या।
rest on my head, my shoulders.
18
मेरो अगाडिको दल भया,
There is force at my front,
19
मेरो पछाडिको बल भया,
there is strength at my rear,
20
काल मङ्कालको अगाडिको दल गर्‍या,
Black Maṅkāl's force is at my front,
21
मेरो पछाडिको बल गर्‍या,
strength at my rear,
22
तिमी जो हान्या बान्या, सान मान,
having bound all you that have struck, show respect!
23
कोई{57} भाइ भयार सब टार्‍या,
Whichever brothers Bhayār, drive away them all!
24
फू मन्तर।
Blow, mantar!
25
श्री महादेवको बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.1.5] आङ बाँने जप १ (गुमान कामी)

[V1.1.5] Recitation to Bind the Body 1 (Gumān Kāmī)

1
होखा बानौं, कोखा बानौं,
Bind my side, bind my hide,
2
दफा बानौं, सिर राहु, सिर याहु,
bind my parts, Head Rāhu, Head Yāhu,
3
मक्कर राह{58} सरस्वती,
Dwarf Saraswatī,
4
नौ नाडी बाह्र कोठारी बानौं,
bind my nine pulses, my twelve organs,
5
हात किलिक{59} बानौं,
bind my hand's palm,
6
नङ्गको पोरी बानौं,
bind the dirt under my nails!
7
आङ राखुँ अगनिबाण{60},
Place on my body Agni Barb,
8
पंछी राखुँ प्रजा ज्ञानी{61},
place behind Prajā Gyānī,
9
धौल्याछड्क्याबिर{62}
Difficult, Sharp-tusked Boar,
10
असान काया, मसान काया,
Dread Soul Body, Dead Soul Body,
11
रग्त{63} भूत, कक्स्याबोक्सा,
Blood Ghost, witches, bewitchers;
12
जम जमाया{64},
assembling all composed,
13
धुधुर गया।{65}
they are dum-de-dum disposed!
14
फू मन्तर।
Blow, mantar!
15
श्री महादेवको बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.1.6] मञ्जुत्यालाई{66} सृष्टि गर्नुको मेला (गुमान कामी)

[V1.1.6] Event of the Creation of Man (Gumān Kāmī)

1
मेरो महादेव कहाँ उब्जो, इन्द्रघरमा।
Where did my Mahādev originate, at Indra's house.
2
मेरो सीतायौ कहाँ उब्जो, नारायणघरमा।
Where did my Sītā originate, at Nārāyaṇ's house.
3
मेरो महादेव सिरान{67} कहाँ पर्‍यो, पूर्व दिशा पर्‍यो,
Where was my Mahādev's head, to the east.
4
गोरान कहाँ पर्‍यो, पश्‍चिम दिशा पर्‍यो,
Where were his feet, to the west,
5
दायाँ हात उत्तर दिशा,
his right hand to the north,
6
बायाँ हात दक्षिण दिशा,
his left hand to the south,
7
महादेव उत्पन्न भया।{68}
Mahādev came into being.
8
नारायणजीले मर्जी भयो कि,
Nārāyaṇjī declared,
9
मेरी सीतायौ, मेरी पार्वतौ,
"O my Sītā, O my Pārvatā,
10
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी,
you are a son to me, you are a daughter to me.
11
लैजाऊ चेलीयौ{69}, सुन दाइजो, भन्दा भन्या,
Take, my descendant, a dowry of gold," he said.
12
लैजाऊ चेलीयौ, चाँदी दाइजो, भन्दा भन्या।
"Take, my descendant, a dowry of silver," he said.
13
सुन दाइजो, चाँदी दाइजो हामी लेउनौं,
"A dowry of gold, a dowry of silver, we will not take,
14
हाम्रै द्याउन{70} छन्, भन्दा भनिन् सीताले।
they're at our mansion," said Sītā.
15
तामुतामा लैजाऊ, काँसाभरन लैजाऊ चेलीयौ,
"Take things of copper, take utensils of bronze, my descendant,
16
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी, भन्या।
you are a son to me, you are a daughter to me," he said.
17
हामी लेउनौं, हाम्रै द्याउन छन्, भन्दा भनिन्।
"We will not take them, they're at our mansion," she said.
18
हात्ती अलग लैजाऊ, घोडातबेला लैजाऊ चेलीयौ,
"Take a stable of elephants, take a stable of horses, my descendant,
19
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी, भन्या।
you are a son to me, you are a daughter to me," he said.
20
हामी लेउनौ, बाबु नारायण, हामी लेउनौ, भनिन्।
"We will not take them, father Nārāyaṇ, we will not take them," she said.
21
क्या दाइजो लिन्छ्यौ त, भन्, भन्दा भन्या।
"Then what dowry will you take, name it," he said.
22
हामी, बाबु नारायण, मान्दम{71} दाइजो लेदिऊ,
"We, father Nārāyaṇ, will take the dowry of the world,
23
पृथ्वी दाइजो लेदिऊ, भन्दा भनिन्।
we will take the dowry of the earth," she said.
24
पृथ्वी दाइजो म कसरी देउँ तिमीलाई,
"How can I give you the dowry of the earth,
25
नौ जुन छन्, नौ बेल{72} छन्,
there are nine moons, there are nine suns,
26
मान्दम गलगल{73} भया, मान्दम थलथल{74} भया,
the world is soft and fluid, the world is unstable and muddy,
27
ढुङ्गी गलगल भया, माटी थलथल भया,
the stones are soft and fluid, the soil is unstable and muddy,
28
म कसरी देउँ, मान्दम दाइजो, नारायणले भन्या।
how can I give away the dowry of the world?" said Nārāyaṇ.
29
मेरो बाबु नारायणौ, मैले भने कि,
"My father Nārāyaṇ, what I say is,
30
नौ जुनको एकै जुन राख्यौ,
of the nine moons, leave one moon,
31
नौ बेलको एकै बेल राख्यौ, भनेर सीताले भनिन्।
of the nine suns, leave one sun," said Sītā.
32
नौ जुनको एकै जुन राख्या,
Of the nine moons he left one moon,
33
नौ बेलको एकै बेल राख्या,{75}
of the nine suns he left one sun.
34
त्यहाँबाट पृथ्वी राचेयो,
After that the earth was formed,
35
अन्तर{76} ढुङ्गी, अन्तर माटी,
to one side stones, to one side soil,
36
मान्दम जामियो।
the world was solidified.
37
पूर्व दिशा खुले,
The eastern direction opened,
38
पश्‍चिम दिशा खुले,
the western direction opened,
39
उत्तर दिशा खुले,
the northern direction opened,
40
दक्षिण दिशा खुले,
the southern direction opened,
41
चारै दिशा खुले,
the four directions opened,
42
गङ्गा भारी गया, खोला भया,
Mother River was filled, rivers were filled,
43
मान्दम राचेयो, पृथ्वी जामियो,
the world was formed, the earth was solidified,
44
सब कुरा सृष्टि भया।
everything was created.
45
महादेवले मर्जी भया कि, सीता पार्वतौ,
Mahādev declared, "O Sītā Pārvatā,
46
मान्दम दाइजो लेऊ, पृथ्वी दाइजो लेऊ।
take the dowry of the world, take the dowry of the earth."
47
बिना मञ्जुत्या मान्दम रहनुहुँदैन, भन्दा भनिन्।
"Without man, the world will not survive," she said.
48
लौ क्याको मञ्जुत्या गराउनुपर्‍यो त, भन्या।
"Well, of what must I make man then," he said.
49
लौ सुनको बनाऊ, भनेर,
"Well, make it of gold," so saying,
50
हात जोड्या, पाउ जोड्या, सिर जोड्या, भएन।
he joined hands, joined feet, joined a head, that wasn't it.
51
त्यहाँबाट चाँदीको मञ्जुत्या बनाया,
After that he made a man of silver,
52
हात जोड्या, पाउ जोड्या, सिर जोड्या, भएन।
joined hands, joined feet, joined a head, that wasn't it.
53
त्यहाँबाट तामाको बनाया।
After that he made a man of copper.
54
यो तामाको महाजान्ने होला, महासुन्ने होला,
"This of copper may know much, may hear much,
55
मञ्जुत्याको जात तामाको बनाऊ,
make the race of man of copper,"
56
भनेर, ऊ पनि बोलेन।
so saying, it also didn't speak.
57
त्यहाँबाट पितलको बनाया, बोलेन।
After that he made it of brass, it didn't speak.
58
गिल्टीको{77} बनाया, बोलेन।
After that he made it of nickel, it didn't speak.
59
त्यहाँबाट लुवाको बनाऊ, महाबलियो होला,
"Make it of iron, it may be extremely strong,
60
मान्दम रहला भनेर, लुवाको बनाया।
it may preserve the world," so saying, he made it of iron.
61
काँचो वृक्ष चपायो, बादो{78} पहरा फोर्‍यो,
It chewed away living trees, shattered immovable rocks,
62
मान्दम उजार्‍यो, महादानुवा{79} राक्षस भयो।
ruined the world, was a great demon.
63
लौ यो मञ्जुत्या हुँदैन,
"Well, this cannot be man,"
64
भनेर, फेरि भगवानलाई मालुम भयो।
so saying, it was again clear to Bhagawān.
65
अब श्रीखण्डमा जाऊ, चुवाचन्दन ल्याऊ,
"Now, go to Śrīkhaṇḍ, bring back white sandalwood,
66
नौ हारे सलो जमाऊ, र मञ्जुत्या बनाऊ।
assemble a nine level pyre, and make man."
67
महादेवले सलो जमाउँदा खरानीको डिग्री बनाया।
Having assembled the pyre, Mahādev made a ball of ashes.
68
कंसराज्यामा कंसरानीका{80} सुनभाल्या{81} मुर्को{82} छन्,
"In the Demon Kingdom, the Demon Queen has an old cock, a chicken,
69
मुर्काको अभेद ल्याऊ,
bring back chicken's filth,
70
त्यो अभेद र त्यो खरानी जुरायो,
mix together that filth and those ashes,
71
र मञ्जुत्या बनाऊ, भन्या।
and make man," he said.
72
त्यो कुखुराको अभेद र खरानी जमाया, मञ्जुत्या बनाया।
That chicken's filth and those ashes he combined, made man.
73
हात जोड्या, पाउ जोड्या, सिर जोड्या, गोडा जोड्या,
He joined hands, joined feet, joined a head, joined legs.
74
लौ पूण सास{83} हालौं, भनेर,
"Well, insert life breath," so saying,
75
पूण सास हाल्या, रगत वंश छोड्या।
he inserted life breath, deposited a bloodline.
76
लौ अब छैटि रातमा{84},
"Well, now on the sixth night,
77
खोज मञ्जुत्या, तेरो भाग, भनेर,
look man, for your share," so saying,
78
भावीले जर्म{85} दिन कर्म फल लेखे।
Bhābī wrote, "The day of birth yields karma."
79
महादेवले सेता चँवर{86} सिरानमा हौंक्या{87},
Mahādev brushed a white yak tail at the head,
80
काला चँवर गोर्‍यानमा हौंक्या,
brushed a black yak tail at the feet,
81
बज्रठिङ्गाले सात चवक मार्दा,
with a thunderbolt staff delivering seven blows,
82
बोल मञ्जुत्या भने,
"Speak, man," he said,
83
हाँ हाँ हुँ हुँ गर्‍यो,
"Hā̃ hā̃, hũ hũ," it went.
84
मरी गयाइ, भनी महादेवले सराप दिया।{88}
"Go and die," so saying, Mahādev gave a curse.
85
रुन मर्न सीताले,
Crying and weeping, Sītā:
86
लौ, मञ्जुत्याको मर्न्या सराप भयो।
"Well, man has been cursed to die."
87
लौ किन रुन्छ्यौ सीता, महादेवले मर्जी भयो।
"Well, why do you weep, Sītā?" declared Mahādev.
88
सीताले भनिन् कि, मञ्जुत्याको मर्न्या सराप भयो,
Sītā said, "Man has been cursed to die,
89
कसरी मान्दम रहने हो, कसरी पृथ्वी रहने हो,
how can the world survive, how can the earth survive,
90
मञ्जुत्यालाई मर्ने सराप तिमीले किन दियौ,
why did you give man the curse of death?"
91
भनेर, सीताले भनिन्।
thus said Sītā.
92
सीता पार्वतौ,
"O Sītā Pārvatā,
93
हामीभन्दा तिमी जान्या भयौ, तिमी सुन्या भयौ,
you know more than we do, you understand more than we do,
94
तिमी हाम्रो बुद्घि विचार गरौ, हाम्रो अक्किल{89} विचार गरौ,
think about our bright idea, think about our clever plan,"
95
भनेर महादेवले भन्या।
thus said Mahādev.
96
जेठ{90} मैनामा काङ्री{91} लगाइद्यौ,
"In the month of Jeṭh, plant cucumbers,
97
असार मैनामा काङ्री जाग्दछ,
in the month of Asār, they sprout,
98
साउन मैनामा झाल खेल्छ,
in the month of Sāun, their vines climb,
99
भदौ मैनामा ढाटे फूल{92} हाल्छ,
in the month of Bhadau, they bloom,
100
असोज मैनामा काङ्री फल्दछ,
in the month of Asoj, they fruit,
101
काङ्री टिपी लेऊ, भनेर,
pick the cucumbers, bring them here," so saying,
102
काङ्री लगाईद्यौ, भन्दा भन्या महादेवले।
"Plant cucumbers," said Mahādev.
103
जेठ मैनामा काङ्री लगाइन्,
In the month of Jeṭh, she planted cucumbers,
104
असार मैनामा काङ्री जाग्यो,
in the month of Asār, they sprouted,
105
साउन मैनामा झाल खेल्यो,
in the month of Sāun, their vines climbed,
106
भदौ मैनामा ढाटे फूल हाल्यो,
in the month of Bhadau, they bloomed,
107
असोज मैनामा काङ्री फल्यो।
in the month of Asoj, they fruited.
108
जाऊ सीता, घाम घमायौं, पानी पिसायौं,{93}
"Go, O Sītā, in sunshine I went, water I spent,
109
काङ्री टिपी ल्याऊ, भनेर महादेवले भन्या।
pick the cucumbers, bring them here," said Mahādev.
110
सीता पार्वता ठारी गाढी पारिन्,
Sītā Pārvatā put on a skirt, an outer wrap,
111
दोलामे चुल्ठी बाटिन्{94},
braided her hair into two braids,
112
काङ्रीका झालमा गइन्।
went to the cucumber vines.
113
फूल टिपेर माथ लगाइन्,
Picking flowers, she put them on her head,
114
छियाँ{95} टिपेर मुखमा हालिन्,
picking tiny ones, she put them in her mouth,
115
अतर्ताल्या{96} काङ्री टिपिन्,
half ripe cucumbers she picked,
116
आँसी बिर्‍या{97} काङ्री टिपिन्,
those the size of sickle handles,
117
सातु बिर्‍या काङ्री टिपिन्,
the size of flour lumps, she picked,
118
पियाल छायाको भएको टिपिन्,
cucumbers with a yellow shadow she picked,
119
पियाल पूरा काङ्री टिपिन्,
those that were completely yellow she picked,
120
खर्च्याको टिपिन्, ल्याइन्।
those that were withered she picked, brought them back.
121
लौ महादेव, घाम घमायौ, पानी पिसायौ,
"Well, Mahādev, in sunshine you went, water you spent,
122
लौ, काङ्री खाऊ भनेर महादेवलाई दिइन्।{98}
well, eat cucumbers," so saying, she gave them to Mahādev.
123
हामी काङ्री खान्नौं।
"We won't eat cucumbers.
124
तिमीले फूल टिपेर माथ लगायाकि छौ, गर्व गल्ने{99} भयो।
Flowers that you picked and put on your head, they are miscarriages;
125
छियाँ टिपेर मुखमा हाल्याइ छौ, बालख मर्ने भयो।
tiny ones you picked and put in your mouth, they are infants' deaths;
126
अतर्ताल्या काङ्री टिपे छौ, तीन, दुई बर्षौ मर्ने भयो।
half ripe cucumbers you picked, they are three and two year olds' deaths;
127
सातु बिर्‍या काङ्री टिपे छौ, तन्नेरी मर्ने भयो।
those the size of flour lumps you picked; they are adolescents' deaths;
128
पियाल छायाको काङ्री टिपे छौ, छौतीसे बतीसे मर्ने भयो।
those with a yellow shadow you picked, they are adults' deaths;
129
पियाल पूरा काङ्री टिपे छौ, अदबैशे मर्ने भयो।
those that were completely yellow you picked, they are middle aged deaths;
130
खर्च्याको काङ्री टिपे छौ, बूढो भई मर्ने भयो।
withered ones you picked, they are old ones' deaths.
131
बालख मर्ने भयो, गर्व गल्ने मर्ने भयो।
Children will die, there will be miscarriages.
132
तिमीले मञ्जुत्याको मर्ने सराप आफैं गरेउ,
You have yourself made man's curse of death,"
133
भनेर महादेवले भन्नुभया।
so saying, Mahādev spoke.
134
सीता पार्वता रुन मर्न लागिन्।
Sītā Pārvatā cried and wept.
135
किन रुन्छ्यौ सीतौ, मञ्जुत्याको बार हालौंला,{100}
"Why do you weep, O Sītā, I will put up a fence for man,
136
ग्रह टारौंला{101} भनेर महादेवको मर्जी भयो।
I will distance the planets," declared Mahādev.
137
कालु जैसीलाई राखौंला,
"I will put there Kālu Jaisī,
138
दिन लगन हेरौला, घडी पला हेरौला,
he will calculate auspicious moments, will calculate the exact time,
139
ग्रह सिला{102} हेरौला, ग्रह लक्षण हेरौला।
will calculate the positions of planets, will calculate the signs of planets.
140
हुन्या बाहुनलाई राखौंला,
I will put there Hunyā Bāhun,
141
कथा लगाउँला, सप्ताह लगाउँला,
he will read the stories, will perform the seven day ritual,
142
रुद्री पाठ गरौला, मञ्जुत्याको ग्रह काटौला।
will recite the Rudrī text, will diminish the effects of planets on men.
143
नरौऊ सीतौ,
Don't cry, O Sītā,
144
रम्मा पुराचम झाङ्ग्री झिङ्ग्रातमलाई राखौंला,{103}
I will put there Rammā Purācam, Jhāṅgrī Jhiṅgrātam.
145
जुमदूत जुमकाल,
The Messenger of Death, the Time of Death,
146
अल्प{104} काल अल्प खड्गा टारौला,
untimely deaths, untimely children's crises he will postpone,
147
दुँवादोबाटा घोप्ट्या परेको,
secretly at haunted crossroads,
148
मसानसाथ लागेको,
causing dead souls to be with him,
149
सातसतरा{105} पसेर,
having entered the underworld,
150
अल्प काल, अल्प गौंडा{106} टारौला,
untimely deaths, untimely crises he will postpone,
151
मञ्जुत्यालाई बचाउँला{107}, भन्या।
he will save man," he said.
152
नरौऊ सीता, भनेर महादेवले सीतालाई सम्झाया।
"Don't cry, Sītā," so saying, Mahādev reminded Sītā.
153
सम्झाउँदाखेरि मति,
Reminding her,
154
लौ यसको भोग के दिनुपर्छ,
"Well, what kind of sacrifice has to be given,
155
अब क्याको बाँच्छ त।{108}
now, with what to save him?"
156
हात्ती आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ,
"Mother Elephant, go in place of man,
157
मञ्जुत्याले गाली सराप पाऊन्या भयो,
man has received an angry curse,
158
बिना मञ्जुत्याको मान्दम रहँदैन, महादेवले भन्या।
without man the world cannot survive," said Mahādev.
159
हात्ती आमाले भने कि, हामी जाँदौन,
Mother Elephant said, "We will not go,
160
हामी जाउँला मञ्जुत्याको सवारी धानौंला{109}
if we go, it will be to carry man on his journeys."
161
घोडी आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ।
"Mother Horse, go in place of man."
162
हामी जाँदौन, हामी मञ्जुत्याको कमारो हौंला भनिन्।
"We will not go, we will be man's slave," she said.
163
भैंसी आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ।
"Mother Buffalo, go in place of man."
164
हामी जाँदौन, हामी माईको भोगमा जाउँला भनिन्।
"We will not go, we will go as sacrifices to the goddess," she said.
165
गाई आमायौ, कालुकैलुयौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ।
"Mother Cow, O Blackbrown One, go in place of man."
166
गाई आमाले भने कि, हामी जाँदौन,
Mother Cow said, "We will not go,
167
हाम्रा छोराले मान्दमी पाल्नन्, पृथ्वी रच्नन्,
our sons will raise the world, will protect the earth,
168
हाम्रा दूधले बर्माधार चल्छ,
our milk is an offering to deceased Brāhmans,
169
हाम्रा गोबरले मूलढोका पोत्न हुन्छ,
our dung is smeared on the main doorway,
170
हाम्रा गहुँतले सुद्घसारमा चल्छ,
our urine is used to purify,
171
हामी मान्दमी पालौंला, पृथ्वी रचौंला,
we will raise the world, we will protect the earth,
172
हामी जाँदौन, भनिन्।
we will not go," she said.
173
बाख्री आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ,
"Mother Goat, go in place of man,
174
मञ्जुत्याले गाली सराप पाउन्या भयो।
man has received an angry curse."
175
हामी जाउँना, जुमदूतमा, जुमकालमा।
"We will not go, to the Messenger of Death, to the Time of Death.
176
मष्टा भोगमा, बर्मा भोगमा हामी जाँदौला,
As sacrifices to Maṣṭā, as sacrifices to deceased Brāhmans we will go,
177
मञ्जुत्याको सट्टामा हामी जाँदौन, भनिन्।
in place of man we will not go," she said.
178
भेडी आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ।
"Mother Sheep, go in place of man."
179
हामी जाउँना, बराहका भोगमा जाउँला।{110}
"We will not go, as sacrifices to Barāh we will go."
180
सुँगुर आमायौ, मञ्जुत्याको सट्टामा जाऊ।
"Mother Pig, go in place of man."
181
खोल्सा घाब्रेको{111} भोगमा जाउँला, भनिन्।
"As sacrifices to the ravine ghost we will go," she said.
182
त्यहाँबाट कंसराज्या,
After that, "In the Demon Kingdom,
183
कंसरानीका सुनभाले छन्, सुनपोथी छन्,
the Demon Queen has an old cock, an old hen,
184
लौ, तिनीलाई बैदाइकन{112} ल्याऊ, भन्दा भन्या।
well, having summoned them, bring them here," he said.
185
कंसरानी, तुम्रो सुनभाले कति रुप्प्या{113} मोल छ।
"O Demon Queen, how many rupees is the price of your old cock?"
186
हाम्रा सुनभाले सय रुप्प्या मोल छ, भनिन्।
"The price of our old cock is one hundred rupees," she said.
187
सय रुप्प्या हाम्रो मोल होइन, हाम्रो मोल चार पैसा{114} हो,
"One hundred rupees is not our price, our price is four paisā,
188
मञ्जुत्याले आट्टि{115} दिन्छ भने हामी जान्छौं,
if man will grant our sacred promise, then we will go,"
189
सुनभाले, सुनपोथीले भन्या।
said the old cock, the old hen.
190
तुम्रो आँट्नु क्या हो त, सोध्यो।
"So, just what is your sacred promise?" he asked.
191
लौ, दुवार कुनामा बास माग्छौं,
"Well, we want to stay in the corner by the door,
192
पोत्ने ठाउँमा मलीच पार्न{116} दिन्छ भने जान्छौं,
if we're allowed to defecate on clean floors, then we will go,
193
भरी भाँडो ढाल्न दिन्छ भने जान्छौं,
if we're allowed to upset filled pots, then we will go,
194
चुलापारी फुत्फुती खेल्न{117} दिन्छ भने जान्छौं,
if we're allowed to peck around the hearth, then we will go,
195
सम्मदोप्पर{118} सम्मनारायणघरमा,
if until midday, even in Nārāyaṇ's house,
196
चारो बुझाउन दिन्छ भने जान्छौं,
we're allowed to scratch for food, then we will go,
197
सम्मदोप्पर हाम्रो भाका{119} भया,
until midday is our promised time,
198
यसकारणले हामी मञ्जुत्याको सट्टामा,
for all this, in place of man,
199
अल्प काल अल्प खड्गा,
for untimely deaths, untimely crises,
200
हाम्रो रगतले जुमकाल जुमदूत हामी बुझाउँछौं,
with our blood we will satisfy the Time of Death, the Messenger of Death,
201
बुझायापछि मञ्जुत्याको ग्रह शान्त,
having satisfied them, man's planets peaceful,
202
गौंडा शान्त हामी गराउँछौं,
star obstructions peaceful we will make,
203
हाम्रो आट्टि दिन्छ भने जान्छौं, भन्या।
if you grant our sacred promise, then we will go," they said.
204
तिम्रो आट्टि त्यो सब ल्याऊ, सुनभाल्यौ,
"Take all your sacred promise, old cock,
205
दुवार कुनामा बास गर्‍या,
stay in the corner by the door,
206
पोत्ने ठाउँमा मलीच पार्न गया,
defecate on clean floors,
207
भरी भाँडो ढाल्न गया,
upset full pots,
208
चुलापारी फुत्फुती खेल्न गया,
peck around the hearth, until midday,
209
सम्मदोप्पर सम्मनारायणघरमा चारो बुझाउनू,
even in Nārāyaṇ's house, scratch for food,
210
तिम्रो आट्टि तिम्रो फाट्टि{120} भया, मञ्जुत्याको सट्टामा,
that's your full share, your full fare, in place of man,
211
बेला पनि नभन्या, कुबेला पनि नभन्या,{121}
don't say it's a good time, don't say it's a bad time,
212
जेबेला भया पनि तिमी गया, भनेर,
at whatever time, you must go," so saying,
213
सुनभाल्या, सुनपोथीलाई भन्या॥
to the old cock, the old hen, he spoke.

[V1.1.7] सिर दर्द मन्तर{122} १~३ (गुमान कामी)

[V1.1.7] Mantars to Treat Headaches 1-3 (Gumān Kāmī)

१)

1)

1
सिर खाया गली{123} निकालुँ,
[That] consuming the head, I take out to the throat.
2
गली खाया मुटु निकालुँ,
Consuming the throat, I take out to the heart.
3
मुटु खाया फोक्सी निकालुँ,
Consuming the heart, I take out to the lungs.
4
फोक्सी खाया कलेजी निकालुँ,
Consuming the lungs, I take out to the liver.
5
कलेजी खाया कोखी निकालुँ,
Consuming the liver, I take out to the lap.
6
कोखी खाया जाँघ सारुँ,
Consuming the lap, to the thighs I deplete!
7
जाँघ खाया तिघ्री सारुँ,
Consuming the thighs, to the calves I deplete!
8
तिघ्री खाया नङ्ग सारुँ,
Consuming the calves, to the nails I deplete!
9
नङ्ग खाया ठा{124} सारुँ,
Consuming the nails, I there deplete!
10
चौ गङ्गा तारुँ,
Across four rivers retreat,
11
भसम पारुँ॥
to ash I defeat!

२)

2)

1
पूर्व दिशाबाट,
From the eastern direction,
2
पदुबिनी{125} आइछन्,
the "secluded one" comes and stays,
3
बिनाया{126} बजाइछन्,
on a Jew's harp she plays and plays.
4
बिनायाको स्वरले खरो सर्को{127} परेछ,
The noise of the harp caused coughing deep,
5
बाइ{128} खरो परेछ,
caused feverish chills,
6
नींद खरो परेछ,
caused loss of sleep,
7
खरै खरो परेछ।
caused feverish ills.
8
खरो सर्को झारुँला{129},
I will treat the coughing deep,
9
बाइ खरो झारुँला,
will treat the feverish chills,
10
नींद खरो झारुँला।
will treat the loss of sleep,
11
सुल्टी कुची झारुँ,
with a straight broom I treat,
12
उल्टी कुची झारुँ,
with a backward broom I treat,
13
तोइ खरोलाई गोबरमाथि सारुँ,
this scorching atop cow dung I deplete,
14
भसम पारुँला,
to ash I defeat!
15
चौवै गङ्गा तारुँला।
Across the four rivers retreat!
16
फू मन्तर।
Blow, mantar!
17
श्री महादेवका बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

३){130}

3)

1
पदुबिना आइछन्,
The "secluded one" comes and stays,
2
बिनाया बजाइछन्,
on a Jew's harp she plays and plays.
3
बिनायाको स्वरले सिर खरो चरेछ,
The noise of the harp caused headaches deep.
4
तोइ खरो झारुँ,
This scorching I treat,
5
तोइ खरो मारुँ,
this scorching I defeat,
6
तोइ लाग्नेको भसम पारुँ।
this affliction to ash I deplete!
7
फू मन्तर।
Blow, mantar!
8
श्री महादेवका बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.1.8] गुरुको पुकारो २ (कर्णवीर कामी)

[V1.1.8] Homage to the Guru 2 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
जय गुरु, जय गुरु,
Victory to the guru, victory to the guru,
2
जय गुरु, जय गुरु,
victory to the guru, victory to the guru,
3
जिज्यू गुरु, बुवै गुरु,
great-grandfather guru, father guru!
4
जय गुरु, जय गुरु,
Victory to the guru, victory to the guru,
5
बाजेइ गुरु,
grandfather's guru,
6
जय गुरु, जय गुरु,
victory to the guru, victory to the guru!
7
बाँबै गुरु,
Father's guru,
8
जय गुरु, जय गुरु,
victory to the guru, victory to the guru!
9
काकै गुरु,
Uncle guru,
10
जय गुरु, जय गुरु,
victory to the guru, victory to the guru!
11
दाज्यू गुरु,
Elder brother guru,
12
जय गुरु, जय गुरु,
victory to the guru, victory to the guru!
13
जुन आमा, जुन बाबुले जर्मायौ,
Life-giving mother, life-giving father gave birth,
14
तिमी आमा, तिमी बाबु पाया शरण,
you, mother, you, father, provided refuge,
15
पर्माएयौ, पर्जमाको, देखायौ,
excellent ones, experienced, far-sighted,
16
तिम्रो पाया शरण,
may I find your revealed refuge!
17
माता भक्ति, पिता भक्ति,
Respected mother, respected father,
18
गुरु भक्ति, तिम्रो पाया शरण,
respected guru, may I find your refuge!
19
अह्राया गुरु, पढाया गुरु,
instructing guru, educating guru,
20
सिकाया गुरु, सदाया गुरु,
teaching guru, training guru,
21
सुइना गुरु, सपना गुरु,
sleep guru, dream guru,
22
रिसे गुरु, खिसे गुरु,
angry guru, teasing guru,
23
विद्या गुरु,
learned guru,
24
तिम्रै पाया शरण,
may I find your refuge!
25
हाट गुरु, बाट गुरु,
Sale guru, trail guru,
26
तिम्रो पाया शरण॥
may I find your refuge!

[V1.1.9] गुरुका मान{131} (सरस्वती जप) (कर्णवीर कामी)

[V1.1.9] Respect for the Guru (Recitation to Saraswatī) (Karṇa Vīr Kāmī)

1
ॐ नमो,
Om, honor to you,
2
सुबन परदेबी।
praiseworthy Highest Goddess!
3
कामारुपिनी, विद्यरुपिनी,
Lovely-formed, knowledge-formed,
4
कर्गानी, फलं पदा बुद्घि,
inaccessibly dwelling, fruitful intelligence,
5
धरती समाजजिग्री{132},
earth, society difficulties solving,
6
पाँच सभा युवती सेमापातु,
five handmaidens black-petaled,
7
सरस्वती आईमाई जोगेश्‍वरी{133},
Saraswatī, honorable woman ascetic!
8
कान कुण्डल, हात पेटारी{134},
Earring wearing, a book in hand,
9
गुरु विद्या देऊ सर्ज भण्डारी॥{135}
give guru knowledge, filling completely!

[V1.1.10] गोलाभाउत जप्ने (खरानी १) (कर्णवीर कामी)

[V1.1.10] To Recite Over Forehead Ashes (Ashes 1) (Karṇa Vīr Kāmī)

1
जाग त जाग।
Awake, awake!
2
पूर्व दिशाका चन्दननाथ जाग।
Of the eastern direction, Candannāth awake!
3
उत्तर दिशा भैरबनाथ जाग।{136}
The northern direction, Bhairabnāth awake!
4
दक्षिण दिशा गोरखनाथ जाग।
The southern direction, Gorakhnāth awake!
5
पश्‍चिम दिशा रतननाथ जाग।
The western direction, Ratannāth awake!
6
चारै दिशा चारै नाथ वारै,
Circling all four directions, all four nāths,
7
रम्ता जोगी जाग।
wandering yogin awake!
8
होइजाऊ जोगी,
Come here, yogin!
9
तिमी जोगी गया{137}, चिनबान गया,
You, yogin, went, went knowing and binding,
10
कोही जोगी,
some yogins,
11
नाँगाधाँगा, लट्टाधारी,
naked, filth-eating, dreadknot streaked,
12
ज्ञानीध्यानी, जङ्गीलफक्किर,
learned contemplator, jungle-dwelling fakir,
13
उर्द्दाबाहु, सिद्दबाहु।
arms held high, arms held straight.
14
तिमी जोगी क्या ओइरन, क्या पहिरन।
You, yogin, in what do you wrap, what do you wear?
15
मूर लाया बाघम्बरको छाला,
You wear on your head, a tiger's skin,
16
चाँदी लाया रानीभाउत,
wear on your forehead charcoal ash,
17
गोलाभाउत, चण्डीभाउत{138},
lumps of ash, sandalwood ash,
18
कान लाया दर्शनजोली{139},
wear on your ear a large pendant,
19
गली लाया रुद्राक्षको माला,
wear on your neck a rudrākṣa necklace,
20
काँध बेर्‍या झोलीतुम्बा,
have slung over your shoulder a small bag, a dried gourd cup,
21
हात समात्या बज्रठिङ्गा,
hold in your hand a thunderbolt staff,
22
कम्मर बेर्‍या छुरीकटारी,{140}
have slung in your waist a dagger,
23
गोली लाया कल्लीखरम्,
wear on your ankles, heavy anklets,
24
पावै धारी।{141}
on your feet wooden sandals.
25
ज्ञान गर्न, ध्यान गर्न,
Thinking, concentrating,
26
धाधा गर्न, धुधु गर्न,{142}
speaking rapidly, uttering quickly,
27
कक्सा हान, बोक्सा मार्न,
striking witches, killing bewitchers.
28
माल मदेशकी कामधेनु गाई
The wish-fulfilling cow of the goods-supplying lowland,
29
खर खाई, गोबर हगाई,
ate straw, dropped dung.
30
त्यसै गोबर गुइँठो लगाई, गोलागोला
That dung, dried out, was put on as rounded lumps,
31
रानीभाउत, गोलाभाउत, चण्डीभाउत,
pure ash, lumpy ash, forehead ash,
32
तिमी गोला जप्न लाग्या।
you began to recite over these lumps.
33
अकासका इन्द्रदेवले, पतालका बासुदेवले,
Sky's Indradev, deep earth's Bāsudev,
34
आफैं ईश्‍वर महादेवले जप्न लाग्या।{143}
His own Lord Mahādev began to recite over them.
35
जहाँ हानुँला सही बाँनुला।
Wherever you strike, there you bind.
36
बाँनु बाँनु,
Bind, bind,
37
पहिला बाँनु यसु{144} घर गृह पहिला बाँनु।
first bind this house, first bind this home.
38
आफ्नो पितर खोपा{145} राखी,
Putting one's own forebears in the wall niche,
39
दोस्रा पितर{146} बाँनु,
bind the secondary forebears,
40
सिलाढुङ्गी, लगनखामी, गृहमाता{147},
foundation stone, central pillar, the house mother,
41
मै चुली, मै भारी, मै करङ्ग, लोटन बली,
this hearth, this drying rack, these rafters, roof gutters,
42
सुन सिङ्गारी, रुप दुवार,
golden door, silver doorway,
43
गाई गोकुल बाँनु, भैंसी अयर बाँनु,
bind cow sheds, bind buffalo barns,
44
नाभी झर्‍यो{148}, दाँत झर्‍यो{149},
navel cord losing ones, tooth losing ones,
45
सिउँदो फूल्यो, लौउर्‍या बाछो,
white-haired elders, nursing infants,
46
काम्ने जातक बाँनु,{150}
bind trembling new-born ones,
47
हान्याका हात बाँनु, बोल्नेको जिब्रो बाँनु,
bind strikers' hands, bind speakers' tongues,
48
डाँडाको ठिङ्ग्याल{151} बाँनु,
bind ridge-dwelling solitary fiends,
49
गेलको बसी{152} झाङ्ग्री बाँनु,
bind tomb-dwelling shamans,
50
दुँवाको मसान बाँनु,
bind crossroads-dwelling dead souls,
51
सगरको स्याउर्‍या{153} बाँनु,
bind sky-dwelling air-born dead souls,
52
पहिला बाँनु आँगनछेउती{154} सह चेप्या बाँनु,
first bind this courtyard seat where it is pressed,
53
आलङ् बिरा बाँनु, मालङ् बिरा बाँनु,{155}
bind the shaking seat, bind the quaking seat,
54
झ्यापिएकी{156} कलङकेनी{157}, सवजैमा बिरा{158} बाँनु,
bind suddenly disgraced, wayward seats,
55
गाउँ पसी गाउँ नगर बाँनु,
entering the village, bind the village, the town,
56
छेदीभेदी{159} कुलीकप्टी{160} हानीमारी,
charmers, harmers, tricksters, deceivers, striking, killing,
57
जिउँदिदेखि आँखा तानी,
pulling out eyes of the living,
58
बाँह भाँची, पैताला धसुँ।{161}
breaking arms, I stomp beneath my soles!
59
धुँवा पसी फराई फोरुँ।
Break open crossroads-entering ones with a plowshare!
60
सगर पसी मूली स्याउर्‍या,
Sky-entering important air-born dead souls,
61
राजा मसान, करबिर मसान,
King Dead Soul, Karbir Dead Soul,
62
भिउदल मसान, गङ्गाराम मसान,
Ash-covered Dead Soul, Gaṅgārām Dead Soul,
63
मनबिर मसान, भाइ उरठाजुरठा{162},
Manbir Dead Soul, Little Brothers Uraṭhā Juraṭhā,
64
असानगारा मसानगारा{163} बाँनु, भाइ बिन्दु,
bind charred dread souls, coaled dead souls, all male relations,
65
काल मर्‍या, बिकाल मर्‍या,
those who died at the right time, those who died at the wrong time,
66
लिसी गर्‍या, पासी गर्‍या,
impaled, netted,
67
गार बग्या, भीर लोट्या,
swept away in streams, fallen from cliffs,
68
थान्यामान्या भएका धामीधुमारा{164} उजारापुजारा,
honored, respected oracles, attendants, priests, officiants,
69
हानीमारी, पैताला धसुँ,
striking, killing, stomp beneath my soles,
70
लुवागुज्राले मारुँ।
kill with an iron staff!
71
खप्परुले छोपुँ, टुनैटुना हानी,
Trapping in a skull cup, striking enchanted enchantments,
72
जुगैजुग मारुँ।
kill for all ages!
73
आलिका मसान बाँनु, कालिका मसान बाँनु,
Bind Ālikā Dead Soul, bind Kālikā Dead Soul,
74
आलो स्याउर्‍या, बालो मसान,
new air-born dead souls, strong earth-bound dead souls,
75
तर्साउने भयाउने जल्काउने मल्काउने,
who frighten, who scare, who spook, who startle,
76
भोटी बिन्दारी दासी दुस्मन,
Tibetans, foreigners, slaves, enemies,
77
हानीमारी, पैताला धसुँ।
striking, killing, stomp beneath my soles!
78
हान्याका हात बाँनु, बोल्नेको जिब्रो बाँनु,
Bind strikers' hands, bind speakers' tongues,
79
डाँडाको ठिङ्ग्याल बाँनु, गेलको बसी झाङ्ग्री बाँनु,
bind ridge-dwelling solitary fiends, bind tomb-dwelling shamans,
80
थानको बर्मा बाँनु, कुवाको पितर बाँनु,{165}
bind shrine-dwelling Brāhmans, bind well-dwelling forebears,
81
छहरा बसी भूत बाँनु, मूल पसी देउराली{166} बाँनु,
bind waterfall-dwelling ghosts, bind spring-dwelling Deurālī,
82
चारै दिशा नजर बाँनु,{167}
bind glances from all directions,
83
महामै जलसभा, जलसभा बसान्ते,{168}
great pooled assemblies, pooled creatures,
84
जल बिचारीका जिब्रो काटी, सुर्ज{169} सुकाऊँ।
cutting crowds of thinkers' tongues, dry them in the sun!
85
अघि लाग्या, अगनिबिरका बाचा,{170}
In front having affect, the oath of Agni Warrior,
86
पछि लाग्या, काला गोरा छेरतपालकै{171} बाचा,
in back having affect, the oath of Black-White Field Guardian,
87
दाउ रहया, नरसिंहकै बाचा,
on my right, the oath of Narsiṅgh,
88
बाउ राख्या, हनुमानकै बाचा,
on my left, the oath of Hanumān,
89
सिर राख्या, सिर गोरखनाथका बाचा,
put at my head, the oath of Head Gorakhnāth,
90
पाउ राख्या, कूर्मीनाथकै बाचा,
put at my feet, the oath of Kūrmīnāth,
91
नाभि राख्या, नाभिभैरम, ठिङ्गाभैरम,
put at my navel, Navel Bhairam, Rogue Bhairam,
92
काला गोरा छेरतपाल, गौरा मैशरा,{172}
Black-White Field Guardian, Pale All-skilled One,
93
राजरानीकी बाचा,
the oath of the king, the queen,
94
मेरा गुरुका बाचा,
the oath of my guru,
95
मेरै बाचा,
my own oath,
96
ईश्‍वर महादेवकै बाचा॥{173}
the oath of Lord Mahādev!

[V1.1.11] आङ बाँने जप २ (नरसिंह जप{174}) (कर्णवीर कामी)

[V1.1.11] Recitation to Bind the Body 2 (To Narsiṅgh) (Karṇa Vīr Kāmī)

1
ॐ जस, जय नरसिंह बल बिर।
Om, honor, victory to Narsiṅgh Powerful Warrior!
2
बेकाम पाटा नजल,
Don't burn where it's useless,
3
बरबर बर्गनीको माला{175} लाइ त,
put on a necklace of banyan berries,
4
खट्खट् कान, फट्फट् नाक, ज्वाला झिलिमिली,
bubbling ear, fluttering nose, flame twinkling,
5
खोइ त तेरा भूत कहाँ जालाई पर्लाई,
wherever is your ghost, where does he burn?
6
फकिरका पाला, देख मेरी तमासा,
With glimmering lamp, see my show,
7
गुरु लामाकी बाचा।
the oath of Guru Lāmā!
8
आठै सर्सु, बाह्र रायो,
Eight light mustard seeds, twelve dark mustard seeds,
9
नौ डाँडाको डलसिङ्, जप्न पाऊँ त।
flint of nine ridges, may I be able to recite!
10
तो{176} भूत नास्ति पारुँ।
You, ghost, be destroyed!
11
अरु गुरु खेल्दा, हाम्रा गुरु चल्दा,
Other gurus play, our guru moves!
12
अरु गुरुका बेतका लौरी,
Other gurus' staffs are of cane,
13
हाम्रा गुरुका लुवाका लौरी,
our guru's staff is of iron,
14
हिरा कङ्गन लुवा चकरेले हानीमारी,
diamond bracelet, iron wheel striking, killing,
15
भूत मसान भसम पारी॥{177}
ghosts, dead souls turning to ash!

[V1.1.12] भैरमको जप{178} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.12] Recitation to Bhairam (Karṇa Vīr Kāmī)

1
ॐ नमो।
Om, honor!
2
उबिकी कालाभैरम काख पर धराउ।
Arisen Black Bhairam be placed in my lap!
3
तेरो मुटु झिकी गर्बादी फालौं,
Tearing out your heart I will dump it in the rubbish heap!
4
खेल खेल भन्दा,
"Play! play!" Thus,
5
सिस्नकी खोपडी बलत{179} भाँचु खान्छु, भन्दा,
breaking your strength I will eat it from a nettles' dish! Thus,
6
मसानघाट लुवा सुरबिरा, लुवाका चाना बुकाउ,
feed on iron flakes of a cremation grounds' iron staff,
7
गारको गारल सुन्नेको,{180}
on a stream's algae infection,
8
दाउ हात लिए, पैंयुँकी सोठा,
taken in your right hand, a cherry-wood rod,
9
बायोँ हात लिए, असी मनकी लुवाकी सोठा,
taken in your left hand, an eighty maund iron rod,
10
अकास हान्या असी मनकी लुवाकी सोठा,
having struck the sky with an eighty maund iron rod,
11
इन्द्रपुरीको कचरी{181} भाँच्या,
you've destroyed the court of Indra's palace.
12
पताल हान्या राजा बासुदेवको पिसी{182} भाँच्या,
Having struck deep earth, you've destroyed Bāsudev's throne.
13
चिहान बगर हान्या, मैतुसागर{183} भाँच्या,
Having struck Riverside Graveyard, you've destroyed Maitu Floodplain.
14
जमराज मार्‍या, जमरानी मार्‍या,
Having killed the King of Death, having killed the Queen of Death,
15
काल मार्‍या, बिकाल मार्‍या,
having killed Death at the Right Time, having killed Death at the Wrong Time,
16
लिसी गर्‍या, पासी गर्‍या,
impaled, netted,
17
गार बग्या, भिर लोट्या,
swept away in streams, fallen from cliffs,
18
थान्यामान्या भएका धामीधुमारा, उजारापुजारा,
honored, respected oracles, attendants, priests, officiants,
19
हानीमारी, पैताला धसुँ।
striking, killing, stomp beneath my soles!
20
पूर्व दिशा हाने, असी मनका लुवासुरको दानवा मारे,
Striking the eastern direction, killing the Eighty-maund-iron-staff Demon,
21
दक्षिण दिशा हाने, कङ्गासुर{184} दानवा मारे,
striking the southern direction, killing Kaṅkāsur Demon,
22
पश्‍चिम दिशा हाने, मैकासुर{185} दानवा मारे,
striking the western direction, killing Maikāsur Demon,
23
उत्तर दिशा हाने, लामकाने दानवा मारे,
striking the northern direction, killing Long-ear Demon!
24
पूर्व पूर्व धपाई लैजाऊ,
Driving east, east, take away!
25
उत्तर उत्तर धपाई लैजाऊ,
Driving north, north, take away!
26
दक्षिण दक्षिण धपाई लैजाऊ,
Driving south, south, take away!
27
पश्‍चिम पश्‍चिम धपाई लैजाऊ,
Driving west, west, take away!
28
सिर मुकुट, चाँदी भुबुत, कान छनाई,
Head crown, forehead ash, ear pierced,
29
हात बज्रसोठा, गलि रुद्राक्षको माला, बाघम्बरको छाला,
hand thunderbolt staff, neck rudrākṣa necklace, tiger's skin,
30
फिरफिर गर्भाउ बाबाकी कालाभैरम, गोराभैरम,
trembling excited Holy Man's Black Bhairam, White Bhairam,
31
जागाभैरम, निलाभैरम,
Awakened Bhairam, Blue Bhairam,
32
पिलाभैरम, ठिङ्गाभैरम, पट्काभैरम,
Yellow Bhairam, Rogue Bhairam, Dwarf Bhairam,
33
छेदी भेदया, भेदी भेदया,
charming charmers, charming harmers,
34
कुली भेदया, कप्टी भेदया,
charming tricksters, charming deceivers,
35
नौ नाथ बाह्र भैरम जपले,
by the recitation of Nine Protectors, Twelve Bhairam,
36
भूतप्रेत मूलमसान,
ghosts, ghouls, important dead souls,
37
बर्मामा छेदीभेदी हानीमारी,
from deceased Brāhmans, charms, harms striking, killing,
38
पताल धसुँ, लुवागुज्रले मारुँ,
drive into deep earth, kill with an iron staff,
39
खप्परुले चपेटुँ, टुनैटुना हानी,
pressing into a skull cup, striking enchanted enchantments,
40
जगैगुग मारी, रिठा कौरी{186} बिनी{187},
killing for all ages, scattering black cowries,
41
यसु घर गृह बाँनु॥
bind this house, this home!

[V1.1.13] ढ्याङ्ग्रो समात्दा २{188} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.13] Taking Hold of the Drum 2 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
राजा बोलाऊ सभामुनि,
Within the assembly summoned by the king,
2
रानी बसालु सेजमुनि,
under the couch of the queen,
3
हानुला बाजामुनि,
under the striker's blow,
4
बोलुला जिबामुनि,
under the speaker's tongue,
5
उठुला{189} पाउमुनि,
under the riser's sole,
6
अर्कोमुनि, जर्कोमुनि,
under others, under druthers,
7
गजामुनि, बाजामुनि,
under the drumstick, under the drumbeat,
8
पञ्चमुनि, दन्तमुनि,{190}
under the five [senses], under the teeth,
9
मन्तरी मन डोरी,
pulled by the mantrist's heart,
10
तिम्रो अन्त मन मारी,
killing any other of your desires,
11
मै पाई मन सारी॥
transfer your heart to me!

[V1.1.14] गजा समात्ने{191} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.14] Taking Hold of the Drumstick (Karṇa Vīr Kāmī)

1
जल जरेनी{192}, जल जरेनी,
Water-born witches, water-born witches,
2
अकास काखेनी, पताल नागेनी,
air-born witches, earth-born serpent witches,
3
चारै दिशा उठे डङ्गीनी,{193}
awakened dead-witches of the four directions,
4
पूर्व दिशा नौ बैनी गुनामेनी,{194}
the east's Nine Little Sisters all-skillful,
5
चारै शाकिनी{195} नजर मारी,
killing the glances of the Four Dead-witches,
6
सात पैताला धसुँ॥{196}
I stomp you through seven underworlds!

[V1.1.15] अगनि जप (कर्णवीर कामी)

[V1.1.15] Recitation to Agni (Karṇa Vīr Kāmī)

1
अघि लाग्या, अगनि बेताल,{197}
Having effect in front, Agni Wraith,
2
पछि लाग्या, काला गोरा छेरतपाल,
having effect behind, Black White Field Guardian,
3
दायाँ लाग्या, नरसिंहबिर,
having effect on the right, Narsiṅgh Warrior,
4
बायाँ लाग्या, हनुमानबिर रह्या,
having effect on the left, Hanumān Warrior is there,
5
सिर रह्या, सिर गोरखनाथ,
at the head, Head Gorakhnāth,
6
पाउ रह्या, कूर्मीनाथ,
at the soles, Kūrmīnāth,
7
नाभी रह्या, नाभीभैरम, ठिङ्गाभैरम,
at the navel, Navel Bhairam, Rogue Bhairam,
8
काला गोरा छेरतपाल, गौरा मैशरा,
Black-White Field Guardian, Pale All-skilled One,
9
राजरानीकी बाचा॥
the oath of the king, the queen!

[V1.1.16] आलमाल ल्याउने मन्तर{198} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.16] Mantar when Putting on the Costume (Karṇa Vīr Kāmī)

1
नौवै चूर्मिले{199} सो मेरो माफी{200},
Nine assistants, these my familiars,
2
नौवै पाल्मीले सो मेरो माफी,
nine guards, these my familiars,
3
डाँफे मुनालले सो मेरो माफी,
monals and tragopans, these my familiars,
4
जय महाबिरले सो मेरो माफी,
victory to Great Warrior, this my familiar,
5
आरग बिराले सो मेरो माफी,
decision seat, this my familiar,
6
लादनवादन सो मेरो माफी,
assembled equipment, this my familiar,
7
चुन्या घारी पुने घेरीले सो मेरो माफी,
perforated bell, ringing bell, these my familiars,
8
सवजैमा बिराले सो मेरो माफी,
wayward seat, this my familiar,
9
आलङ् बिराले सो मेरो माफी,
shaking seat, this my familiar,
10
मालङ् बिराले सो मेरो माफी,
quaking seat, this my familiar,
11
जहाँ हौंला माफी,
wherever you may be, familiars,
12
ह्वाई हौंला झ्यापी॥{201}
be here, forces!

[V1.1.17] चल माफी १{202} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.17] Move, Familiars 1 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
चल चल माफी, चल चल देवो,
Move, move, familiars, move, move, gods!
2
पाइली चिनाइलिया, पलास चिनाइलिया,
Having brought identification of tracks, having brought identification of traces,
3
आउँदा र मुख लाज, जाँदा पिठै लाज,
coming and the face is shamed, going the back is shamed,
4
चार र खेल्याई रम्मा र खेल्याई देवो,
feast and play-causing shaman and play-causing gods,
5
कुन रोग पस्यो, कौन दोख पस्यो,
what disease entered, what affliction entered,
6
लागु र चिनई देवो, दोयो र चिनेई देवो,
brought identification of effects, gods, identification of accusations, gods,
7
कौन र काजै होइजाऊ, चोखोला कै होइजाऊ,
for what purpose you've come, pure ones, let that be done,
8
देव फर्काइलिन्छु, धाम{203} फर्काइलिन्छु,
gods I take back, powers I take back,
9
बामन मेरै थानी, कुचिल लाजै पर्छ,
my Brāhman shrine dwellers, you will be shamed by pollution,
10
मागल{204} छेदी गर्‍या, थानको देउता,
there have been sung charms, shrine-dwelling gods,
11
बाबुहात्ती खोल्या, काँग र मेरै खोल्या,
opening father's hands, opening and my lap,
12
निगाला झम्रेनिय, बाबु र मेरै नेटी,
Reed-dwelling Shamaness, Father and my Pass,
13
भैंसी र मेरै खर्क, जिजु पैंयुँ रम्माउ,
water buffalo and my pasture, O ancestor "Cherrywood Rammā,"
14
बिन्ती भयो रम्मा, सुबाटो त लाया,
had a request, shaman, took the good trail,
15
सुक्यौ मेरै हयाती, खिगा{205} झम्रेनिय,
dried up, my invitation, Tough Shamaness,
16
जिजु लामै भैराम, जिजु लाटो मैराम,
ancestor Lāmai Bhairām, ancestor Lāṭo Mairām,
17
जिजु बासु बिरबल,{206} चल मेरा बाबै।
ancestor Bāsu Birbal, move, my fathers!
18
अगनिबाण चलेई,
Move, Agni Barb,
19
भेरीबाण{207} चलेई, मौरीबाण चलेई,
move, wild bee barbs, move, honey-bee barbs,
20
बिच्छीबाण चलेई,
move, scorpion barbs,
21
अरिङ्ग्याले चलेई, झिमरीयालै चलेई,
move, wasp barbs, move, hornet barbs,
22
बाघ बघेनीय, भालु भलनीय,
tigers, tigresses, bears, she-bears,
23
साँचो चारी चलेई, रङ्ग भुलाई चलेई॥{208}
move, spreading the truth, move, scattering colors!

[V1.1.18] ग्रहदानका मेलो (कर्णवीर कामी)

[V1.1.18] Event of Planetary Offering (Karṇa Vīr Kāmī)

1
जुग जेठा सत्यजुग,
The eldest age the Age of Truth,
2
खाल{209} जेठा नेपाल खाल,
the eldest valley the valley of Nepāl,
3
मान्दमी जेठा तिलीग्रमा,
the eldest level of the world Tilīgramā,
4
दिशा जेठा पूर्व दिशा,
the eldest direction East,
5
मैना जेठा चैत मैना,{210}
the eldest month Cait month,
6
बार जेठा आइतबारको दिन
the eldest solar day Sunday,
7
जोग{211} जेठा मङ्गलबारको जोग,
the eldest conjunction Tuesday's conjunction,
8
तिथि जेठा एकादशी,
the eldest lunar day the Eleventh,
9
देव जेठा वर्स्या{212} महादेव।
the eldest god Skyfallen Mahādev.
10
वर्स्या महादेवले जलथल मान्दमी रचेयो।
Skyfallen Mahādev designed the solid and liquid world.
11
जलघण्टर मान्दमी भया।
The world was just a disorderly place.
12
अर्‍हाऊ भन्या मञ्जुत्या भएन,
"If I want to give orders, there are no men,
13
बोलाऊ भन्या मञ्जुत्या भएन,
if I want to give summons, there are no men,
14
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम।
how will time pass, how will there be a world?
15
मञ्जुत्याको जात बनाउँला, भन्या।
I shall make the race of man," he said.
16
सुनचाँदी मथन गर्‍या,
He churned gold and silver,
17
अङ्ग रगत दिया, बाहाँ बल, तिघ्रा मासी,
gave the body blood, arms strength, legs marrow,
18
नजर ज्योति दिया, पुनपुरुष दिया,
gave the eyes brightness, gave it life breath.
19
बोल मञ्जुत्या, बोल्ने भएन, चल्ने भएन।
"Speak, man," it didn't speak, it didn't move.
20
कसो राखुँ मान्दम, कसो राखुँ दिन, भन्न लाग्या।
"How will there be a world, how will time pass?" he began to say.
21
काँसोभरत मथन गर्‍या, अङ्ग रगत दिया,
He churned bronze, gave the body blood,
22
बाहाँ बल, तिघरा मासी,
arms strength, legs marrow,
23
नजर ज्योति, पुनपुरुष दिया,
eyes brightness, gave it life breath,
24
अमरचण्डी ठोक्या, बेतडण्डी ठोक्या,{213}
tested the side of the forehead, tested with a cane staff.
25
बोल मञ्जुत्या, बोल्ने भएन, चल्ने भएन।
"Speak, man," it didn't speak, it didn't move.
26
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम, भन्या।
"How will time pass, how will there be a world?" he said.
27
चुवाचन्दन श्रीखण्ड मलायागिरी चिर्‍या,
He cut white, red, Malāyāgirī sandalwoods,
28
फूल साजी{214} बनाया,
burned them to ash,
29
सुनभाल्याको बिष्टि लियाया,
brought droppings from an aged cock,
30
मथन गरी मञ्जुत्या बनाया,
churning them, made man,
31
अङ्ग रगत दिया, बाहाँ बल, तिघरा मासी,
gave the body blood, arms strength, legs marrow,
32
नजर ज्योति दिया, पुनपुरुष हाल्या,
gave the eyes brightness, gave it life breath,
33
अमरचण्डी ठोक्या, बेतडण्डी ठोक्या,
tested the side of the forehead, tested with a cane staff,
34
काली चँवर झार्‍या, सेती चँवर जगाया,
brushed downward a black yak tail, brushed upward a white yak tail.
35
बोल मञ्जुत्या, बोल्ने भयो, चल्ने भयो।
"Speak, man," it spoke, it moved.
36
अब रहेयो दिन, अब रहेयो मान्दम।
"Now time can pass, now there can be a world."
37
मञ्जुत्याको जातलाई अजम्मरी दिया,
He gave the race of man immortality,
38
अति वरिगो अटाउने भएन, खटाउने भएन,
they became so many they didn't fit, they didn't quit.
39
जलघण्टर मृत्युमण्डल मान्दमी भैगो,
The world of death was an earth stuffed with living beings,
40
हातै नपुग्ने, पातै नपुग्ने,
goods weren't enough, foods weren't enough,
41
झारी काटी, थामी नपुग्ने भैगो।
chasing away, locking away, nothing helped.
42
मञ्जुत्याको जात छलवादी गरौंला।
"I will trick the race of man.
43
जाऊ न पार्वतौ,
Go now, O Pārvatā,
44
जेठ मासको खरी धूप काङ्री{215} टिपी लेऊ।
to relieve the summer heat, pick cucumbers, bring them here."
45
काङ्री टिप्न गइन्।
She went to pick cucumbers.
46
सानो टिपिन्, ठूलो टिपिन्, छीयाँ,
Picking small ones, picking big ones, tiny ones,
47
पियाल पूरै, खस्यो फूल झर्‍यो,
ripest yellowed ones, gathering fallen flowers,
48
बूढो मर्ने भया, बालख मर्ने भया,
old men died, babies died,
49
सानू{216} मर्ने भया, ठूलो मर्ने भया,
little ones died, big ones died,
50
सात काल भया,
there were seven times of natural death,
51
चौध बिकाल भया।{217}
fourteen times of unnatural death.
52
नास्यौ पार्वतौ, गुरु माता,
"O Destructive Pārvatā, Mother Guru,
53
बूढोबाट मर्ने, बालखबाट जिउँदो गराउला, भन्या।
they can die when old, let them live when young," he said.
54
बूढो मर्ने भया, बालख मर्ने भया,
Old men died, babies died,
55
सानू मर्ने भया, ठूलो मर्ने भया, गर्भ तुहने भयो,
little ones died, big ones died, there were miscarriages.
56
मञ्जुत्यालाई नौ ग्रह उत्पन्न हुन लाग्या, भन्न लाग्या।
"For man the nine planets have begun to originate," he said.
57
महादेव नुहाउन गया,
Mahādev went to bathe,
58
नुहाउनबाट महादेव गुफा बसिगया।{218}
from bathing Mahādev went to stay in a cave.
59
छई मैना गुफा बसी, पार्वता भान्सा बसिन्।
Staying in the cave six months, Pārvatā waited in the kitchen,
60
महादेवको भात पाकिसक्या।
Mahādev's rice was already cooked.
61
महादेवको खाने भात कता फाल, भन्न लागिन्।
"Where can Mahādev's rice be thrown?" she said.
62
हिउँ शङ्गर फालु, हिउँ शङ्गरमा थुमी बनिगया।
Thrown on the snowy mountains, the snowy mountains had a downy fleece.
63
महादेव छ मास बर्ष दिन गुफाबाट निग्लिया,
Mahādev, after six months, a full year, emerged from the cave,
64
पार्वता कुकाए कस्तुरी बेरिन्,
Pārvatā wrapped him in sweet smelling musk,
65
कुकाए कस्तुरीले गाथ खोल्न लागिन्,
the sweet smelling musk opened up his body.
66
महादेवको बाइसे गेडा मयल निकल्यो।
Mahādev's twenty-two lumps of filth emerged.
67
महादेवको मयल कता फाल, भन्न लागिन्।
"Where can Mahādev's filth be thrown?
68
रछ्यानपात फालौं, सुँगुर चल्लो खाला,
If I throw it on the trash heap, pigs, chickens may eat it,
69
महादेवको अगत पर्नन्, भनिन्।
Mahādev may go to hell," she said.
70
बर्मादुँवा फालौं,
"If I throw it at Crossroads of Deceased Brāhmans,
71
कोरीकाउर्‍या, हिच्छुभिच्छु,
lepers, cripples, beggars, ascetics,
72
जोगीजलाती टेक्ला,
yogins, holy men may trample it,
73
महादेव अगत पर्नन्,
Mahādev may go to hell.
74
कता फालौं, भन्न लागिन्।
Where can I throw it?" she said.
75
जाऊ न पार्वतौ,
"Go now, O Pārvatā,
76
रग्त पोखरीमा फाल्नुपर्‍यो, भन्या।
you must throw it into Blood Pond," he said.
77
रग्त पोखरीमा फालिन्।
She threw it into Blood Pond.
78
नौ ग्रह उब्ज्या, नौ गौंडा उब्ज्या,
The nine planets originated, the nine star obstructions originated,
79
रग्त पोखरीलाई खाइसकी उठ्न लाग्या।
having finished off Blood Pond they arose.
80
महादेवले जाने पाया, हातमा खड्ग लिया,{219}
Mahādev was able to get up, a blade in his hand.
81
आठै ग्रह काट्या, आठै गौंडा काट्या।
He cut eight planets, cut eight star obstructions.
82
ग्रह जेठा केतु रह्यो,
The eldest planet is Ketu,
83
गौंडा जेठा कालचक्र रह्यो।{220}
the eldest star obstruction is the Wheel of Time.
84
एकलाई काट्या दुवै पुग्यो,
He cut the first, there were two,
85
दुईलाई काट्या तीनै पुग्यो,
cut the second, there were three,
86
तीनलाई काट्या चारै पुग्यो,
cut the third, there were four,
87
चारलाई काट्या पाँचै पुग्यो,
cut the fourth, there were five,
88
पाँचै काट्या छई पुग्यो,
cut the fifth, there were six,
89
छलाई काट्या सातै पुग्यो,
cut the sixth, there were seven,
90
सातलाई काट्या आठै पुग्यो,
cut the seventh, there were eight,
91
आठलाई काट्या नवै पुग्यो,
cut the eighth, there were nine,
92
महादेवले नौ ग्रह नौ गौंडा काट्न छोड्या,
Mahādev quit cutting the nine planets, the nine star obstructions.
93
उडी गयो, घडि राजा हान्या,{221}
Rising, the right time had passed.
94
घडि छिर्न लाग्या, घडि मर्न लाग्या।
One moment he was pierced, one moment he was dying,
95
घडि राजाका दिन उदै भया, मासका उदै भया।
the passing of the right time's days rose, months rose.
96
महादेवले जानी पाया।
Mahādev knew what to do.
97
मूर लाया बाघम्बरको छाला,
He put on his head a tiger's skin,
98
चाँदी लाया रानीभाउत,
put on his forehead charcoal ash,
99
चण्डीभाउत, गोलाभाउत,
sandalwood ash, lumps of ash,
100
कान लाया दर्शनजोली,
put on his ear a large pendant,
101
गली लाया रुद्राक्षको माला,
put around his neck a rudrākṣa necklace,
102
काँध बेर्‍या झोलीतुम्बा,
slung over his shoulder a small bag, a dried gourd cup,
103
मुख लाया खप्पर{222},
put on his face a mask,
104
हात समात्या बज्रठिङ्गा,
held in his hand a thunderbolt staff,
105
कम्मर बेर्‍या छुरीकटारी,
slung in his waist a dagger,
106
गोली लाया कल्लीखरम्,
put on his ankles heavy anklets,
107
पावै धारी,
on his feet wooden sandals,
108
जोगी स्वरुप गर्‍या।
took on the appearance of a yogin.
109
घडि राजा ढ्याउन गया, अलख गर्‍या।
He went to the right time's mansion, cried for alms.
110
लैजाऊ बाबुजी, हात्ती हलग लैजाऊ,
"Take it, respected father, take a stable of elephants,
111
घोडी खलग लैजाऊ, हीरामोती लैजाऊ।
take a stable of horses, take diamonds, pearls."
112
लिन्नौ बाबु, मेरो घरै छ।
"I won't take them, father, they're at my house."
113
क्या लिन्छौ तिमी।
"What will you take?"
114
नौ वृक्षका पात गर, नौ वृक्षका फल गर,
"Get the leaves of nine trees, get the fruit of nine trees,
115
नौ अन्न गर, नौ तीला{223} गर,
get nine grains, get nine slivers of iron,
116
नौ काला बाख्रा गर, कालै कपडा गर,{224}
get nine black goats, get black cloth,
117
मूरै मन्सिदिनू{225}, त्यही लिन्छु, भन्न लाग्या।
circle it all around the head, that's what I will take," he said.
118
नौ अन्न गर्‍या, नौ तीला गर्‍या,
He got nine grains, got nine slivers of iron,
119
नौ फूल गर्‍या, नौ कपडा गर्‍या,
got nine flowers, got nine cloths,
120
बाख्रा गर्‍या, कालै कपडा गर्‍या,
got black goats, got black cloth,
121
अन्नदान गर्‍या, धनदान गर्‍या,
made an offering of grain, made an offering of wealth,
122
सुनचाँदी तामा दान गर्न लाग्या।
made an offering of gold, silver, copper offerings,
123
नौ हार्‍या ठाहा{226} गर्‍या,
made nine dishes of garlands,
124
नौ वृक्ष गर्‍या, नौ वृक्षका फल,
got nine trees, the fruit of nine trees,
125
नौ वृक्षका पात, नौ जोकी नौ पोकी,
the leaves of nine trees, nine sacks, nine packs,
126
जुमकाल जुमदूतको भोग दिन लाग्या।
to the Time of Death, the Messenger of Death, he gave sacrifice.
127
महादेवले झोलीतुम्बा बाटो लिया,
Mahādev took a small bag, a dried gourd cup to the road,
128
झोलीतुम्बा हाल्या, मूरै मन्सी दिया।
filled the bag and bowl, circled them around the head.
129
महादेवले कालै बाख्रा लिया, दोबाटामा लिया,
Mahādev took the black goats, took them to the crossroads,
130
बर्माधुँवा लिया, नौ भाग दिया,
took them to Crossroads of Deceased Brāhmans, gave nine shares,
131
नौ जोकी, नौ पोकी दिया, बर्माधुँवा दिया,
gave nine sacks, nine packs, gave them at Crossroads of Deceased Brāhmans,
132
काला बाख्रा काट्या, रगत भोग दिया।
cut the black goats, made blood sacrifice.
133
नौ ग्रह टार्‍या, नौ गौंडा टार्‍या,
He distanced the nine planets, distanced the nine star obstructions,
134
सातै काल एकै काल,
the seven times of natural death, one time,
135
चौध बिकाल एकै बिकाल गर्‍या,
the fourteen times of unnatural death, one time he made,
136
ग्रह टार्न लाग्या, नौ गौंडा टार्न लाग्या,
began to distance the planets, began to distance the nine star obstructions,
137
राहु केतु उल्का सङ्कस्ट बृहस्पति,
Rāhu, Ketu, "Comet," "Saturn," Jupiter,
138
शनिश्‍चर, मङ्गल, सुर्ज, चन्द्र,{227}
Venus, Mars, Sun, Moon,
139
नौ ग्रह टार्‍या, नौ गौंडा टार्‍या।
he distanced the nine planets, distanced the nine star obstructions.
140
आफ्ना ईश्‍वर महादेवको बाचा राख्यो,
He placed the oath of his own Lord Mahādev.
141
त्यहाँबाट घडि राजाको दिन उभै, मासको उभै।
After that the passing of the right time's days halted, months halted.
142
जाग्ने भयो।
He survived.
143
खाने आहारा डीट गर्‍या,
This possible feast has been rejected,
144
मेरो बालो पीठ गर्‍या।
from my child you've been deflected!
145
भूमिबसुन्धरा साछी,
World Earth a witness,
146
बरपिपल{228} साछी,
Banyan-Pipal tree a witness,
147
सत्यवती गङ्गा साछी,
Satyavatī River a witness,
148
नौ लाख तारा साछी,
the Nine Hundred Thousand Stars a witness,
149
धरतीमाता साछी,
Earth Mother a witness,
150
ज्वालादेबी साछी,
Flame Goddess a witness,
151
सिजापतीराजा र जुम्रातम झाङ्ग्री साछी,
Sijāpatī King and Jumrātam Jhāṅgrī a witness,
152
आफ्ना ईश्‍वर महादेवको बाचा॥{229}
the oath of my own lord Mahādev!

[V1.1.19] देवता लागेपछि शहर चलाउने{230} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.19] To use a Spear against Afflicting Gods (Karṇa Vīr Kāmī)

1
सीता पार्वताको पानी खाँदा ओस गन्हायो,
Sītā Pārvatā's water uncovering, sniffing a damp place,
2
साधुको पाइलो छाडौं,
ignore the footprints of the blameless person,
3
लागु पाइलो भेट।
meet the footprints of the affecting one!
4
चल बिर चल,
Move, warriors, move!
5
जल उपर चल,
Move upon the water,
6
मूल उपर चल,
move upon the springs!
7
थाना उपर चल,
Move upon the shrines,
8
भुना उपर चल,
move upon the holes!
9
मुना उपर चल,
Move upon the river currents,
10
ढुङ्गी उपर चल,
move upon the stones!
11
पत्थर उपर चल,
Move upon the rocks,
12
साधु पाइलो छार,
ignore the footprints of the blameless person,
13
लागु पाइलो हान,
strike the footprints of the affecting one!
14
बाह्र बिरौ चल॥
Move, Twelve Warriors!

[V1.1.20] जुमकाल जुमदूतको भोग दिनू मेलो (कर्णवीर कामी)

[V1.1.20] Event of Sacrifice to the Time of Death, Messenger of Death (Karṇa Vīr Kāmī)

1
ग्रह फाल्न दिया, गौंडा फाल्न दिया,
Casting off the planets, casting off the star obstructions,
2
सुनिलिया।
listen!
3
जरमगौंडा मरमगौंडा,
Crisis of Birth, Crisis of Death,
4
खड्गागौंडा पड्गागौंडा,
Crisis of Threats to Children, Crisis of Planetary Threats,
5
हियागौंडा छेल्यागौंडा,
Crisis of Anguish, Crisis of Hidden Desires,
6
सिरान काल गोर्‍यान निहुँ,
Death at the Head, Its Provocation at the Foot,
7
जुमकाल जुमदूत,
Time of Death, Messenger of Death,
8
राहु केतु शनिश्‍चर मङ्गल,
Rāhu, Ketu, Venus, Mars,
9
बृहस्पति उल्का सङ्कष्ट,
Jupiter, "Comet," and "Saturn,"
10
सुनी लैजाऊ पुरानू मेलो।
listen to this healing event!
11
उही दिनको साका, उही दिनको भाका।{231}
The truth of that day, the promise of that day.
12
देव जेठा वर्स्या महादेव,
The eldest god Skyfallen Mahādev,
13
जुग जेठा सत्यजुग,
the eldest age the Age of Truth,
14
खाल जेठा नेपाल खाल,
the eldest valley the valley of Nepāl,
15
मान्दमी जेठा तिलीग्रमा,
the eldest level of the world Tilīgramā,
16
दिशा जेठा पूर्व दिशा,
the eldest direction East,
17
मैना जेठा चैत मैना,
the eldest month Cait month,
18
बार जेठा आइतबारको दिन,
the eldest solar day Sunday,
19
जोग जेठा मङ्गलबारको जोग,
the eldest conjunction Tuesday's conjunction,
20
तिथि जेठा एकादशी।
the eldest lunar day the Eleventh.
21
देव जेठा वर्स्या महादेवले
The eldest god, Skyfallen Mahādev,
22
जलथल मान्दम रचेयो।
designed the solid and liquid world.
23
जलघण्टर मान्दमी भया।
The world was just a disorderly place.
24
अर्‍हाऊ भन्या, मञ्जुत्या भएन,
"If I want to give orders, there are no men,
25
बोलाऊ भन्या, मञ्जुत्या भएन,
if I want to give summons, there are no men,
26
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम, भन्या।
how will time pass, how will there be a world?" he said.
27
अन्धासेरा बूढो रहेछ,
Andhāserā was old,
28
छाती कोर्न लाग्या, धरती कोर्न लाग्या,
he tore at his chest, he tore at the earth,
29
अलाप बिलाप गरी, रुन लाग्या।
he wailed and wept, was in tears.
30
रातको राती भया, दिनको राती भया।
It was night at night, it was night at day.
31
इन्द्रघरमा जाने भया।
He was heard at Indra's house.
32
जाऊ न जोल्या{232}, जाऊ,
"Go now, attendants, go,
33
मृत्युमण्डलमा को हो, क्या हो, किन रुन्छ।
in the world of death, who is there, what's this, why this weeping?"
34
जोल्या आया मृत्युमण्डलमा।
The attendants came to the world of death.
35
को हो, क्या हो, किन रुन्छ।
"Who's there, what's this, why this weeping?"
36
आँखा अन्धारो भया, कान बहिरो भया,
"My eyes have gone blind, my ears have gone deaf,
37
रातको रातै भया, दिनको रातै भया,
it's night at night, it's night at day,
38
साथ छैन, सङ्गली{233} छैन,
there's no one with me, no companion,
39
दिदी छैन, बैनी छैन,
no elder sister, no younger sister,
40
कैगो{234} मुख हेरुँ।
at whose face can I look?"
41
अलाप बिलाप गरी,
He wailed and wept,
42
छाती कोरी, धरती कोरी।
he tore at his chest, he tore at the earth.
43
इन्द्रघरमा जोल्या गया।
The attendants went to Indra's house.
44
किन रुन्छ अन्धासेरा।
"Why does Andhāserā cry?"
45
साथ छैन, सङ्गली छैन,
" 'There's no one else, no companion,
46
रातको रातै छ, दिनको रातै छ,
it's night at night, it's night at day,
47
कैगो मुख हेरुँ, भन्न लाग्या।
at whose face can I look?' he says,
48
छाती कोरी, धरती कोरी,
he tears at his chest, he tears at the earth,
49
अलाप बिलाप गर्छ।
he wails and weeps."
50
मैताचेली दिया।{235}
He gave him Maitācelī.
51
जाऊ न मैताचेली,
"Go now, Maitācelī,
52
मृत्युमण्डलमा तिम्रा राज्य भया, भन्या।
in the world of death is your kingdom," he said.
53
मैताचेली मृत्युमण्डल झरिन्,
Maitācelī descended to the world of death,
54
अन्धासेरा दिया।
was given to Andhāserā.
55
छई मास बर्ष दिन भया,
Six months, a full year passed,
56
एक छोरा जर्म्या{236}
a son was born.
57
साथ छैन, सङ्गली छैन,
"There's no one with me, no companion,
58
दिदी छैन, बैनी छैन,
no elder sister, no younger sister,
59
रातको रातै रहेछ, दिनको रातै रहेछ,
it's night at night, it's night at day,
60
कैगो मुख हेरुँ,
at whose face can I look?"
61
अलाप बिलाप गरी रुन लागिन्।
She tears at her chest, she wails.
62
दे बुहारी, जाऊ न मैताचेली,
"Get a daughter-in-law, go now, Maitācelī,
63
तिम्रा माइतबाट बोलाया, भन्या।
call one from your parents' home," he said.
64
मैताचेली रुन मर्न लागिन्।
Maitācelī wailed and wept.
65
कसो गरी माइती जाऊँ, भन्न लागिन्।
"How can I go to my parents' house?" she said.
66
इन्द्रघरमा जाने पायौ।
She was heard at Indra's house.
67
किन रुन्छ मैताचेली।
"Why does Maitācelī cry?
68
जाऊ न जोल्या, मृत्युमण्डलमा।
Go now, attendants, to the world of death."
69
जोल्या झर्‍या, मृत्युमण्डलमा।
The attendants descended, to the world of death.
70
किन रुन्छिन् मैताचेली।
"Why does Maitācelī cry?"
71
साथ छैन, सङ्गली छैन,
"There's no one with me, no companion,
72
दिदी छैन, बैनी छैन,
no elder sister, no younger sister,
73
रातको रातै रहेछ, दिनको रातै रहेछ,
it stays night at night, it stays night at day,
74
कसो राखुँ मान्दम, कसो राखुँ दिन, रुन लागिन्।
how will there be a world, how will time pass?" she wept.
75
जोल्या गया, इन्द्रघरमा।
The attendants went, to Indra's house.
76
किन रुन्छ मैताचेली।
"Why does Maitācelī cry?"
77
साथ छैन, सङ्गली छैन,
" 'There's no one with me, no companion,
78
दिदी छैन, बैनी छैन,
no elder sister, no younger sister,
79
क्या अकाल पर्‍या, क्या बिपति पर्‍या,
what misfortune is this, what disaster is this?'
80
छाती कोरी, धरती कोरी,
she tears at her chest, she tears at the earth,
81
अलाप बिलाप गरी रुन्छिन्।
she wails and weeps."
82
चन्द्रवती{237} दिया।
He gave them Candravatī.
83
अन्नकेली{238} छोरी चन्द्र,
"Wonderful daughter Candra,
84
जाऊ न चन्द्र,
go now, Candra,
85
तल मृत्युमण्डलमा तिम्रा राज्य भया भन्या,
below in the world of death is your kingdom," he said,
86
मृत्युमण्डल दिया।
gave her to the world of death.
87
चन्द्रवती सातै तला मान्नम झरिन्,
Candravatī descended seven ids of the world.
88
अन्धासेरा ससुरा भया, मैताचेली सासु भया।
Andhāserā was the father-in-law, Maitācelī was the mother-in-law.
89
छई मास बर्ष दिन भया,
Six months, a full year passed,
90
दे बुहारीयौ दे, तिम्रो माइतबाट
"Get it, daughter-in-law, get it, from your parents' house,
91
नौ जुन दाइजो ल्याऊ, नौ बेल दाइजो ल्याऊ,
bring back a dowry of nine moons, bring back a dowry of nine suns,
92
रातको रातै भया, दिनको रातै भया,
it's night at night, it's night at day,
93
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम, भन्न लाग्या।
how will time pass, how will there be a world?" he said.
94
अन्नकेली छोरी चन्द्र एकै तला उकसिन्,
Wonderful daughter Candra ascended a first id,
95
दुवै तला, तीनै तला, चारै तला, पाँचै तला,
a second id, a third id, a fourth id, a fifth id,
96
छई तला, सातै तला मान्दम उकसिन्,
a sixth id, she ascended a seventh level of the world,
97
इन्द्रघरमा गइन्, सय ढोका छोपिन्।{239}
she went to Indra's house, pounded on the hundred doors.
98
भित्रबाट कौन पाउना{240} आया, कौन प्रबासी आया,
From inside, "What guest has come, what immigrant has come?
99
ओटी{241} धुमकीय{242} दिया, लौरी खुरुकीय{243} दिया।
The porch is shaken faintly, a walking stick is tapped faintly,
100
जाऊ न जोल्या, ओटी धुमकीय हेर।
go now, attendants, look at the shaking porch."
101
जोल्या गया, ओटी धुमकीय।
The attendants went, to the shaking porch.
102
को हो, क्या हो।
"Who's there, what's this?"
103
चन्द्रवती, अन्नकेली छोरी चन्द्र।
"Candravatī. Wonderful daughter Candra."
104
भित्र आइजाऊ छोरी चन्द्र।
"Come inside, daughter Candra."
105
भित्र गइजाऊ चन्द्र दिदी।
"Go inside, elder sister Candra."
106
जियइ मेरी चेली।
"My dear married daughter."
107
जदौ बाबु भगवान।
"Honor to you, father Bhagawān."
108
जियइ मेरी छोरी।
"My dear daughter."
109
जदौ दाजे नारन।
"Honor to you, elder brother Nāran."
110
जियइ मेरी बैनी।
"My dear little sister."
111
जदौ भाउज्यू।
"Honor to you, sister-in-law."
112
जियइ नन्द।
"My dear husband's younger sister."
113
पाटपिटम्बर बिस्तरामा बस्न गइन्।
She sat down on a shroud cloth quilt.
114
गुद्गुडीको समेरुको नेचा,
The bubbling tip of a hookah stick,
115
अलग बेरा नली, छिमलाको चिलम,
a separate mouth pipe, a notched firepot,
116
पर्वतको पातो, सुनको झारी पानी,
a Himalayan firestone, water in which gold was dipped,
117
कलागेर्‍या आगो, मग्मगल्या तमखु,
glowing coals of fire, intoxicating tobacco,
118
गुड्गुडी हुक्का खान लागिन्।
she began to smoke a gurgling hookah.
119
मृत्युमण्डलबाट,
"From the world of death,
120
क्या काजमा आयौ चेली,
for what purpose have you come, married daughter,
121
क्या काममा आयौ।
on what task have you come?"
122
नौ जुन दाइजो लिन आएँ, बुवा,
"I've come to take a dowry of nine moons, father,
123
नौ बेल दाइजो लिन आएँ,
I've come to take a dowry of nine suns.
124
मृत्युमण्डलमा रातको रातै छ, दिनको रातै छ,
In the world of death, it's night at night, it's night at day,
125
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम, भन्न लागिन्।
how will time pass, how will there be a world?" she said.
126
नवै जुन दाइजो छैन, छोरी,
"There is no dowry of nine moons, daughter,
127
नवै बेल दाइजो छैन।
there is no dowry of nine suns.
128
हात्ती हलग घोडी खलग, कनकन जुहार,
A stable of elephants, a stable of horses, jeweled bracelets,
129
हीरामोती हजारौ रुप्प्या,
diamonds, pearls, thousands of rupees,
130
जो चाहिन्छ लैजाऊ, चेली,
take whatever you need, married daughter,
131
नवै जुन नवै बेल दाइजो छैन, भन्या।
there is no dowry of nine moons, of nine suns," he said.
132
लिन्नौ बाबु, मेरो घरै छ।
"I won't take them, father, my house has them."
133
खुङ्ग्री बाँसको धनु, लेब्रे बाँसको ताँदो,{244}
With bows of fish-trap bamboo, bowstrings of trigger bamboo,
134
जर्बुटाको{245} सर, कालकोठ{246} रैमा विष,
shafts of cane, Room of Death stunning poison,
135
चिमलाको भोल्टा,{247}
wristguards of white rhododendron wood,
136
छुनुमुनु घाँरो लोती झिम्री मार्को,
jingling bells on their hunting dogs,
137
मैको टिको झयाँकी,
Skinny Wasp and Forehead Spot,
138
लेख कूर्लि गार चारन{248},
beating on the ridges, flushing game in the valleys,
139
गार कूर्लि लेख बथान{249},
beating in the valleys, blinds on the ridges,
140
वन सिकार खेल्न बाबु छोरा गया।
father and son went to hunt in the forest.
141
दाज्यू नारन, बाबु भगवान गैग्या।
Elder brother Nāran, father Bhagawān went off.
142
नारनकी बैनी हुँला, बाबु अन्नकेली छोरी हुँला त,
"If I am Nāran's little sister, if I am a wonderful daughter,
143
छोरी हत्या लागोई, बैनी पातक लागोई,
I will place a curse as daughter murderers, as sister offenders,
144
मरी जान्छु, भनिन्।
I go to die," she said.
145
गाउँ घरका नरनाम मलाम्यामा होई देऊ, भनिन्।
"Come, all men, attend the funeral," she said.
146
सोह्र सय मलाम्यामा गया,
Sixteen hundred mourners went,
147
रुइनीसागर{250}, बैनीसागर,
to Tear-filled Floodplain, to Little Sister Floodplain,
148
मोर्‍याघाट झर्‍या,
descended to Cremation Ground of the Dead,
149
चिहान बगर झर्‍या।
descended to Riverside Graveyard.
150
चुवाचन्दन चिर्‍या, श्रीखण्ड मलायागिरी चिर्‍या,
They split the best red, white, Malāyāgirī sandalwoods,
151
एकै तल्या सला चिन्न्या, एकै सगर भया,
heaped up one level of pyre, it was one sky,
152
दुवै तल्या सला चिन्न्या, दुवै सगर भया,
heaped up a second level of pyre, it was a second sky,
153
तीनै तल्या सला चिन्न्या, तीनै सगर भया,
heaped up third level of pyre, it was a third sky,
154
चारै तल्या सला चिन्न्या, चारै सगर भया,
heaped up fourth level of pyre, it was a fourth sky,
155
पाँचै तल्या सला चिन्न्या, पाँचै सगर भया,
heaped up fifth level of pyre, it was a fifth sky,
156
छई तल्या सला चिन्न्या, छई सगर भया,
heaped up sixth level of pyre, it was a sixth sky,
157
सातै तल्या सला चिन्न्या, सातै सगर भया,
heaped up seventh level of pyre, it was a seventh sky,
158
आठै तल्या सला चिन्न्या, आठै सगर भया,
heaped up eighth level of pyre, it was a eighth sky,
159
नवै तल्या सला चिन्न्या, नवै सगर भया,
heaped up ninth level of pyre, it was a ninth sky.
160
गाउँ घरका नरनाम फिर्ता गैजाऊ भनिन्,
"Return, all villagers," she said,
161
गाउँ घरका नरनाम फिर्ता गया।
all the villagers returned.
162
सत्यनारनकी बैनी हुँला,
"If I am Satya Nāran's little sister,
163
बाबु भगवानकी चेली हुँला,
if I am the married daughter of father Bhagawān,
164
छोरी हत्या लागोस्,
may they suffer as daughter murderers,
165
बैनी पातक लागोस्,
may they suffer as sister offenders,
166
छोरी बैनीको अनुहार नदेखु,
may they not see their daughter, their little sister,
167
मेरा आँसु लागु, मेरा अस्यार लागु, भनी,
may my tears have affect, may my sorrows have affect," so saying,
168
नवै तल्या जाला सला, सतकल गरी सला परिन्।
she lit the nine level pyre, doing a truth act she went onto the pyre.
169
वन मौजाबाट दाज्यू नारन बाबु भगवानले देखी पाया।
From the middle of the forest, brother Nāran, father Bhagawān saw it.
170
हाम्रो रुइनीसागर कौन मोरो पर्‍या, कौन मलामे हुन्,
"At our Tear-filled Floodplain, whose corpse is that, whose funeral is that?
171
धुवाल उडाउन लाग्या, सला बल्न लाग्या,
The smoke begins to rise, the pyre begins to burn,
172
अन्नकेली छोरी चन्द्र हो कि छोरा हो कि।
is it Wonderful daughter Candra, or some son, or not?"
173
हो कि बुवा, भन्न लाग्या।
"Is it, father?" he said.
174
माँजी छोरीयौ, हत्या लाउन लागिन्,
"That damn daughter may curse us as daughter murderers,
175
पातक लाउन लागिन्,
as sister offenders,
176
सत्यनारनकी बैनी हुँला,
it may be Satya Nāran's little sister,
177
बाबु भगवानकी चेली हुँला,
may be father Bhagawān's married daughter,
178
सला लिपी जीवै भया।
let's smear out the fire, she will live."
179
सत दोली सतकलले सला निबी गया।
Truthfully doing a truth act they went to extinguish the pyre.
180
आई पुग्या रुइनीसागर मोर्‍याघाट आया,
They reached Tear-filled Floodplain, came to Cremation Ground of the Dead.
181
सिचिनीले सेच्या, भेपेनीले फुक्या,
They scattered water on the ashes, blew through a tube,
182
पैते औंठी भेट्या।
found the toe ring.
183
माजी छोरीयौ, हत्या लाउन लागिन्,
"That damn daughter has cursed us as daughter murderers,
184
पातक लाउन लागिन्।
as sister offenders.
185
जाऊ न जोल्या,
Go, attendants,
186
काली चँवर ल्याइ देऊ, सेती चँवर ल्याइ देऊ।
bring back a black yak tail, bring back a white yak tail."
187
काली चँवर ल्याए, सेती चँवर ल्याए।
They brought back a black yak tail, brought back a white yak tail.
188
अङ्ग रगत दिया, बाहाँ बल तिघ्रा मासी,
They gave the body blood, arms strength, legs marrow,
189
नजर ज्योति, पुनपुरुष हाल्या,
eyes light, put in life-breath,
190
अमरचण्डी ठोक्या, बेतैदण्डी ठोक्या,
tested the side of the forehead, tested with a cane staff,
191
काला चँवर झार्‍या, सेती चँवर जगाया,
brushed a black yak tail downward, brushed a white yak tail upward,
192
गैजा बैनी अन्नकेली छोरी चन्द्र।
"Go, younger sister, Wonderful Daughter Candra."
193
जुजुयौ माराजी लाया,{251} ब्याह{252} लगन ढालिन्,
Her honored father took her, making wedding preparations,
194
इन्द्रघर गइन्।
she went to Indra's house.
195
लैजाऊ चेली, रोज्यो दाइजो तिम्रो।
"Take it, married daughter, your desired dowry."
196
नौ जुन दाइजो दिया, नौ बेल दाइजो दिया।
He gave her a dowry of nine moons, gave her a dowry of nine suns.
197
गादी हाल्या, गादी जल्या,
She put them in her skirt, the skirt caught fire,
198
कुम्ली हाल्या, कुम्ली जल्या,
put them in her wrap, the wrap caught fire,
199
खोक्याली{253} हाल्या, खोक्याली जल्या,
put them in her blouse, the blouse caught fire,
200
डोगी हाल्या, डोगी जल्या,
put them in a basket, the basket caught fire,
201
रुन मर्न लागिन्।
she cried and wept.
202
कसो भरी गरुँ, भन्न लागिन्।
"How can I carry them?" she said.
203
कस्मी दादा डाग्या।
They summoned a skillful craftsman.
204
सुन ठ्याउली गर्‍या, रुपा{254} बिर्की गर्‍या,
He made a bowl of gold, made a lid of silver,
205
हिवैछहरी हाल्या, कुइरीको दल्को, आदीबाबिटो,
put in snow storms, foggy patches, cyclonic dashes,
206
बिजुली चम्को, अध्यारीको मन्को हाल्या।{255}
put in lightning flashes, total darkness splashes.
207
लैजाऊ चेली, तिम्रो घरमा,
"Take it, married daughter, to your house.
208
उँचा डाँडा जाऊ, तिम्रा मण्डलमा,
Go to a high ridge in your world,
209
उँचा डाँडाबाट नवै बेल नवै जुन पूर्व दिशा छाडिनू,
from a high ridge, cast off the nine suns, the nine moons to the east,
210
हिवैछहरी उत्तर दालमा छोड्नू,
release the snowstorms to the northern slopes,
211
कुइरीको दल्को, आदीबाबिटो दक्षिण दालमा छोड्नू,
release the cyclonic dashes, the foggy patches to the southern slopes,
212
बिजुली चम्को, अध्यारीको मन्को पश्‍चिम दालमा छोड्नू,
release the lightning flashes, total darkness splashes to the western slopes,
213
नवै जुन नवै बेल पूर्व दिशा छोड्नू।
release the nine moons, the nine suns in the eastern direction."
214
एकै तला झरिन्, दुवै तला, तीनै तला, चारै तला,
She descended a first id, a second id, a third id, a fourth id,
215
पाँचै तला, छई तला, सातै तला मान्दम झरिन्।
a fifth id, a sixth id, she descended a seventh level of the world.
216
उँचा डाँडाबाट नवै जुन नवै बेल,
From a high ridge the nine moons, the nine suns,
217
पूर्व दिशा छोड्न दिइन्।
she released in the eastern direction.
218
हिवैछहरी उत्तर दालमा छोडिन्।
She released the snow storms to the northern slopes.
219
आदीबाबिटो, कुइरीको मन्को दक्षिण दालमा छोडिन्।
She released the cyclonic dashes, the foggy patches to the southern slopes.
220
बिजुली चम्को, अध्यारीको मन्को पश्‍चिम दालमा छोडिन्।
She released the lightning flashes, total darkness splashes to the western slopes.
221
नवै जुन नवै बेलको रातको दिनै भया, दिनको दिनै भया।
With nine moons, nine suns, the night was day, the day was day.
222
हर्र हर्र भया, थर्र थर्र भया,
There was hissing, there was trembling,
223
सुका वृक्ष बल्न लाग्या, काँचा वृक्ष जल्न लाग्या,
dry trees were torched, green trees were scorched,
224
साउने मूल सुकी गया, बादा मूल भङ्ग भया,
wet season springs dried, dry season springs fried,
225
सत्यवती गङ्गा{256} सुया नाथी{257} छिर्ने,
the Satyavatī River could pierce the eye of a needle,
226
सुवा नदी सुक्न लाग्या।
smaller rivers were drying up.
227
मञ्जुत्याको माजो जात मसुराको छाइल बस्न लाग्या।
The stupid race of man sat in the shade of a lentil bush.
228
जिमी{258} बल्न लाग्या, भूमि ओसल्न लाग्या,
The land began to burn, the soil began to crack,
229
बादो पहरा खल्न लाग्या।
rocky cliffs began to melt.
230
दे बुहारीयौ, अलक्षणै गर, भन्या।
"Hey, daughter-in-law, do something inauspicious!" he said.
231
क्या अलक्षण गरौ, ससुरा, भनिन्।
"What inauspicious thing, father-in-law?" she said.
232
तिम्रा पुरखालाई तुकारी{259} बोल, भन्या।
"Address your elders abusively!" he said.
233
आफ्ना पुरखालाई कसो गरी तुकारौ।
"How can I address my elders abusively?" she said.
234
बोल, भन्या, एकै जुन एकै बेल उड्या।
"Say it!" he said, one moon, one sun departed.
235
सन्ज्या आउने प्रबासीलाई बास छैन भन्, भन्या।
"To a guest arriving at dusk, say that there's no place to stay!" he said.
236
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
237
धेला{260} बस्न्या कुकुर लातीले हान, बुहारी।
"Hit a dog sitting in a doorway with a stick, daughter-in-law!"
238
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
239
कपाल छाडी बाहिर भित्र गर, भन्या,
"With uncombed hair go in and out of the house!" he said.
240
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
241
सुवा काठले उल्टा केश फटकार, बुहारी।
"Comb your hair backwards with a dry comb, daughter-in-law!"
242
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
243
भाँडाले भाँडा बजाऊ, भन्या।
"Beat together two pots!" he said.
244
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
245
दाब्रे गोडाले दाइनै गोडा कन्याऊ, बुहारी।
"Scratch your right foot with your left foot, daughter-in-law!"
246
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
247
भारमाथि{261} थुक, बुहारी।
"Spit atop the drying rack, daughter-in-law!"
248
एकै जुन एकै बेल उड्या।
One moon, one sun departed.
249
आठै जुन उड्या, आठै बेल उड्या।
Eight moons departed, eight suns departed,
250
एकै जुन रहयो, एकै बेल रहयो।{262}
one moon remained, one sun remained,
251
पूर्व उदाउन्या भया, पश्‍चिम अस्ताउन्या भया,
they rose in the east, they set in the west.
252
रातै पर्न्या भया, भोरै भयाउने भया,
There was nightfall, dawn was born,
253
जिमी ओसाई गया, भूमि ओसाई गया।
the land was chilled, the soil was chilled,
254
साउने मूल पग्री गया, बादा मूल हर्न लाग्या,
wet season springs bubbled, dry season springs trickled,
255
सत्यवती गङ्गा छाल हान्न लाग्या।
the Satyavatī River began to flow with force.
256
त्यही बेला, खरी जेठो धुवा नरमले टेक्यो,{263}
At that time, the eldest grass, Soft Trail Grass, survived.
257
बाबियो जेठो लाटो बाबियोले{264} टेक्यो,
The eldest thatch, Dumb Thatch survived.
258
पत्थर जेठो शालिग्रामले{265} टेक्यो,
The eldest stone, Black Ammonite Fossil, survived.
259
वृक्ष जेठो काली तेल्पारिले{266} टेक्यो, बरपिपलले टेक्यो,
The eldest tree, Black Oilwood, survived, Banyan-Pipal survived.
260
मञ्जुत्याको जात अङ्ग रगत दिया,
To the race of man he gave the body blood,
261
बाहाँ बल, तिघ्रा मासी, पुनपुरुष हाल्या,
arms strength, legs marrow, put in a life breath,
262
अमरचण्डी ठोक्या, बेतैडण्डी ठोक्या,
struck the side of the forehead, struck with a cane staff,
263
काला चँवर झार्‍या, सेती चँवर जगाया,
brushed a black yak tail downward, brushed a white yak tail upward,
264
मञ्जुत्याको जात दिनको उभै भया, मासको उभै भया।
the race of man improved for a day, improved for a month.
265
गुवाउरीका{267} कालगौंडा
The deadly crises at the private shrine,
266
गोर्‍यानैमा सार्‍या।
were transferred to the foot of the bed.
267
गोर्‍यानैमा कालगौंडा
The deadly crises at the foot,
268
देलठानीमा सार्‍या।
were transferred to the main doorstep.
269
देलठानीमा कालगौंडा
The deadly crises at the main doorstep,
270
आँगनछेउती सार्‍या।
were transferred to the edge of the courtyard.
271
आँगनछेउती कालगौंडा,
The deadly crises at the edge of the courtyard,
272
हरिगौंडा{268}, बर्मादुँवा सार्न लाग्या।
were transferred to Extreme Impasse, to Crossroads of Deceased Brāhmans.
273
हामी क्या खाएर जाउँ, क्या लाएर जाउँ,
"What shall we eat as we go, what shall we take as we go?"
274
भन्न लाग्या कालैगौंडा,
said the deadly crises,
275
जुमकाल, जुमदूतले।
said the Time of Death, the Messenger of Death.
276
तिमीलाई भोग दिन्छु मञ्जुत्याको सट्टा।
"I will give you sacrifice in place of man.
277
थारी गाई, गाल्ल्या बल्ल, राँगा भैँसीले
Barren cows, lame oxen, buffalo flesh,
278
भोग दिन्छु, भन्न लाग्या।{269}
I will give you in sacrifice," he said.
279
भैँसी आमै गौंडा जानुपर्‍या,
"Mother Buffalo, you must go to the crises,
280
जुमकालको भोग जानुपर्‍या, भन्या।
you must go to satisfy the Time of Death," he said.
281
मेरो आँटै छैन, मेरो भोग छैन,
"This is not my sacred promise, this is not my sacrifice,
282
मेरो राङ्गो देबी मौला दिउँला,
my male buffalos I will give at the goddess' post,
283
म जाने छैन, भनिन्।
I will not go," she said.
284
गाई आमै गौंडा जानुपर्‍या,
"Mother Cow, you must go to the crises,
285
जुमकालको भोग जानुपर्‍या, भन्या।
you must go to satisfy the Time of Death," he said.
286
मेरो आँटै छैन मेरो भोग छैन,
"This is not my sacred promise, this is not my sacrifice,
287
मेरो दूध्दार नारनलाई शुद्ध,
my milk is a pure offering to Nāran,
288
गहुँत गोबर मञ्जुत्याले लोटाई पराई, शुद्ध गर्ने छौ,
my urine and dung are cleansing, are used to purify,
289
मेरो बल्ल मञ्जुत्यालाई जोत्ने भने पाल्या दिनै छु।
my oxen plow for men, I give them to be raised."
290
भेडी आमै गौंडा जाऊ, भन्या।
"Mother Sheep, you must go to the crises," he said.
291
भेडी आमाले,
Mother Sheep said,
292
मेरो आँटै छैन, मेरो भोग छैन,
"This is not my sacred promise, this is not my sacrifice,
293
मेरो साँड बराह मौला दिउँला,
my rams I will give at Barāh's post,
294
मञ्जुत्याको सट्टा जाने छैन, भनिन्।
in place of man I will not go," she said.
295
छेकरी आमै गौंडा जानुपर्‍या, भन्या।
"Mother Goat, you must go to the crises," he said.
296
मेरो भोग देबीथान दिउँला,
"My sacrifices I will give at the goddess' shrine,
297
ठूलो काममा जाउँला,
I will go for important things,
298
सानो काममा जाने छैन, भनिन्।
I will not go for unimportant things," she said.
299
ठूलो काममा पर्‍या, जानुपर्‍या, छेकरी आमै।
"This is important, you must go, Mother Goat."
300
मेरो मांस मञ्जुत्याले भोग्ने भया जाउँला,
"If man will eat my flesh, I will go,
301
नत्र जाने छैन, भनिन्।
otherwise I won't go," she said.
302
एकु भाग पूर्व काललाई दिउँला,
"One share we will give to the eastern parts,
303
एकु भाग उत्तर काललाई दिउँला,
one share we will give to the northern parts,
304
एकु भाग पश्‍चिम काललाई दिउँला,
one share we will give to the western parts,
305
एकु भाग दक्षिण काललाई दिउँला,
one share we will give to the southern parts,
306
रगत पोल जमराजलाई दिउँला,
the collected blood we will give to the King of Death,
307
कान खुर हरिगौंडा दिउँला,
ears and hooves, we will give to Extreme Impasse,
308
टाउकी खुट्टी ताराताली झाङ्ग्री जुम्रातम लिउला,
the head and feet Tārātālī's Jhāṅgrī Jumrātam will take,
309
आधी अङ्ग घर गोसाँले खाला,
half the body will be eaten by the master of the house,
310
आधी अङ्ग, उठ्ने बस्ने खाला,
half the body will be eaten by those who come and go,
311
तेरो हाप पाप मलाई छैन,
the sin of your killing will not be on me,
312
मेरो मदौरुलाई पनि छैन,
it won't be on my patient,
313
गौंडा जाऊ, भन्न लाग्या।{270}
go to the crises," he said.
314
छेकरी आमा हातै गर्जे टार्न लाग्या,
Mother Goat began to postpone the severe problems,
315
गौंडा टार्न लाग्या।
began to postpone the crises.
316
गुवाउरीका कालगौंडा
The deadly crises at the private shrine,
317
गोर्‍यानैमा सार्‍या।
were transferred to the foot of the bed.
318
गोर्‍यानैमा कालगौंडा
The deadly crises at the foot of the bed,
319
धेलठानीमा सार्‍या।
were transferred to the doorstep.
320
धेलठानीमा कालगौंडा,
The deadly crises of the doorstep,
321
जुमकाल जुमदूत,
the Time of Death, the Messenger of Death,
322
आँगनछेउती सार्‍या।
were transferred to the edge of the courtyard.
323
आँगनछेउती कालगौंडा,
The deadly crises of the edge of the courtyard,
324
जुमकाल जुमदूत,
the Time of Death, the Messenger of Death,
325
रुइनीसागर, मोर्‍याघाट,
were transferred to Tear-filled Floodplain, to Cremation Ground of the Dead,
326
चिहान बगर, बर्मादुँवा सार्‍या।
to Riverside Graveyard, to Crossroads of Deceased Brāhmans.
327
खाने आहारा डीट गर्‍या,
This possible feast has been rejected,
328
मेरो बालो पीठ गर्‍या।
from my child you've been deflected!
329
जुमकाल जुमदूत भोग दिनू।
To the Time of Death, to the Messenger of Death I give sacrifice!
330
भूमिबसुन्धरा साछी,
World Earth a witness,
331
बरपिपल साछी,
Banyan-Pipal tree a witness,
332
सत्यवती गङ्गा साछी,
Satyavatī River a witness,
333
नौ लाख तारा साछी,
Nine Hundred Thousand Stars a witness,
334
धरतीमाता साछी,
Earth Mother a witness,
335
ज्वालादेबी साछी,
Flame Goddess a witness,
336
सिजापतीराजा र जुम्रातम झाङ्ग्री साछी,
Sijāpatī King and Jumrātam Jhāṅgrī a witness,
337
आफ्ना ईश्‍वर महादेवको बाचा॥
the oath of my own lord Mahādev!

[V1.1.21] जरो र पिनास मन्तरहरु{271} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.21] Mantars Against Fevers and Nasal Blockage (Karṇa Vīr Kāmī)

१) (जरो)

1) (Fever)

1
जरो जरो तो जरो कहाँ उत्पन्न भई,
Fever, fever, where did you fever originate?
2
ता जराय पूर्वै दिशाका सिम्ती र शेरामा जिउको चाँही,
These fevers in the east, in that body at Simti ricefields,
3
कृष्णज्यूले नारनज्यूले बाजी र गरेइला{272} बाचा,
Respected K‡ṣṇa, Respected Nāran waged a bet on oath,
4
र लिर्‍या{273} सँउजरो{274} छोरेइका,
and they left chilling common fevers,
5
आफैं र ईश्‍वर नारनज्यूलाई जरो त आएको,
the fever caught his own lord Respected Nāran,
6
पूर्वै र दिशाका लामाज्यू गारुँला बसेइका,
the Respected Lāmā Eagle of the east rested,
7
नौ सर्‍या निकाली हानेइका,
struck with nine strips of cane,
8
पूर्व दिशाका पिउली पङग्यालो जाल खेल्न गएको,
"Yellow Feathers" of the east went to play in the water,
9
बासैको बस्यारा होरपाउले ओराली बस्यारा बसेइको,
at the time of evening rest on a steep slope, rested for the evening,
10
त्यही बेला सँउजरो लिर्‍याजरो, कामजरो,
at that time, common fevers, chilling fevers, shivering fevers,
11
हौकिने डौकिने, भद्रै कोठामा सकाउने,
gasping, fainting, burning the body's inner organs,
12
आङ खाने, जाँघ चिर्ने,
body consuming, thigh piercing,
13
हाड फोर्ने, एकउन्दो दोरष्टो,
bone splitting, every-other day, every two days,
14
माघ्या तिव जरो आएको, होवाए काना त बैराय,
wintry, those fevers caught there, they buzzed in the ears,
15
पूर्व र दिशाका लामाज्यू गारुल्या बसेइका,
the Respected Lāmā Eagle of the east rested for the evening,
16
नौ सर्‍या निकाली हानेइका बसैका,
struck with nine strips of cane, rested,
17
बसेरा बस्ने बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of evening rest onsetting fevers,
18
त्यही बेला पूर्व र दिशाका लामाज्यू गारुल्या बसेइका,
at the time the Respected Lāmā Eagle of the east rested,
19
नौ सर्‍या निकाली हानेइका बसैका,
struck with nine strips of cane, rested,
20
बसेरा बस्ने बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of evening rest onsetting fevers,
21
गुरुज्यू बाग्गेइ र पाएइको तमले गारुल्या चेलो बसेइको बासैका,
Respected Guru fled and you found, Eagle pupil rested for the evening,
22
बसेरा बस्ने बेलामा आउँदछई जराय,
resting, at the time of evening rest onsetting fevers,
23
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला,
at that time will strike, at that time will sort,
24
गुरुज्यूका लट्टाले हानुँला, बानुँला, छानुँला,
will strike with Respected Guru's hair-knot, will bind, will sort,
25
नौ सर्‍या निकाली हानुँला,
will strike with nine strips of cane,
26
रातीको दृष्टि बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of night's viewing onset fevers,
27
त्यही बेलामा गुरुज्यूका लट्टाले बानुँला,
at that time will bind with Respected Guru's hair-knot,
28
नौ सर्‍या निकाली हानुँला,
will strike with nine strips of cane,
29
रातीको दृष्टि बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of night's viewing onsetting fevers,
30
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला,
at that time will strike, at that time will sort,
31
छगाल्या{275} पारैको परेवा फुकिको, मैना छारैको माहुरी खलिगो,
as dawn unfolds, as pigeons are released, the hives empty of bees,
32
रिंग्ने घुमने चरने फिउरने बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of wandering, straying, grazing, herding onsetting fevers,
33
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला, त्यही बेला मारुँला,
at that time will strike, at that time will sort, at that time will kill,
34
बनैको रतुवा, त्याँयो, घोरल, झारल, जरायो{276}, खरायो,
forest's red deer, doe, wild goat, mountain deer, lowland deer, rabbit,
35
डाँफे र मुनाल, चिर र फिराए, छगाल्या,
monals and tragopans, birds and insects, at dawn,
36
चरन चरने बेलामा आउँदछई जराय,
at the time they graze at pasture onsetting fevers,
37
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला, त्यही बेला मारुँला,
at that time will strike, at that time will sort, at that time will kill,
38
होवाए कानाका बैराय,
they buzzed in the ears,
39
दिउँसैको सितल बस्ने बेलामा आउँदछई जराय,
at the time of resting in the cool of day onsetting fevers,
40
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला, त्यही बेला मारुँला,
at that time will strike, at that time will sort, at that time will kill,
41
गुरुज्यूका लट्टाले बानुँला,
bind with the Respected Guru's hair-knot,
42
अठार भाइ मष्टाका लट्टाले बानुँला,
bind with the Eighteen Brothers Maṣṭā's hair-knot,
43
बाह्रै भयारका लट्टाले बानुँला,
bind with the Twelve Brothers Bhayār's hair-knot,
44
बेलपाल{277} चरन चरने बेलामा आउँदछई जराय,
at sunset at the time they graze and peck onsetting fevers,
45
त्यही बेला हानुँला, त्यही बेला छानुँला, त्यही बेला मारुँला,
at that time will strike, at that time will sort, at that time will kill,
46
बासैका बेलपाल बस्यारा बस्ने बेलामा आउँदछई जराय,
settling at sunset resting, at the time of resting onsetting fevers,
47
गुरुज्यूको बाग्गेइ र पाएइको तमले गारुल्या चेलो बसेइको,
Respected Guru fled and you found Eagle pupil rested,
48
नौ सर्‍या निकाली हानेइको,
striking with nine strips of cane,
49
गुरुज्यूका लट्टाले बानुँला,
will bind with the Respected Guru's hair-knot,
50
नौ सर्‍या निकाली हानुँला, सिरै त हानुँला,
will strike with nine strips of cane, will strike even the head,
51
पाउ त पारुँला, पाउ त हानुँला,
if it affects even the feet, will strike even the feet,
52
गोबरमा सारुँला,
atop cow dung will deplete,
53
काली गङ्गा तारुँला,
across the Kālī Gaṅgā will retreat,
54
पिनासे जराको दुवै त पारुँला॥
nose-blocking fevers at the crossroads will defeat!

२) (पिनासको)

2) (Nasal blockage)

1
पुनासरण धुल्या, छहरामा इन्द्र बाँध्या,
Punāsaraṅ, dusty place, at the waterfall Indra bond servant,
2
गाई भैँसी चरन चर्नका थिए,
cows, buffalos grazing went to pasture,
3
सर्वे शरुनीका छोराछोरी कुच्च्यायर मारिदिया,
all of Śarunī's sons and daughters were trampled to death,
4
शरुनी आया र आफ्ना छोराछोरी खोजेर नपाउँदा,
Śarunī came looking for but not finding her own sons and daughters,
5
इन्द्र बाँध्या गाई भैंसीका खुरमा रगतका छिटा देख्ता,
seeing drops of blood on the hooves of Indra bond servant cows and buffalos,
6
इन्द्र बाँध्या तँलाई पिनासलाई खाऊ, भन्यार,
"Indra bond servant, may you be consumed by nasal blockage," so saying,
7
हाँगा हाँग पिनासलाई दर्शन नारदले सुनिपाया,
branched branches of nasal blockage, Darsan Nārād heard this,
8
निला इन्द्र बाँध्या तिमीलाई सर्व शरुनीले
"Blue Indra bond servant, to you all by Śarunī,
9
यिनीलाई खाउँ, भनेर भन्दछन्,
'Consume these,' so saying," he said,
10
अब कसो गरुँ,
"Now what can be done?" saying,
11
दहीको ठेगि{278} काँधमा हाली,
taking a wooden yogurt jug on the shoulder,
12
बाग्मती गङ्गातिरमा गया, आङ्स्नान गर्‍या,
went to the bank of the Bāgmatī River, purified their bodies,
13
आलो दही बासी दूध हो, भन्न लागे,
"This is fresh yogurt, stale milk," began to say,
14
खाऊ, भन्न लागे,
"Drink it," began to say,
15
शरुनी आइगे दर्शन नारदले देखिपाया,
Śarunī came, Darsan Nārād saw this,
16
इन्द्र बाँध्या शरुनी आइगे,
Indra bond servant, Śarunī came,
17
अब कसो गरुँ भनि,
"Now what shall we do?" saying,
18
चारकुनामा इन्द्र बाँध्या अगनि काँडा,
"In four corners, Indra bond servant, fire beams,
19
इन्द्र बाँध्या तिमीले चारकुनामा अगनि कुण्डल लगाया,
Indra bond servant, in four corners, place fire mounds,
20
सर्व शरुनी हालेर भस्मा पारी मार्छु भन्दा,
all that Śarunī placed, I kill by turning to ash," saying,
21
अब कसो गरुँ,
"Now what shall we do?"
22
इन्दा मै मारुँ, वृन्दा मै मारुँ,{279}
Indā I defeat, V‡ndā I defeat,
23
निला पिनास मारुँ, पियाला पिनास मारुँ,
blue nasal blockage I defeat, yellow nasal blockage I defeat,
24
राता पिनास मारुँ, जरो पिनास मारुँ,
red nasal blockage I defeat, feverish nasal blockage I defeat,
25
खरो पिनास मारुँ, कपाले पिनास मारुँ,
scorching nasal blockage I defeat, head nasal blockage I defeat,
26
बाइ पिनास मारुँ,
shivering nasal blockage I defeat,
27
रोग पिनास मारुँ, दोख पिनास मारुँ,
disease nasal blockage I defeat, affliction nasal blockage I defeat,
28
मुटु पिनास मारुँ, कलेजी पिनास मारुँ,
heart nasal blockage I defeat, liver nasal blockage I defeat,
29
छेदी पिनास मारुँ, भेदी पिनास मारुँ,
charmer nasal blockage I defeat, harmer nasal blockage I defeat,
30
फोक्सो पिनास मारुँ, हाड पिनास मारुँ,
lungs nasal blockage I defeat, bones nasal blockage I defeat,
31
मारुँ मारुँ, काली गङ्गा तारुँ,
defeat, defeat, across the Kālī Gaṅgā retreat,
32
गोबरमाथि सारुँ, सर्व निष्ट,
atop cow dung deplete, all conditions,
33
यो जराको नास्ति पारुँ॥
this fever's destruction complete!

३) (विषको)

3) (Poison)

1
हरिया विष, कालो विष, निला विष,
Green poison, dark poison, blue poison,
2
राता विष, काला विष, सेता विष,
red poison, black poison, white poison,
3
घनिया खोली लुवाकी चमर झारुँ,
all opening, with an iron brush treat!
4
तोइ विषको नास्ति पारी,
You poison's destruction completing,
5
काला गङ्गा तारी,
over the Kālī Gaṅgā retreating,
6
गोबरमाथि सारुँ,
atop cow dung deplete,
7
त्यो विषको नास्ति पारुँ॥
that poison's destruction complete!

४) (जरोको)

4) (Fever)

1
जाग त जाग त।
Awake, awake!
2
पूर्व दिशाका चन्दननाथ जाग।
Of the eastern direction, Candannāth awake!
3
उत्तर दिशाका भैरबनाथ जाग।
Of the northern direction, Bhairabnāth awake!
4
दक्षिण दिशाका गोरखनाथ जाग।
Of the southern direction, Gorakhnāth awake!
5
पश्‍चिम दिशाका रतननाथ जाग।
Of the western direction, Ratannāth awake!
6
चारै दिशा चारै नाथ जाग।
Of all four directions, of all four nāths, awake!
7
आयौ जोगी,
Come here, yogin!
8
तिमी जोगी क्या चिन क्या बान,
You, yogin went, knowing what, binding what,
9
कोही जोगी,
which yogin,
10
नाँगाधाँगा, लट्टाधारी,
naked filth-eating, dreadknot streaked,
11
ज्ञानीध्यानी, जङ्गीलफक्किल,
learned contemplator, jungle-dwelling fakir,
12
उर्द्दाबाहु, सिद्दबाहु,
arms held high, arms held straight,
13
क्या ओइरन, क्या पहिरन।
what do you eat, what do you wear?
14
मूर लाया बाघम्बरको छाला,
You wear on your head, a tiger's skin,
15
चाँदी लाया रानीभाउत,
wear on your forehead charcoal ash,
16
गोलाभाउत, चण्डीभाउत,
lumps of ash, sandalwood ash,
17
कान लाया दर्शनजोली,
wear on your ear a large pendant,
18
गली लाया रुद्राक्षको माला,
wear on your neck a rudrākṣa necklace,
19
काँध बेर्‍या झोलीतुम्बा,
have slung over your shoulder a small bag, a dried gourd cup,
20
हात समात्या बज्रठिङ्गा,
hold in your hand a rosary,
21
कम्मर बेर्‍या छुरीकटारी,
have slung in your waist a dagger,
22
गोली लाया कल्लीखरम्,
wear on your ankles, heavy anklets,
23
पावै धारी।
on your feet wooden sandals.
24
ज्ञान गर्न, ध्यान गर्न,
Thinking, concentrating,
25
रोग जान, दोख जान,
identifying diseases, identifying afflictions,
26
मान मुलुकी रोगलाई मुलुकी दोखलाई,
the country's chief diseases, the country's afflictions,
27
देशयाई जरो, खरो जरो,
lowland fevers, scorching fevers,
28
भक्खारे कपाले दोपाले,
roasting, headaching, every two days,
29
अत्तिस्या बत्तिस्या,
delirium-producing, unconsciousness-producing,
30
सँउजरो, लिर्‍याजरो, कामजरो,
common fevers, chilling fevers, shivering fevers,
31
हौकिने डौकिने,
gasping, fainting,
32
भद्रै कोठार सकाउ अगनि जरालाई,
burning the body's inner organs, fire fevers,
33
सिरजा फुटने, अगनि विभाग छान्ने,
head-splitting, fire's share flaming,
34
आन्दो बिब्यो, गर्भे परान खाने,
entrails-knotting, womb-life consuming,
35
जिब्बा पस्या, तन्दन बाने,
tongue-entering, throat-closing,
36
फोक्सा बस्या, कालीङ्गारे,
lung-settling, poisonous,
37
रगत पस्या, छान्ने निगारा,
blood-entering, punishment-inflicting,
38
हाड पस्या, चुसनि मारो,
bone-settling, sucking to death,
39
जिमारे मानिस चकरको कुष्टी{280} बल हानीमारी,
these man-killing fingerprint's leprosy, striking with force, killing,
40
दुँवा शरण रस्तभैरम{281} हुन लागे।
crossroads' protection Setting Bhairam begins to be.
41
जा जरो।
Go, Fever!
42
ईश्‍वर महादेवको बाचा॥
The oath of Lord Mahādev!

५) (जरो){282}

5) (Fever)

1
चमार्नीय, चमार्नीय,
Leather working woman, leather working woman,
2
तेरो पोइ कहाँ गयो,
where has your husband gone?
3
गोल गोल ल्याउने,
To bring charcoal.
4
गोल गोल ल्याई क्यार्ने,
Having brought charcoal, doing what?
5
बालो बनाउने,
Making a bracelet [bālo].
6
बालो बनाई क्यार्ने,
Having made a bracelet, doing what?
7
मेलो बालो लुकाउलेई,
The field crops [bālo] are hidden,
8
मेरो बालो छिपाउलई,
my leather band [bālo] is gnawed,
9
मेरो बालो हप्के खरो मारलेई,
my little boy [bālo] is being killed by a gasping scorching,
10
छप्के खरो मारलेई,
killed by a gnawing scorching,
11
खरो जरो मारलेई,
killed by a feverish scorching,
12
बाइ खरो मारलेई,
killed by a feverish chill,
13
कुकुर छाउरी बुकाउलेई{283},
dog puppies barking,
14
भाल्ले चल्ली बसाउलेई,
chicken chicks peeping,
15
थारी गाई ब्याउलेई,
immature cows birthing,
16
बल्ल दाल्लेई,
lame oxen plowing,
17
छोड् चमार्नीय छोड्॥
leave off, leather worker woman, leave off!

[V1.1.22] गौंडा टाढा गराउनेका मेलो (कर्णवीर कामी)

[V1.1.22] Event of Distancing the Star Obstructions (Karṇa Vīr Kāmī)

1
देव जेठा वर्स्या महादेव,
The eldest god Skyfallen Mahādev,
2
जुग जेठा सत्यजुग,
the eldest age the Age of Truth,
3
खाल जेठा नेपाल खाल,
the eldest valley the valley of Nepāl,
4
मान्दमी जेठा तिलीग्रमा भया,
the eldest level of the world is Tilīgramā,
5
दिशा जेठा पूर्व दिशा,
the eldest direction East,
6
मैना जेठा चैत मैना,
the eldest month Cait month,
7
बार जेठा आइतबारको दिन,
the eldest solar day Sunday,
8
जोग जेठा मङ्गलबारको जोग,
the eldest conjunction Tuesday's conjunction,
9
रोग जेठा वाइ जग्मी,{284}
the eldest disease Malevolent Injury,
10
ग्रह जेठा केतु ग्रह,
the eldest planet Ketu Planet,
11
गौंडा जेठा कालचक्र,
the eldest star obstruction the Wheel of Time,
12
खड्गा जेठा जरमखड्गा, मरणखड्गा,
the eldest children's crises the Crisis of Birth, the Crisis of Death,
13
मासखड्गा, बर्षखड्गा।
the Crisis of a Month, the Crisis of a Year.
14
देव जेठा वर्स्या महादेवले
The eldest god, Skyfallen Mahādev,
15
जलथल मान्दमी रचेयो।
designed the solid and liquid world.
16
अर्‍हाऊ भन्या मञ्जुत्या भएन,
"If I want to give orders, there are no men,
17
बोलाऊ भन्या मञ्जुत्या भएन,
if I want to give summons, there are no men,
18
कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम, भन्न लाग्या।{285}
how will time pass, how will there be a world?" he said.
19
वर्स्या महादेवले छलवादी गर्‍या।
Skyfallen Mahādev played a trick.
20
जाऊ न पार्वतौ,
"Go now, O Pārvatā,
21
जेठ मासको खरी धूप काङ्री टिपी ल्याऊ।
to relieve the heat of summer, pick cucumbers, bring them here."
22
पार्वता काङ्री टिप्न गइन्।
Pārvatā went to pick cucumbers.
23
सानो टिपिन्, ठूलो टिपिन्, छियाँ,
Picking small ones, picking big ones, tiny ones,
24
पियाल पूरै, खस्यो फूल झर्‍यो।
ripest yellowed ones, gathering fallen flowers.
25
बूढो मर्ने भया, बालख मर्ने भया,
Old men died, babies died,
26
सात काल भया, चौध बिकाल भया।
there were seven times of natural death, fourteen times of unnatural death.
27
थक्क{286}, पार्वतौ नास्यौ, गुरु माता,
"Damn, O Pārvatā, Destructive One, Mother Guru,
28
बूढोबाट मर्ने, बालखबाट जिउँदो गरौंला, भन्या।
they can die when old, let them live when young," he said.
29
बूढो मर्ने भया, बालख मर्ने भया, गर्भ तुहने भयो।
Old men died, babies died, there were miscarriages.
30
सात काल भया, चौध बिकाल भया।
There were seven times of natural death, fourteen times of unnatural death.
31
मञ्जुत्याको जात कसो राखुँ दिन, कसो राखुँ मान्दम,
"For the race of man, how will time pass, how will there be a world?
32
अब छलवादी गरौंला, भन्न लाग्या।
Now I will play a trick," he said.
33
मञ्जुत्याको जातलाई सात काल,
For the race of man, the seven times of natural death,
34
चौध बिकाल टाढा गराऊँ, भन्या।
the fourteen times of unnatural death, I will cause to be postponed," he said.
35
मैतु धामी गराऊँ,
"I will make Maitu Dhāmī,
36
सतो ज्ञानी, भर्षा पण्डित गराऊँ, भन्या।
will make Sato Gyānī, Bharṣā Paṇḍit," he said.
37
छार्काभोटमा भर्षा पण्डित,
At Chārkābhoṭ, he made Bharṣā Paṇḍit,
38
सतो ज्ञानी, प्रजा प्रकिल गराया,{287}
Sato Gyānī, Prajā Prakil.
39
तागासेरा{288} रतन पार्की गराया,{289}
At Tāgāserā he made Ratan Pārkī,
40
बाछीगाउँमा कालु जैसी गराया,
at Bāchī Village he made Kālu Jaisī,
41
ताराभोटमा मैतु धामी गराया,
at Tārābhoṭ he made Maitu Dhāmī,
42
तारातालीमा रम्मा जुम्रातम गराया।{290}
at Tārātālī he made Jhāṅgrī Jumrātam.
43
इन्द्रघरमा शिवजीका द्याउन,
At Indra's house, Śivajī's palace,
44
छोरी कृष्ण आमा पद्मा,
Daughter K‡ṣṇa Mother Padmā,
45
मर्न छिर्न लागिन्, कर्ण सेपा लागिन्।{291}
was pierced by death, bowed her forehead to the ground.
46
जाऊ न जोल्या, भर्षा पण्डित ल्याऊ, भन्या।
"Go now, attendants, bring back Bharṣā Paṇḍit," he said.
47
छार्काभोटमा गया, भर्षा पण्डित ल्याया।
They went to Chārkābhoṭ, brought back Bharṣā Paṇḍit.
48
भर्षा पण्डित ज्ञान गर्‍या, ध्यान गर्‍या,
Bharṣā Paṇḍit thought, concentrated,
49
कथा लगाउन्या, सप्ताह लगाउन्या,
read the stories, performed the seven day ritual,
50
सत्यनारन पूजा दिन्या भया,
worshipped Satya Nāran,
51
रोग दोख चिन्या भएन, भन्या।
"I don't recognize this disease, this affliction," he said.
52
जाऊ न जोल्या, छार्काभोटमा सतो ज्ञानी छ,
"Go now, attendants, in Chārkābhoṭ is Sato Gyānī,
53
सतो ज्ञानी ल्याऊ, भन्या।
bring back Sato Gyānī," he said.
54
छार्काभोटमा गया, सतो ज्ञानी ल्याया।
They went to Chārkābhoṭ, brought back Sato Gyānī.
55
ज्ञान गर्न लाग्या, ध्यान गर्न लाग्या,
He began to think, began to concentrate,
56
रोग दोख चिन्या भएन, भन्या।
"I don't recognize this disease, this affliction," he said.
57
जाऊ न जोल्या, छार्काभोटमा प्रजा प्रकिल छ,
"Go now, attendants, in Chārkābhoṭ is Prajā Prakil,
58
प्रजा प्रकिल ल्याऊ।
bring back Prajā Prakil."
59
प्रजा प्रकिल ल्याया।
They brought back Prajā Prakil.
60
अक्किलाई पक्किलाई गर्‍या,
He made arbitrations, made mediations,
61
रोग दोख चिन्या भएन।
"I don't recognize this disease, this affliction."
62
जाऊ न जोल्या, तागासेरा जाऊ, रतन पार्की ल्याऊ।
"Go now, attendants, go to Tāgāserā, bring back Ratan Pārkī."
63
तागासेरा गया, रतन पार्की ल्याया।
They went to Tāgāserā, brought back Ratan Pārkī.
64
रतन पार्कीले आरख गर्‍या, पारख गर्‍या,
Ratan Pārkī examined, discriminated,
65
रोग दोख चिन्या भएन, भन्या।
"I don't recognize this disease, this affliction," he said.
66
जाऊ न जोल्या, कालु जैसी बाछीगाउँमा छ,
"Go now, attendants, Kālu Jaisī is in Bāchī Village,
67
कालु जैसी ल्याऊ।
bring back Kālu Jaisī."
68
कालु जैसी ल्याया।
They brought back Kālu Jaisī.
69
मुर्‍या पात्रो हेर्‍या, बारै लगन हेर्‍या,
He checked the horoscopes, checked the auspicious days,
70
धुला धुल्यौटा{292} हेर्‍या,
checked figures on a dust slate,
71
हाट भोट जाने,
calculated times to travel to bazaars, to Tibet,
72
लडाईभडाई, ब्याह लगन,
to fight and dispute, the time to marry,
73
घर लगन दिन्या भया,
gave the time to begin a house,
74
रोग दोख चिन्या भएन।
"I don't recognize this disease, this affliction."
75
जाऊ न जोल्या, मैतु धामी ल्याऊ त।
"Go now, attendants, bring back Maitu Dhāmī."
76
ताराभोट गया, मैतु धामी ल्याया।
They went to Tārābhoṭ, brought back Maitu Dhāmī.
77
पाती लञ्जा{293} हात लिया,
He took a green plant in his hand,
78
एकै मुठी आगत इन्द्रदेवलाई दिया,
tossed a handful of sacred rice to Indradev,
79
एकै मुठी आगत बासुदेवलाई दिया,
tossed a handful of sacred rice to Bāsudev,
80
सोह्र टिला आगत थरि{294} फाल्या,
threw down sixteen grains of sacred rice on his throne,
81
खड्गा टार्ने हुँ, पड्गा टार्ने हुँ,
"I can postpone children's crises, I can postpone planetary threats,
82
रोग चिन्या भएन, दोख चिन्या भएन।
I don't recognize this illness, I don't recognize this affliction."
83
खड्गा टार्ने पड्गा टार्ने
"To postpone child crises, to postpone planetary threats,
84
क्या चाहिन्छ, भन्न लाग्या।{295}
what is needed?" he said.
85
जाऊ न जोल्या, ताराताली जाऊ,
"Go now, attendants, go to Tārātālī,
86
बर्सा रम्मा जुम्रातम ल्याऊ त।
bring back Self-created Rammā Jumrātam."
87
जोल्या गैग्या तारातालीमा।
The attendants went, to Tārātālī.
88
जसिलो रम्मा, पूर्व सिरान, पश्‍चिम गोर्‍यान,
The famous shaman, his head to the east, feet to the west,
89
एकली गादा, सुकाली बिस्तरा,
a single thin blanket, a mattress of straw,
90
एकै कान सिउतो, एकै कान बिउतो,
one ear closed, one ear open,
91
ओटी धुमकीय, लौरी खुरुकीय,
the porch faintly trembles, a walking stick taps faintly.
92
कहाँको जोल्या आयौ, कहाँको पाउना आयौ।
"What attendants have come, what supplicants have come," he said.
93
इन्द्रघरमा शिवजीका जोल्या,
"Of Indra's house, Śivajī's attendants,
94
छोरी कृष्ण आमा पद्मा,
Daughter K‡ṣṇa Mother Padmā,
95
मर्न छिर्न लागिन्, कर्ण सेपा लागिन्,
was pierced by death, bowed her forehead to the ground,
96
उठी जाऊ न जसिलो रम्मा।
get up, let's go, famous shaman."
97
लादनवादन पार्‍या, तामा ढ्याङ्ग्री ठोक्या,{296}
He assembled his equipment, beat a copper plate,
98
दायाँ गोरी पाइत सार्‍या,
"Begin a transfer with the right foot,
99
सुदिन पर्‍याई,
a period of good daytime will result;
100
बायाँ गोरी पाइत सार्‍या,
begin a transfer with the left foot,
101
सुबार पर्‍याई, भन्या,
a period of a good day will result," he said,
102
छिर्नेनाथ, चिप्लैगौरी, चायानेटी काट्या,
Eye of Needle, Slippery Slope, Shadow Pass he crossed,
103
इन्द्रघरमा गया।{297}
went to Indra's house.
104
आलङ्वरी खेल्या, मालङ्वरी खेल्या,{298}
He danced and drummed in costume to the crossroads and back,
105
लङलङ सुवा खेल्या।
drank blood atop a ceremonial pole,
106
सुनौ नर नाम,
"Listen, everyone!
107
सातै कालको एकै काल गर्छु,
The seven times of natural death, I will make into one time,
108
चौध बिकालको एकै बिकाल गर्छु,
the fourteen times of unnatural death, I will make into one time,
109
ग्रह टार्छु, गौंडा टार्छु,
I will postpone planets, will postpone extreme crises,
110
खड्गा टार्छु, पड्गा टार्छु,
will postpone children's crises, will postpone planetary threats,
111
थारी गाई, गल्ल्या बल्ल,
barren cows, lame oxen,
112
रकमसकम{299} गर्छु, भन्न लाग्या।{300}
I will make into valuable property," he said.
113
गुवाउरीका खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the private shrine,
114
सिरानैमा सार्‍या।
he transferred to the head of the bed.
115
सिरानैका खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the head of the bed,
116
गोर्‍यानैमा सार्‍या।
he transferred to its foot.
117
गोर्‍यानैमा खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the foot of the bed,
118
देलठानीमा सार्‍या।
he transferred to the doorstep.
119
देलठानीमा खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the doorstep,
120
आँगनछेउती सार्‍या।
he transferred to the edge of the porch.
121
आँगनछेउती खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the edge of the porch,
122
काचा रुख, बादा पहरा सार्‍या।
he transferred to growing trees, to rocky landslides.
123
हामी क्या खाएर जाऊ,
"What shall we eat as we go,
124
क्या लाएर जाऊ, भन्न लाग्या।
what shall we take as we go?" they said.
125
भैँसी आमै, गौंडा जानुपर्‍या।
"Mother Buffalo, you must go to the crises."
126
मेरो आँटै भोग छैन,
"This is not my sacred promise of sacrifice,
127
मेरो राङ्गो देबी मौला दिउँला, भनिन्।
my male buffalos I will give at the goddess' post," she said.
128
गाई आमै, गौंडा जानुपर्‍या।
"Mother Cow, you must go to the crises."
129
मेरो आँटै भोग छैन,
"This is not my sacred promise of sacrifice,
130
मेरो बल्ल मञ्जुत्यालाई जोत्ने भया, पालिदिउँला,
my oxen plow for men, I let them be raised,
131
मेरो दूधदार नारनलाई शुद्ध,
my milk is a pure offering to Nāran,
132
गहुँत गोबर लोटाई पराई, मञ्जुत्याले शुद्ध गर्नेछु।
my urine and dung are pure, I let men use them to purify."
133
भेडी आमै, गौंडा जानुपर्‍या।
"Mother Sheep, you must go to the crises," he said.
134
भेडी आमाले,
Mother Sheep said,
135
मेरो आँटै भोग छैन,
"This is not my sacred promise of sacrifice,
136
मेरो साँड बराह मौला दिउँला, भनिन्।
my rams I will give at Barāh's post," she said.
137
छेकरी आमै, गौंडा जानुपर्‍या भन्या।
"Mother Goat, you must go to the crises," he said.
138
मेरो आँटै भोग छैन,
"This is not my sacred promise of sacrifice,
139
मेरो भोग देबी थाना दिउँला,
my sacrifices I will give at the goddess' shrine,
140
ठूलो काममा जाउँला,
I will go for important things,
141
सानो काममा जाने छैन, भनिन्।{301}
I will not go for unimportant things," she said.
142
बर्जमुखा{302} आमै गौंडा जाऊ, भन्या।
"Mother Pig, you must go to the crises," he said.
143
बर्जमुखा आमाले,
Mother Pig said,
144
मेरो आँटै छैन, मेरो भोगै छैन,
"This is not my sacred promise, this is not my sacrifice,
145
मेरो गेडो झाङ्ग्री मार्न दिउँला, भनिन्।
my piglets I will give to be killed by shamans," she said.
146
जाऊ न जोल्या, मारङको देश, रावणेको घर,{303}
"Go now attendants, in Maraṅ's Country, Rāvane's house,
147
सुन्या भाल्या, सुन्या पोथीया छ, त्यही ल्याऊ न, भन्या।
there's an aged cock, an aged hen, bring them here," he said.
148
मारङका देश रावणेको घर गया।
They went to Maraṅ's Country, Rāvane's house.
149
रावणेया आमै, तिम्रो सुन्या भाल्या, सुन्या पोथीया दिऊ न,
"O Rāvane Mother, give us your aged cock, your aged hen,
150
हामीलाई चाहियो, भन्या।
we need them," they said.
151
मेरो पोथी किन्न्या सक्ने छैन, हीरामोती,
"You cannot buy my hen, diamonds, pearls,
152
कनकन जुवार, लाख रुप्प्या मोल छ, भन्न लाग्या।
jeweled bracelets, a hundred thousand rupees is the price," she said.
153
पिँजडाबाट सुन्या भाल्याले भन्या,
From the cage spoke the aged cock,
154
मेरो पिजडा खोलिदिउँला, मेरो मोल आफैं बदला,
"Open up my cage, I will change my price myself,
155
त्यति मोल भया, सुकी बच्ला, दुःखी मारी जाउँला,
if my price is that much, the wealthy will survive, the poor will die,
156
म नभया मान्दम रहने छैन।
without me, the world will not survive."
157
पिँजडा खोलिदिया,
They opened the cage,
158
फारफार{304} गर्न लाग्या, फीरफीर{305} गर्न लाग्या,
they fluttered lightly, fluttered more heavily,
159
भाल्या बास्यो सारङ्गेका सोर,
settling down, the cock crowed like a fiddle,
160
पोथी बास्यो बिकुलीका सोर,
settling down, the hen crowed like a bugle,
161
मेरो मोल त्यति भया,
"If my price is that much, the wealthy will survive, the poor will die,
162
सुकी बच्ला, दुःखी मारी जाउँला।
without me, the world will not survive.
163
आउनु टार्ला, पाउनु टार्ला,
I will postpone what is around, will postpone what is to be found,
164
गर्जा{306} टार्ला, गौंडा टार्ला,
I will postpone minor complications, will postpone the major crises,
165
बेला जाउँला, कुबेला जाउँला,
I will go at the right time, will go at the wrong time,
166
मञ्जुत्याको सट्टा जाउँला, म नभया मान्दम रहने छैन,
will go in place of man, without me the world will not survive.
167
मेरो मोल पाँचै पैसा भया,
My price is five paisā,
168
मेरो पोथीको मोल चारै पैसा भया,
the price of my hen is four paisā,"
169
सुन्या भाल्याले भन्या।
the aged cock said.
170
सुन्या भाल्याले खड्गा टार्ने लाग्या,
The aged cock began to postpone the children's crises,
171
पड्गा टार्ने लाग्या।
began to postpone the planetary threats.
172
गुवाउरीका खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the private shrine,
173
सिरानैमा सार्‍या।
he transferred to the head of the bed.
174
सिरानैका खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the head of the bed,
175
गोर्‍यानैमा सार्‍या।
he transferred to its foot.
176
गोर्‍यानैमा खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the foot of the bed,
177
देलठानीमा सार्‍या।
he transferred to the doorstep.
178
देलठानीमा खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the doorstep,
179
आँगनछेउती सार्‍या।
he transferred to the edge of the courtyard.
180
आँगनछेउती खड्गापड्गा
The children's crises, the planetary threats at the edge of the courtyard,
181
बर्माधुँवा सार्‍या।
he transferred to Crossroads of Deceased Brāhmans.
182
झ्याझुर बाजा,{307} तुतुर बाजा,
"Clucking 'falcon', clicking 'falcon',
183
तेरो आँट्या, तेरै बोक्या,
your sacred promise, your burden,
184
तेरो हापपाप मलाई छैन,
the sin of your killing is not on me,
185
मेरो मदौरुलाई पनि छैन,
it's also not on my patient,
186
तेरो जन्म सामाहामा भया।
this is your share from birth.
187
बासै बस्ने धेलाकुनमा भया,
Your place to stay is on the doorstep,
188
तेरो भोजन डलसिङ् ढुङ्गो भया,
your nourishment is flint stones,
189
चरन चरने जाँतावोट ढिक्कीवोट भया।
pecking, pecking, at the grinding place, at the threshing place,
190
फुतफुती खेल्न कुलस्याउरा नाम्ल भया,
scraping and scratching in the house corners, the drainage gutter,
191
चुच्चा टिपी ल्यायाई, नङ्ग्रा खोर्सी ल्यायाई,
provide your beak pecking, provide your claw scratching,
192
गाग्रो टिपी ल्यायाई, पोत्न्या ठाउँ रछ्यान।
provide your pot upsetting, dirtying clean places.
193
झ्याझुर बाजा, तुतुर बाजा,
Clucking 'falcon', clicking 'falcon',
194
डलसिङ् बाजा, पहरु बाजा,
flinty 'falcon', stony 'falcon',
195
तेरो आँट्या, तेरै बोक्या,
your sacred promise, your burden,
196
सबैलाई दाइने पाकले ढोकी ल्यायाई।
bow your right wing in obeisance to all,
197
ग्रह टारी ल्यायाई, गौंडा टारी ल्यायाई,
provide planet distancing, provide star obstruction distancing,
198
खड्गा टारी ल्यायाई, पड्गा टारी ल्यायाई,
provide children's crisis distancing, provide planetary threats distancing,
199
स्याउर्‍या गर्जा बुझाई ल्यायाई,
provide the dead soul-caused problems distancing,
200
असानमसान टारी ल्यायाई,
provide the graveyard ghosts distancing,
201
कक्साबोक्सा टारी ल्यायाई,
provide the witches, bewitchers distancing,
202
गर्जा छोपी ल्यायाई, चिना पात{308} सपारी ल्यायाई,
provide the concealed problems distancing, provide a balanced horoscope,
203
धाजा डोरी ल्यायाई, मैन डोरी ल्यायाई,
provide a cotton thread, provide a waxed thread,
204
गादा सामल हाल्याई, कान मतो हाल्याई।
fill a wrap with necessities, fill the ear with advice,
205
सात बार हानई, चौध बथान गर्‍याई,
set up seven bars, set up fourteen fences,
206
रिटाइ भौराइ ल्यायाई।
provide attention, a solution.
207
झ्याझुर बाजा, तुतुर बाजा,
Clucking 'falcon', clicking 'falcon',
208
खड्गापड्गा सारी ल्यायाई,
provide children's crises, planetary threats distancing,
209
काचा रुख सारी, बादा पहरा सारी,
transfer them to a living tree, transfer them to steep cliffs,
210
बर्माधुँवा सारी।
transfer them to Crossroads of Deceased Brāhmans!
211
खाने आहारा डीट गर्‍या,
This possible feast has been rejected,
212
मेरो बालो पीठ गर्‍या।
from my child you've been deflected!
213
रम्मा जुम्रातम झाङ्ग्रीका बाचा॥{309}
The oath of Rammā Jumrātam Jhāṅgrī!

[V1.1.23] कपाल दुःखेको मन्तरहरु ४~८{310} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.23] Mantars to Treat Headaches 4-8 (Karṇa Vīr Kāmī)

४) (पूरा कपाल दुःखेको मन्तर)

4) (Mantar to treat a full headache)

1
खरो खरो मारुँला,
Feverish scorching shall be defeated,
2
शित खरो मारुँला,
chilling heat shall be defeated,
3
घाम खरो मारुँला,
radiant heat shall be defeated,
4
अङ्गी रस अङ्गी बारुँला,
upper torso's fluids in the upper torso shall be unseated,
5
जाँघी रस जाँघी बारुँला,
lower torso's fluids in the lower torso shall be unseated,
6
मूरको मथिया{311} मारुँला।
the final blow to the head shall be defeated.
7
गाईका हियार गया,
The cow's herd went,
8
भाइका बथान बस्या।
stayed in the younger brother's stable.
9
हरियो स्याउली सिर राखी,
Putting a leafy bough on the head,
10
माइत गया,
went to the in-laws' house.
11
गोबरमाथि सारुँला,
Atop dung deplete,
12
काली गङ्गा तारुँला,
across the Kālī Gaṅgā retreat,
13
कपालको नास्ति पारुँला॥
[that] of the head defeat!

५) (आधी कपाल दुःखेको मन्तर)

5) (Mantar to treat half-a-head ache)

1
खरो खरो मारुँला,
Feverish scorching shall be defeated,
2
घाम खरो मारुँला,
radiant heat shall be defeated,
3
खरो जरो मारुँला,
scorching fever shall be defeated,
4
बाया खरो मारुँला,
feverish chilling shall be defeated,
5
अङ्गी रस अङ्गी बारुँला,
upper torso's fluids in the upper torso shall be unseated,
6
जाँघी रस जाँघी बारुँला,
lower torso's fluids in the lower torso shall be unseated,
7
मूरको मथिया मारुँला।
the final blow to the head shall be defeated.
8
गाईका हियार गया,
The cow's herd went,
9
भाइका बथान बस्या।
stayed in the younger brother's stable.
10
हरियो स्याउली सिर राखी,
Putting a leafy bough on the head,
11
माइत गया,
went to the in-laws' house.
12
गोबरमाथि सार्‍या,
Atop dung depleted,
13
सो खरो लाटी पार्‍या॥
this fever to imbecility defeated!

६) (सिर दर्द){312}

6) (Headache)

1
लुवारनीय, लुवारनीय,
Ironsmith woman, Ironsmith woman,
2
तेरो पोइ कहाँ गयो,
where has your husband gone?
3
गोल गोले कट्ने।
To chop lumps of charcoal.
4
गोल गोले कटाई क्या गर्ने।
Having chopped lumps of charcoal what will he do?
5
खुकुरी बनाउने।
Makes a large knife.
6
खुकुरी बनाई क्या गर्ने।
Having made a large knife what will he do?
7
बाबियो काट्ने।
Cuts thatching grass.
8
बाबियो काटी के गर्ने।
Having cut thatching grass what will he do?
9
कुचो बाटी।
Plaits a broom.
10
कुचो बाट्ने कुचो बाटी के गर्ने।
Having plaited a broom what will he do?
11
कपाल्या वाइ काटी कुटी,
The head's bane cutting, beating,
12
समुद्र मिसाउने॥
mix in the ocean!

७) (सिर दर्द)

7) (Headache)

1
कान्छी बैनी कालिका, जेठी बैनी मालिका,
Younger sister Kālikā, elder sister Mālikā,
2
धोबी धारा गइछन्,
go to the washer's waterspout,
3
धोबी रुख चढिछन्, बिनाया बजाइछन्,
climb the washer's tree, they play Jew's harps.
4
बिनायाको स्वरले घाम खरो परेछ,
The noise of the harp caused radiant heat,
5
घाम खरो झारिछन्,
radiant heat they treat.
6
खरो जरो परेछ, खरो जरो झारिछन्,
It caused scorching fever, scorching fever they treat.
7
बाया खरो परेछ, बाया खरो झारिछन्,
It caused shivering heat, shivering heat they treat.
8
नाक खरो, मुख खरो परेछ,
It caused nose heat, mouth heat,
9
नाक खरो, मुख खरो झारिछन्,
nose heat, mouth heat they treat.
10
गिदी खरो परेछ, गिदी खरो झारिछन्,
It caused brain heat, brain heat they treat.
11
खरजुरो परेछ, खरजुरो झारिछन्,
It caused extreme pain, extreme pain they treat.
12
अङ्गी रस अङ्गी बारुँ,
Upper torso's fluids in the upper torso I unseat,
13
जाँघी रस जाँघी बारुँ,
lower torso's fluids in the lower torso I unseat,
14
मुरुको मथिया मारुँ।
the final blow to the head I defeat.
15
गाईका हियार गया,
The cow's herd went,
16
भाइका बथान बस्या।
stayed in the younger brother's stable.
17
हरियो स्याउली सिर राखी,
Putting a leafy bough on the head,
18
माइत गया,
went to the in-laws' house.
19
गोबरमाथि सार्‍या।
Atop cow dung depleted.
20
ईश्‍वर महादेवको बाचा॥
The oath of Lord Mahādev!

८) (सिर दर्द)

8) (Headache)

1
कान्छी बैनी सवला, जेठी बैनी कवला,
Younger sister Sawalā, elder sister Kawalā,
2
पालङ्गिका खाटमाथि, बिनाया बजाइछन्,{313}
atop string cots play Jew's harps.
3
बिनायाको स्वरले घाम खरो परेछ,
The sound of the harp caused sunshine heat,
4
घाम खरो झारिछन्,
sunshine heat they treat.
5
खरो जरो परेछ, खरो जरो झारिछन्,
It caused feverish heat, feverish heat they treat.
6
बायो खरो परेछ, बायो खरो झारिछन्,
It caused shivering heat, shivering heat they treat.
7
मुटु खरो परेछ, मुटु खरो झारिछन्,
It caused heart heat, heart heat they treat.
8
रग्त्या खरो परेछ, रग्त्या खरो झारिछन्,
It caused blood heat, blood heat they treat.
9
फोक्स्या खरो परेछ, फोक्स्या खरो झारिछन्,
It caused lung heat, lung heat they treat.
10
हाड खरो परेछ, हाड खरो झारिछन्,
It caused bone heat, bone heat they treat.
11
बाय खरो परेछ, बाय खरो झारिछन्,
It caused surface heat, surface heat they treat.
12
सिर झारी, पाउ झारी,
Treating the head, treating the feet,
13
पैतलुको धूलो झारी,
treating the dust beneath the soles,
14
मै झारुँ, मै मारुँ,
this I treat, this I defeat,
15
सिर खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
head heat I treat, I defeat,
16
गिदी खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
brain heat I treat, I defeat,
17
नाक खरो मुख खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
nose heat, mouth heat I treat, I defeat,
18
रग्त्या खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
blood heat I treat, I defeat,
19
फोक्स्या खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
lung heat I treat, I defeat,
20
आँत खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
inner organ heat I treat, I defeat,
21
भुँडी खरो मै झारुँ, मै मारुँ,
intestines heat I treat, I defeat,
22
सिर झारी, पाउ झारी,
treating the head, treating the feet,
23
पैतलुको धूलो झारी,
treating the dust beneath the soles,
24
काली गङ्गा तारुँ,
across the Kālī Gaṅgā retreat,
25
गोबरमाथि सारुँ,
atop cow dung deplete,
26
तो खराको नास्ति पारुँ॥
the destruction of you, heat, I complete!

[V1.1.24] छाँगो छर्ने १{314} (कर्णवीर कामी)

[V1.1.24] Grain Showering 1 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
बाह्र बिरलाई छाँगो।
To the Twelve Warriors, grains showered!
2
बाइसै लामालाई छाँगो।{315}
To the Twenty-two Lāmās, grains showered!
3
अठार भाइ मस्टलाई छाँगो।
To the Eighteen Brothers Maṣṭā, grains showered!
4
बाह्र भाइ बराहलाई छाँगो।
To the Twelve Brothers Barāh, grains showered!
5
बाह्र भाइ बर्मालाई छाँगो।
To the Twelve Brothers Barmā, grains showered!
6
बाह्र बिरलाई छाँगो।
To the Twelve Warriors, grains showered!
7
बाइसै माफीलाई छाँगो।
To the Twenty-two Dead Familiars, grains showered!
8
बाइसै धुवाँलाई छाँगो।
To the Twenty-two Crossroads Haunters, grains showered!
9
मूलका मूल देउरालीलाई छाँगो।
To the Water springs' Water Deurālī, grains showered!
10
अकास इन्द्रदेवलाई छाँगो।
To sky's Indradev, grains showered!
11
पताल बासुदेवलाई छाँगो।
To deep earth's Bāsudev, grains showered!
12
जाग निउर्‍या, छेदीभेदी, कुलीकप्टीलाई छाँगो।
To awakened sleepers, charms, harms, tricks, deceits, grains showered!
13
स्याउर्‍याका धेइलाई छाँगो।
To air-born dead souls' companions, grains showered!
14
असानमसानलाई छाँगो।
To earth-bound dead souls, dead ghouls, grains showered!
15
अगनिमाता जुवालाई छाँगो॥
To the flame of Mother Agni, grains showered!

[V1.1.25] गुरुको पुकारो ३{316} (कमारो कामी)

[V1.1.25] Homage to the Guru 3 (Kamāro Kāmī)

1
हे बाबा।
Hey, father!
2
जय गुरु, जय गुरु।
Victory to the guru, victory to the guru!
3
जय गुरु, तिम्रो पाउँ शरण।
Victory to the guru, at your feet I find refuge!
4
अरमायौ जरमायौ गुरु, तिम्रै पाउँ शरण।
Nourishing, nurturing guru, at your feet I find refuge!
5
प्रजामुखी गरायौ गुरु, तिम्रै पाउँ शरण।
Teaching guru, at your feet I find refuge!
6
हेरायौ कोरायौ गुरु, तिम्रै पाउँ शरण।
Seeing, scourging guru, at your feet I find refuge!
7
सुइना छन्यो, सपना छन्यो, तिम्रै पाउँ शरण।
Dream providing, vision providing, at your feet I find refuge!
8
जिमी माता गुरु, तिम्रै पाउँ शरण।
Land Mother Guru, at your feet I find refuge!
9
भूमि माता गुरु, तिम्रै पाउँ शरण।
Earth Mother Guru, at your feet I find refuge!
10
अकास इन्द्रदेव, तिम्रै पाउँ शरण।
Sky's Indradev, at your feet I find refuge!
11
पतालका बासुदेव, तिम्रै पाउँ शरण।
Deep earth's Bāsudev, at your feet I find refuge!
12
यिनी सर्सु, यिनी रायो,
This light mustard, this dark mustard,
13
सत्यजुगकी सतासती माई,
the Age of Truth's Goddess of Truth,
14
द्वापरजुगकी दोपनर सातीयौ,
the Third Age's Half Truth,
15
कलिजुगकी कला{317} सतीयौ,
the Black Age's Empty Truth,
16
हात मुख प्रमाण दिनू,
giving hand and face authority,
17
घट पेट चोखा लिऊ,
take pure thoughts and impressions,
18
तिम्रै पाउँ शरण॥
at your feet I find refuge!

[V1.1.26] रायो सर्सुको जप २{318} (कमारो कामी)

[V1.1.26] Recitation over Mustard Seeds 2 (Kamāro Kāmī)

1
यिनी रायो यिनी सर्सु कहाँ उब्जन भया,
This dark mustard, this light mustard, where did it originate?
2
सीता पार्वताका बारी, राम लक्ष्मणका बारी,
Sītā Pārvatā's field, Rām Lakṣmaṇ's field,
3
गौरा लक्ष्मणका बारी,
Pale Lakṣmaṇ's field.
4
कौनले जोत्या, कौनले भाया,
Who did the plowing, who did the iding?
5
साँदनैकी हली{319}, लुवा दानकी फाली,
A plow of blood-wood, an iron tipped plowshare,
6
गावसुरकी डाँरी, टुनाकी जुवाली,
a great cobra plowbeam, a magic-wood yoke beam,
7
खीर्राकी सैली, बाबियाको ओतरी जोतरी बनाया,
blunt-tailed snake yoke bars, thatching grass strings and slings,
8
चामैकी हलुरी, जोड्या,
leather yoke strap, he plowed.
9
सोमबारको दिन, मङ्गलबारको जोग,
On the light half of a Monday, a Tuesday's conjunction,
10
बिहानको चौध घडी जाँदा,
in the morning as the fourteenth "hour" passed,
11
एकादशी तिथि पर्‍यो,
it was the eleventh day of the moon,
12
राम लक्ष्मणले, गौरा लक्ष्मणले
Rām Lakṣmaṇ, Pale Lakṣmaṇ,
13
माझ हाली हाल्या, ढीग हाली हाल्या,
plowed the middle, plowed the edges,
14
कुन्ता मैकुन्ताले बीयो पल हाने,
Kuntā Maikuntā threw the seeds in the holes,
15
राम लक्ष्मणले जोत्या भाया,
Rām Lakṣmaṇ plowed and ided,
16
सीता पार्वताले जिलाइन् कलाइन्,
Sītā Pārvatā weeded and tended,
17
भीम बर्कतले{320} डल्ला ठोक्न लाग्यो,
Powerful Bhīma broke up the clumps,
18
राम लक्ष्मणले जोत्या भाया,
Rām Lakṣmaṇ plowed and ided.
19
सोमबारको दिन, मङ्गलबारको जोग,
On the light half of a Monday, a Tuesday's conjunction,
20
बिहानको चौध घडी जाँदा,
in the morning as the fourteenth "hour" passed,
21
चारै दिन पुग्दा, सर्सु भीम सुइना देख्या,
reaching the fourth day, the mustard saw a terrifying vision,
22
पाँचै दिन पुग्दा, सर्सु भीम सपना देख्या,
reaching the fifth day, the mustard saw a terrifying dream,
23
छई दिन पुग्दा, सर्सु गर्भ ओछ्यान लाया,
reaching the sixth day, the mustard emerged from the womb,
24
सातै दिन पुग्दा, सर्सु पताल जरो छोड्यो,
reaching the seventh day, the mustard roots left deep earth,
25
आठै दिन पुग्दा, सर्सु अकास जरो छोड्यो,
reaching the eighth day, the mustard roots left the sky,
26
नवै दिन पुग्दा, सर्सु मृत्युमण्डल हेर्‍या,
reaching the ninth day, the mustard saw the world of death,
27
दिन सर्सु, एकै पाते दिन सर्सु,
day mustard, the first leaf day mustard,
28
दुवै पाते दिन सर्सु,
a second leaf day mustard,
29
तीनै पाते दिन सर्सु,
a third leaf day mustard,
30
चारै पाते दिन सर्सु,
a fourth leaf day mustard,
31
पाँचै पाते दिन सर्सु,
a fifth leaf day mustard,
32
छई पाते दिन सर्सु,
a six leaf day mustard,
33
सातै पाते दिन सर्सु,
a seventh leaf day mustard,
34
आठै पाते दिन सर्सु,
an eighth leaf day mustard,
35
नवै पाते,{321}
a ninth leaf.
36
सर्सु कैसा हाँगा हाल्या,
What kind of branches did this mustard produce,
37
कैसा माँगा हाल्या,
what kind of stalks did it produce?
38
हिउँवाला पर्वतको हाँगा हाल्या,
Snowy white mountain branches it produced,
39
हिउँवाला उर्वतको माँगा{322} हाल्या,
snow-white fountain stalks it produced.
40
कैसा फूल फुल्या, कैसा केस लाया,
What kind of flowers flowered, what kind of stamens grew?
41
सुन बर्णे फूल फुल्या,
Golden colored flowers flowered,
42
तोरी बर्णे फूल फुल्या,
copper colored flowers flowered.
43
माघ मैना लाग्दा,
As the month of Māgh began,
44
रन्पा प्याँलो, बन्पा प्याँलो पर्‍यो,
the fields became yellow, the forests became yellow,
45
मौरी बन्पा लाग्यो,
bees filled the forest,
46
मह सुर भया, मौरी पुरो भयो,
honey-bees buzzed, bees were everywhere,
47
फागुन मैना लाग्दा, सर्सु धन्न गैरी सार्‍यो,
as the month of Phāgun began, the mustard moved deeper,
48
चैत मैना लाग्दा, सर्सु डाली प्याँलो पर्‍यो,
as the month of Cait began, the mustard stalks yellowed,
49
बैसाख मैना लाग्दा, पागी ठट्ट भयो,
as the month of Baisākh began, it was fully ready.
50
सोमबारको दिन, मङ्गलबारको जोग,
On the light half of a Monday, a Tuesday's conjunction,
51
बिहानको चौध घडी जाँदा,
in the morning as the fourteenth "hour" passed,
52
एकादशी तिथि पर्‍यो,
it was the eleventh day of the moon,
53
राम लक्ष्मणले गौरा लक्ष्मणले
Rām Lakṣmaṇ, Pale Lakṣmaṇ
54
तिखु कामी{323} दाइ ती गया,
went to where elder brother Tikhu Kāmī was.
55
ठारी आरण जोडी, तेर्छी आरण जोड्यो,{324}
He formed a straight hearth, attached a bent forge,
56
झाल्या हाईको तान, माल्या हाईको तान,
stretching black ox skin, stretching white ox skin,
57
खलाँती जोडेल्यो,
he attached a bellows,
58
दाहिने हात हतरी समायो,
he held a hammer in his right hand,
59
दाब्रे हात बहुमुख्या सनासी समायो,
held a many-mouthed pincers in his left hand,
60
लुवाधानकी आँसी जोड्यो, भेतरात पार्‍यो,
of iron metal he forged a sickle, filed it down,
61
पाइन चिन्न लाग्यो, पाइन चोप्न लाग्यो,
tempered it, applied the temper,
62
कल फुल्या पाइन राख्यो, तोरी फुल्या,
put a temper of scarlet flowers, of ruddy flowers,
63
मुसा रग्त्या, काग पोग्या पाइन राख्यो,
put a temper of mouse blood, of crow wings.
64
पाइनमध्ये जेठो टुसारेको पाइन राख्यो,
Of the tempers, the eldest is the frost temper.
65
सोमबारको दिन, मङ्गलबारको जोग,
On the light half of a Monday, a Tuesday's conjunction,
66
बिहानको चौध घडी जाँदा,
in the morning as the fourteenth "hour" passed,
67
एकादशी तिथि पर्‍यो,
the eleventh day of the moon,
68
सीता पार्वताले आठम् राया बारम् सर्सु उखेल्न लागिन्,
Sītā Pārvatā uprooted eight dark mustard, twelve light mustard plants,
69
राम लक्ष्मणले गौरा लक्ष्मणले काल्या कैल्या बल्ल चार्‍या,
Rām Lakṣmaṇ, Pale Lakṣmaṇ grazed black, brown oxen,
70
इडीङ्ग्याल बिडीङ्ग्याल{325} बल्ल चार्‍या,
grazed "Iḍīṅgyāl" "Biḍīṅgyāl" oxen,
71
पूर्व मोहडा गरी, धन्न दाइँ{326} जोडी
facing east, they plowed well.
72
उल्ट्या सर्सु, उल्ट्याभैरम,
Reversed mustard, Reversed Bhairam,
73
निला सर्सु, निलाभैरम,
blue mustard, Blue Bhairam,
74
काला सर्सु, कालाभैरम,
black mustard, Black Bhairam,
75
हरिया सर्सु, हरियाभैरम,
green mustard, Green Bhairam,
76
यिनी सर्सु, जिमी हानी जिमी बाँनु,
this mustard, striking the land, bind the land!
77
भूमि हानी भूमि बाँनु,
Striking the earth, bind the earth!
78
सिला मैरी{327} बाँनु, लगनखामी बाँनु,
Bind the sleeping area, bind the central pillar!
79
यसु गृहमा त, दिन एकै भाटी बाँनु,
In this house now, bind day one bunch of thatch,
80
दिन दुवै भाटी बाँनु,
bind second day bunch of thatch,
81
दिन तीनै भाटी बाँनु,
bind third day bunch of thatch,
82
दिन चारै भाटी बाँनु,
bind fourth day bunch of thatch,
83
दिन पाँचै भाटी बाँनु,
bind fifth day bunch of thatch,
84
दिन छई भाटी बाँनु,
bind sixth day bunch of thatch,
85
दिन सातै भाटी बाँनु,
bind seventh day bunch of thatch,
86
दिन आठै भाटी बाँनु,
bind eighth day bunch of thatch,
87
दिन नवै भाटी बाँनु,
bind ninth day bunch of thatch,
88
धुवाल काँडा बाँनु, मूल धुरी बाँनु,
bind the smoke-hole, bind the main beam,
89
मधुरीलाई बाँनु, मखारालाई बाँनु,
bind the secondary beams, bind the tethering places,
90
लोटन बली बाँनु, धर्म भाटी बाँनु,
bind the drainage gutter, bind the foundation,
91
चुलो सागर बाँनु, मध्यम चुली बाँनु,
bind the hearth space, bind inside the hearth,
92
त्रिखुट्टया अदान बाँनु, सिला मैरी, लगनखामी बाँनु,
bind the three-footed cooking ring, bind sleeping areas, the central pillar,
93
मेरा मदौरुको नौ नाडी बाँनु, भद्र कोठार बाँनु,
bind my patient's nine pulses, bind the inner organs,
94
कुना घारी कुना देव र चुली घारी चुलो पित्र बाँनु,
bind spirits in corners and forebears in the hearth,
95
सुन सिङ्गार बाँनु, रुप दुवार बाँनु,
bind the golden doorway, bind the silver doorframe,
96
आटि डिल बाँनु, आँगनछेउती बाँनु,
bind the edge of the path, bind the border of the courtyard,
97
बस्या बिरा बाँनु,
bind sitting seats,
98
दाउ हात बाँनी, बाउ हात उराऊँ,
binding the right hand, left hand, arise!
99
बाउ हात बाँनी, दाउ हात उराऊँ,
Binding the left hand, right hand, arise!
100
यसु गृहमा त, गाई गहुँल बाँनु,
Of this household, now, bind the cows and cattle,
101
भैंसी हर्‍याइन बाँनु,
bind buffalo sheds,
102
लौर्‍या बाछो, बालो जातक बाँनु,{328}
bind dear children, young ones,
103
रातै घुम्ने, दिन खेल्ने बाँनु,
bind night wanderers, day players,
104
आखण्डी बाँनु, पाखण्डी बाँनु,
bind field dwellers, bind clearing dwellers,
105
बन्दुकी बन्खण्डी बाँनु,
bind armed forest dwellers,
106
दुँवा दोबाटालाई बाँनु, रानीसागर बाँनु,
bind haunted crossroads, bind pure burial grounds,
107
मर्‍योघाट बाँनु,
bind cremation grounds,
108
काल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the right time,
109
बिकाल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the wrong time,
110
आलो स्याउर्‍या बाँनु,
bind fresh air-born dead souls,
111
बासी मसान बाँनु,
bind stale earth-bound dead souls,
112
छेदाई गर्ने भेदाई गर्ने बाँनु,
bind charmers, bind harmers,
113
कुलाई गर्ने कप्टाई गर्ने बाँनु,
bind tricksters, bind deceivers,
114
जोरी गर्ने पारी{329} गर्ने बाँनु,
bind contestants, challengers,
115
दासी लाग्ने दुस्मन लाग्ने बाँनु,
bind opponents, cursers,
116
खैरी बाँनु, बैरी बाँनु,
bind enemies, bind antagonists,
117
दुँवा दोबाटालाई बाँनु,
bind haunted crossroads,
118
रानीसागर, मर्‍योघाट बाँनु,
bind pure burial grounds, cremation grounds,
119
काल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the right time,
120
बिकाल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the wrong time,
121
पूर्व जालाई, बालो धौल्याबिर, छट्क्याबिर{330},
lighting the east, young Difficult Warrior, Sharp-tusked Warrior,
122
हनुमानबिर, जोदो{331}बिर बथान लाग्या,
Hanumān Warrior, Fighting Warrior, assembling,
123
पश्‍चिम जालाई, दार्‍या मष्ट, दुदया मष्ट,
going to the west, Tooth Maṣṭa, Milk Maṣṭa,
124
धारु मष्ट, गुरु मष्ट बथान लाग्या,
Ladle Maṣṭa, Guru Maṣṭa, assembling,
125
उत्तर जालाई, बालो चारै दिशा चारै बर्मा बथान लाग्या,
going to the north, youth, four Barmā of four directions assembling,
126
दक्षिण जालाई, कामी काँर्‍या लुवा सैल्या,
going to the south, blacksmith trembler, Iron Sailyā Ghost,
127
हात्ती सुर्‍या, घोरा पाइल्या, *{332}
Elephant-trunk Ghost, Horse-print Ghost,...
128
अकासकी इन्द्रदेवलाई बथान लाग्या,
Sky's Indradev assembling,
129
पताल छिर्लाई पतालकी बासुदेवलाई बथान लाग्या,
deep earth-piercing deep earth's Bāsudev assembling,
130
जिमीनाथको बाचा,
the oath of Land Protector,
131
भूमिनाथको बाचा,
the oath of Earth Protector,
132
रतौ ज्ञानी रतन पार्की{333}को बाचा,
the oath of Ratau Gyānī, Ratan Pārkī,
133
कालु जैसी मैतु धामीको बाचा,
the oath of Kālu Jaisī, Maitu Dhāmī,
134
यिनी बाचा चल्या,
may these oaths act,
135
भन्या कालुकैलु गौहत्याको मङ्स भग्लाई।
otherwise Blackbrown Cow murderer's meat eat!
136
फू मन्तर।
Blow, mantar!
137
ईश्‍वर महादेवकी बाचा॥
The oath of Lord Mahādev!
138
अघि राखौं, अगनिको ताल,{334}
Put in front, Agni's wraith,
139
पछि राखौं, चँवरभँवर उदाउर,
put in back, yak tail waving,
140
दाउ राखौं, सौबिर,
put to the right, Courageous Warrior,
141
बाउ राखौं, हनुमानबिर,
put to the left, Hanumān Warrior,
142
पाउ राखौं, पशुपतिनाथ कालुनाथकी बाचा,
put underneath, oaths of Paśupatināth, Kalunāth,
143
कूर्मीनाथ सिमेनाथ भूमिनाथ मैरुम मैसुरनाथकी बाचा,
oaths of Kūrmīnāth, Simenāth, Bhūmināth, Mairum Mairsuranāth,
144
यिनी बाचा चल्या,
may these oaths act,
145
भन्या कालुकैलु गौहत्याको मङ्स भक्लाई।
otherwise Blackbrown Cow-killer murderer's eat!
146
फू मन्तर।
Blow, mantar!
147
ईश्‍वर महादेवकी बाचा॥
The oath of Lord Mahādev!
148
परबाट आइन्, कालुकैलु खाइन् खटु, हगिन् गोबर,{335}
Come from afar, Blackbrown One eats straw, drops dung.
149
गोबरको गुँइठी लाया, गुँइठीको त धुनी बाल्या,
You brought a lump of dung, burned a renouncer's fire of that dung.
150
आया लट्टाधारी जोगी,
You've come, long-haired yogin,
151
फिलन्धारी भगत बाला जोगी,
wandering, child yogin,
152
तिमी जोगी, क्या क्या अइरण,
you, yogin, in what do you wrap,
153
क्या क्या पहिरण लाया जोगी,
what do you wear, yogin,
154
सिर लाया जोगी, बाघम्बरको छाला,
worn on your head, yogin, a tiger's skin,
155
गली बाँने रुद्राक्षको माला,
tied around your neck, a rudrākṣa necklace,
156
कान त कङ्गना, मुख त खप्पर,
on the ear an iron hoop, on the face a mask,
157
एकै काँध जोगी, बाह्रै वर्ष एकै काँध बज्रठिङ्गा,
on one shoulder, yogin, for twelve years on one shoulder a thunderbolt staff,
158
जाऊ न जोली, सीता रावणेका घर राम लक्ष्मणका घर,
go, now, yogin, Sītā Rāvane's house, Rām Lakṣmaṇ's house,
159
अलख जगाया, थर्थर् बजाया,
calling for alms, quivering,
160
आठम् सर्सु, बारम् रायो,
eighth day light mustard, twelfth day dark mustard,
161
धन्न भिक्षा{336} मागे,
good alms begging,
162
रानीसागर गया, मर्‍याघाट गया,
went to the pure burial grounds, went to the cremation grounds,
163
पात्रो फिज्या{337}, घडी लगन हेर्‍या,
spreading an almanac, saw the auspicious hours,
164
करबिर मसान बाँनु, दासी दुस्मन बाँनु,
bind Karbir Dead Soul, bind enemies, antagonists,
165
काल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the right time,
166
बिकाल मर्‍यो बाँनु,
bind those who died at the wrong time,
167
आलो स्याउर्‍या बाँनु,
bind fresh air-born dead souls,
168
बासी मसान बाँनु,
bind stale earth-bound dead souls,
169
थरी बस्यो धामी बाँनु,
bind throne-sitting oracles,
170
पोस्तक बस्यो जैसी बाँनु,
bind book-sitting astrologers,
171
मूलको देउराली बाँनु, जलको भूतांसी बाँनु,
bind spring's Deurālī, bind water-dwelling ghosts,
172
छेदाई गर्ने बाँनु, भेदाई गर्ने बाँनु,
bind charmers, bind harmers,
173
कुलाई गर्ने बाँनु, कप्टाई गर्ने बाँनु,
bind tricksters, bind deceivers,
174
जोरी गर्ने बाँनु, मारी गर्ने बाँनु,
bind contestants, bind challengers,
175
जिमीनाथ बाँनु, भूमिनाथ बाँनु,
bind Land Protector, bind Earth Protector,
176
अकासको इन्द्रदेव बाँनु,
bind sky's Indradev,
177
पतालको बासुदेव बाँनु,
bind deep earth's Bāsudev!
178
फू मन्तर।
Blow, mantar!
179
ईश्‍वर महादेवकी बाचा॥
The oath of Lord Mahādev!

[V1.1.27] ढ्याङ्ग्रो तताउँदा{338} (कमारो कामी)

[V1.1.27] Heating the Drum (Kamāro Kāmī)

1
यसु गृहमा, कसैको डाला धजा होला,
In this house, it may involve cloth-strips hung on branches,
2
थान पाती होला,{339}
it may involve cloth-strips hung at shrines,
3
मुख मैली, कल कटान होला,
it may involve slanders, quarrels, curses,
4
लिउला जाउला, भाखा बोलन होला,
it may involve borrowing or lending, oral promises,
5
अनाखिरी धनाखिरी होला,
it may involve disputes over grain, disputes over wealth,
6
चौपायाको लिना दिना,
it may involve borrowing or lending of animals,
7
मुठी माटो{340} मट्टी ठ्यागर होला,
it may involve a fistful of earth, a theft of property,
8
कसैको आँदी साँदी पर्‍यो होला,
it may involve someone's field borders,
9
बर्मा दोख छ कि बराह दोख छ कि,
is it a Barmā affliction, is it a Barāh affliction,
10
खोल दाहिने खोल दाब्रे छ कि,
is it a river right bank or a river left bank affliction,
11
जलको भूतांसी छ कि, मूलको देउराली छ कि,
is it a water-dwelling ghost, is it spring-dwelling Deurālī,
12
आखण्डी पाखण्डी,
is it field dwellers, clearing dwellers,
13
बन्खण्डी बन्दुकी छ कि,
armed forest dwellers,
14
छेद छई कि, भेद छई कि,
is it charms, is it harms,
15
कुली छई कि, कप्टी छई कि,
is it tricksters, is it deceivers,
16
अनाखिरी धनाखिरी,
a dispute over grain, a dispute over wealth,
17
सुनाखिरी तामाखिरी,
a dispute over gold, a dispute over copper,
18
लुवाखिरी चाँदीखिरी,
a dispute over iron, a dispute over silver,
19
कालु जैसी, मैतु धामी,
Kālu Jaisī, Maitu Dhāmī,
20
रतौ ज्ञानी, रतन पार्की,
Ratau Gyānī, Ratan Pārkī,
21
मष्ट गादी,
Maṣṭa throne,
22
अगाडिको बल दिनू, पछाडिको दल दिनू,
give strength in front, give support in back,
23
जोरी छैन, पारी छैन,
there's no one more able, there's no one more capable,
24
एउटै भाँडा, एउटै बिला खाउँला॥
we will eat from one dish, one share!

[V1.1.28] माफी चल २{341} (कमारो कामी)

[V1.1.28] Move, Familiars 2 (Kamāro Kāmī)

1
हे बाह्र माफी चल,
Hey, Twelve Dead Familiars, move!
2
बाइसै बराङ{342} चल,
Twenty-two Living Familiars, move!
3
सिर र उपर चल, कुम र उपर बस,
Above the head, move, atop the shoulders, sit!
4
जिमी र थर्काई चल, भूमि र थर्काई चल,
Shaking the land, move, shaking the earth, move!
5
आउँदा र मुख लाज, जाँदा र पीठ छाप,
Coming, shame the mouth, going, pat the back!
6
बाह्रै बाह्र देवौ,
O twelfth twelve gods,
7
तिमी र देव छौ न, म त र डाँगर{343} छैन,
you are true gods, for I am not an accessory,
8
एक र जुनी भयो, एकै चोला भयो,
it is a single life, it is a single lifetime,
9
साँचो र चिन्नै पर्‍यो,
truth must be identified,
10
झूठो र टाल्नै पर्‍यो,
falseness must be mended,
11
यसु र गृह म त,
this house here,
12
नुन र भाँडा लाग्ला,
a container filled with salt,
13
तेल र भाँडा लाग्ला॥
a container filled with oil.

[V1.1.29] प्रार्थना (कमारो कामी)

[V1.1.29] Prayer (Kamāro Kāmī)

1
यसु गृहमा चल्नैमा पर्‍यो,
In this house you must act,
2
आउँदा र मुख लाज,
coming, the face is shamed,
3
जाँदा र पीठै छाप,
going, the back is stamped.
4
जिमी थर्काइ चल,
Shaking the land, act,
5
भूमि थर्काइ चल।
shaking the earth, act!
6
गादीको मष्ट भयो, बाह्र भयारए,
It is the throne's Maṣṭa, the Twelve Bhayār,
7
शरण पर्नु छैन, अदन लिनु छैन,
without needing refuge, without showing fear,
8
पत्याको जसिलो पत्रको बलियो,
high ranking honorable one, speaking with authority,
9
सत र बोल, देवौ,
speak the truth, O Spirit,
10
सत र लाग्नै जाला,
take the truth,
11
गादीको मष्ट भयो, बाह्र भयारए,
it is the throne's Maṣṭa, the Twelve Bhayār,
12
जुम्रातमलाई तानी, सल्ली र बाबै भयो,
Jumrātam halting, Pine Grandfather it was,
13
डुङ्गी र बाबै भयो, गल्ली र बाबै भयो,
Stone Grandfather it was, Abusive Grandfather it was,
14
एक दिन पाउनु, जस लगाउन पर्‍यो,
a one day guest, honor must be bestowed,
15
सत ढाल्ने पर्‍यो, धित चल्ने पर्‍यो,
the truth must be cast, trust must act,
16
धित र माजै गैजाऊ, गुरु र मेरै घरमा,
trust, damn, let's go, guru in my house,
17
पत्रमा पत्रए चाम्रमा छत्रय,
in rank ranked, brushed with a yak tail,
18
पत्रमा बाजिलो, साँचो र बोल्ने पर्‍यो,
in rank strong, you must speak the truth,
19
क्या हो बोल्नु छैन, चार वार देऊ,
don't say, what's this, four square gods,
20
तिमी र देवो छैन, डाँगर बारा जानौं,
you, if not gods, go to the accessory's drumhoop,
21
म त डाँगर छैन, पत्र जुनी भयो,
for I am not an accessory, a life of honor,
22
एकै चोला भयो, सत र धारी देऊ,
a first life time, truth holding give,
23
सत र लाग्न जाला, पत्रमा माग्दै गैजाऊ,
truth, take what afflicts, requesting rank, go now,
24
धाँज्यामा डारीय, पत्यरमा पानीय,
in a cleft branch, in a forest pond,
25
धागो छोड्नै पर्‍यो, साँचो र बोल्नेसित,
you must let down a thread, you must speak the truth,
26
बर्षयो बिन्तीसित, जसमा लाग्दै गैजाऊ,
with a yearlong request, taking honor, let's go,
27
जसिला दिओयौ,
O honorable spirits,
28
गामा र लेखय{345} मुग्रामा चारय,
on Gāmā Ridge, sought in man-made ponds,
29
पुग्छु र मा माफी बराह मा कैलुय,
I get there my familiars, among Barāh Dark Brown One,
30
मेरा मदौरुको मर्‍यो र चिन्नै पर्‍यो,
you must recognize whether my patient will die,
31
साँचो र चिन्नै पर्‍यो,
you must recognize the truth,
32
साँचो र बोल्नै पर्‍यो,
you must speak the truth,
33
रोग चिनी लैजाऊ,
identifying the disease, take it with you,
34
दोख चिन्नै पर्‍यो,
you must identify the affliction.
35
डाला र धजा छ कि,
Does it involve cloth-strips hung on branches,
36
थाना र पाती हो कि,
does it involve cloth-strips hung at shrines,
37
मुख मैली छ कि,
does it involve a slander,
38
लिउला र दिउला छ कि॥
does it involve borrowing and lending?

[V1.1.30] आलमाल खोल्दा (कमारो कामी)

[V1.1.30] Unpacking the Gear (Kamāro Kāmī)

1
सो मेरा माफी त खरल्याङ झाटी,
These my familiars, the leather harness jangles,
2
पोल चूर्मि त सुर्कारिरी{346},
burn it, helper, the fragrant leaves,
3
रिंगाऊ चूर्मि त दाहिनेपट्टि,
circle it, helper, keeping it to the right,
4
खोल चूर्मि त पिउ पेटारी,
open it, helper, the wicker basket,
5
तान चूर्मि त असी भाँडा,
pull, helper, the sickle sheath,
6
तान चूर्मि त जोली बाखर{347}
pull, helper, a pair of goat skins.

[V1.1.31] कुलदेउताको खेती{348} (कमारो कामी)

[V1.1.31] Ancestral God Song (Kamāro Kāmī)

1
हे जसिलो देवको, जस र लाग्न जाला,
Hey, honorable gods, honor and take it,
2
आउँदा र मुख लाग, फर्केर गैगाऊ, देवौ,
coming, and the mouth is shamed, return back, gods,
3
नेवरै{349} मेरै पानी, जोली र माजा मठौ,
Newarai my Water, pair and damn shrines,
4
ठारी र मेरै गोर,
straight and my steps,
5
गैरा र माजा हंसौ, डारा र माजा मठौ,
valley and damn tomb, ridge and damn shrine,
6
खिगा झङ्गर्‍यानीए, धूप र कौवलाए,
Tough Shamaness, incense and ashes,
7
जसिलो देवको, मूली र गेलमा गैजाऊ,
honorable gods, the main and tomb-tree take away,
8
सती माजै रुम्माऊ{350}, फर्केर माजै फालौ,
O Satī damn Rummā, returning damn cast it off,
9
काल्ट्या मेरो पानी, फल्या र माजै घरको,
dark my water, fallen and damn house's,
10
सती माजै देवले, बराह मेरै कैलु,
true damn spirit, Barāh my Dark Brown One,
11
सिर उपर चलेई,
act above my head,
12
कुम र उपर बस्दै, फर्केर मा गई फालुँ,
sitting atop my shoulders, returning, I go to cast off,
13
दाजै र मेरो डारी{351}, बाम्नी र दुर्वतायौ,
elder brother and my Toothed One, Female Brāhman and Durvatāyā,
14
हाँसेर कुरा छ प, बसेर बिन्ती छ प,
laughing there's talk, too, sitting, there's requests, too,
15
आउँदा र मुख लाज, जाँदा र पीठ छाप,
coming, and the mouth is shamed, going, and the back is slapped,
16
फर्केर माज गैजाऊ, धागै र मेरै छरी,
returning, I too go, threads and my scattering,
17
चतुरमाला बज्यू, रानी र माला बज्यू,
Catur Mālā Vengeance Suicide, Queen and Mālā Vengeance Suicide,
18
साँचै बोल्नै पर्‍यो, झूठो टाल्नै पर्‍यो,
you must speak the truth, falsehoods you must mend,
19
फर्केर माजै फालौं,
returning, I go to cast off,
20
मूली र माजै रुम्मौ, गामा र मेरो लेखमा,
Main and damn Rummā, Gāmā and my Ridge,
21
मौर र माजै खारौ{352}, गुप्ती र माजै धाम,
Maur and damn Khārau, hidden and damn powers,
22
बराह मेरो कैलु, साँचो बोल्ने पर्‍यो,
Barāh my Dark Brown One, you must speak the truth,
23
बाह्रै जलजलामा,
the Twelve at Jaljalā,
24
बाह्रै थलथलामा,
the Twelve at Thalthalā,
25
दत॥{353}
dat!

[V1.1.32] दाइजोको मेलो{354} (कमारो कामी)

[V1.1.32] Event of Dowry (Kamāro Kāmī)

1
चार जुग भयो, चार मान्नव भयो,
There have been four ages, there have been four worlds.
2
जुगमध्ये जेठो सत्यजुग भयो,
Of the ages, the eldest is the Age of Truth,
3
दिशा जेठो पूर्व खण्ड भयो,
the eldest direction is the Eastern Corner,
4
मैना जेठो चैत मैना भयो,
the eldest month is Cait month,
5
बार जेठो आइतबार भयो,
the eldest solar day is Sunday,
6
तिथि जेठो एकादशी भयो,
the eldest lunar day is the Eleventh,
7
जनानीकी जेठी पार्वता भइन्,
the eldest female is Pārvatā,
8
मर्दानिका जेठा महादेव भया।
the eldest male is Mahādev.
9
सत्यजुगमा महादेव उदाया,
In the Age of Truth Mahādev rose,
10
द्वापरजुगमा पार्वता अस्ताइन्।
in the Third Age Pārvatā set.
11
शाखा रच्नै पर्‍यो,
The original arrangement must take shape,
12
भाखा रच्नै पर्‍यो,
the agreement must take shape,
13
ग्रह थालन दियाँ, गौंडा थालन दियाँ,
the planets were initiated, the star obstructions were initiated,
14
नौ रुखको पात गर्‍या, नौ रुखको फल,
the leaves of nine trees taken, the flowers of nine trees,
15
रग्त मुछ्या भात, सुवर्णैको थाल,
rice mixed with blood, a shining pure metal dish,
16
स्यान फल ग्यामा फल,
various flowers, various fruits,
17
लाख भोग घिच कल्याण गर्‍या,
a hundred thousand sacrifices, a surfeit of food,
18
कठ भोजन गर्‍या, भाइ जखामिनी{355}, बाबु नारन,
giving a great feast, brother Jakhāminī, father Nāran,
19
बाजे भगवानकी एउटी सीता चेली थिइन्।
grandfather Bhagawān had one granddaughter Sītā.
20
सीता चेली हुदाँखेरि,
As Sītā was their married daughter,
21
अन्धासोरको छोरा बन्दासोर थियो।
Andhāsora's son was Bandāsora.
22
रात रातै छ, दिन रातै छ,
It was night at night, it was night at day,
23
बन्दासोर भाइ जखामिनी ती गया, बाबु नारन ती गया,
Bandāsora went to brother Jakhāminī, to father Nāran,
24
ओटी धमकाइन्, लौरी खुरुकाइन्, चुरी छमकाइन्,
the porch shook, a walking stick tapped, bangles jingled,
25
सातै{356} ढोका रोक्दाखेरि,
stopping at all seven doors,
26
को पाउन्या आयो, को पाछी आयो।
"What guest has come, what supplicant has come?"
27
ससुराले भन्दाखेरि,
As the father-in-law spoke,
28
सातै बुहारीले सातै ढोका रोकिन्।
all seven daughters-in-law blocked all seven doors.
29
हामीलाई थाहा छैन को हो, क्या हो, भन्दा,
"We don't know who it is, what it is," saying,
30
ससुरो भाइ जखामिनी, बाबु नारन, बाजे भगवान उठेर,
father-in-law Jakhāminī, father Nāran, grandfather Bhagawān, getting up,
31
ढोकामा आउँदाखेरि,
reaching the door,
32
कहाँ हो, हजुरको घर, कहाँ हो, भन्दा,
"Where is it, your honor's house, where is it?" saying,
33
म अन्धासोरको चेला बन्दासोर,
"I am Andhāsora's descendent Bandāsora,
34
मेरो घर रात रातै छ, दिन पनि रातै छ, मेरा देश।
at my house it's night at night, it's also night at day, in my country."
35
क्या काम आयो, क्या काज आयो।
"On what work have you come, for what purpose have you come?"
36
म हजुरको घरमा मानो उब्जेर छोरी माग्न आयाँ,
"I, having come in respect to your honor's house to request your daughter,"
37
भन्दाखेरि, लौ हुन्छ त,
having said that, "Well, okay, then,
38
फागुनको मैना, दस गते, मङ्गलबारको दिन,
in the month of Phāgun, the tenth day, on a Tuesday,
39
पूर्व मोहडा गरी, विवाह मिल्छ, भनेर
facing east, the wedding is fitting," having said that,
40
कालु जैसी, मैतु धामी, रतौ ज्ञानी, रतन पार्की,
Kālu Jaisī, Maitu Dhāmī, Ratau Gyānī, Ratan Pārkī,
41
हेराउँदाखेरि दिन लगन आयो,
as they consulted, they gave the auspicious day.
42
आउँदाखेरि घरमा गई,
Coming he went in the house,
43
कोसेलीपोसेली गर्‍यो,{357} नासोतुसो{358} गर्न लाग्यो,
presented gifts, gave snacks and sweets,
44
खसी बोका बनायो, बनाउँदाखेरि,
prepared castrated goats and male goats, preparing them,
45
फागुनको नौ गतेको दिनमा,
on the ninth day of Phāgun,
46
एउटा खसी गरेर, एउटा राँगो गरेर अगाडि पठायो,
sacrificing a castrated goat, sacrificing a male buffalo, he sent it ahead,
47
दस गते विवाह चलायो, विवाह चलाउँदाखेरि,
on the tenth of the month, the wedding took place, as the wedding took place,
48
रम्फा बाजा, बन्फा बाजासित विवाह ल्यायो।
the fields resounding, the forests resounding, they celebrated the wedding.
49
विवाह ल्याउँदाखेरि,
As they celebrated the wedding,
50
भाइ जखामिनी, बाबु नारन ति,
to brother Jakhāminī, father Nāran,
51
बाजे भगवानको घरतिर आयो,
grandfather Bhagawān's house he came,
52
आउँदाखेरि अर्छो र पर्छो गर्‍या,{359}
coming, the neighborhood celebrated,
53
सीता धुरुधुरु रुन लागिन्,
Sītā wept and cried,
54
रुँदा आँसु गरिन्, बग्दा केश गरिन्।
cried eyes full of tears, disheveled her hair.
55
गर्दाखेरि,
Doing this,
56
नगर माज चेली,
"Don't do it, my married daughter,
57
जस्तो हामी आमा र बाबुले ढल लाया जत्ति,
just as our mother and father planned it, so,
58
आफ्नो मनखुसीले अप्ठयारो र अनुकूल पर्न सक्छ,
your own desires can be difficult and contrary to the family,"
59
भनेर आमा बाबुले भन्नुभयो। भन्दाखेरि,
so saying, her mother and father spoke. Speaking,
60
जब हुन्छ, जस्तो आमाले भन्नुभयो, जस्तो बाबुले भन्नुभयो,
"Then, all right, just as my mother says, just as my father says,
61
त्यहीअनुसारमा म पनि चल्ने पर्‍यो, भनेर खुसी भइन्।
according to that I will also act," so saying, she was happy.
62
खुसी हुँदाखेरि, जब चुल्ठो बाटिन् गाजल टिगो लगाइन्
While happy, when she braided her hair, applied kohl, a forehead dot,
63
र डोलामा हालिदिए।
and was carried in a sedan chair.
64
डोलामा हाल्दाखेरि, घरमा ल्याएको।
While carried in the sedan chair, she was brought to the house.
65
छ मैना भयो, वर्ष दिन भयो,
Six months passed, a full year passed,
66
सीताले भनिन् कि,
then Sītā said,
67
हाम्रो देश त, रात पनि बेग्ते{360}, दिन पनि बेग्तेको थियो,
"In our country, night is separate, day is likewise separate,
68
यहाँ त रात पनि रातै, दिन पनि रातै,
here, it is night at night, it is likewise night at day,
69
रात पनि नबेग्ते, दिन पनि नबेग्तेको थियो, भन्दाखेरिमा,
night is not separate, day is likewise not separate," so saying,
70
अन्धासोर ससुराले भन्नुभयो,
father-in-law Andhāsora said,
71
मेरो देशमा रात रातै, दिन रातै भयो,
"In my country, night is night, day is night,
72
अहिले बुहारीले यस्तो भन्दा,
now that daughter-in-law has said this,
73
मलाई पनि एउटा बिन लाग्यो, बचन लाग्यो, भनेर
I will also assign a burden, I will assign a command," so saying,
74
उसले धेरै मर्गा मान्यो।
he caused many difficulties.
75
मर्गा मान्दाखेरि, ससुराले भनि कि,
Causing worries, the father-in-law said,
76
दे त बुहारी,
"So, daughter-in-law,
77
तेरा माइतीको सद्दे छ, सक्ति छ, भन्या,
of your parent's home is strength, is power," he said,
78
रात र दिन बेग्त्याएर लिया, भनेर,
"Get the means to separate day and night," having spoken,
79
ससुराले बिन र बचन दियो।
the father-in-law assigned a burden, assigned a command.
80
दिँदाखेरि, चुल्ठो फुकाइन्,
As it was assigned, she unbound her hair,
81
रुँदा आँसु गरिन्, बग्दा केश गरिन्,
cried eyes full of tears, disheveled her hair.
82
हात लौरी समातेर भाइ जखामिनी,
Holding a walking stick in her hand, to where brother Jakhāminī,
83
बाजे भगवान ति गइन्।
grandfather Bhagawān were she went.
84
जाँदाखेरि, सातै बुहारीले सातै ढोका रोक्दा,
Going, all seven daughters-in-law stopping at all seven doors,
85
को पाउन्या आयो, को पाछी आयो,
"What guest has come, what supplicant has come?"
86
ओहो, ससुरा, हाम्रो नानी रहिछन्,
"Oh ho, father-in-law, it's our girl,
87
रुँदा आँसु गरिन्, बग्दा केश गरिन्, आइन्,
she cries eyes full of tears, her hair is disheveled, she's come,"
88
बुहारीले भनिन्, घरमा पुगिन्,
the daughter-in-law, spoke, she reached the house.
89
सुन थरी फाल्यो।
He threw down a golden cushion.
90
बस चेली, भन्दा, सीता बसिन्।
"Sit, married daughter," saying, Sītā sat.
91
के काम आया, के काज आया,
"On what work have you come, for what purpose have you come?"
92
हामी खासगरी त,
"We, in fact,
93
उसै बेला भनेको हुँ मलाई अप्ठ्यारो पर्छ कि
at that time I said that this is difficult,
94
कहिल्यै खासगरी अप्ठ्यारो पर्दैन,
until now, in fact, it wasn't difficult,
95
हामी आमा बाबुले दिएको घरमा आज
at the house to which mother and father gave us, today,
96
ससुरा र पोइले बिन लगायो,
father-in-law and husband assigned me a burden,
97
त्यो बिन सहन नसकेर म आयाँ, भनिन्।
unable to endure that burden I came," she said.
98
के बिन लगायो, चेली,
"What burden did they assign, married daughter,
99
के बचन लगायो।
what command did they assign?
100
सुन दाइजो, चाँदी दाइजो दिन्छु।
I will give you a dowry of gold, a dowry of silver."
101
लिन्न माज बाबै।
"Won't take it, you, father."
102
हात्तीको हलक, घोडीको तबेला दिन्छु,
"A pen of elephants, a stable of horses I will give,
103
गाईको गवा दिन्छु, भैंसीको ऐरन दिन्छु, भन्दाखेरि,
a barn of cows I will give, a shed of buffalos I will give," so saying,
104
गाईको गवा लिन्न, भैंसीको ऐरन लिन्न,
"Won't take a barn of cows, won't take a shed of buffalos,
105
घोडीको तबेला लिन्न, हात्तीको हलक लिन्न।
won't take a stable of horses, won't take a pen of elephants."
106
चेली, के लिन्यौ त, भन्दा,
"Descendant, then what will you take?" so saying,
107
म नवै चन्द्र दाइजो लिन्छु,
"I will take a dowry of nine moons,
108
नवै सुर्ज दाइजो देऊ, भन्दाखेरि,
give me a dowry of nine suns," so saying,
109
पोल्टी थाव चेली,
"Gather up your skirts, married daughter,"
110
भन्दा, पोल्टी थापेलिन्।
saying, she gathered up her skirts.
111
नौ चन्द्र दिया, नौ सुर्ज दिया,
He gave her nine moons, he gave her nine suns,
112
नौ चन्द्र दिँदा, नौ सुर्ज दिँदाखेरि,
giving nine moons, giving nine suns,
113
जब पोल्टी हाल्दाखेरि, गादा गाँठो परिन्,
putting them in her skirts, she hitched them over her shoulders,
114
दोबाटामा आइन्।
came to the crossroads.
115
लरक्क लर्केन् र भतक्क लोटिगिन्।
She tripped and slipped and stumbled and fell.
116
लोट्दाखेरि नौ चन्द्र छर्तिग्या, नौ सुर्ज छर्तिग्या,
Falling, the nine moons spilled out, the nine suns spilled out.
117
छोप्न जाँदाखेरि, तिनी खोज्दा जाँदाखेरि,
Going to collect them, going to find them,
118
बाँसघार पस्या, बाँसको नली फुटेर,
they entered a bamboo grove, splitting open a bamboo tube,
119
बाँसको नली अन्तरमा लुइग्या। लुक्दाखेरि,
they finally hid in a bamboo tube. As they hid,
120
रुँदा आँसु गरिन्, बग्दा केश गरिन्,
she cried eyes full of tears, she disheveled her hair,
121
बाजे भगवान ति गइन्।
went to where grandfather Bhagawān was.
122
फेरि किन आयौ चेली, भन्दा,
"Why have you come again, married daughter?" saying,
123
दोबाटामा गई, लोटिगई,
"I reached the crossroads, I fell.
124
लोट्दाखेरि नौ चन्द्र छर्तिग्या, नौ सुर्ज छर्तिग्या,
Falling, the nine moons spilled, the nine suns spilled,
125
बाँसको नली फुटेर नलीभित्र बसेर तिनी लुइग्या{361}
splitting open a bamboo tube, by sitting inside they hid.
126
लुक्दाखेरि, फेरि आई, भन्न लगिन्।
As they hid, I returned," she said.
127
फेरि लैजाऊ चेली, भन्दा,
"Go again, married daughter," saying,
128
गादा गाँठो थापिन्, पोल्टौ थाप्दा,
she gathered up her skirts, hitching them over her shoulders,
129
नौ चन्द्र दिया, नौ सुर्ज दिया।
he gave nine moons, gave nine suns.
130
गाँठो पारेर टाउकोमा बसालिन्।
Wrapping them in her skirts, she placed them on her head.
131
नानी, कोट्या कुटो कुट्या,
"Girl, cut some steps in the path with a hand hoe,
132
लौरी लैजाऊ, लोटेको ठाउँमा अखट्टो खन्नू,
take along a walking stick, at the place where you fell dig a notch,
133
थपक्क टेक्नू, सुटुक्क ओर्लनू, भन्दाखेरि,
step carefully, descend slowly," so saying,
134
गइन् माज नानी, कोश्‍या कोट्या समाइन्,
she went, that girl, she held a small hoe,
135
टेकी थपक्क लिइन्, सुटुक्क ओर्लिइन्,
she stepped with care, descended slowly,
136
आफ्ना घरमा गइन्, ओटी डिल गइन्, जाँदाखेरि,
went to her own home, went to the edge of the porch, going,
137
गादा गाँठो खोलिन्,
she opened her wrapped skirts,
138
साँझ हेर्दा नौ चन्द्र आए,
looking in the evening the nine moons came,
139
बिहानमा हेर्दा नौ सुर्ज आया, आउँदाखेरि,
looking in the morning the nine suns came. As they came,
140
बाह्र दिनभित्र जिमी बल्न लाग्यो, भूमि बल्न लाग्यो,
within twelve days the land began to burn, the earth began to burn,
141
आलो रुख बल्यो, बादो पहरा बिल्यो, घोइलोवृक्ष सुक्यो,
green trees burned, strong cliffs melted, leafy trees dried up,
142
भागीरथी गङ्गा{362} सुइयानाथी छिर्न लाग्यो,
the Bhāgīrathī River could flow through the eye of a needle.
143
अब त्यो ठाउँमा सिरिप{363} दार बल्न लाग्यो,
Now at that place the chief woods began to burn.
144
दारमध्ये जेठो तेलपाइरो बाँच्यो,
Of woods, the eldest, Black Oilwood, survived,
145
कागमध्ये एउटा चिभया बाँच्यो,
of crows, one beak crow, survived,
146
कामीमध्ये तिखु कामी बाँच्यो,
of blacksmiths, Tikhu Kāmī, survived,
147
घर्तीमध्येमा रतौ ज्ञानी घर्ती,
of slaves, Ratau Gyānī Ghartī,
148
जैसीमध्येमा कालु जैसी बाँच्यो,
of astrologers, Kālu Jaisī survived,
149
धामीमध्येमा मैतु धामी बाँच्यो,
of oracles, Maitu Dhāmī survived,
150
पारखीमध्येमा रतन पार्की बाँच्यो,
of seers, Ratan Pārkī survived.
151
अब जिमी रचैन, भूमि रचैन,
Now the land won't survive, the earth won't survive,
152
फेरि तेले बिन लगाउन लागे, बचन लगाउन लागे,
again he assigned burdens, he assigned commands,
153
रुँदा आँसु भया, बग्दा केश भया,
her eyes were full of tears, her hair was disheveled,
154
रात रातै राम्रो थियो, दिन रातै राम्रो थियो,
"It was better to have night at night, it was better to have night at day,
155
यो के भयो यस्तो, अब जिमी रचैन, भूमि रचैन,
now what is this, now the land won't survive, the earth won't survive,
156
सारा जनता मर्ने भयौ, भन्दाखेरि, नानी फेरि गइन्,
all kinds of life are dying," that having been said, the girl went again,
157
भाइ जखामिनी, बाबु नारन ती,
going to where brother Jakhāminī, father Nāran,
158
बाजे भगवान ती जाँदाखेरि,
grandfather Bhagawān were,
159
सातै बुहारी हो, सातै ढोका हो,
all seven daughters-in-law were there, all seven doors were there,
160
को पाउन्या आयो, को पाछी आयो, भन्दाखेरि,
"What guest has come, what supplicant has come?" having said that,
161
सातै बुहारीले सातै ढोका रोकिन्।
all seven daughters-in-law blocked all seven doors.
162
हाम्रै नानी रहिछन्,
"It's our girl,
163
रुँदा आँसु गरी आइन्,
with her eyes full of tears, she's come,
164
बग्दा केश गरी आइन्,
with disheveled hair, she's come,
165
अब बाह्र दिन भयो, के भयो, कस्तो भयो,
it's now been twelve days, what happened, what's this,
166
के काम आया, नानी, के काज आया।
on what work have you come, for what purpose have you come?"
167
अब बाह्र दिन भयो, जिमी बल्न लाग्यो, भूमि बल्न लाग्यो,
"It's now been twelve days, the land is burning, the earth is burning,
168
आलो रुख बल्यो, बादो पहरा बिल्यो, घोइलोवृक्ष सुक्यो,
green trees burned, strong cliffs melted, leafy trees dried up,
169
भागीरथी गङ्गा सुइयानाथी छिर्न लाग्यो।
the Bhāgīrathī River could flow through the eye of a needle."
170
तिम्रो जग्गामा के के बाँच्यो नानी, भन्दा,
"On your land what survived, girl?" that having been said,
171
आलो रुखमध्ये जेठो तेलपाइरो बाँच्यो,
"Of green trees, the eldest, Black Oilwood survived,
172
कामीमध्ये तिखु कामी बाँच्यो,
of blacksmiths, Tikhu Kāmī, survived,
173
जैसीमध्येमा कालु जैसी, रतौ ज्ञानी, रतन पार्की बाँच्यो,
of astrologers, Kālu Jaisī, Ratau Gyānī, Ratan Pārkī survived,
174
गङ्गामध्येमा भागीरथी गङ्गा बाँच्यो,
of rivers, the Bhāgīrathī River survived,
175
खरमध्येमा लाटो बाबियो, दुवो नरम,
of grasses, Dumb Thatch, Soft Trail Grass,
176
पहारमध्येमा कालो टाँसे पहार,
of mountains, Mountain of Unbreakable Black Stone,
177
यति मात्र बाँच्न गयो, भन्दा,
only those things have survived," that having been said,
178
त्यसो भएपछि, लौ त अइल गैजाऊ, तिमी,
"In that case, well, you go now,
179
आज साँझ हेर्नू, एउटा चन्द्र होला,
look this evening, there may be one moon,
180
भोलि बिहान हेर्नू, एउटा सुर्ज होला,
look tomorrow morning, there may be one sun,"
181
भन्दाखेरि गइन्, आफ्नो घर गइन्।
that having been said, she went, she went to her own house.
182
साँझ हेर्दाखेरि एउटा चन्द्र आयो,
Looking in the evening, one moon came,
183
बिहान हेर्दाखेरि एउटा सुर्ज आयो।
looking in the morning, one sun came.
184
ससुराले भन्यो,
Her father-in-law said,
185
अब जिमी रच्यौ, अब भूमि रच्यौ,
"Now the land will survive, now the earth will survive,
186
मेरी बुहारीको सक्ति खुबै लाग्यो,
my daughter-in-law's power is great,
187
अब जिमी रच्यौ, भूमि रच्यौ॥
now the land will survive, now the earth will survive."

[V1.1.33] सिर दर्द (टाउको दुःखेको) मन्तर ९~१० (कमारो कामी)

[V1.1.33] Mantars to Treat Headaches 9-10 (Kamāro Kāmī)

९){364}

9)

1
दुई बैनी कवला, सवला,{365}
Two sisters, Kawalā, Sawalā,
2
फुलबारीमा गइन्, बिनाया बजाइन्,
went to the flower garden, play the Jew's harp,
3
बिनायाको सवतले{366}
the noise of the harp,
4
आयो झरो परेछ, बायो झरो परेछ,
caused quivering darts, caused shivering darts,
5
आयो खरो परेछ, बायो खरो परेछ,
caused quivering heat, caused shivering heat,
6
दाव खरो परेछ, बाव खरो परेछ,
caused trickery heat, caused fraudulent heat,
7
सिर खरो परेछ, कान खरो परेछ,
caused head heat, caused ear heat,
8
नाक खरो परेछ, मुख खरो परेछ,
caused nose heat, caused mouth heat,
9
सिरको मथाया मारी,
the final blow to the head defeating,
10
पैतलाको धूलो झारी,
dust beneath the feet treating,
11
काली गङ्गा तारी,
over the Kālī Gaṅgā depleting,
12
घोइलाको वृक्ष सारी,
into a leafy tree retreating,
13
तो खराको नास्ति पारौं।
may this heat be destroyed!
14
बस मेरी गुरुकी बाचा।
Sit, my guru's oath!
15
खास मेरी गुरुकी बाचा।
Fit, my guru's oath!
16
फू मन्तर।
Blow, mantar!
17
श्री महादेवकी बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

१०){367}

10)

1
काली चरी झाल्या माल्या, हरिया चरी नाच,
Black bird, mottled, dappled, dance green bird!
2
हरिया चरी झाल्या माल्या, पियाल्या चरी नाच,
Green bird, mottled, dappled, dance yellow bird!
3
पियाल्या चरी झाल्या माल्या, सेती चरी नाच,
Yellow bird, mottled, dappled, dance white bird!
4
सेती चरी झाल्या माल्या, काली चरी नाच,
White bird, mottled, dappled, dance black bird!
5
रावणनेको पुत मारी आधी सगर बाच॥{368}
Killing Rāvane's son, protect half the sky!

[V1.1.34] खड्गाको धूर{369} (कमारो कामी)

[V1.1.34] Children's Crisis Event (Kamāro Kāmī)

1
चार जुग भयो, चार मान्नव भयो,
There have been four ages, there have been four worlds.
2
जुगमध्ये जेठो सत्यजुग भयो,
Of the ages, the eldest is the Age of Truth,
3
दिशा जेठो पूर्व खण्ड भयो,
the eldest direction is the Eastern Corner,
4
मैना जेठो चैत मैना भयो,
the eldest month is Cait month,
5
बार जेठो आइतबारको दिन,
the eldest solar day Sunday,
6
तिथि जेठो एकादशी भयो,
the eldest lunar day is the Eleventh,
7
ग्रह जेठो राहु केतु भयो,
the eldest planets are Rāhu and Ketu,
8
खड्गो जेठो छन्चर्‍या खड्गो, बन्चर्‍या खड्गो,{370}
the eldest crisis conjunctions the Crisis of Saturn, the Crisis of the Axe,
9
मैना खड्गो, बर्ष खड्गो,
Crisis of a Month, Crisis of a Year,
10
गौंडा जेठो बन्चर्‍या गौंडा भयो,
the eldest star obstruction is Axe Obstruction,
11
जनानिकी जेठी पार्वता भइन्,
the eldest female is Pārvatā,
12
मर्दानिका जेठा महादेव भया।
the eldest male is Mahādev.
13
सत्यजुगमा महादेव उदाया,
In the Age of Truth Mahādev rose,
14
द्वापरजुगमा पार्वता अस्ताइन्,
in the Third Age Pārvatā set.
15
शाखा रच्नै पर्‍यो,
The original arrangement must take shape,
16
भाखा रच्नै पर्‍यो,
the agreement must take shape,
17
ग्रह थालन दियाँ, गौंडा थालन दियाँ,
the planets were initiated, the star obstructions were initiated,
18
राहु केतु सुर्ज जुमकाल जुमदूत,
Rāhu, Ketu, the sun, the King of Death, the Messenger of Death.
19
हिमालको देश भेरीराजा भयो, भेरीरानी भइन्,
In the Himalayan country, there was the Bherī King, the Bherī Queen,
20
भेरीराजाको चाल्ने राज्य भयो,
the Bherī King had a functioning kingdom,
21
चाल्ने राज्यका सात भाइ छोरा थिए,
in the functioning kingdom there were seven sons,
22
सातै भाइ छोराका सातै बुहारी थिइन्,
with the seven sons were seven daughters-in-law.
23
दुई बैनी अनिङ माला,
Two sisters, Aniṅ, Mālā,
24
दुई बैनी नानी थिइन्,
they were two young girls,
25
अनिङ माला दुई बैनी नानी थिइन्,
Aniṅ, Mālā were two daughters of the same parents.
26
सातै बुहारीले भन्न लागिन्,
The seven daughters-in-law said,
27
जाऊ माजा नानी,
"Go, you girls,
28
बिना खुकुरीको, बिना लामलीको{371},
without a knife, without a head-strap,
29
दाउरा तुल्याई ल्याऊ, भन्न लागिन्।
bring back prepared firewood," they said.
30
गइन् माजा नानी,
Those two girls went,
31
लामली पनि छैन, खुकुरी पनि छैन,
they had no head-strap, they had no knife,
32
कालालेख गइन्, रुरुडाँडा गइन्,
they went to Black Ridge, they went to Ruru Hill.
33
रुँदा आँसु, बग्दा केश गरिन्,
Crying tears, they disheveled their hair,
34
धुरुधुरु रुन लागिन्।
they sobbed and sobbed.
35
रुँदा आँसु छन्, बग्दा केश छन्,
They cried tears, disheveled their hair.
36
दाहिने आँसुको गङ्गा बनिगो,
The tears of their right eyes formed the Gaṅgā,
37
दाब्रे आँसुको जमुना बनिगो,
the tears of their left eyes formed the Jamunā.
38
एक्ले गुणु आयो, मिल्के बाँदर आयो,{372}
A lone black-faced monkey came, a solitary monkey came,
39
तिनी आएर पानी खान लाग्यो।
having come, they began to drink water.
40
पानी खाँदाखेरि,
Drinking the water,
41
ओहो यसु पानी किन नुनिलो छ, भन्न लाग्यो,
"Oh ho, why is this water salty?" they said.
42
यो पानीको सिरमा कहीं नुन खानी छ कि,
"At the head of this water, is there some salt to mine or not,
43
नुन खानी छ कि, भनी जाऊँ,
can we mine some salt, let's go see,
44
माजा नुन खानी पक्याउन{373} जाऊँ, भन्दा,
let's go mine this salt," saying,
45
दुई बैनी नानी धुरुधुरु रुने रैछन्,
there were both sisters sobbing and sobbing.
46
किन रुन्छ्यौ नानी, भन्या।
"Why do you cry, girls?" they said.
47
थक्क माजा दाजू, हामी खरी भाउजुले
"Damn, elder brother, our mean sisters-in law,
48
बिन लाउन लागिन्, बचन लाउन लागिन्,
have given us cruel burdens, have given us sworn commands,
49
रुँदा आँसु छन्, बग्दा केश छन्, भन्दाखेरिमा,
our eyes are filled with tears, our hair is disheveled," so saying,
50
बिना लामलीको, बिना खुकुरीको,
"Without a head strap, without a knife,
51
दाउरा तुल्याई ल्याऊ, भन्न लागिन्, भन्दा,
bring back split firewood, they said," saying,
52
एक्ले गुणु रुख चढ्यो,
the lone black-faced monkey climbed a tree,
53
मिल्के बाँदर भुईंमा बस्यो,
the solitary monkey waited on the ground.
54
एक्ले गुणुले दाउरा खसाइदियो,
The lone black-faced monkey threw down firewood,
55
मिल्के बाँदरले दाउरा तुल्याइदियो,
the solitary monkey split the firewood.
56
अजिङ्गरैको सर,
With a python as a support shaft,
57
तिरिसैको लामली बनायो,
a forehead-starred snake as a carrying strap,
58
बिटी बनिदियो,
they made a carrying load.
59
जाऊ माजा नानी, भन्दाखेरि,
"Go, you girls," saying,
60
घर आइन् माजा नानी,
those girls came home.
61
ओटी धमकाइन्, चुरी छमकाइन्,
They shook the porch, their bangles jingled,
62
लौरी खुरुकाइन्,
their walking sticks tapped.
63
ल्यायौ नानी, भन्दा,
"You brought it, girls," saying,
64
ल्यायौ भाउजु, भन्न लागिन्।
"We brought it, sisters-in-law," they began to say.
65
तिम्रो सत्य ठूलो रहेछ, नानी, भन्दा,
"Your virtue proves to be great, girls," saying,
66
छ भाउजु, हाम्रो सत्य छ, भन्न लागिन्। भन्दाखेरि,
"Yes, sisters-in-law, we have virtue," they said. So saying,
67
जाऊ माजा नानी,
"Go, you girls,
68
बिना मुसलीको, बिना सुपलीको,
without a husking pole, without a winnowing tray,
69
धान कुटी लियाऊ, भन्न लागिन्,
bring back husked rice," they said,
70
डालीमा धान हाली दिइन्,
they gave them a basket of rice.
71
धान कुटी लियाऊ, भनिन्,
"Bring back husked rice," they said.
72
गइन् माजा नानी,
They went, those girls,
73
रुरुडाँडा गइन्, कालालेख गइन्,
went to Ruru Hill, they went to Black Ridge,
74
धुरुधुरु रुन लागिन्।
they sobbed and sobbed.
75
भेगुरी दिदै आऊ, माजा भेगुरी दिदै,
"O elder sister Sparrow, come, you elder sister Sparrow,
76
खरी भाउजुले बिन लाउन लागिन्,
our mean sisters-in-law give us cruel burdens,
77
बचन लाउन लागिन्, भन्दाखेरि,
give us sworn commands," so saying,
78
बिन लाइन्, बचन लाइन्,
"We brought that burden, we brought those commands,
79
आऊ, भन्दाखेरि,
come," saying,
80
भेगुरी दिदै आइन्।
elder sister Sparrow came.
81
भेगुरी दिदै, तिमी धान ब्याँल्न{374},
"O elder sister Sparrow, can you separate the rice grains,
82
भुस ब्याँल्न सक्छ्यौ कि, भन्दा,
can you separate the chaff, or not?" saying,
83
सक्छ्यौ, बैनै, भन्न लागिन्।
"We can, little sister," she said.
84
ब्याँल्देऊ, मेरी दिदै, भन्दाखेरि,
"Separate them, elder sister," so saying,
85
भेगुरी दिदीले धान ब्याँल्न दिइन्, भुस ब्याँल्न दिइन्।
elder sister Sparrow separated the grains for her, separated the chaff.
86
चावल सातै भयो, भुस सातै भयो।
The rice was mixed together, the chaff was mixed together.
87
अब यसु चावल र यसु भुस क्याले व्यक्त्याइदेला,
"Now, who will separate this rice and who will separate this chaff,
88
क्याले व्यक्त्याइ देला, भन्दाखेरि,
who will do the separating?" so saying,
89
किमली{375} दिदीसित जाऊ, भन्दा,
"Let's go to elder sister Ant," saying,
90
किमली दिदै, तिमीले सक्छ्यौ कि, भन्दा,
"O elder sister Ant, can you do this or not?" saying,
91
हामी सक्छ्यौ, बैनै, भन्दा,
"We can, little sister," saying,
92
किमली दिदीले
elder sister Ant,
93
भुस व्यक्त्याइ दिइन्, चामल व्यक्त्याइदिइन्।
separated the chaff, separated the rice.
94
डालीमा चावल हाली ल्याइन्, आइन्।
They put the rice in the basket, returned.
95
ओटी धमकाइन्, लौरी खुरुकाइन्,
They shook the porch, their walking sticks tapped,
96
चुरी छमकाइन्।
their bangles jingled.
97
आउँदाखेरि थक्क माजा, भन्न लागिन्।
Returning, "Damn, you," they said.
98
मानो भरौं, मानो पुग्ने हो कि होइन, भन्दा,
"If we measure a cup, will the cup be full or not?" saying,
99
मानो भर्न लागिन्, भाउज्यूले।
they began to measure a cup, the sisters-in-law.
100
मानो भर्दा, मानो पुगेन,
Measuring a cup, the cup wasn't full,
101
पाथी भर्दा, पाथी पुगेन,
measuring a bushel, the bushel wasn't full,
102
तुलो जोखन लागिन्, तुलो पुगेन।
weighing it on a scale, the scale didn't balance.
103
नानी, हामीले मानो भर्‍यौ, मानो पुगेन।
"Girls, we measured a cup, the cup wasn't full.
104
पाथी भर्‍यौ, पाथी पुगेन।
We measured a bushel, the bushel wasn't full.
105
तुलो जोख्यौ, तुलो पुगेन, भन्दाखेरि,
We weighed it on a scale, the scale didn't balance," saying,
106
गइन् माजा, रुरुडाँडा, कालालेख गइन्,
they went, to Ruru Hill, they went to Black Ridge,
107
धुरुधुरु रुन लागिन्।
they sobbed and sobbed.
108
भेगुरी दिदै,
"O elder sister Sparrow,
109
तिम्रो दाँतको कोट्टामा एउटा चामलको दाना छ कि।
in a hole in your tooth is there a grain of rice or not?
110
खरी भाउज्यूले बिन लाउन लागिन्,
Our mean sisters-in-law give us cruel burdens,
111
बचन लाउन लागिन्,
give us sworn commands,
112
रुँदा आँसु छन्, बग्दा केश छन्।
our eyes are full of tears, our hair is disheveled.
113
मानो भर्दा, मानो पुगेन,
Measuring a cup, the cup wasn't full.
114
पाथी भर्दा, पाथी पुगेन,
Measuring a bushel, the bushel wasn't full.
115
तुलो जोख्दा, तुलो पुगेन।
Weighing on a scale, the scale didn't balance."
116
ल्याइन् माजा,
She brought it, that one,
117
दाँतको कोट्टामा एउटा चामलको दाना ल्याइन्।
brought a grain of rice that was in a hole in her tooth.
118
डालीमा हालिन्।
They put it in the basket.
119
भर, मेरी भाउज्यू,
"Measure it, my sisters-in-law,
120
कहिल्यै हाम्रो सत्यले पुग्छ कि, भन्दा,
see if our virtue is enough or not," saying,
121
मानो भर्दा, मानो पुग्छ कि,
"Measuring the cup, will the cup be full or not?
122
पाथी भर्दा, पाथी पुग्छ कि,
Measuring the bushel, will the bushel be full or not?
123
तुलो जोख्दा तुलो पुग्छ कि, भन्दा,
Weighing on the scale, will the scale balance or not?" saying,
124
मानो भर्दा, मानो पुग्यो,
measuring the cup, the cup was full,
125
पाथी भर्दा, पाथी पुग्यो,
measuring the bushel, the bushel was full,
126
तुलो जोख्दा तुलो पुग्यो।
weighing on the scale, the scale balanced.
127
मेरा मदौरुको याल्सी{376} पर्‍यो होला, याल्सी पूरा होइजा।
My patient may be suffering from dullness, make her dullness whole!
128
मन खस्यो होला, मन पूरा होइजा।
Her heart may have fallen, make the heart whole!
129
हंस उड्यो होला, हंस पूरा होइजा।{377}
Her soul may have flown off, make the soul whole!
130
जब असार मैना लाग्यो, मकै गोड्ने बेला भयो।
When the month of Asār began, it was time to weed the corn fields.
131
खरी सासु, लौरी पोइले
The mean mother-in-law, the troublesome husband,
132
बिन लाउन लाग्यो, बचन लाउन लाग्यो।
gave cruel burdens, gave sworn commands.
133
जाऊ माजी बुहारी, मकै गोड्न जाऊ, भन्दाखेरिमा,
"Go, you daughter-in-law, go weed the corn," saying,
134
बिप्पा मेलो छ, बिप्पा कुटो छ,
"There were backward furrows, there were backward tools,
135
बिप्पा बन्साले{378} गाँठी टेक्यो,
the backward jungle grass had grown its joints together,
136
दुबो{379} जेल्लीयो, पाथी मौलिगो,
the elephant grass had knotted together, the weeds had tangled together,
137
एकै दिनको एउटा बोट ढाल्छौं।
each day I clear one plant."
138
त्यसको छोरो धुरुधुरु रुन लाग्यो।{380}
Her son sobbed and sobbed.
139
रुँदा आँसु गरी, बग्दा केश गरी, ढाल्दाखेरि,
Her eyes weeping, her hair disheveled, as she weeded,
140
आऊ माजा आमै,
"Come back, you mother,
141
भाइ घाम घमायो, पानी तिसायो,
little brother has wandered in the hot sunshine, suffers thirst,
142
भोक भोकायो, आऊ माजा आमै, भन्दाखेरि,
suffers hunger, come, you mother," saying,
143
पख माजा नानी, अइल आउँला,
"Wait, you girl, I will come right now,
144
खरी सासु, लौरे पोईले बिप्पे मेलो छ,
the mean mother-in-law, the troublesome husband has backward fields,
145
बिप्पे कुटो छ, बन्साले त गाठा टेक्यो,
has backward tools, the jungle grass has grown its joints together,
146
दुबो जेल्लीयो, पाथी मौलिगो,
the elephant grass has knotted together, the weeds have tangled together,
147
एकै दिनको एउटा बोट ढाल्छौं, पख नाना, अइल आउँला।
each day I clear one plant. Wait, girl, I will come right now."
148
आमै, भाइ डाली सरिगो, भन्न लागिन्।
"Mother, little brother has moved to a branch," she said.
149
बिप्पे मेलो, छोरी, बिप्पे कुटो, छोरी।
"Backward fields, daughter, backward tools, daughter."
150
आइन् माजा आमा। आमा आउँदाखेरि,
She came, that mother. The mother, while coming,
151
मा त लौ, माजा आमै, तिम्रो दुदु नासो लैजाऊ, भनेर,
"Take this, you mother, take the deposit of your mother's milk," so saying,
152
तिमिलाका डालीमाथि बसेर दूध छादिदियो,
sitting atop a wild fig tree branch, he vomited milk.
153
गयो माजो बेरुलाका डालीमाथि बसेर दूध छादिदियो,
He went, that one, sitting atop a twining tree branch, he vomited milk.
154
जब न्याउलीका भेष लियो,
When he took the form of a drongo bird,
155
खिर्रा डालीमाथि बसेर दूध छादिदियो,
sitting atop a twisted tree branch, he vomited milk.
156
हार्‍या डाली बस्यो, हाड चोइलो{381} फाल्यो,{382}
He sat atop a bony tree branch, he cast off a bit of bone.
157
साँदनका डाली बस्यो, रग्त ढेगो फाल्यो,
He sat atop a blood-wood tree branch, he cast off a drop of blood.
158
असुराका गाँजामा बस्यो, जाल थाङ्गी{383} नासो फाल्यो,
He sat atop a ragged shrub, he cast off a deposit of net bag.
159
भागीरथी गङ्गा बस्यो, पानी नासो फाल्यो।
He sat atop the Bhāgīrathī River, he cast off a deposit of water.
160
गइन् माजा आमा गइन्,
She went, that mother went,
161
रुँदा आँसु गरी, बग्दा केश गरी गइन्। जाँदाखेरि,
with eyes full of tears, with disheveled hair, she went. Going,
162
पख माजा चेला, भन्दाखेरिमा,
"Wait, you child," saying,
163
साँचा खाऊ त आमै, बाचा खाऊ त आमै,
"Consume my truth, mother, consume my oath, mother.
164
अबदेखि नानी घाम घमाएको, पानी तिसाएको{384},
From now on, the girl will wander in the hot sun, will suffer thirst,
165
अब रन्या काम रैरला,
now leave off your crying,
166
जब आमाले साचा खाइन्, बाचा खाइन्,
when you consume your mother's truth, her oath."
167
हेर आमा तिम्रा अगाडिमा, हामी पछाडिमा,
"Look, mother, at your front, we are behind,"
168
भन्दा, एकै तेली बाचा, दुवै तेली बाचा,
so saying, a first level of oaths, a second level of oaths,
169
त्रिलोक मण्डल बाचा,
the oath of the three worlds,
170
खाइन्, ल्याइन्, ल्याइन् माजा,
consumed, brought, brought this,
171
चेलो अगाडिमा लाग्यो,
your son has gone ahead,
172
भागीरथी गङ्गा पानी नासो लैजाऊ, भन्दा,
"Take back the deposit of water from the Bhāgīrathī River," when said,
173
पानी नासो ल्यायो,
he took back the deposit of water.
174
असुरा गाँजामा बसी, जाल थाङ्गी नासो माग्यो,
Sitting in a ragged bush, he requested the net bag deposit,
175
जाल थाङ्गी नासो ल्यायो,
he brought back the net bag deposit.
176
आयो माजो, हार डाली बस्यो, हार चोइली नासो,
He came, that one, sat on a bone-wood branch, lump of bone deposit,
177
साँदन डाली बस्यो, रग्त ढेगो नासो ल्यायो,
sat on a blood-wood branch, brought back the drop of blood deposit,
178
तिमीला डाली बस्यो, दूध नासो ल्यायो,
sat on a wild fig branch, brought back the milk deposit,
179
दुदिला डाली बस्यो, दूध नासो ल्यायो,
sat on a milk-wood branch, brought back the milk deposit,
180
दूध नासो मागी ल्यायो,
requesting the milk deposit, he brought it,
181
आयो माजो घरगृहमा आयो।
he came, that one, came to his house, his home.
182
मेरा मदौरुको ग्रह कटाई, गौंडा कटाई लियाई,
Distance the planets of my patient, take and distance the obstructions,
183
जुमकाल कटाई, जुमदूत कटाई,
distance the Time of Death, distance the Messenger of Death,
184
सिरान काल कटाई, गोर्‍यान निहुँ कटाई,
distance Death at the Head, distance Its Provocation at the Foot,
185
सात काल,
distance the seven times of natural death,
186
चौध बिकाल कटाई,
the fourteen times of unnatural death,
187
उल्का सङ्कष्ट कटाई।
distance "Comet," "Saturn."
188
अब जिमी रच्नै भएन, भूमि रच्नै भएन,
"Now the land will not survive, the earth will not survive.
189
यसु जिमी कैसै रचौं, भूमि कैसै रचौं, भन्दा,
How can this land survive, how can this earth survive?" when said,
190
भाइ जोखमीले, बाबु नारनले, बाजे भगवानले भन्न लाग्यो,{385}
brother Jokhamī, father Nāran, grandfather Bhagawān spoke.
191
सुनको मनुष्य बनाऊ, भन्न लाग्या,
"Make a man of gold," they said.
192
सुनको मनुष्य बनाउँदाखेरिमा,
While making a man of gold,
193
पहिला सुन मनुष्य बनाया,
they first made a man of gold.
194
पुन हालिदिया, पुरुष हालिदिया,
They put in breath, put in lifeforce.
195
उठ मनुष्य भन्दा, उठेन,
Saying, "Get up, man!" it didn't get up.
196
बस मनुष्य भन्दा, बसेन,
Saying, "Sit, man!" it didn't sit.
197
अब जिमी रच्छैन, भूमि रच्छैन, भन्न लाग्यो,
"Now the land will not survive, the earth will not survive."
198
चाँदी मनुष्य बनाउँदा बोलेन,
Making a silver man, it didn't speak.
199
पितल मनुष्य बनाउँदा बोलेन,
Making a nickel man, it didn't speak.
200
लुवा मनुष्य बनाउँदा बोलेन,
Making an iron man, it didn't speak.
201
दूध छाया हेरौं, पानी छाया हेरौं,
"Look in the milk shadow, look in the water shadow."
202
दूध छाया हेर्‍या, पानी छाया हेर्‍या,
They looked in the milk shadow, looked in the water shadow.
203
दूध छायाभित्र, पानी छायाभित्र,
In the milk shadow, in the water shadow,
204
सुन भाल्या देख्या, सुन पोथी देख्या,
they saw a golden cock, saw a golden hen.
205
भाल्या बास्न लाग्यो, मुरलीका स्वर,
The cock was crowing, a flute's tune,
206
पोथी बास्न लाग्यो, बिनायाका स्वर,
the hen was crowing, a Jew's harp tune.
207
जाऊ माजा, सुन भाल्या ल्याऊ, सुन पोथी ल्याऊ,
"Go, you, bring back the golden cock, bring back the golden hen."
208
सुन भालेको, सुन पोथीको कहिलै मान्छ{386} बनिन्छ कि।
Can man be made of the golden cock, the golden hen?"
209
भन्दाखेरिमा, गए माजा,
When so saying, they went,
210
दूध छायाभित्र गया, पानी छायाभित्र गया,
went into the milk shadow, went into the water shadow.
211
सुनको दारमा सुन भाले देख्यो, सुन पोथी देख्यो,
In the golden image they saw the golden cock, saw the golden hen.
212
सुन भाले ल्याउँदा, सुन पोथी ल्याउँदा,
Bringing back the golden cock, bringing back the golden hen,
213
हिरा मल्मल्, जिरा मल्मल्, मोल माग्दा,
glimmering diamonds, shimmering gems, asking as the price,
214
भाल्या बास्न लाग्यो, मुरलीका स्वर,
the cock was crowing, a flute's tune,
215
पोथी बास्न लाग्यो, बिनायाका स्वर,
the hen was crowing, a Jew's harp tune.
216
हामी आफ्नो मोल आफैं बइदाउँछौं, भन्दा,
"Our own price we will set ourselves," saying,
217
हामी त ग्रह धान्ने, गौंडा धान्ने,
"We shall be gifts for the planets, gifts for the star obstructions,
218
खड्गा धान्ने, पड्गा धान्ने हौं,
gifts for the children's crises, gifts for the children's difficulties.
219
हाम्रो मोल आनु मोल भयो, मानु मोल भयो, भन्दा,
Our price is a little grain, a small measure," saying,
220
हिरा मल्मल्, जिरा मल्मल्, फिर्ता ल्याया,
the glimmering diamonds, shimmering gems they took back,
221
सुन भाले ल्याया, सुन पोथी ल्याया।
took back the golden cock, took back the golden hen.
222
चुवाचन्दन दार काटी, आइतबारको दिन गर्‍या,
Cutting firewood of sandalwood, they went on a Sunday,
223
गोला भिउत बनाया।
they made charcoal.
224
पूर्व मोहडा गरी,
Facing east,
225
सुन भालेको, सुन पोथीको बिष्टी सिंगाल्या,
they collected the droppings of the golden cock, the golden hen.
226
सुनको पिंजरामा हालेर, गोला भिउत मिसाया,
Putting them in a golden cage, they collected the charcoal.
227
पूर्व मोहडा गरी, आइतबारको दिन गरी,
Facing east, doing this on a Sunday,
228
एकादशीको तिथि पर्‍या, मनुष्य बनाउन लाग्यो,
it fell on the eleventh day of the moon, they began to make man.
229
नाक कान बनाया,
They made a nose, ears,
230
पुन हालिदिया, पुरुष हालिदिया,
put in breath, put in lifeforce.
231
उठ मनुष्य भन्या, उठिगो,
"Get up, man!" they said, it got up.
232
बस मनुष्य भन्या, बसिगो,
"Sit down, man!" they said, it sat down.
233
अब जिमी रच्यो, भूमि रच्यो बाँच्या, भन्न लाग्यो,
"Now the land is created, the world will survive," they said.
234
बिहानमा बाजे भगवान गया,
In the morning, grandfather Bhagawān went,
235
बिहानमा काङ्री जो लाया,
in the morning he planted cucumbers,
236
दोपरिमा घाम घमाया, पानी तिसाया,
in the heat of the afternoon he went, water he spent.
237
त्यसो काङ्री कसै काङ्री सातु बिर्‍या भयो,
Then, those cucumbers, some of those cucumbers were immature lumps,
238
कसै काङ्री फूल फुल्न लाग्यो,
some of the cucumbers were beginning to flower,
239
कसै काङ्री ठूलो जिनियो,
some of the cucumbers were fully ripe,
240
कसै काङ्री प्यालीगो{387},
some of the cucumbers were yellow.
241
जाऊ, सीता, एउटा फल टिपी ल्याऊ र खाउँला,
"Go, Sītā, pick a fruit, bring it here, and I will eat it,
242
घाम घमायौं, पानी तिसायौं, भन्दाखेरि,
in sunshine I went, water I spent," so saying,
243
गइन्, माजा सीता, एउटा फल टिप्दाखेरि,
she went, that Sītā, picking a fruit,
244
ओहो, क्या फल रहेछ, भनी,
"Oh ho, what kind of fruit is this?" saying,
245
साना पनि टिपिन्, ठूला पनि टिपिन्,
she picked little ones, she picked big ones,
246
लहरैमा छिनालेलिन्, कम्लो पारी ल्याउन्।
she cut the vines, she brought them in her apron.
247
ल्याउँदाखेरि,
Bringing them,
248
ओहो, सीता, तिमीले नास्यौ, सीता,
"Oh ho, Sītā, you've destroyed them, Sītā,
249
अघि तिमीले भन्थ्यौ, यसो मनुष्य अजम्मरी हुन्छ,
before, you had said, this man should be immortal,
250
एकै चोला हुन्छ, भन्थ्यौ,
let him have one life, you had said,
251
फेरि चोला बदल हुँदैन, कहिल्यै मर्दैन, भन्थ्यौ,
later don't change his life, he will never die, you had said.
252
अहिले सानु पनि मर्ने भयो, ठूलो पनि मर्ने भयो,
Now the little ones will also die, the big one will also die,
253
मर्दाखेरिमा, तिमीले नास्यौ, भन्दाखेरिमा,
dying, you have destroyed them," so saying,
254
ठूलो टिपेको भया, ठूलो मात्रै मर्ने थियो,
"If you had picked only big ones, only the big ones would have died.
255
अहिले अब सानु पनि मर्ने भयो,
Now the little ones will also die.
256
कोई फूल झर्ने भयो, कोई गर्भ मर्ने भयो, भन्दाखेरिमा,
Some will be fruit on the vines, some will die in the womb," so saying,
257
कैसे इधि गरे होला, कैसे बिधि गरे होला, भन्दाखेरि,
"Let there be some method, let there be some technique," so saying,
258
सानुलाई खड्गो फाले हुन्छ,
"Let the little ones cast off their crises,
259
ठूलालाई ग्रह फाले हुन्छ,
let the big ones cast off their planets,
260
गौंडा फाले हुन्छ,
let them cast off their star obstructions,
261
यति गर्‍या पछि बालबच्चा, सबैलाई साँच हुन्छ।
after doing this, the children will survive, everyone will be well.
262
सानुलाई नौ वृक्षको फल गरी,{388}
For little ones, get the flowers of nine trees,
263
रग्त पोकी गरी, नौ वृक्षको पात गरी,
get a packet of blood, get the leaves of nine trees,
264
मैनाखड्गो फाल्ने,
cast off the Crisis of a Month,
265
बर्षखड्गो फाल्ने,
cast off the Crisis of a Year,
266
हियाखड्गो फाल्ने,
cast off the Crisis of Anguish,
267
बियाखड्गो फाल्ने,
cast off the Crisis of Seeds,
268
सही खड्गो फाल्ने॥
cast off this crisis!

[V1.1.35] देउता पठाउने १ र छाँगो छर्ने २{389} (कमारो कामी)

[V1.1.35] To Dismiss the Gods 1 and Grain Showering 2 (Kamāro Kāmī)

1
चइला घौ बेगल,
Pure ones, go separately,
2
मष्टा गादी बेगल होईजा,
Maṣṭā throne sitters, go separately,
3
बर्मा थानी बेगल होईजा,
Barmā shrine dwellers, go separately,
4
भयार थानी बेगल होईजा,
Bhayār shrine dwellers, go separately,
5
चारै बर्मा{390} बेगल होईजा,
all four Barmā, go separately,
6
चारै जक्सु{391} बेगल होईजा,
all four Powers, go separately,
7
चारै भयार बेगल होईजा,
all four Bhayār, go separately,
8
चोखोला घौ बेगल होईजा,
pure ones, go separately,
9
रग्त भोगी देउता,{392}
blood-thirsting gods,...
10
अकासको इन्द्रदेवलाई छाँगो,
To sky's Indradev, grains showered!
11
पतालको बासुदेवलाई छाँगो,
To deep earth's Bāsudev, grains showered!
12
जिमीनाथलाई छाँगो,
To Land Protector, grains showered!
13
भूमिनाथलाई छाँगो,
To Earth Protector, grains showered!
14
नवै बैनी गुनामीलाई छाँगो,
To the Nine Little Sisters All-skillful, grains showered!
15
बाह्र भाइ बराहलाई छाँगो,
To the Twelve Brothers Barāh, grains showered!
16
अठार भाइ मष्टलाई छाँगो,
To the Eighteen Brothers Maṣṭā, grains showered!
17
दुँवो दोबाटामा,
To haunted crossroads,
18
काट्टो खाने{393} धूप लाग्नेलाई छाँगो,
consumers of death offerings and incense, grains showered!
19
जल देउराली मूल देउरालीलाई छाँगो,
To water-dwelling Deurālī, spring-dwelling Deurālī,
20
जल वाइ जल बनखन्नीलाई{394} छाँगो।
to Water Bane, to Watery Forest Dwellers.
21
एक हातले दिउँला, दुई हातले लेउले,
What I give with one hand, you will take in two hands,
22
दुई हातले दिउँला, पोल्टी थापी लेउले,
what I give with two hands, you will take filling your skirts,
23
तिम्रो मेरो ठगान{395} बर्माधुँवा भयो।
your meeting place and mine is Crossroads of Deceased Brāhmans.
24
उन्यौ फुल्ला, ढुङ्गो टुसाउला,
When a fern flowers, when a stone sprouts,
25
तब मलाई उहीले खाउले, बैनै{396}
then you may eat me, little sisters!

Chapter 2

[२] तिलीग्रमा / [II] The Work of Iron

Introduction to the Chapter

[V1.2.1] रायो सर्सु जप्ने मन्तर ३{397} (कर्णवीर कामी)

[V1.2.1] Mantar to Recite over Mustard Seeds 3 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
सर्सु सर्सु तिनी सर्सु कहाँ उब्जेऊ,
Mustard seed, mustard seed, where did this mustard seed originate?
2
दक्षिण खण्ड माई कालिका तोरी दले,
The southern quarter, Mother Kālikā's mustard oil yards,
3
अयोध्याका गैरा बारी।
Ayodhyā's recessed fields.
4
कले जोत्या, कले बाया।{398}
Who did the plowing, who did the furrowing?
5
राम लक्ष्मणले जोत्या, बाया,
Rām Lakṣmaṇ did the plowing, did the furrowing.
6
सीता पार्वताले जिलाइन् कलाइन्,{399}
Sītā Pārvatā broke up the clods,
7
सीता पार्वताले डल्ला हानिन्,
Sītā Pārvatā smoothed and ided.
8
रिठ्या कौर्‍या बल्ल धाया,
"Mottled" and "Spotty" pulled the plow,
9
गाव डाँरी{400}, साँदन हला, लुवाधनकी फाली गर्‍या,
using an inner wood plowbeam, a blood-wood plow, an iron plowshare,
10
ठारी सोइली, तेर्छी जोतरी गर्‍या, छर्‍या,{401}
a perpendicular yoke pin, horizontal yoke ropes, they sowed.
11
नौ दिनका पैदा भयौ।
In nine days it sprouted.
12
एकै पात्या, दुवै पात्या, तीनै पात्या,
A first leaf, a second leaf, a third leaf,
13
चारै पात्या, पाँचै पात्या, छई पात्या,
a fourth leaf, a fifth leaf, a sixth leaf,
14
सातै पात्या, आठै पात्या, नवै पात्या पुग्या।
a seventh leaf, an eighth leaf, it reached a ninth leaf.
15
निला वर्ण डाली सर्‍यो,
It sprouted a blue colored stalk,
16
हरियो बर्ण पातै लाग्यो,
grew green colored leaves,
17
चाँदीदान फल फुल्यो।
blossomed silver flowers,
18
रञ्जा प्याँलो भया, बञ्जा प्याँलो भया,
the fields became yellow, the forests became yellow,
19
मौरीको भनको लाग्यो।
honey-bees buzzed about.
20
काला सर्सु कालाभैरम,
Black mustard, Black Bhairam,
21
गौरा सर्सु गौराभैरम,
white mustard, White Bhairam,
22
निला सर्सु निलाभैरम,
blue mustard, Blue Bhairam,
23
प्याँलो सर्सु प्याँलोभैरम,
yellow mustard, Yellow Bhairam,
24
उल्टो सर्सु उल्टोभैरम,
reversed mustard, Reversed Bhairam,
25
बिल्टो सर्सु बिल्टोभैरम,
straight mustard, Straight Bhairam,
26
सिप्पे सर्सु सिप्पभैरम,
forward mustard, Forward Bhairam,
27
बिप्पे सर्सु बिप्पभैरम,
backward mustard, Backward Bhairam,
28
नवै नाथ, बाह्र भैरम,
Nine Protectors, Twelve Bhairam,
29
तिनी सर्सु जप्न लाग्या।
they began to recite over this mustard.
30
जहाँ हाँनुला त्यही बाँनुला।
Wherever I strike, there I bind.
31
बाँनु बाँनु,
Bind, bind,
32
पहिला बाँनु यसु घर गृह,
first bind this house, this home,
33
आफ्नो पितर खोपा राखी,
putting its own forebears away,
34
दोस्रा पितर बाँनु,
bind the secondary forebears,
35
सिलाढुङ्गी, लगनखामी, गृहमाता,
foundation stone, central pillar, the house mother,
36
मै चुली मै भारी, मै करङ्ग, लोटन बली,
this hearth, this drying rack, these rafters, roof gutters,
37
सुनसिङ्गारी, रुपदुवार, गाईगोठ बाँनु, भैंसीहयर बाँनु,
golden door, silver doorway, bind cow sheds, bind buffalo barns,
38
नाभी झर्‍यो, दाँत झर्‍यो,
navel-cord-dropped ones, tooth-dropped ones,
39
सिउँदो फुल्यो, लाउर्‍या बाछो, काम्ने जातक बाँनु,
bind white-haired elders, nursing infants, trembling ones,
40
चोरधेला{402} बाँनी, सातैधेला बाँनी,
binding the thief's entrance, bind the honest person's entrance,
41
चारै कुना बाँनु, चारै खम्ब ठोकुँ,
bind all four corners, drive in all four pillars,
42
लुवाकिला ठोकुँ, बज्रकिला ठोकुँ,
drive in iron spikes, drive in lightning spikes,
43
टुनैटुना हानौं, जुगैजुग मारौं,
strike down enchanted enchantments, kill them for all time,
44
रिठा कौरी बिनी, यसु घर गृह बाँनु,
scattering black cowries, bind this house, this home,
45
मेरा आँगनछेउती बाँनु,
bind my courtyard seat,
46
लादनवादन, सहजैमा बिरा बाँनु,
bind my equipment, this wayward seat,
47
आफ्नो सभासुद्घ बाँनु,
completely bind my summoned assembly,
48
गाउँ पसी गाउँ नगर,
entering the village, the village, the town,
49
छेदीभेदी, कुलीकप्टी,
charmers, harmers, tricksters, deceivers,
50
आँखा तानी पैताला धसुँ,
pulling out their eyes, drive them beneath my soles,
51
लुवागुज्राले मारुँ।
kill them with an iron staff!
52
खप्परुले छोपी, टुनैटुना हानी,
Trapping in a skull cup, striking enchanted enchantments,
53
रिठा कौरी बिनी, यसु गाउँ नगर बाँनु।
scattering black cowries, bind this village, this town!
54
धुवाँ पसी फराई फोरुँ।
Entering the crossroads, split it with a plowshare!
55
सगर पसी स्याउर्‍या बाँनु,
Bind sky-entering air-born dead souls,
56
सगर पसी मुलि स्याउर्‍या,
sky-entering important dead souls,
57
राजा मसान, करबिर मसान,
King Dead Soul, Karbir Dead Soul,
58
भिउदल मसान, गङ्गाराम मसान,
Ash-covered Dead Soul, Gaṅgārām Dead Soul,
59
मनबिर मसान, भाइ उरठा जुरठा,
Manbir Dead Soul, Little Brothers Uraṭhā Juraṭhā,
60
असानगार, मसानगार, भाइ बिन्दु,
charred dread souls, coaled dead souls, all male relations,
61
काल मर्‍या, बिकाल मर्‍या,
died at the right time, died at the wrong time,
62
लिसी गर्‍या, पासी गर्‍या, गार बग्या, भीर लोट्या,
impaled, netted, swept away in rivers, fallen from cliffs,
63
थान्यामान्या भएका धामीधुमारा, उजारापुजारा,
honored, respected oracles, attendants, priests, officiants,
64
हानीमारी, पैताला धसुँ।
striking, killing, I stomp beneath my soles!
65
छहरा बसी भूत बाँनु, मूल पसी देउराली बाँनु,
Bind waterfall-dwelling ghosts, bind spring-entering Deurālī,
66
डाँडाको ठिङ्ग्याल बाँनु, गेलको बसी झाङ्ग्री बाँनु,
bind ridge-dwelling solitary fiends, bind tomb-dwelling shamans,
67
हान्याका हात बाँनु, बोल्नेको जिब्रो बाँनु,
bind strikers' hands, bind speakers' tongues,
68
थानाका बर्मा बाँनु, कुनाका पितर बाँनु,
bind shrine-dwelling deceased Brāhmans, bind corner-dwelling forebears,
69
डाँडाको ठिङग्याल बाँनु, गेलको झाङ्ग्री बाँनु,
bind ridge-dwelling solitary fiends, bind tomb-dwelling remaining shamans,
70
आखण्डी पाखण्डी बनखण्डी बन्दुकी बाँनु,
field dwellers, clearing dwellers, armed forest dwellers,
71
पताल धसी, लुवागुज्राले मारुँ।
driving into deep earth, I kill with an iron staff!
72
खप्परुले छोपी, टुनैटुना हानी,
Trapping in a skull cup, striking enchanted enchantments,
73
जुगैजुग मारौ,
killing for all time,
74
रिठा कौरी बिनी, यसु घर गृह बाँनु।
scattering black cowries, bind this house, this home!
75
कक्सा हान, बोक्सा मार्न,
Strike witches, bewitchers,
76
अकास हानी अरुलगरुल मारौं,
striking the sky, kill vultures and eagles,
77
पताल हानी भूमि फोरौं।
striking deep earth, split open the earth!
78
कि मारौं शतुरकी{403} बज्ज्या, कि मारौं लुवाकी बज्ज्या,
Either destroy this enemy's endurance, or destroy this iron's endurance,
79
यिनी गर्ने काट्नेकी जिब्या काटी, भसम पारौं॥
cutting the tongue of the planner of these things, turn it to ash!

[V1.2.2] धुँवा ढल्ने (कर्णवीर कामी)

[V1.2.2] To Scatter Crossroads Haunters (Karṇa Vīr Kāmī)

1
इन्द्रराजा, धरतीमाता,
Indra King, Earth Mother,
2
महादेवका कला{404},
Mahādev's forces,
3
जाँ हाम परा, ह्वाई तम खरा।{405}
wherever our need, there you speed!
4
सिर पाउ जाँघ कपाऊ, फुक्यो।{406}
Head, foot, thigh, tremble, blow on!

[V1.2.3] तिलीग्रमाको मेलो १ (कर्णवीर कामी)

[V1.2.3] Tilīgramā Event 1 (Karṇa Vīr Kāmī)

1
चित्तै खसिगो, मनै गलिगो,
When self respect has collapsed, when the heart has tumbled,
2
याल्सी पारीको होला, तुल्सी पारीको होला,
if contempt was shown, if jealousy was concealed,
3
सिला उत्रेको, चकर सरेको होला,
if foundation stones have expired, if prints have been transferred,
4
सुनिलैजाऊ पुराण मेलो।
listen, to this healing event!
5
सिजापतीराजा र जुम्रातम झाङ्ग्रीका बाजी म भन्छु।
Of the contest between the King of Sijā and Jumrātam Jhāṅgrī I tell.
6
उधङसेरा कहाँ उब्ज्या, विधङसेरा कहाँ उब्ज्या,{407}
Where did Udhaṇserā originate, where did Vidhaṇserā originate?
7
जलथल मान्दमी उब्ज्या।
In the soft unstable world they originated.
8
उधङसेरा, विधङसेराको जेठा छोरा बूढो खनुसेरा,
Udhaṇserā, Vidhaṇserā's eldest son was Old Khanuserā.
9
आँखा अन्धालु भया, कान बहिरा भया।
His eyes had gone blind, his ears had gone deaf.
10
चेली सोमता, चेली गोमता{408}, तिम्रा बाबु अपुत्री भया,
"Daughter Somatā, Daughter Gomatā, your father has no sons,
11
घरले गैजा भन्न लाग्या, वनले आइजा भन्न लाग्या,
the home is saying 'go', the forest is saying 'come',
12
दे छोरी, मासु लिन लाइगो, माछी लिन लाइगो,
so daughters, go and get some meat, go and get some fish,
13
छोरीयौ, छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी,
my daughters, you are sons to me, you are daughters to me,
14
घरले गैजा भन्न लाग्या, वनले आइजा भन्न लाग्या।
the home is saying 'go', the forest is saying 'come'."
15
दुवै बैनी तल्ला छ्याचुर गरिन्,{409}
Both daughters made a fish weir below,
16
सुनकाउलीको गल गरिन्, रिमीजिउला दुवाली बुझिन्।
used a gold-wood log as a lever, divided the river at Rimījiulā.
17
एकु बाँध ढुङ्ग्या बाँध, दोस्रो बाँध माट्या बाँध,
They built one dam of stones, built a second dam of mud,
18
तेस्रो बाँध स्याउला बाँध लाइन्।
built a third dam of branches.
19
सरया जाल{410} लाइन्, भुर्‍या जाल{411} लाइन्।
They used a wide mesh net, used a fine mesh net.
20
कान्छी बैनीले निरातम{412} गर्‍या।
The younger sister waited at the bottom.
21
आधै अङ्ग बाबु खनुसेरा, आधै अङ्ग सहर माछी भया।
Half the body was father Khanuserā, half the body was a big fish.
22
थक्क, बाबु खनुसेरा छलबादी गर्‍यौ।
"Damn, father Khanuserā has played a trick."
23
माछी छाडेर घर आइन्।
They left the fish and came home.
24
आँगनउतीमा ठुम्ठुम{413} बाबु बसिरहेयो।
On the seat around the courtyard sat their father in silent anger.
25
गदी छाम्या, खोक्याली छाम्या,
He felt inside their wraps, felt inside their clothes.
26
ल्याइनौ छोरी माछी, भन्या।
"You didn't bring the fish, daughters," he said.
27
ल्याइनौ बाबु माछी,
"We didn't bring the fish, father,
28
आधै अङ्ग तिम्रा खनुसेरा, आधै अङ्ग सहर माछी रहेछ,
half the body was you, Khanuserā, half the body was a big fish,
29
ल्याइनौ बाबु माछी।
we didn't bring the fish, father."
30
कति आमा सरह हुन्छ, कति बाबु सरह हुन्छ,
"How like a mother, how like a father I've been,
31
किन ल्याइनौ माछी, भन्न लाग्यो।
why didn't you bring the fish?" he said.
32
जाऊ न छोरी, सागपात लिन लाइगो,
"Go now, daughters, go and pick wild greens,
33
तिम्रा बाबु बूढा रहेछ,
your father is old,
34
घरले गैजा भन्न लाग्या, वनले आइजा भन्न लाग्या।
the home is saying 'go', the forest is saying 'come'."
35
दुवै बैनी, चेली सोमता, चेली गोमता,
Both sisters, Daughter Somatā, Daughter Gomatā,
36
सागपात ल्याउन गइन्।
went to get wild greens.
37
सिलाखागर, कालापाटन, रुरुभन्ज्याङ गइन्,{414}
They went to Fossil Rocks, Black Hill, Ruru Pass,
38
लिकुरीका{415} साग टिप्न,
began to pick fern shoots,
39
आधै अङ्ग खनुसेरा, आधै अङ्ग लिकुरीका साग।
half the body was father Khanuserā, half the body was a fern shoot.
40
थक्क, बाबु खनुसेरा छलबादी गर्‍यौ।
"Damn, father Khanuserā has played a trick."
41
साग छाडेर घर आइन्।
They left it and came home.
42
गादा छाम्या, खोक्याली छाम्या,
He felt inside their wraps, felt inside their clothes.
43
किन ल्याइनौ साग, भन्न लाग्यो।
"Why didn't you bring the greens?" he said.
44
कति आमा सरह हुन्छ, कति बाबु सरह हुन्छ,
"How like a mother, how like a father I've been,
45
किन ल्याइनौ सागपात।
why didn't you bring the greens?"
46
थक्क, बाबु खनुसेरा छलबादी गर्‍यौ,
"Damn, father Khanuserā has played a trick,
47
आधै अङ्ग तिम्रा खनुसेरा, आधै अङ्ग सागपात रहेछ,
half the body was you, Khanuserā, half the body was wild greens,
48
ल्याइनौ बाबै सागपात।
we didn't bring the greens, father."
49
मासु लिन लाइगो, छोरीयौ,
"Go and get some meat, my daughters,
50
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी, भन्न लाग्यो।
you are sons to me, you are daughters to me," he said.
51
दुवै बैनी, चेली सोमता, चेली गोमता,
Both sisters, Daughter Somatā, Daughter Gomatā,
52
छुनुमुन्या घाँरो गरिन्,
made jingling bells,
53
लोती झिम्री मार्को, मैको टिकी झयाँकी गरिन्,
got Skinny Wasp Hunting Dog and Forehead Spot Hound,
54
खुङ्ग्री बाँसको धनु, लेब्रे बाँसको ताँदो,
made bows of fish-trap bamboo, bowstrings of trigger bamboo,
55
जर्बुटाको सर, कालकोठ रइमा विष गरिन्,
shafts of cane, Room of Death stunning poison,
56
रनवन गइन्, गार चारन गरिन्,
went to the forests and fields, beat along the rivers,
57
लेख बथान गरिन्, वन सिकार खेल्न गइन्।
hid in blinds on the ridges, hunted in the forests.
58
आधै अङ्ग बाबु खनुसेरा, आधै अङ्ग जाग्या मृग{416} आया।
Half the body father Khanuserā, half the body a living stag came.
59
जेठी बैनी गौरा छेक्न गया,
The elder sister blocked a narrow part of the trail,
60
कान्छी बैनीले हान्या दाहिने कोखीमा,
the younger sister struck the right side,
61
मैको टिकी झयाँकी लाग्न गया,
Forehead Spot Hound chased after.
62
काँडी तानी फाल्या, धुल्सु{417} बुजो लाया,
He pulled the arrow out, put on a poultice of medicinal leaves,
63
रग्त होरी लाग्दै गया।
went off with blood streaming out.
64
पाइली पाउन्या भएनन्, पलास पाउन्या भएनन्।{418}
They could find no tracks, they could find no trace.
65
ऐंसेलु आमै, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, भनिन्।{419}
"Mother Raspberry, have you seen our stricken stag or not?" they said.
66
तिम्रा हान्या मृग,
"Your stricken stag,
67
आधै अङ्ग बाबु खनुसेरा, आधै अङ्ग जाग्या मृग,
half the body old Khanuserā, half the body a living stag,
68
दाहिने कोखी मैको टिको झयाँकी, रग्त होरी लाग्दै गया,
Forehead Spot Hound at the right side, blood streaming out,
69
तिम्रा हान्या मृग मरिगैछ, गया, भन्न लागिन्।
your stricken stag has gone to die, this way," she said.
70
ऐंसेलु आमै, ठेला काट्या टुपा पलाई,
"Mother Raspberry, if your bottom is cut, may your top sprout,
71
टुपा काट्या ठेला पलाई,
if your top is cut, may your bottom sprout,
72
तिम्रा फल रुखमा सवारी होई, तिम्रा फल सुनसरी सवारी होई,
may your fruit grace the trees, may your fruit resemble gold,"
73
आशिष् दिइन्, त्यहाँबाट गइन्।
they gave this blessing, went from there.
74
पाइली पछि लागिन,
As they followed the track,
75
पाइली पाउन्या भएनन्, पलास पाउन्या भएनन्।
they could find no tracks, they could find no trace.
76
सल्लेरी आमै, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, भनिन्।
"Mother Pine, have you seen our stricken stag or not?" they said.
77
जेठा मासको खरी धूपमा
"In the heat of summer,
78
आफ्नो सुसाउँछु{420}, आफ्नो घुघाउँछु{421} कैले गर्छ,
who will make for me my soughing, my howling in the wind,
79
र म देखुँ, तिम्रा हान्या मृग देखिन, भन्न लागिन्।
that I should see anything? I haven't seen your stricken stag," she said.
80
सल्लेरी आमै, ठेला काट्या टुपा सुकाई,
"Mother Pine, if your bottom is cut, may your top dry out,
81
टुपा काट्या ठेला सुकाई,
if your top is cut, may your bottom dry out,
82
तिम्रा जुनी एकै बार होई,
may you live only a single lifetime,
83
तिम्रा फल पीडा सवारी होई,
may your fruit fall to the ground,
84
तिम्रा फल हाड सरी होई,
may your fruit resemble bones,
85
तिम्रा मुटु तानी मञ्जुत्याले बालोस,
may men extract your heart and burn it,"
86
सराप दिइन्, त्यहाँबाट गइन्।
they gave this curse, went from there.
87
भैंसी आमै, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, भनिन्।
"Mother Buffalo, have you seen our stricken stag or not?" they said.
88
जेठा मासको खरी धूप खाली खेल्छु, पानी खेल्छु,
"In the heat of summer, I play in puddles, I play in water,
89
तिम्रा हान्या मृग देखिन, भन्न लागिन्।
I haven't seen your stricken stag," she said.
90
भैंसी आमै, मञ्जुत्याले काटिकुटी{422} खाया,
"Mother Buffalo, men will chopping and hacking eat you,
91
तिम्रा राँगो देबी मौला चढ्छ,
your males are sacrificed at the goddess' post,"
92
सराप दिइन्, त्यहाँबाट गइन्।
they gave this curse, went from there.
93
गाई आमै, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, भनिन्।
"Mother Cow, have you seen our stricken stag or not?" they said.
94
गाई आमाले भनिन्,
Mother Cow said,
95
दाहिने कोखी मैको टिको झयाँकी थिया,
"Forehead Spot Hound on the right side,
96
रग्त होरी लाग्दै गया, धुल्सुबुजो लाया थिया,
blood was streaming out, a poultice of medicinal leaves was on,
97
अरङ गर्दै, करङ गर्दै, यसै गया, भन्न लागिन्।
swaying this way, swaying that way, it went past here."
98
गाई आमै, तिमीले पृथ्वी पाल्या, मान्दमी पाल्या,
"Mother Cow, may you nourish the earth, may you nourish the world,
99
तिम्रो गोबरले मूलढोका पोत्न होई,
may your dung be smeared in the main doorway,
100
तिम्रो गहुँत सुद्घसर चलाई,
may your urine be pure and purify,
101
तिम्रो दूध ब्रह्माधारमा चलाई,
may your milk be an offering to Brahmā,
102
तिम्रो जुनी बाह्र बार होई,
may you live for twelve lifetimes,"
103
भनी आशिष् दिइन्, त्यहाँबाट गइन्।
they gave this blessing, then went on.
104
भेडी आमै, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, भनिन्।
"Mother Sheep, have you seen our stricken stag or not?" they said.
105
जेठा मासको खरी धूप छाइल खोज्छु,
"In the hottest months I must look for shade,
106
पानी खोज्छु, तिम्रा हान्या मृग देखिन।
I must look for water, I haven't seen your stricken stag."
107
भेडी आमै, तिम्रो साँढ बराह मौला चढ,
"Mother Sheep, may your males be sacrificed at Barāh's post,
108
तिम्रो आँखा डेडा हुन्छ, चन्द्र सुर्ज मुख नदेख्होई,
may you be squint-eyed, may your face not see the sun or moon,"
109
सराप दालिन्।
they gave this curse.
110
पाइली पाउन्या भएनन्, पलास पाउन्या भएनन्,
They could find no tracks, could find no trace.
111
कान्छी बैनी सिजापती गइन्।
The younger sister went to Sijākoṭ.
112
सिजापतीराजा, हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि,
"Sijāpatī King, have you seen our stricken stag or not,
113
पाइली पाउन्या भएनौ, हेरिदेऊ त, भन्न लागिन्।
we can find no tracks, please look for it," she said.
114
तिमी रानी हामी राजा हुन्या भया हेरिदिन्छु,
"If you will be the queen and we the king, I'll look,
115
नतर हेर्न्या छैनौ, भन्या।
otherwise I won't look," he said.
116
हौला, भनिन्।
"We will see," she said.
117
तीन त्याली{423}को बाचाबन्धन खुवाया,
He made her promise three times,
118
हेर्न लाग्या, सिजापती।
then he began to look, did Sijāpatī.
119
उँचा डाँडा, गैरा खाडा,{424} गरुलपाटा, कौवापाटा,
"At High Slope, Deep Vale, vulture wings, crow wings,
120
हरिया मगा{425} हेर्दै जाऊ,
at Green Corn go and look,
121
तिम्रो हान्या मृग मर्‍या देख्छु, भन्न लाग्या।
I see your stricken stag dead," he said.
122
जेठी बैनी ताराताली गइन्।
The elder sister went to Tārātālī.
123
जुम्रातम झाङ्ग्री आवै,{426}
"Respectable Jumrātam Jhāṅgrī,
124
हाम्रो हान्या मृग पाउन्या भएनौ, हेरिदेऊ त, भनिन्।
we can't find our stricken stag, please look for it," she said.
125
तिमी झङ्ग्रेनी हामी झाङ्ग्री हुन्या भया हेरिदेउँला,
"If you will be the shaman-wife and we the shaman, I'll look,
126
नतर हेर्न्या छैनौ, भन्या।
otherwise I won't look," he said.
127
हौला, भनिन्।
"We will see," she said.
128
तीन त्यालीको बाचाबन्धन खुवाया,
He made her promise three times,
129
हेर्न लाग्या, जुम्रातम झाङ्ग्री।
then he began to look, did Jumrātam Jhāṅgrī.
130
उँचा डाँडा, गैरा खाडा, गरुलपाटा, कौवापाटा,
"At High Slope, Deep Vale, vulture wings, crow wings,
131
हरिया मगा हेर्दै जाऊ,
at Green Corn go and look,
132
तिम्रो हान्या मृग मर्‍या देख्छु, भन्न लाग्या।
I see your stricken stag dead," he said.
133
दुई बैनी गइन्,
Both sisters went.
134
उँचा डाँडा, गैरा खाडा, गरुलपाटा, कौवापाटा,
At High Slope, Deep Vale, vulture wings, crow wings,
135
हरिया मगा हेर्दै गइन्।
at Green Corn they went and looked.
136
पूर्व सिरान, पश्‍चिम गोर्‍यान,
His head to the east, his feet to the west,
137
मर्‍या देखिन्, लिइन्,
they saw him dead, they brought him back,
138
आधै अङ्ग बाबु खनुसेरा, आधै अङ्ग जाग्या मृग,
half the body father Khanuserā, half the body a living stag.
139
थक्क, बाबु बूढा खनुसेरा छलबादी गर्‍यौ, भनिन्।
"Damn, father, old Khanuserā has played a trick," they said.
140
रुन मर्न लाग्यो, सर्गती निर्गती{427} गरिन्।
Crying and weeping, they performed the funeral rites.
141
चुवाचन्दन श्रीखण्ड, मलायागिरी चिरिन्,
They chopped the best Malāyāgirī sandalwood,
142
एकै तल्या सला लाइन्, एकै सागर भयो,
they made a first level of pyre, it was a first "ocean,"
143
दुई तल्या सला लाइन्, दुई सागर भयो,
made a second level of pyre, it was a second "ocean,"
144
तीनै तल्या सला लाइन्, तीनै सागर भयो,
made a third level of pyre, it was a third "ocean,"
145
चारै तल्या सला लाइन्, चारै सागर भयो,
made a fourth level of pyre, it was a fourth "ocean,"
146
पाँचै तल्या सला लाइन्, पाँचै सागर भयो,
made a fifth level of pyre, it was a fifth "ocean,"
147
छई तल्या सला लाइन्, छई सागर भयो,
made a sixth level of pyre, it was a sixth "ocean,"
148
सातै तल्या सला लाइन्, सातै सागर भयो,
made a seventh level of pyre, it was a seventh "ocean,"
149
आठै तल्या सला लाइन्, आठै सागर भयो,
made an eighth level of pyre, it was an eighth "ocean,"
150
नौवै तल्या सला लाइन्, सलामाथि हालिन्,
made a ninth level of pyre, laid him on top the pyre,
151
सर्गती निर्गती गरिन्, छ मैना दोख भोकिन्।
performed the funeral rites, fasted for six months.
152
बाह्रै तीर्थ गरिन्, नुवाउन धुवाउन,
They made pilgrimage to twelve holy places, washing and bathing,
153
काया{428} उज्जल{429} गरिन्, कर्म उज्जल गरिन्।
they cleansed their bodies, cleansed their fates.
154
जेठी बैनी गइन्, ताराताली रम्मा झङ्ग्रेनी भइन्।
The elder sister went, became the rammā shaman-wife of Tārātālī.
155
कान्छी बैनी गइन्, सिजाकोट माल रानी भइन्।
The younger sister went, became the chief queen of Sijākoṭ.
156
छ मास भया, बर्ष दिन भया।
Six months passed, a full year passed.
157
माया लाइगो दिदै, माया लाइगो बैनै,
"I love my big sister," "I love my little sister,"
158
भेटु हुन्न, देखु हुन्न, भन्न लागिन्।
"We never meet, we never greet," they said.
159
हरिगौंडा पारी दाला भेटु भइन्, घटु भइन्।
On the far slope of Extreme Impasse they came to meet.
160
कान्छी बैनीले, म त माल रानी भया,
The younger sister said, "I am now the chief queen,
161
मुलुक मेरो भया, मैदान मेरो भया,
the country is mine, the fields are mine,
162
मलाई ढोग, दिदै, भन्न लागिन्।
bow your head to my feet, big sister."
163
नाईं बैनै, सिर कुच्ची आया,
"No, little sister, have you come to crush my head,
164
जेठी मानु खायाँ,{430} मलाई ढोग, भन्न लागिन्।
I've eaten the elder share, bow your head to my feet."
165
नाईं दिदै, मुलुक मेरो भया,
"No, big sister, the country is mine,
166
मेरो राजाले सीर्ता खान्छ, बिर्ता खान्छ,
my king collects tithes, collects taxes,
167
डारी खान्छ, मारी खान्छ,
collects fees, collects fines,
168
राजा ठूला हुन्छ, झाङ्ग्री सानु हुन्छ,
a king is big, a shaman is small,
169
मलाई ढोग, दिदै, भन्न लागिन्।
bow your head to my feet, big sister," she said.
170
नाईं बैनै, सिर कुच्ची आया,
"No, little sister, have you come to crush my head?
171
जेठी मानु खायाँ,
I've eaten the elder share,
172
तेरो राजाले डारी खान्छ, मारी खान्छ,
your king collects fees, collects fines,
173
सीर्ता खान्छ, बिर्ता खान्छ,
collects tithes, collects taxes,
174
दिन कचरी तेरो राजा हुन्छ, रात कचरी मेरो झाङ्ग्री हुन्छ।
the day court is your king's, the night court is my shaman's.
175
दुःखी घर चल्छन्, सुखी घर चल्छन्,
He consults in unhappy homes, consults in happy homes,
176
ख्वाई चल्छन्, नख्वाई चल्छन्, मेरो झाङ्ग्री ठूला हुन्छ।
he consults when fed, consults when not fed, my shaman is big."
177
जिवै बिनी, जिवै चिनी,{431}
"Make it known, have it shown,
178
झाङ्ग्रीघर कस्तो अनुहार, कस्तो पुनुहार,
a shaman's house has what norm, what form,
179
कसा लाउनु, कसा खानु,
what do you wear, how do you fare?
180
झाङ्ग्रीघर जान्छु, दिदै, भन्न लागिन्।
I will go to the shaman house, big sister," she said.
181
नाईं, बैनै, तेरो राजाले रीसै मान, खीसै मान,
"No, little sister, your king will be shamed, will be inflamed,
182
झाङ्ग्री भन्या अब्याग्री हुन्छ, ब्याग्री हुन्छ,{432}
a shaman means being a sorcerer, being an ensorcerer,
183
झाङ्ग्रीघर जानुहुँदैन, भनिन्।
one does not go to a shaman house," she said.
184
नाईं दिदै, म नगई छोड्दिन, भनिन्।
"No, big sister, I won't leave off unless I go," she said.
185
ताराताली बर्षा रम्मा जुम्रातमले
Tārātālī's great Rammā Jumrātam,
186
आरख गर्दा, पारख गर्दा, सपना गर्दा, सुइना{433} गर्दा,
examining, consulting, dreaming, imagining,
187
रम्मा झङ्ग्रेनी माल रानी उठी
"The rammā shaman-wife has incited the chief queen
188
मेरा घर आउँछे, भन्या।
to come to my house," he said.
189
आला{434} साँपको डारा{435} गर्‍या, तिरीसैका बला गर्‍या,
He used young snakes for house rafters, star vipers for beams,
190
हरिकाना{436} बाता{437} गर्‍या, डाँफेपाटन छाना गर्‍या,
green-ear snakes for bindings, monal wings for shingles,
191
सुन कौरी बाँनु गर्‍या, भेरी झकमक्क पार्‍या,
golden shells for walls, made it shine with wasps,
192
राती झकमक्क पार्‍या।
made it shine at night.
193
माल रानी गइन्, मुर्छा गिरिन्।
The chief queen came, she fainted.
194
झाङ्ग्री भिनाका घर अति रुप्स्या,
"Brother-in-law shaman's house is so beautiful,
195
झाङ्ग्री भिना अति रुप्स्या रहेछ, भन्न लागिन्।
brother-in-law shaman is so beautiful," she said.
196
आला माछा खान्या, बासी माछा फाल्या,
They ate fresh fish, threw out stale fish,
197
आला टाउका खुट्टा खान्या, बासी टाउका खुट्टा फाल्या,
they ate fresh heads and feet, threw out stale heads and feet,
198
आला दही केरा खान्या, बासी दही केरा फाल्या,
they ate fresh yogurt and bananas, threw out stale yogurt and bananas,
199
आला लड्डू बतासा खान्या, बासी लड्डू बतासा फाल्या।
they ate fresh sweets and cakes, threw out stale sweets and cakes.
200
खाना भुलाई, लाउन भुलाई,
The food was dazzling, the clothing was dazzling,
201
छई मास बर्ष दिन बसिगई।
six months, a full year, she stayed.
202
माल राजा रीसै मान लाग्या, खीसै मान लाग्या।
The chief king became shamed, became inflamed.
203
सिजापतीराजाले भन्न लाग्या, जाऊ न जोल्या,
The Sijāpatī King said, "Go attendants,
204
त्यै लट्याका तातो मुटु ल्याऊ र खान्छु,
bring me that knotted-hair's warm heart, I will eat it,
205
जाँता हाली पिस, ढिकी हाली कुट,
grind it in a grindstone, husk it in a rice-husker,
206
डाँडा हाली ओसाऊ।
leave it out to dry on a hill.
207
मेरी रानी रङ्ग्याइदिया, बङ्ग्याइदिया, भन्न लाग्या।{438}
He has confused my queen, confounded my queen," he said.
208
ताराताली बर्षा रम्मा जुम्रातमले
Tārātālī's great Rammā Jumrātam,
209
आरख गर्दा, पारख गर्दा, जानी पाया।
examining, consulting, learned this.
210
जाऊ न साली, तिम्रा घर गैजाऊ,
"Go now, little sister-in-law, go back to your home,
211
तिम्रा राजा रीस मान लाग्या, खीस मान लाग्या,
your king has become shamed, has become inflamed,
212
मेरा सास राख्या छैन, परान राख्या छैन,
he will leave me no life, he will leave me no breath,
213
गैजाऊ, साली, भन्या।
go back, little sister-in-law," he said.
214
लड्डू{439} बतासा{440}, अर्सा गोजी फिनी{441}, कुम्लीलाम्ली पार्‍या,
Sweets, cakes, candies, holiday breads, he prepared a parcel.
215
बाटै खाया, घर नलियाई, साली, भन्या।
"Eat these on the trail, don't take them home, sister-in-law," he said.
216
कुम्लीलाम्ली बोकी घर लैगई।
She carried them home in the parcel.
217
दे राजै, रम्मा अर्नी,{442} भन्न लागिन्।
"Here, king, shaman's wedding food," she said.
218
यतिसम्म किन बस्यौ लट्या घर,
"Why did you stay so long in that knotted-hair's house,
219
तिमी रानी, भन्न लाग्या।
you, the queen?" he said.
220
खाना भुलाइग्या, राजै, लाउन भुलाइग्या,
"The food dazzled me, my king, the clothing dazzled me,
221
आला माछा खायाँ, बासी माछा फाल्याँ,
we ate fresh fish, threw out stale fish,
222
आला टाउका खुट्टा खायाँ, बासी टाउका खुट्टा फाल्याँ,
we ate fresh heads and feet, threw out stale heads and feet,
223
आला दही केरा खायाँ, बासी दही केरा फाल्याँ,
we ate fresh yogurt and bananas, threw out stale yogurt and bananas,
224
खाना भुलाइग्या, लाउन भुलाइग्या,
the food dazzled me, the clothing dazzled me.
225
झाङ्ग्री भिनाका घर अति रुप्स्या,
Brother-in-law shaman's house is so beautiful,
226
झाङ्ग्री भिना अति रुप्स्या रहेछ, भन्न लागिन्।
brother-in-law shaman is so beautiful," she said.
227
मेरी रानी रङ्ग्याई दिया, बङ्ग्याई दिया।
"He has confused my queen, confounded my queen,
228
जाऊ न जोल्या, त्यै लट्याका तातो मुटु ल्याऊ र खान्छु,
go attendants, bring me that knotted-hair's warm heart, I will eat it,
229
जाँता हाली पिस, ढिकी हाली कुट,
grind it in a grindstone, husk it in a rice-husker,
230
डाँडा हाली ओसाऊ, भन्न लाग्या।
leave it out to dry on a hill," he said.
231
डाँफेयापाटन{443}, कोकलसारो{444}, मुस्यालिरी{445}, लिर्‍यामुष्टी बिष्ट{446},
Ḍā̃pheyāpāṭan, Kokalasāro, Musyālirī, Liryāmuṣṭī Biṣṭa,
232
चिभयादाँत कालो कटुवाल{447}, जोल्या ताराताली जान लाग्या।
Cibhyādā̃t Kālo Kaṭuwāl, the attendants set out for Tārātālī.
233
तारातालीको रम्मा जुम्रातमले आरख गर्दा, पारख गर्दा,
Tārātālī's Rammā Jumrātam examining, consulting,
234
सुइना गर, सपना गर, कति लाया, झङ्ग्रेनीयौ,
"Imagine, dream, how much have I brought you, O shaman-wife,
235
कति गावन देला, कैले चोलो देला,
who will give you skirts, who will give you blouses,
236
तिम्रै बैनी लाइन् लिएर माजा राजाले,
her stupid king took what I gave to your little sister,
237
सास राख्या छैन, परान राख्या छैन।
he will leave no breath, he will leave no life.
238
म त जान्छु तिलीग्रमा।
I am going, to Tilīgramā.
239
म हर्ने{448} बाटो बैसलकीको खत होला,
On the trail I take, marks of a walking stick,
240
पुवाघारी होला, बेसारको रेखा होला,
a cord spun from Tibetan nettles, a line of turmeric,
241
बोक्सी हर्न्या बाटो होला, सिस्नुघारी होला,
on the trail that witches take, a cord spun of ordinary nettles,
242
खरानीको रेखा{449} होला, भनी,{450}
a line of ashes," so saying,
243
नौवै स्याउली जप्या, राजा मुटु छोडिदिया।{451}
he recited over nine leafy branches, left the king his heart.
244
मट्टीगोरा गैरा लाउनू, हंश मठ डाँडा लाउनू,{452}
"Put a tomb for me in the valley, put a monument for me on the hill,
245
दार आँसु रोया, बिब्या{453} गावन रया{454}, बिब्या चोली रया,
cry a fountain of tears, wear your blouse inside out,
246
म त जान्छु तिलीग्रमा, भन्या।
I am going, to Tilīgramā," he said.
247
जसै रम्मा जुम्रातम बाटो लाग्न लाग्या।
Rammā Jumrātam set out forthright.
248
नौवै स्याउली जप्या, राजा मुटु छोडिदिया।
He recited over nine leafy branches, left the king his heart.
249
रम्मा जुम्रातम गया, नासो बाँड्न{455} लाग्या।
Rammā Jumrātam went, returning his pledges.
250
सर्वलटी{456} नासो रैजाऊ{457}, स्यालीरुखमा।
"Remain, pledge of matted locks of hair, at the leafy tree,
251
डाँफेपाटन{458} नासो रैजाऊ, छार्काभोटमा।
remain, pledge of monal wings, at Chārkābhoṭ,
252
सुर्कारेजी नासो रैजाऊ, कालापाटनमा।{459}
remain, pledge of fragrant leaves, at Black Hill,
253
कसनडोरी नासो रैजाऊ, पुवाबारीमा।
remain, pledge of a tie strap, at the Tibetan nettles grove,
254
शङ्खकौरी नासो रैजाऊ, बानीयादोकानमा{460}
remain, pledge of cowrie shells, at the merchant's store,
255
कचुरबास{461} नासो रैजाऊ, कचुरबारीमा।
remain, pledge of bitter turmeric root, at the bitter turmeric garden,
256
गोलाभाउत नासो रैजाऊ, चुवाचन्दनमा।
remain, pledge of charcoal ash, at the sandalwood tree,
257
म त जान्छु तिलीग्रमा।
I am going, to Tilīgramā.
258
जोलीजङ्गा{462} नासो रैजाऊ, कस्यारादोकानमा{463}
Remain, pledge of a pair of clanging bells, at the brass worker's store,
259
घोरलछाला नासो रैजाऊ, राता पहारमा{464}
remain, pledge of a wild goat's skin, at Red Hill,
260
सबीबारा{465} नासो रैजाऊ, गेलरङ्गमा{466}
remain, pledge of a complete hoop, at a shaman tomb-tree,
261
बेतै अल्जा{467} नासो रैजाऊ, सुदारपानीमा।
remain, pledge of a drum's inner handles, at Clear Water,
262
म त जान्छु तिलीग्रमा।
I am going, to Tilīgramā.
263
घारीगजा नासो रैजाऊ, घारीरुखमा।
Remain, pledge of a bramble-wood drumstick, at the brambles tree,
264
जङ्ग्याबिर नासो रैजाऊ, सिसौरुखमा।{468}
remain, pledge of a wild boar's skin, at the sissu tree,
265
जोलीघण्ट जोलीघुउरा{469} नासो रैजाऊ, खनीया तिमीलाबोटमा{470}
remain, pledge of pairs of bells and bell strikers, at the fig tree,
266
सामरपेटी{471} नासो रैजाऊ, खयरपाखामा।
remain, pledge of a leather belt, at the catechu thicket,
267
चौरुभौरु नासो रैजाऊ, छार्काभोटमा।
remain, pledge of a swirl of yak tail, at Chārkābhoṭ,
268
खर्कसग्ली{472}, चुहुने घारी{473}, पुहुने घारी{474}, कोर्लङसग्ली{475} नासो रैजाऊ,
remain, pledge of a cow bell, a perforated bell, a solid bell, a ringing bell,
269
तिखु कामी दाज्यै, घारो कामी दाज्यै,
with elder brother Tikhu Kāmī, elder brother Ghāro Kāmī,
270
म त जान्छु तिलीग्रमा।
I am going, to Tilīgramā.
271
गाल्ल्याबिर नासो रैजाऊ, बाह्रै जथाक,
Remain, pledge of the long teeth of wild sows, at the earth everywhere,
272
छड्क्याबिर नासो रैजाऊ, बाह्रै जथाक,
remain, pledge of the long teeth of wild boars, at the earth everywhere,
273
म त जान्छु तिलीग्रमा।
I am going, to Tilīgramā.
274
ठारीहलेक तेर्छीगदी{476} सूचीसुरुवाल{477} नासो रैजाऊ,
Remain, pledge of a cross-slung wrap, a straight-hung wrap,
275
सूचीयादोकानमा, म त जान्छु तिलीग्रमा।
of tailored pajamas, at the tailor's shop, I am going, to Tilīgramā."
276
नासो भरी बारी सक्या, रणकोश गया, भुनकोश गया,{478}
He finished depositing all the pledges, traveled far and away,
277
छिर्नेनेटी, चिप्लैगौरी गया, चायानेटी गया।
went to Eye of Needle, Slippery Slope, went to Shadow Pass.
278
घारीगजा हान्या, रणकोश गया, भुनकोश गया।
He struck with the bramble-wood drumstick, traveled far and away.
279
फुको धागा झर्‍या, फुको धागाबाट,{479}
He lowered a loosely spun thread, from the loosely spun thread,
280
सातै तला मान्दम झर्‍या, तिलीग्रमा झर्‍या।
he descended all seven ids of the world, he descended to Tilīgramā.
281
ठारी नाल गर्‍या, तेर्छी दोकान गर्‍या,
He built a forge, opened a smithy,
282
ताउली मार्न लाग्या, गाग्री मार्न लाग्या,{480}
began to beat plates, began to beat pots,
283
टागाँ तेरी, गाबु चेली,
spread his legs apart, began to make a milking pail,
284
टाङ्टाङ् गर्न लाग्या, टुङ्टुङ् गर्न लाग्या,
began to pound metal, began to sound metal,
285
कुइना खला लिप्या, ध्वाध्वा गर्न लाग्या, फ्वाफ्वा गर्न लाग्या,
polished metal, burnished metal,
286
टुमट्टैको भेष लिया।
took on the appearance of a coppersmith.
287
सिजापतीराजा घडि छिर्न लाग्या, घडि मर्न लाग्या।
The Sijāpatī King was one moment pierced, one moment dying,
288
जाऊ न जोल्या, मेरो बाबु उही हो,
"Go, attendants, he is my father,
289
सास राख्ला परान राख्ला, ल्याइदेऊ, भन्न लाग्या।
may he give me breath, may he give me life, bring him here," he said.
290
कोकलसारो, लिर्‍यामुष्टी बिष्ट, कालो कटुवाल चिभयादाँत,
Kokalasāro, Liryāmuṣṭī Biṣṭa, Kālo Kaṭuwāl Cibhyādā̃t,
291
डाँफेयापाटन, मुस्यालिरी, पाँचै जना जोल्या, ताराताली गया।
Ḍā̃pheyāpāṭan, Musyālirī, the five attendants went to Tārātālī.
292
कठै झङ्ग्रेनीयौ, तिम्रा झाङ्ग्री कता गया,
"Damn, shaman-wife, where has your shaman gone?
293
सिकाइदेऊ त, भन्या।
Tell us, please," they said.
294
मेरो झाङ्ग्री मरिगया,
"My shaman has gone and died.
295
डाँडा हेर हंशमठ,
Look on the hill, there is his monument,
296
गैरा हेर मट्टीघोरा,
look in the valley, there is his tomb,
297
चुहुँदा आँसु, भुदा केश,{481}
my tears are flowing, my hair is uncombed,
298
बिब्या गावन, बिब्या चोली छु, जोल्यौ, भन्न लागिन्।
my skirt is inside out, my blouse is inside out, attendants," she said.
299
त्यसोभया जोल्यौ, फर्किजाऊ।
"So, attendants, go back."
300
जोल्या फर्किगया, स्याङ्गबोट गया।
The attendants went back, went to Syāṅgaboṭ.
301
कहाँका जोल्या भयौ, कताबाट आयौ,
"Which attendants are you, from where have you come?"
302
घोभया रुम्माले{482} भन्न लाग्या।
"Fat Rummā" said.
303
ताराताली रम्मा जुम्रातम ल्याउन गयौ,
"We went to get Tārātālī's Rammā Jumrātam,
304
झाङ्ग्री मरिगैछन्, भन्न लाग्या।
but the shaman has gone and died," they said.
305
तिम्रो मण्डलका झाङ्ग्री मरिगो जोल्यौ,
"The shaman of your world has died, attendants,
306
त्यसोभया हर{483} झाङ्ग्री, भन्या।
if so, look for a shaman," he said.
307
छेपाराको चूर्मि गर्‍या,
He made a lizard his aide,
308
दियालोको{484} गजा गर्‍या,
made a drumstick of evergreen wood,
309
तुसारीको{485} बारो गर्‍या,
made a drum hoop of milky wood,
310
छेकरीको छाला गर्‍या,
made a drum skin of domestic goat,
311
सिजाकोट गया।
went to Sijākoṭ.
312
आलङ्वरी खेल्या, मालङ्वरी खेल्या,
He danced and drummed from side to side,
313
सातनाम्जा पस्या, सातनाम्जा उठी गया।
he entered the underworld. He got up from the underworld.
314
काट्या काट, राजै,
"If you want to behead me, king, behead me.
315
मार्‍या मार, राजै,
If you want to kill me, king, kill me.
316
तिम्रो झाङ्ग्री म होइन, तिम्रो झाङ्ग्री तिलीग्रमा छ,
I am not your shaman, your shaman is in Tilīgramā,
317
ठारी नाल छ, तेर्छी दोकान छ, टुमट्टैको भेष लिया,
he has a forge, has a smithy, he's taken the appearance of a coppersmith,
318
ताउली मार्छ, गाग्री मार्छ,
he beats plates, beats pots,
319
तिम्रो झाङ्ग्री तिलीग्रमा छ, भन्या।
your shaman is in Tilīgramā," he said.
320
त्यसोभया जान्ने रैछ झाङ्ग्री, क्या लिन्छै, भन्या।
"If so, you have knowledge, shaman, what will you take?" he said.
321
फोक्सो रोज्यो, फोक्सो लियो, स्याङ्गबोट गया।
He chose lungs, took the lungs, went to Syāṅgaboṭ.
322
काटिकुटी{486} तिउन कलाया, जोइ त गैगई दाउरा,
Cutting them up for a stew, his wife went to collect firewood,
323
दाउराबाट फल सरी खाया, दाउराबाट फल सरी आइगई।
"While I went to collect wood, the meat was eaten from the broth.
324
यसु फल कैले खाया झाङ्ग्री।
Who ate the pieces, shaman?"
325
मैले खाया, झाङ्ग्रीले भन्या।
"I ate them," said the shaman.
326
त्यसोभया, जैले फल खाला,
"If so, whoever ate the meat,
327
उहीले झोल खाला, भन्या।
he should eat the broth," she said.
328
तातो झोल आङ्मा हालिदिया।
She threw the hot broth onto his body.
329
झाङ्ग्रीले फटाङ् गर्‍या, फुटुङ् गर्‍या, झाङ्ग्री भागी गया।{487}
The shaman writhed and squirmed, the shaman fled away.
330
लिर्‍यामुष्टी बिष्ट, कालो कटुवाल चिभया, डाँफेयापाटन,
Liryāmuṣṭī Biṣṭa, Kālo Kaṭuwāl Cibhyā, Ḍā̃pheyāpāṭan,
331
मुस्यालिरी, कोकलसारो, पाँचै जना जोल्या छोड्या।
Musyālirī, Kokalasāro, the five attendants were sent away.
332
जाऊ न जोल्या, मेरो राजा उही हो,
"Go, attendants, he is my king,
333
मेरा सास राख्ला, मेरा परान राख्ला, ल्याइदेऊ,
may he give me breath, may he give me life, bring him here,
334
आधी मुलुक दिन्छु, धन दौलत दिन्छु,
I will give him half the country, I will give him wealth and money,
335
आधी राज्यपद दिन्छु, भन्न लाग्या।
will give him half the kingdom," he said.
336
जोल्या गया ताराताली।
The attendants went to Tārātālī.
337
कठै झङ्ग्रेनीयौ, तिम्रा झाङ्ग्री कता छ, सिकाइदेऊ त,
"Hey, shaman-wife, where is your shaman, tell us, please.
338
माल राजा घडि छिर्न लाग्या, घडि जाग्न लाग्या,
The chief king is one moment pierced, one moment recovering,
339
आधी मुलुक दिन्या छ, पो भन्न लाग्या।
he will give him half the country," they said.
340
त्यसोभया मेरो झाङ्ग्री तिलीग्रमा छ, जाऊ,
"In that case, my shaman is in Tilīgramā, go there,
341
ठारीनाल होला, तेर्छीगदी होला,
with a forge, with a smithy,
342
टाङ्टाङ् गर्दान, टुङ्टुङ् गर्दान्,
pounding metal, sounding metal,
343
ताउली मर्दान, गाग्री मर्दान,
beating plates, beating pots,
344
टुमट्टाको भेष लिया हुनन्।
he's taken the appearance of a coppersmith.
345
मेरो झाङ्ग्री हर्न्या बाटो पुवाघारी होला,
The trail my shaman travels may be a cord spun from Tibetan nettles,
346
बेसारको रेखा होला, बसलकीको खत होला।
may be a line of turmeric, may be marks of a walking stick.
347
बोक्सी हर्न्या बाटो खरानीको रेखा होला,
The trail the witches travel may be a line of ashes,
348
सिस्नुघारी होला।
may be a cord spun of ordinary nettles."
349
पाँचै जना जोल्या गया,
The five attendants went,
350
एकै पक्या{488} हाल्यो, दुई पक्या,
flapped once, flapped twice,
351
तीनै पक्या, चारै पक्या, पाँचै पक्या,
flapped thrice, flapped four times, flapped five times,
352
रणकोस गया, बनकोस गया,
traveled forest miles, traveled field miles,
353
सातै तला मान्नम झर्‍या, तिलीग्रमा झर्‍या।
descended all seven ids of the world, descended to Tilīgramā.
354
टुमट्टालाई भेटिलिया।
They met the coppersmith.
355
टुमट्टा आवै,
"O respectable coppersmith,
356
हाम्रो मण्डलका रम्मा होला जस्तो मान लाग्यो, भन्न लाग्या।
you seem to us to be the shaman of our world," they said.
357
नाईं, तिम्रो मण्डलका रम्मा म होइन जोल्या, भन्या।
"No, I am not the shaman of your world, attendants," he said.
358
नाईं टुमट्टा आवै,
"But respectable coppersmith,
359
तिम्रा मूर क्यै भै ठेला पर्‍या,
why are those callouses on your head,
360
सर्वलठी पर्‍या, घरीगजा जस्तो मान्छु,
they seem to be from the matted locks of hair,
361
डाँफेपाटन सुर्कारेजी बन्या जस्तो मान्छु।
from the monal wings, from the fragrant leaves."
362
होइन जोल्या, दुःखारीको काम,
"No, attendants, an unhappy man's work,
363
गोल बोक्छु, धावै बोक्छु,
I carry charcoal, I carry ore,
364
लामलीको ठेलो हो, भन्या।
those callouses are from the head-strap," he said.
365
तिम्रा हात क्यै भै ठेला पर्‍या,
"Why those callouses on your hands,
366
सबीबारा पर्‍या, समात्या जस्तो मान्छु।
they seem to be from holding the complete drum, the drumstick."
367
होइन जोल्या, दुःखारीको काम,
"No, attendants, an unhappy man's work,
368
गोल बोक्छु, धावै बोक्छु,
I carry charcoal, I carry ore,
369
टाङ्टाङ् गर्छु, टुङ्टुङ् गर्छु,
I pound metal, I sound metal,
370
हतौडीको ठेलो हो, भन्या।
those callouses are from the hammer," he said.
371
तिम्रा गाँठा क्यै भै ठेला पर्‍या,
"Why those callouses on your knees,
372
सबीबारा पर्‍या, जस्तो मान्छु।
they seem to be from the complete drum."
373
होइन जोल्या, गाँठा टेकी,
"No, attendants, holding with my knees,
374
ताउली मार्छु, गाग्री मार्छु, भन्न लाग्या।
I beat plates, I beat pots," he said.
375
चिभया दाँत उठ्या, एकै पक्या हाल्या, दुवै पक्या,
Cibhyā Bird got up, flapping once, flapping twice,
376
सिलाखागर गया, सुर्कारेजी ल्याया।
went to Fossil Rocks, brought back fragrant leaves.
377
म धुन्छु टुमट्टा आवै, भन्न लाग्या।
"I will wash, respectable coppersmith," he said.
378
धुन्न जोल्या, भन्न लाग्या।
"Don't wash, attendant," he said.
379
धुन लाग्या, नालाखालाबाट{489}
He began to wash, from his navel,
380
सुर्कारेजी चुली हालिदिया।{490}
he threw the fragrant leaves into the fireplace.
381
थारथार गर्न{491} लाग्या, थुरथुर गर्न{492} लाग्या,
He began to tremble lightly, began to tremble more heavily,
382
बाइसै धुँवा, बाइसै माफीसित,
with Twenty-two Crossroads Haunters, Twenty-two Dead Familiars,
383
बाइसै बराङसित,
with Twenty-two Living Familiars,
384
मर्‍या माफी, जिउँदो बराङसित,
with Dead Familiars, with Living Familiars,
385
रण थर्काइ, वन थर्काइ, काम्न लाग्या।
the fields shook, the forests shook, he began to be possessed.
386
हाम्रा मण्डलका रम्मा झाङ्ग्री भनी तिमी रैछौ,
"Then you are the rammā shaman of our world,"
387
भन्या, पङ्ग्रिकन ल्याया।
they said, seized him and brought him back.
388
एकै तला मान्दम उकस्या, दुई तला,
They ascended one level of the earth, a second id,
389
तीनै तला, चारै तला, पाँचै तला, छई तला,
a third id, a fourth id, a fifth id, a sixth id,
390
सातै तला मान्दम उकस्या।
they ascended seven ids of the earth.
391
आफ्ना नासो माग्न लाग्या।
He began to request his pledges.
392
सर्वलठी मेरो नासो, सुर्कारेजी मेरो नासो,
"Matted locks of hair, my pledge, fragrant leaves, my pledge,
393
डाँफेपाटन मेरो नासो, शङ्खकौरी मेरो नासो,
monal wings, my pledge, cowrie shells, my pledge,
394
गोलाभाउत मेरो नासो, कचुरबास मेरो नासो,
charcoal ashes, my pledge, piece of bitter turmeric root, my pledge,"
395
लादनवादन जम्मा गर्न लाग्या।
he began to bring together his equipment.
396
घोरलछाला मेरो नासो,
"Wild goat's skin, my pledge,
397
गेलरङ्ग साँदनबारी{493} मेरो नासो,
shaman tomb-tree blood-wood hoop, my pledge,
398
बेतै अल्जा मेरो नासो, घरीगजा मेरो नासो,
drum's inner handles, my pledge, bramble-wood drumstick, my pledge,
399
जङ्ग्याबिर मेरो नासो, ठारीहलेक मेरो नासो,
wild boar's skin, my pledge, cross-slung wrap, my pledge,
400
तेर्छीगदी मेरो नासो, जोलीजङ्गा मेरो नासो,
straight-hung wrap, my pledge, pair of clanging bells, my pledge,
401
चौरुभौरु मेरो नासो, खर्कसग्ली, चुहुने घारी,
swirl of yak tail, my pledge, cow bell, perforated bell,
402
पुहुने घारी, कोर्लङसग्ली मेरो नासो,
solid bell, ringing bell, my pledge,
403
नासो देऊ त, भन्न लाग्या।
give me my pledges, please," he said.
404
सामरपेटी मेरो नासो,
"Leather belt, my pledge,
405
गाल्ल्या छड्क्याबिर मेरो नासो,
long teeth of wild sows and wild boars, my pledge,
406
जङ्ग्याबिर मेरो नासो।
wild boar's skin, my pledge."
407
नासोवरी जम्मा गर्‍या, सिजाकोट गया।
He brought together all the pledges, went to Sijākoṭ.
408
आलङ्वरी खेल्या, मालङ्वरी खेल्या,
He danced and drummed from side to side,
409
रकमसकम तोयो गर्न लाग्या।
he began to sacrifice the blood of the offerings.
410
एकै छल्ला{494} गर्‍या, एकै पुर्साङ्{495} टिप्या,
He made one hop, collected one strip [of cane],
411
दुवै छल्ला गर्‍या, दुवै पुर्साङ् टिप्या,
made a second hop, collected a second strip,
412
तीनै छल्ला गर्‍या, तीनै पुर्साङ् टिप्या,
made a third hop, collected a third strip,
413
चारै छल्ला गर्‍या, चारै पुर्साङ् टिप्या,
made a fourth hop, collected a fourth strip,
414
पाँचै छल्ला गर्‍या, पाँचै पुर्साङ् टिप्या,
made a fifth hop, collected a fifth strip,
415
छई छल्ला गर्‍या, छई पुर्साङ् टिप्या,
made a sixth hop, collected a sixth strip,
416
सातै छल्ला गर्‍या, सातै पुर्साङ् टिप्या,
made a seventh hop, collected a seventh strip,
417
आठै छल्ला गर्‍या, आठै पुर्साङ् टिप्या,
made an eighth hop, collected an eighth strip,
418
नौवै छल्ला गर्‍या, नौवै पुर्साङ् टिप्या,
made a ninth hop, collected a ninth strip,
419
एकै सल्ला गर्‍या, एकै सुर्का फाल्या,
he made one pass, cast off one leaf,
420
दुवै सल्ला गर्‍या, दुवै सुर्का फाल्या,
made a second pass, cast off a second leaf,
421
तीनै सल्ला गर्‍या, तीनै सुर्का फाल्या,
made a third pass, cast off a third leaf,
422
चारै सल्ला गर्‍या, चारै सुर्का फाल्या,
made a fourth pass, cast off a fourth leaf,
423
पाँचै सल्ला गर्‍या, पाँचै सुर्का फाल्या,
made a fifth pass, cast off a fifth leaf,
424
छई सल्ला गर्‍या, छई सुर्का फाल्या,
made a sixth pass, cast off a sixth leaf,
425
सातै सल्ला गर्‍या, सातै सुर्का फाल्या,
made a seventh pass, cast off a seventh leaf,
426
आठै सल्ला गर्‍या, आठै सुर्का फाल्या,
made an eighth pass, cast off an eighth leaf,
427
नौवै सल्ला गर्‍या, नौवै सुर्का फाल्या,
made a ninth pass, cast off a ninth leaf.
428
आवर सिङ्या उमाल्या, तावर सिङ्या उमाल्या,{496}
He cast a protective net, cast a selective net,
429
दाहिनै मेसो माल्या{497}, दाब्रै मेसो माल्या,
wove the warp, wove the woof,
430
चर्त्या मेसो{498} माल्या, डोक्या मेसो{499} माल्या,
wove a solid weave, wove a net-like weave,
431
मर्‍या माफी, जिउँदो बराङ,
dead familiars, living familiars,
432
तिली बराङ, छैला बराङ,
Iron Familiar, Leather Familiar,
433
लड्डू बराङ, बिच्छी बराङ,
Sweet Familiar, Scorpion Familiar,
434
बाह्रै बिरसित, छेल्लो गर्न लाग्या,
with the Twelve Warriors, he began to act.
435
पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण छेला हान्ना लाग्या,
East west north south he began to strike with acts,
436
घडि छिर्ने, घडि मर्ने,
one moment pierced, one moment dying,
437
माँजो राजा दिनका उमो भयो, मासका उमो भयो,
the damn king improved in days, improved in months,
438
लौरी टेकी पटाङ्गरीमा घुम्न लाग्यो,
began to wander about the courtyard.
439
मेरा बाबु आया, मेरा सास राख्यौ परान राख्यौ, भन्न लाग्या।
"My father's come, he's given me my breath, given me life," he said.
440
थारी गाई, गल्या{500} बल्ल, रकमसकम तोयो दियो,{501}
Barren cows, lame oxen, offerings of blood sacrifices he gave,
441
नौवै चूर्मि दिया, नौवै पाल्मी दिया,
gave him nine assistants, gave him nine guards,
442
नौवै ग्रहण दिया, नौवै चलन दिया,
gave him nine receptions, gave him nine procedures,
443
थारी गाई, गल्या बल्ल,
barren cows, lame oxen,
444
रकमसकम तोयो दियो॥{502}
offerings of blood sacrifices he gave.

[V1.2.4] बिर छोड्ने मन्तर (कर्णवीर कामी)

[V1.2.4] Mantar To Release Warriors (Karṇa Vīr Kāmī)

1
चल बिर चल। महाबिर चल।
Move, warriors, move! Great Warrior, Move!
2
काल्याबिर, कैल्याबिर,
Blacky Warrior, Browny Warrior,
3
छड्क्याबिर, धौल्याबिर,
Sharp-tusked Warrior, Difficult Warrior,
4
एक्ल्याबिर, हनुमानबिर,
Rogue Warrior, Hanumān Warrior,
5
जोधाबिर, पानीबिर, चुन्चुबिर,
Fighting Warrior, Water Warrior, Snout Warrior,
6
पतालु बुर्‍यो खुर्पाबिर, अकास उर्‍यो हरुलगरुल,
deep earth-buried Sickle Warrior, sky-risen Regal Eagle,
7
जोधाबिर पानी बुर्‍यो,
Wrestler Warrior water-sunken,
8
केही ओराल कोब्री लुक्यो होला,
some may be hidden in a cave, a hole,
9
केही रुख टोटकी लुक्यो होला,
some may be hidden in the recess of a tree,
10
जलमूल सुत्यो होला,
some may be asleep in water, in springs,
11
महाजाली छ, महाझेली छ,
you are so clever, you are so tricky,
12
नाक डोर्‍याई ल्याउनू,
tugging your noses I'll bring you,
13
कान पकरी ल्याउनू,
pulling your ears I'll bring you,
14
हात समाई ल्याउनू,
holding your hands I'll bring you,
15
बाँह भाँची ल्याउनू,
breaking your arms I'll bring you,
16
धागाडोरी ल्याउनू,
with a cotton thread I'll bring you,
17
मैनडोरी ल्याउनू,
with a waxed thread I'll bring you,
18
रिटाई ल्याउनू,
bringing attention,
19
भौराई ल्याउनू।
bringing a solution,
20
बाह्र बिर चल।
Twelve Warriors, move!
21
काल्याबिर, कैल्याबिर॥{503}
Blacky Warrior, Browny Warrior!
22
आ भाइ रागस, रम्माको साथ।
Come! little brother demon, shaman's pal!
23
एकै बिर बसौंला, एकै भाग खाउँला।
We'll sit together as one warrior, we'll eat one share,
24
धूरी छैन, बारी छैन।
there's no barrier, there's no fence.
25
आ भाइ रागस॥
Come, little brother demon!

[V1.2.5] हियोको जप (कर्णवीर कामी)

[V1.2.5] To Encourage Heart (Karṇa Vīr Kāmī)

1
यल्दरी चन्दरी बेल्दरी काठ,{504}
Sandalwood pale, sandalwood hale,
2
जा भाइ रागस रम्माका साथ॥
go, little brother demon, shaman's pal!

(र)

[and]

3
यल्दरी चन्दरी बेल्दरी काठ,
Sandalwood pale, sandalwood hale,
4
आ भाइ रागस रम्माका साथ॥
come, little brother demon, shaman's pal!

[V1.2.6] बिर सुर्‍याउने{505} मन्तर (कर्णवीर कामी)

[V1.2.6] To Encourage Warriors (Karṇa Vīr Kāmī)

1
अकास उर्‍यो{507} हरुल गरुल,
Sky-risen Regal Eagle,
2
पताल बुर्‍यो खर्पाबिर,
deep earth-buried Sickle Warrior,
3
दन्तहात्ती, अर्नाराँगा,
Tusked Elephant, Wild Buffalo,
4
बाँदरहात्या, एक्ल्यागुणा,
Monkey-handed One, Rogue Monkey,
5
चिरगाँजा, फग्रासगाँजा,
Clawed Hawk, Clawed Kite,
6
माजोगाँजा गरुल, हुम्लीहिमानी,
Strong-clawed Eagle, Himalayan dwellers,
7
बेग मार्न जाऊ।
come, swoop down!
8
महाजाली छ, महाझेली छ।
You are so clever, you are so tricky,
9
हरुलगरुल लुक्यो होला,
Regal Eagle may have hidden,
10
ओराल कोब्री लुक्यो होला,
you may be hidden in a cave, a hole,
11
जलमूल सुत्यो होला,
you may be asleep in water, in springs,
12
छरनपरण सुत्यो होला।
you may be asleep in waterfalls, in cliffs.
13
नाक पकरी ल्याउनू,
Tugging noses, bring them,
14
कान पकरी ल्याउनू,
pulling ears, bring them,
15
बाहँ भाँची ल्याउनू,
breaking arms, bring them!
16
महाजाली छ, महाझेली छ।
You are so clever, you are so tricky!
17
हात्तीहियो होला, दर्साउँदे आइजा,
Perhaps an elephant's heart; come, trumpeting!
18
घोर्‍याहियो होला, किल्कीदै आइजा,
Perhaps a horse's heart; come, neighing!
19
भैस्याहियो होला, हर्किदै आइजा,
Perhaps a buffalo's heart; come, bellowing!
20
भेर्‍याहियो होला, भिभयाउँदै आइजा,
Perhaps a sheep's heart; come, bleating!
21
बाख्रीहियो होला, मिम्याउँदै आइजा,
Perhaps a goat's heart; come, baaing!
22
गाईहियो होला, रमाउँदै आइजा,
Perhaps a cow's heart; come, mooing!
23
बाघहियो होला, घुर्राउँदै आइजा,{508}
Perhaps a tiger's heart; come, growling!
24
मनकोहियो सिस्याउँदै आइजा॥{509}
Perhaps a human heart; come, murmuring!

[V1.2.7] बिर सुज्याउने (कर्णवीर कामी)

[V1.2.7] To Discourage Familiars (Karṇa Vīr Kāmī)

1
बाह्र बिर चल,
Twelve Warriors, move!
2
केही पूर्व पश्‍चिम उत्तर दक्षिण,
Some east west north south,
3
केही रुख टोटकी लुक्यो होला,
some perhaps hidden in the recess of a tree,
4
ओराल कोप्री होला,
perhaps in a cave, a hole,
5
केही जलमूल सुत्यो होला,
some perhaps asleep in water, in springs,
6
केही छहरापहरा सुत्यो होला।
some perhaps asleep in waterfalls, in cliffs.
7
नाक डोर्‍याई ल्याउनू,
Tugging noses, bring them,
8
कान पकरी ल्याउनू,
pulling ears, bring them,
9
हात समाई ल्याउनू।
holding hands, bring them!
10
बाह्र बिर चल,
Twelve Warriors, move!
11
अर्जुनका बाण, कङ्गाका बाण,
Arjun's Barb, Strong One's Barb,
12
गजाकर्णो, कुम्भकर्णे{510},
Warriors of Elephant Ears, Kumbhakarṇe,
13
कालु लटु धनारौबिर चल,
Dark Top-knot's bows, move!
14
इन्द्रको बाण चल,
Indra's Barb, move!
15
कुइरीको बाण चल,
Fog's Barb, move!
16
सैलाको बाण चल,
Thorn's Barb, move!
17
सात सल्ल्या बज्रबाण चल,
Seven Pines Thunderbolt Barb, move!
18
अँधरीको मन्को, कुइरीको दन्को,
In the dark of night, in the thick of fog,
19
बिजुलीको छम्कोसित,
with the flash of lightning,
20
नाक डोर्‍याई ल्याउनू,
tugging noses, bring them,
21
कान पकरी ल्याउनू,
pulling ears, bring them,
22
हात समाई ल्याउनू॥
holding hands, bring them!
23
यल्दरी चन्दरी बेल्दरी काठ,{511}
Sandalwood pale, sandalwood hale,
24
जा भाइ रागस रम्माका साथ॥
come, little brother demon, shaman's pal!

[V1.2.8] खरानी जप २ (गुमान कामी)

[V1.2.8] Recital Over Ashes 2 (Gumān Kāmī)

1
उल्टा सर्सु, बिल्टा सर्सु,
Backward mustard, straight mustard,
2
राया सर्सु, तोरी सर्सु,
dark mustard, ruddy mustard,
3
यिनी सर्सु कहाँ उत्पन्न भया।
where did this mustard seed originate?
4
त्रिशूल गङ्गा पारी, अजुध्या नगर,
Across the Triśūl River, Ajudhyā City,
5
राम लक्ष्मणका गैरा बारी उत्पन्न भया।
in Rām Lakṣmaṇ's recessed field it originated.
6
कुनले जोत्या, कुनले भाया।
Who did the plowing, who did the iding?
7
श्री महादेवले जोत्या,
Honorable Mahādev did the plowing,
8
झाल्या गोरुले, माल्या गोरुले,
a dappled humpback ox, a pied humpback ox,
9
रिठ्या कौर्‍या बल्द{512} दाया।{513}
"Mottled" and "Spotty" were trained to plow.
10
अजिङ्गरको जाकी, तिरिसैको डारी,
A boa plow upright, a python plow beam,
11
सुन्दर साँपको नाडी, सईली साँपको ज्वाली,
a beautiful snake strap, a spiky snake yoke,
12
बतास्या साँपको लौरी, चुरे साँपको हलुर बनाया,
a wind snake stick, he made a cobra yoke fastener,
13
लिर्‍या{514} साँपको सोइली बनाया।
made blunt-tailed snake yoke bars.
14
आफैं महादेवले सातै तला मान्नम धस्या।
His own lord Mahādev pierced all seven ids of the earth.
15
सीता पार्वताले जिलाइन् कलाइन्,
Sītā Pārvatā weeded and tended,
16
डल्ली ढिकुरी महामैदान पारिन्।
breaking the clods she made a great field.
17
पहिल्या प्रथम बिबैबारको दिनमा यिनी सर्सु,
At first, on the premier Thursday, this mustard,
18
दायाँबायाँ सातै तला मान्नम धस्या।
plowing, planting, pierced all seven ids of the earth.
19
यिनी सर्सु दुई दिनमा गर्भवास्ती भया,
This mustard on the second day was fertilized,
20
तीनै दिनमा उत्पन्न भया।
on the third day it arose.
21
कैसा वर्ण उत्पन्न भया।
In what form did it arise?
22
धरती चाल्ने जरा मृत्युमण्डल भेट्या।
Moving the earth, its roots met the world of death.
23
खामाजन पेड लाग्या, हरल्या बोट लाग्या।
It grew round pillar stalks, became a green plant.
24
हरिया वर्ण पात लाग्या, यिनी सर्सु।
It grew leaves of green color, this mustard.
25
दुई हाँगा, दुई पात, तीनै हाँगा, तीनै पात,
A second branch, a second leaf, a third branch, a third leaf,
26
चारै हाँगा, चारै पात, पाँचै हाँगा, पाँचै पात,
a fourth branch, a fourth leaf, a fifth branch, a fifth leaf,
27
छई हाँगा, छई पात, सातै हाँगा, सातै पात।
a sixth branch, a sixth leaf, a seventh branch, a seventh leaf.
28
यिनी सर्सुका फूल कैसा लाग्या।
How did this mustard bloom?
29
रन्पा प्याँलो भयो, बन्पा प्याँलो भया।
The fields became yellow, the forests became yellow.
30
झिङा माखो भयो, माहुरी माखो भयो।
Bumble bees were out, honey-bees were out.
31
देखी रमाइलाग्दो भयो।
It was a pleasant sight.
32
रन्पात हैया भयो, बन्पा हैया भया।
The fields were green, the forests were green.
33
सोडा वर्ण कोर्सा मोतीसरी दाना,
Stick-type stalks, pearl-like seeds,
34
उल्टा सर्सु उल्टै बर्ण,
backward mustard backward type,
35
बिल्टा सर्सु बिल्टै बर्ण,
straight mustard straight type,
36
राया सर्सु राया वर्ण,
dark mustard dark type,
37
तोरी सर्सु तोरी वर्ण,
ruddy mustard ruddy type,
38
सिप्या सर्सु सिप्या वर्ण,
forward mustard forward type,
39
बिप्या सर्सु बिप्या वर्ण,
backward mustard backward type,
40
उत्पन्न भया।
came into being.
41
यिनी सर्सुको दाना कसले जप्या।
Who recited over the seeds of this mustard?
42
अकासका इन्द्रदेवले, पतालका बासुदेवले जप्या।
Sky's Indradev, deep earth's Bāsudev recited over them.
43
गोलाभाउट भस्मा कसले जप्या।
Who recited over the lumps of charred ash?
44
सत्यनारायणले जप्या,
Satya Nārāyaṇ recited over them,
45
ईश्‍वर महादेवले जप्या,
Lord Mahādev recited over them,
46
रामचन्द्रले जप्या,
Rāmcandra recited over them,
47
सीता पार्वताले जपिन्,
Sītā Pārvatā recited over them,
48
गुप्ता मुक्तले जप्या,
Hidden Powers recited over them,
49
यिनी सर्सु मेरो गुरुले जप्या,
this mustard my guru recited over,
50
म जप्न पाऊँ।
may I recite over them!
51
अकास हानी, पताल उराऊँ।
Striking the sky, be chased to deep earth!
52
पताल हानी, अकास उराऊँ।
Striking deep earth, be chased to the sky!
53
तोई लाग्नेको भसम पारुँ।
You who affect, be turned to ash!
54
खरो लाग्ने, खरो भाग्ने,
Quickly affected, quickly corrected,
55
आङ्गला फोरी, मुङ्गला फोरी,
joint splitting, point splitting,
56
तोई लाग्नेको भसम पारुँ।
you who affect, be turned to ash!
57
यिनी सर्सुले रन बाँनु, वन बाँनु,
By this mustard bind the forests, bind the fields,
58
नर भूत बाँनु, कक्सीबोक्सी बाँनु,
bind human ghosts, bind witches, bewitchers,
59
छेदीभेदी बाँनु, भूतप्रेत बाँनु,
bind charmers, harmers, bind ghosts, ghouls,
60
रतभूत{515} बाँनु, पूर्व दिशा बाँनु,
bind night ghosts, bind the eastern direction,
61
पश्‍चिम दिशा बाँनु, उत्तर खण्ड बाँनु,
bind the western direction, bind the northern parts,
62
छेदभेद कुलकपड बाँनु,
bind charms, harms, tricks, deceits,
63
माईमसान बाँनु,
bind dead soul mothers,
64
उल्का सङ्कस्ट राहु केतु बाँनु,
bind "Comet," "Saturn," Rāhu, Ketu,
65
तोई लाग्नेको भसम पारुँ।
you who affect, be turned to ash!
66
मैले दुँवादोबाटो खेलुँ।
I play with the chief crossroads haunters!
67
फू मन्तर।
Blow, mantar!
68
श्री महादेवको बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.2.9] धुँवा बाँने (गुमान कामी)

[V1.2.9] To Bind the Crossroads (Gumān Kāmī)

1
पूर्व दिशाबाट आया गुरु मच्छिन्द्रनाथ।
Came from the eastern Direction, Guru Machendranāth!
2
पश्‍चिम दिशाबाट आया अमरनाथ।
Came from the western Direction, Amarnāth!
3
काशीकस्मेराबाट आया गुरु गोरखनाथ।
Came from Kāśī Kasmerā, Guru Gorakhnāth!
4
कौन काज आया।
For what purpose have you come?
5
गलि लाया, रुद्राक्षकी माला,
On your neck, a rudrākṣa necklace,
6
काखी चेप्या, बाघम्बरका छाला,
sides wrapped in a tiger's skin,
7
बाहु हात खप्पर, दाहु हात बज्रठिङ्गा,
skull cup in your right hand, thunderbolt staff in your left,
8
यिनी बाबाजी कहाँ गया।
where did this Bābājī go?
9
रानीसागरमा गया।
He went to pure burial grounds.
10
कौन ज्ञान कौन ध्यान गर्न लाग्या,
What knowledge, what insight did you do?
11
श्रीखण्ड चुवाचन्दन दारको नौ हार्‍या सल्ला जमाया।
Of Śrīkhaṇḍ sandalwood you gathered a nine level pyre,
12
कालोकैलु गाई दुबो खाई, गोबर हगाई,
Blackbrown Cow ate dubo grass, dropped dung,
13
गोला भुबुत जमाया,
you gathered a lump of its ash,
14
चाँदी लाया रानी भुबुत।
wore pure ash on your forehead.
15
अलख जगाया, रन हैया, वन हैया भो,
Calling for alms, troubling fields, troubling forests,
16
करबिर मसान हैया भयो,
troubling Karbir Dead Soul,
17
जुमकाल, जुमदूत हैया भयो,
troubling the Time of Death, the Messenger of Death,
18
जुमकाल, जुमदूत बान्या।
you bound the Time of Death, the Messenger of Death.
19
त्यहाँबाट गाउँ नगर पस्या,
From there you entered villages, towns,
20
राम लक्ष्मणका गैरा ढोका बज्रठिङ्गा
Striking Rām Lakṣmaṇ's recessed door with a thunderbolt staff,
21
घर हाली बसाल्या, सातै तला मन्नामी धस्या।
you founded a house, you pierced all seven ids of the earth.
22
अलख जगाया, कौन भिधा माग्या।
Calling for alms, what ashes did you seek?
23
उल्टा सर्सु भिधा, बिल्टा सर्सु भिधा,
Ashes of backward mustard knowledge, ashes of straight mustard,
24
राया सर्सु भिधा, तोरी सर्सु भिधा माग्या।
ashes of dark mustard knowledge, ashes of ruddy mustard,
25
सिप्पै वर्ण, बिप्पै वर्ण भिधा माग्या।
sought ashes of forward mustard knowledge, of reversed mustard knowledge.
26
यिनी सर्सु कहाँ उत्पन्न भया।
Where did these mustards originate?
27
त्रिशूल गङ्गा पारी, अजुध्या नगरी,
Across the Triśūl River, Ajudhyā City,
28
राम लक्ष्मणका गैरा बारी उत्पन्न भया।
in Rām Lakṣmaṇ's recessed field it originated.
29
कौनले जोत्या, कौनले पाया,
Who did the plowing, the iding?
30
ईश्‍वर महादेवले।
Lord Mahādev did.
31
झाल्या गुर्जा, माल्या गुर्जा,
A pied humpback ox, a dappled humpback ox,
32
रीट्या कौर्‍या बल्ल दाया,
"Mottled" and "Spotty" were trained to pull the plow.
33
अजिङ्गरको जाकी, तिरिसैको डाँरी,
A boa plow upright, a python plow beam,
34
सुम्ल्या साँपको ज्वाली,
a swollen snake yoke.
35
डाँडा हानी बर्मा बानौ,
Striking ridges, bind male vengeance suicides,
36
थान पसी बज्यू बानौ,
bind shrine-dwelling female vengeance suicides,
37
कुना पसी पै पितर बानौ,
bind corner-dwelling forebears,
38
डैनी बोक्सी बानौ,
bind deadly witches, lively witches,
39
छेदीभेदी बानौ,
bind charmers, harmers,
40
उल्टा गर्ने बिल्टा गर्ने,
reversing, straightening,
41
चकर काट्ने, पुल्ता छेक्ने{516},
buried prints cutting, debris depositing,
42
हेर्नेको नजर बानौ,
bind seers' eyes,
43
बोल्नेको जिब्रा बानौ,
bind speakers' tongues,
44
हान्नेको बाहा बानौ,{517}
bind strikers' arms,
45
अगन औली बानौ,
bind burning fevers,
46
जेठ मैना बूढो औलो,
bind the old [fevers] of Jeṭh month,
47
कात्तिक मैना बालो बानौ,
bind the young [fevers] of Kārtik month,
48
हाँगा कुष्टी बानौ, आङ कुष्टी बानौ,
bind branch leprosy, bind body leprosy,
49
आङ बेदना बानौ।
bind body harms!
50
हलो ठेलीले बानौ,
Bind with plow pins,
51
पैंयुँको किलाले बानौ,
bind with cherry-wood spikes,
52
डलसिङ् ढुङ्गीले बानौ,
bind with flint stones,
53
खाने खाइले बानौ,
bind with edible foods,
54
जिन्तु कलिले बानौ,
bind with animal fetters,
55
कुकुर डैना लरिले बानौ,
bind with dog vines,
56
घरको वरिपरिबाट सिला डोरीले बानौ॥
bind around the house with foundation stone cords!

[V1.2.10] तिलीग्रमा २ (गोरापाका मेला{518}) (गुमान कामी)

[V1.2.10] Tilīgramā 2 ("Gorāpā's Event") (Gumān Kāmī)

1
बाबु गोरापारुनकी छोरी दुई बैनी उत्पन्न भइन्।
Father Gorāpārun's daughters, two sisters, arose.
2
हुँदाखेरि बाबु गोरापारुनले
It so happened, father Gorāpārun,
3
यिनी दुई छोरी कसरी बिगाऊँ{519},
"How can I arrange the marriage of these two daughters?"
4
भनेर उनको मनमा कलेस पर्‍यो।
so saying, doubts arose in his heart.
5
जाऊ न चेलीयौ, जाऊ न छोरीयौ,
"Go now, my descendants, go now, my daughters,
6
सहर माछी मारिल्याऊ, भनेर भन्या।
catch a big fish, bring it here," he said.
7
भिराशेर्पाले बथान बुझ छप्के लगाइदेऊ, भनेर भन्या।
"Bhiraśerpā, make a blind, dry up the stream," he said.
8
दुवाली बुज्यो।
She made a fish weir.
9
गोरुशेर्पाले ढुङ्गा फर्कायो, स्याउली फर्कायो,
Goruśerpā overturned stones, overturned branches,
10
घर बाँसको सादन{520} बनाइन्,
with traps of strong bamboo underneath they made a dam,
11
वन बाँसको ताजङ्ग{521} बनाइन्,
with traps of delicate bamboo above they made a dam,
12
ठारी खोली तेर्छी खोलीमा
a bent stream in a straight stream,
13
ढुङ्गी ओल्टाया, ढुङ्गी पल्टाया,
turning stones this way, turning stones that way,
14
जेठी बैनीले सिरान बसी,
the elder sister waited at the top,
15
कान्छी बैनीले गोर्‍यान बसी,
the younger sister waited at the bottom.
16
जेठी बैनीले सादन उठाइछ, माछी परेन।
The elder sister lifted out the fish weir, there was no fish.
17
कि त रारीयौ कर्मा छैन कि त,
"Have I not even worthless karma or what,
18
खोलीमा माछी छैन कि, भनी।
that there's no fish in the stream?" she said.
19
कान्छी बैनीले सादन उठाई, उठाउँदाखेरिमा,
The younger sister lifted out the fish weir, lifting it out,
20
बाबु गोरापाले सहर माछी भेष लिया,
father Gorāpā took the form of a great fish,
21
आधा सहर माछी भयो, आधा बाबु गोरापारुन भया।
half was a great fish, half was father Gorāpā.
22
छोरीलाई छलङ्गार दिया,
He played a trick on his daughters,
23
उनीले दिंदाखेरि माँथी आयौ दिदीयौ, आयौ बैनीयौ,
doing so, "I've come, elder sister, I've come, younger sister,
24
आधा अङ्ग बाबु गोरापारुन छन्,
half the body is father Gorāpārun,
25
आधा अङ्ग सहर माछी छन्, भन्या,
half the body is a great fish," he said.
26
लिइन र सो हुने माछी लिएन र,
They didn't take it, that fish they didn't take, and,
27
बाबु गोरापारुनयौ,
"O father Gorāpārun,
28
मलाई छलङ्गार किन दियौ, म त सहर माछी भनी,
why did you try to trick us, saying, 'I'm a great fish,'
29
तिमीलाई खवाउनका पत माछी मार्न गएकी थिया।
to feed you we went to fish,
30
तिमीले सहर माछीको भेष लियाँ, भनेर बाबुलाई भनिन्।
you took the form of a great fish," they said to their father.
31
जाउन छोरीयौ, जाउन छोरीयौ,
"Go now, daughters, go now, daughters,
32
बाबु गोरापारुनको माँजो कल्पना पुर्‍याइदेऊ,
finish with father Gorāpārun's damn fantasies,
33
जाँघ्या मृग मारी ल्याऊ, भनेर भन्यो।
kill a living stag," he said.
34
जाऊँ, चार कोस जाऊ, कालालेख जाऊँ, कैलशमा जाऊ,
"Go, go eight miles, go to Black Ridge, go to Kailaś,
35
जाँघ्या मृग मारी ल्याऊ, बाबु गोरापारुनले भनेर भन्यो।
kill a living stag," father Gorāpārun said to them.
36
जेठी बैनीले मधु वनमा गया,
The elder sister went to the middle of the forest,
37
लोती झिम्री मारकी लैग्या,
took "Skinny Wasp" hunting dog,
38
एकै फाल्या विष जरी धनुकी चलाया,
used arrows with a single drop of poison on them,
39
भिरा शेरपाले लेख चार गर्‍यो, गार बथान गर्‍यो,
Bhiraśerpā hunted on the ridges, sat in blinds in the valleys.
40
कान्छी बैनी बथान बसी।
The younger sister hid in a blind,
41
एकै फाल्या विषको गुलेली समातेर बसी।
sat holding a slingshot with a single drop of poison on it,
42
गुलेली समाई, धनकाँड समाई,
held a sling, held a bow.
43
आधा अङ्ग बाबु गोरापारुन,
Half the body father Gorāpārun,
44
आधा अङ्ग जाँघ्या मृग आयो,
half the body a living stag came.
45
लखेट्दै कान्छी बैनी बथानमा बस्यो,
Overtaking him, the younger sister hid in the blind,
46
कान्छी बैनीले हानिदी,
the younger sister struck,
47
धनुले बाहु कोखा माती रग्त होरी भयो।
the arrow hit the left side, blood streamed out.
48
बाबु गोरापारुन मर्ने तयार भया।
Father Gorāpārun was ready to die.
49
फेरि, ओहो तिमी छोरीले मलाई त धनुकाँडले हान्यौ,
Again, "Oh ho, you daughters have hit me with an arrow,
50
रग्त होरी भया, मर्ने तयार भया र
blood streams out, I am ready to die," and,
51
तुसारोपातको बुझो ल्याएर हाल्दिपछि रग्त होरी हुँदै गए।
putting on a poultice of "frost" leaves, went with blood streaming out.
52
झिल्लीमिल्ली हुन लाग्यो, मृग फराल्दै फराल्दै गइगो।
Shimmering, the stag went swaying from side to side.
53
मेरा बाबु कहाँ छन् भनेर दुई बैनी,
"Where is my father?" said both sisters.
54
मेरा बाबु मृगको भेष लिएका थिया, कहाँ छन्।
"My father had taken the form of a stag, where has he gone?"
55
जेठी बैनी र कान्छी बैनी खोज्न गइन्।
The elder sister and the younger sister went to search.
56
दुबोलाई सोध्यो।
They asked the dubo grass.
57
दुबो आमायौ, दुबो आमायौ,
"O Mother Dubo, Mother Dubo,
58
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनेर भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
59
लहरी हाल्यौं, लहरी छिनाल्यो,
"I put out vines, he passed through the vines,
60
पासा हाल्यौं, पासा छिनाल्यो,
I put out traps, he passed through the traps,
61
ढुक्दा ढुक्दै देख्दा देख्दै गयो।
ambushed he went, observed he went."
62
दुबो आमायौ, एकै आशिष् हामी दिन्छौं, भनिन्।
"O Mother Dubo, we will give you a blessing," they said.
63
दुबो आमायौ, ठेलो काटे टुपो पलाई,
"O Mother Dubo, if your bottom is cut, may your top flourish,
64
टुपो काट्या, ठेली पलाई, भनिन्।
if your top is cut, may your bottom flourish," they said.
65
त्यसैले तिम्रो मूर मूलढोकामा लाउनू भयई,
"May your corpse be spread in main doorways,"
66
त्यो आशिष् दिइन्।
they gave this blessing.
67
तिनीले दुबोलाई आशिष् दिइन्।
They gave the dubo grass this blessing.
68
त्यहाँबाट फेरि,
After that again,
69
ऐंस्यालु आमायौ, ऐंस्यालु आमायौ,
"O Mother Raspberry, Mother Raspberry,
70
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
71
ऐंस्यालुले भनेर भन्यो,
Raspberry replied,
72
थुन्दा थुन्दै गयो, देख्दा देख्दै गयो,
"Hindered he went, observed he went,
73
लहरी हाल्यौं, लहरी छिनाल्यो,
I put out vines, he passed through the vines,
74
पासा थाप्यौं, पासा छिनाल्यो,
I put out traps, he passed through the traps,
75
आधा अङ्ग तिम्रो बाबुको भेष छ,
half the body had the appearance of father Gorāpārun,
76
आधा अङ्ग जाँघ्या मृग छ,
half the body a living stag,
77
गइगो, भनेर भनिन्।
he went away," she said.
78
फेरि, ऐंस्यालु आमालाई आशिष् दियो।
Again, they gave Mother Raspberry a blessing.
79
ऐंस्यालु आमायौ, ठेलो काटे टुपो पलाई,
"O Mother Raspberry, if your bottom is cut, may your top flourish,
80
टुपो काट्या, ठेली पलाई,
if your top is cut, may your bottom flourish,
81
तिम्रा फल रुखमा सवारी होई,
may your fruit grace the trees,
82
तिम्रा फल सुनसरी सवारी होई,
may your fruit resemble gold,"
83
भनेर आशिष् दिइन्, त्यहाँबाट गइन्।
they gave this blessing, they went from there.
84
हात्ती आमायौ, हात्ती आमायौ,
"O Mother Elephant, Mother Elephant,
85
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनेर भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
86
सम्म राती वन जान्छु,
"In the middle of the night I go to the forest,
87
सम्म राती घर आउँछु,
in the middle of the night I come home,
88
रुखको बाखल खान्छु, भुईंको थागल खान्छु,
I eat the bark of trees, I eat the small bushes of the earth,
89
तिम्रा हान्या मृग देखिन, भन्न लागिन्।
I haven't seen your stricken stag," she said.
90
त्यहाँबाट, तिम्रो मुख पनि पुच्छर होस्,
After that, "May your mouth be a tail,
91
तिम्रो पुच्छर पनि पुच्छर होस्,
may your tail also be a tail,
92
तिम्रो गहुँत पनि नचलाई, तिम्रो गोबर नचलाई,
may your urine be useless, may your dung be useless,
93
तिमीले मञ्जुत्याको सवार धान्या, कुनै बन्नालमा बस्या,
you are a conveyance for men, you live in the wild,
94
रुखको बाखल खाया, भुईंको थागल खाया,
you eat the bark of trees, you eat the small bushes of the earth,"
95
भनेर उसलाई सराप दिइन्।
so saying, they cursed her.
96
त्यहाँबाट, घोडा आमायौ, घोडा आमायौ,
After that, "O Mother Horse, Mother Horse,
97
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनेर भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
98
चार खुट्टा नेल छन्, मन्टा{522} नेल छन्,
"I have fetters on my four feet, I have a bit in my mouth,
99
तिम्रा हान्या मृग देखिन, भनेर घोडाले भन्यो।
I haven't seen your stricken stag," the horse said.
100
देखिन भन्दा,
Saying she didn't see it,
101
तिमी मञ्जुत्याको कमारो भया, भनी सराप दिइन्।
"You are a slave of men," they cursed her.
102
त्यहाँबाट सल्ली।
After that, the pine tree.
103
सल्ली आमायौ, सल्ली आमायौ,
"O Mother Pine, Mother Pine,
104
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनेर भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
105
डाँडामाथि हयाली खेल्छु, बयाली खेल्छु,
"Atop the ridge I sway, I sough,
106
तिम्रा हान्या मृग देखिन, भनिन्।
I haven't seen your stricken stag," she said.
107
सल्लीले देखिन भन्दा,
The pine saying she didn't see it,
108
ठेलो काटे टुपो सुकाई,
"If your bottom is cut, may your top dry out,
109
टुपो काट्या, ठेली सुकाई,
if your top is cut may your bottom dry out,
110
तिम्रा जुनी एकै बार होई, तिम्रा बाँचे एकै बार होई,
may you live only a single lifetime, may you live but once,
111
डाँडामाथि हयाली खेल्या, बयाली खेल्या,
atop the ridge you sway, you sough,
112
तिम्रा फल पीडा सवारी होई,
may your fruit fall to the ground,
113
तिम्रा फल हाड जस्तै होई, भनेर सराप दिइन्।
may your fruit resemble bones," they cursed her.
114
केरा आमायौ, केरा आमायौ,{523}
"O Mother Banana, Mother Banana,
115
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनेर भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
116
तिम्रा हान्या मृग देख्दै देखिन, सुन्दै सुनिन,
"I haven't seen your stricken stag, I haven't heard it,
117
म फाँसी थरिमा, भनेर केराले भनिन्।
I paid no attention at all," said the banana.
118
केरा आमायौ, केरा आमायौ,
"O Mother Banana, Mother Banana,
119
तिम्रो रुख चिप्लो होस्,
may your trunk be slippery,
120
मुखबाट पैदा भया,
may you give birth through your mouth,
121
ठेलो काटे टुपो नपलाई,
if your bottom is cut, may your top dry out,
122
टुपो काट्या, ठेली नपलाई,
if your top is cut, may your bottom dry out,"
123
भनेर केरालाई सराप दिइन्।
they cursed the banana.
124
त्यहाँबाट गइन्, जाँदाखेरि,
From there they went. As they went,
125
भैंसी आमायौ, भैंसी आमायौ,
"O Mother Buffalo, Mother Buffalo,
126
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनी सोधिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they said.
127
सम्म राती वन जान्छु,
"In the middle of the night I go to the forest,
128
सम्म राती घर आउँछु,
in the middle of the night I return home,
129
तिम्रा हान्या मृग मैले देखिन, भनेर भनिन्।
I haven't seen your stricken stag," she said.
130
भैंसीलाई सराप दिइन् फेरि,
Again, they cursed the buffalo.
131
भैंसी आमायौ, भैंसी आमायौ,
"O Mother Buffalo, Mother Buffalo,
132
तेरो गोबर नचलाई, तेरो गहुँत नचलाई,
may your dung be useless, may your urine be useless,
133
तेरो दूध नचलाई,
may your milk be useless,
134
तोइले जानु कालिका माईका भोगमा जानू,
may your offspring be sacrificed to Mother Kālikā,"
135
भनेर भैंसीलाई सराप दिइन्।
they cursed the buffalo.
136
गाई आमायौ, गाइ आमायौ,
"O Mother Cow, Mother Cow,
137
हाम्रा हान्या मृग देखिथ्यौ कि, भनिन्।
have you seen our stricken stag or not?" they asked.
138
तिम्रा बाबु गोरापारुन आधा अङ्ग छन्,
"Half the body is your father Gorāpārun,
139
आधा अङ्ग जाँघ्या मृग छन्,
half the body is a living stag,
140
हाम्रा पानी खाने गाईघाटमा छन्,
he is at our watering place, Cow Ford,
141
तिम्रा बाबु हरिगौरामा परेको छन्,
your father has reached Extreme Impasse,
142
घोप्टो परेका देखेकोछ,
I see him lying on his face,
143
हाम्रा पानी खाने गाईघाटमा तिम्रा बाबु मर्ने तैयार छन्,
at our Cow Ford your father is ready to die.
144
दाहिने कोखी तुसारीका पातका बुजो छ,
On his right side is a poultice of "frost" leaves,
145
रग्त होरी भया, हरिगौरामा पर्‍या,
blood streams out, he's reached Extreme Impasse,
146
जुमकाल, जुमदूत सिरानमा बसेका छन्,
the Time of Death, the Messenger of Death sits at his feet,
147
मर्ने जिङ्जिङ् छ, बाँच्ने जिङ्जिङ् छ, गाईले भनिन्।
one moment he's dying, one moment he's surviving," said the cow.
148
गाई आमायौ, तिमीले पृथ्वी पाल्या, मान्दमी पाल्या,
"O Mother Cow, you nourish the earth, you nourish the world,
149
तिम्रो गोबरले मूलढोका पोत्नुहोस्,
may your dung be smeared on the main doorway,
150
तिम्रो गहुँतले सुद्घ सफा चलोस्,
may your urine be used to purify,
151
तिम्रो दूध बर्माधारमा चलोस्,
may your milk be offered to deceased Brāhmans,
152
तिम्रो जुनी बाह्र बार होस्,
may you live twelve lives,"
153
भन्दा भनिन्, गाईलाई आशिष् दिइन्।
they said, they blessed the cow.
154
त्यहाँबाट भेटाइन्, बाबु गोरापालाई,
From there they met him, their father Gorāpā,
155
गाईघाटमा, हरिगौरामा,
at Cow Ford, at Extreme Impasse,
156
घोप्टे परेको भेटाइन्।
they met him lying on his face.
157
थइय छोरीयौ, तइय छोरीयौ,
"O daughters, O daughters,
158
आज मृग भेष लिए, मृग भेष लिए,
today I took the form of a stag, I took the form of a stag,
159
तिमीले धनुकाँड चलायौ,
the arrow that you shot,
160
एक फाल्या विष मलाई मुटुमा हान्यौ,
has put a drop of poison in my heart,
161
मुटुमा मर्ने तैयार भया,
in my heart I'm ready to die,
162
हरिगौरामा पर्‍या,
I've reached Extreme Impasse,
163
आज मर्ने पनि जिङ्जिङ् भया,
one moment I'm dying,
164
बाँच्ने पनि जिङ्जिङ् भया,
one moment I'm surviving,
165
सिरानमा जुमदूत पर्‍या,
at my head is the Messenger of Death,
166
गोर्‍यानमा जुमकाल बस्या,
at my feet the Time of Death sits,
167
तिमीले विषयुक्तबाणले हान्यौ,
you hit me with a poison barb,
168
म त मर्ने तैयार भया,
I'm ready to die,"
169
भन्न लाग्या, छोरीसँग।
he said to his daughters.
170
जेठी बैनी जाऊ, ताराताली जाऊ, तिलीग्रमा जाऊ,
"Go, Elder Daughter, go to Tārātālī, go to Tilīgramā,
171
रम्मा पुर्षा{524} झाङ्ग्री झिङ्ग्रातमलाई बोलाया लेऊ,
summon the strong Rammā Jhāṅgrī Jhiṅgrātam,
172
मलाई बचाऊ, भनेर भन्यो।
save me," he said.
173
कान्छी बैनी जाऊ, सिजाकोट जाऊ,
"Go, Younger Daughter, go to Sijākoṭ,
174
सिजापतीराजालाई बोलाई लेऊ,
summon the Sijāpatī King,
175
भलो डाक्टरी{525} गर्ला, भलो औषधी गर्ला,
he will do good doctoring, will do good medicine,
176
रोग फाल्ला, दोख फाल्ला,
will cast off the disease, will cast off the affliction,
177
मलाई बचाऊ, मेरो छोरीयौ, भनेर भन्यो, बाबुले।
save me, my daughters," he said, their father.
178
कान्छी बैनी सिजाकोट गइन्।
The younger daughter went to Sijākoṭ.
179
सिजापती राजै,
"O Sijāpatī King,
180
हाम्रै बाबु गोरापा गाईघाटमा, हरिगौरामा,
our father Gorāpā is at Cow Ford, is at Extreme Impasse,
181
घोप्टे परेका छन्, मर्ने तैयार भएको छन्,
he's lying on his face, he's ready to die,
182
भलो औषधी गर, भलो डाक्टरी गर,
'do good medicine, do good doctoring,
183
मलाई बचाऊ, भनेर भन्दछन्,
save me,' he says,
184
मेरो बाबु बचाइदेऊ, भन्दा भनिन्, छोरीले।
save my father!" she said, the daughter.
185
हाम्रै महारानी हुने भयापछि तिम्रो बाबु बचाउँछु,
"If you will be our queen then I will save your father,
186
हाम्रै महारानी हुने होइन भने पछि म बचाउँदैन, भनेर भन्यो।
if you won't be our queen then I won't save him," he said.
187
बाबुलाई बचाउँदेउ भने तिम्रै महारानी हामी हौंला।
"If you save my father, then we may be the queen."
188
सात त्याली बाचा राख्या, आया गाईघाटमा।
He made her promise seven times, came to the Cow Ford,
189
ओखतीमूलो केही पनि लागेन।
his medicines, his roots had no effect,
190
भलो औषधी, भलो डाक्टरी, सियो लाउँदाखेरि,
good medicine, good doctoring, giving shots,
191
बाबु गोरापारुन ब्युँझिदैनन्, ढलेका ढलेइ छन्।
father Gorāpā didn't awaken, remained where he had fallen.
192
त्यो झरकपट तान्न सकेनन्, ओखती केही पनि लागेन,
He couldn't pull out that deceptive dart, his medicine had no effect,
193
बाबु गोरापा ब्युँझिदैनन्, त्यसले।{526}
he couldn't awaken father Gorāpā, that one.
194
त्यहाँबाट अब,
After that now,
195
जेठी बैनी गइन्, ताराताली तिलीग्रमा गइन्,
the eldest sister went, to Tārātālī Tilīgramā.
196
तिलीग्रमा झाङ्ग्री झिङ्ग्रातम रम्मा पुराचमले,
Of Tilīgramā's Jhāṅgrī Jhiṅgrātam, Rammā Purācam,
197
मुटु थर्कियो, ढयाग्री चटकियो,
his heart thumped, his drum cracked.
198
कुन जोल्या आया, कुन पाउन्या आया, भन्दाखेरि,
"What attendant has come, what supplicant has come?" saying,
199
साङ्ल्या जाबी, खुर्‍या लौरी, पाइत सार्‍यो, उसले।
a net bag, a ferruled walking stick, he began a transfer, that one.
200
तिलीग्रमा झाङ्ग्री झिङ्ग्रातमौ,
"O Tilīgramā's Jhāṅgrī Jhiṅgrātam,
201
राम पुरुनचनौ, झाङ्ग्री झिङ्ग्रातमौ,
O Rammā Purācam, O Jhāṅgrī Jhiṅgrātam,
202
मेरा बाबु गोरापा गाईघाटमा मर्ने तैयार भएको छन्,
my father is at the Cow Ford, he's ready to die,
203
सिरानमा जुमदूत बस्छ,
the Messenger of Death sits at his head,
204
गोर्‍यानमा जुमकाल बसेको छ,
the Time of Death waits at his feet,
205
मेरा बाबुलाई बचाइदेऊ, भनेर भनिन्।
save my father!" she said.
206
भन्दाखेरि, हाम्रै झङ्ग्रेनी हुने भए तिम्रा बाबुलाई बचाउँछु,
So saying, "If you will be our shaman-wife then I will save your father,
207
नतरी बचाउँनौ, भनेर भनिदिया।
otherwise I won't save him," he said.
208
लौ, हाम्रा बाबुलाई बचाउँछेऊ{527},
"Well, if you save my father,
209
भने तिम्रै झङ्ग्रेनी हामी हौंला, भनेर भनिन्।
then we may be the shaman-wife," she said.
210
भन्दाखेरि, सात त्याली बाचा राख्या।
So saying, he made her promise seven times.
211
त्यहाँबाट जोल्या भार्‍याले आलमाल बोकेर लियो।
After that, attendants, porters carrying his equipment, brought it.
212
आया, झाङ्ग्री।
He came, the shaman.
213
सिजापतीराजा आया र औषधीमूली यता उता गर्दाखेरिमा,
The Sijāpatī King came, with medicine and roots did this and that,
214
केही जोर चलेन, बल लागेन।
displayed no strength, had no power.
215
त्यहाँबाट झाङ्ग्री झिङ्ग्रातम आया,
After that Jhāṅgrī Jhiṅgrātam came,
216
सिरान गर्‍या, गोर्‍यान गर्‍या,
acted at the head, acted at the feet,
217
सुक्या स्याउली झार्‍यो, हरिया स्याउली मार्‍यो।
caused a dry branch to sprout, a green branch to die,
218
वृक्षको जरी तान्यो, सोला कोजा तान्यो,
pulled the plant's roots, pulled whatever caused pain,
219
लागुन दम्सेरो, हारुन{528} वाइ,{529}
the afflicting breath blockage, the bone ache bane,
220
बाबु गोरापारुनलाई झरकपट,
the deceptive dart affecting father Gorāpārun,
221
कान्छी बैनीले हानेको विष जरी,
the poison root with which the younger sister struck,
222
सिलङजरी{530}, भित्र वाइ जरी,
the bitumen, the inside bane roots,
223
भित्र नकसरो ताम्या, हाड्या वाइ,
he stopped the inside nasal blockage, the bone-consuming bane,
224
सब तानी फाल्या, त्यहीले, गोरापा बिउँथे।
pulled out, discarded everything, he did it, Gorāpā awoke.
225
हरिगौरा भोग्ता भया, सातनाम्जा पस्या,
He satisfied Extreme Impasse, entered the underworld,
226
जुमकाल जुमदूत,
the Time of Death, the Messenger of Death,
227
सब तर्‍या, जाघ्या।
everything, he distanced, he survived.
228
त्यै छोरीयौ, जेठी बैनी गया, तिमी झङ्ग्रेनी भया,
"O daughters, go elder daughter, you've become the shaman-wife,
229
कान्छी बैनी गया, सिजापतीराजाकी महारानी भया,
go younger daughter, you've become the Sijāpatī King's queen,
230
म त इन्द्रलोक गया, भन्या, ओलाप{531} गया।
I've gone to Indra's world," he said, he disappeared.
231
तिमीलाई बिगाउनका पथ मृगको भेष लिया,
"To settle your marriages I took the form of a stag,
232
माछीको भेष लिया, भनेर भन्या।
I took the form of a fish," he said.
233
जेठी बैनी झङ्ग्रेनी भैगई,
The elder daughter became the shaman-wife,
234
कान्छी बैनी महारानी भैगई,
the younger daughter became the queen,
235
दुई बैनी विवाहया, बाबु गया, इन्द्रलोक।
both sisters were married, the father went, to Indra's world.
236
पछि, रम्मा पुराचमौ, झाङ्ग्री झिङ्ग्रातमौ,
Later, "O Rammā Purācam, O Jhāṅgrī Jhiṅgrātam,
237
एउटै आमै, एउटै बाबु, गोरापारुनकी छोरी,
one mother, one father, Gorāpārun's daughters,
238
एउटै वीर्यबाट जन्मेको,
born from one seed,
239
मेरै बैनी, सिजापतीराजाकी महारानी,
my little sister, the Sijāpatī King's queen,
240
सुनधारी रुपधारीमा नुहाउनेछ,
bathes at Gold Water Spout, Silver Water Spout,
241
बाह्र बजे सोमबारे औंसीमा{532} नुहाउनेछ,
at twelve o'clock on Monday new moons,
242
मेरै बैनी म भेट्न जान्छु, भनेर झङ्ग्रेनीले भनिन्।
I will go and meet my sister," said the shaman-wife.
243
भन्दाखेरि, उदो गुन्यू छ, उबो चोली छ,{533}
So saying, "Below, a skirt, above, a blouse;
244
ऊ महारानी मान्छ, पञ्चबाजासँग आउले,
she is a queen person, she will come with music playing,
245
डोली मियानासँग आउले, लाउस्काँडसँग आउले।
she will come with drums drumming, she will come with soldiers.
246
तिमी पनि उदो गुन्यू छ, उबो चोली छ,
You, too, below, a skirt, above, a blouse;
247
रुँदेउ, झङ्ग्रेनीयौ, मलाई सरम पर्छ, नजाऊ, भन्दा भन्या।
stop crying, O Shaman-wife, I am embarrassed, don't go," he said.
248
नाईं, म जान्छु, मेरै बैनीलाई म भेट्छु,
"No, I am going, I will meet my sister,
249
एउटै आमै, एउटै बाबुकी, म जान्छु, झङ्ग्रेनीले भनिन्।
of one mother, one father, I am going," said the shaman-wife.
250
झाङ्ग्रीले नजाऊ, भन्या।
"Don't go," the shaman said.
251
म झाङ्ग्री बस्न खाने मान्छे छ, दुब्ली छ,
"I earn my living as a shaman, I am a thin person,
252
ऊ महारानी मान्छ, मलाई सरम पर्छ,
she is a queen person, I am embarrassed,
253
नजाऊ, झाङ्ग्रीले भन्या।
don't go," said the shaman.
254
मान्दै मानिन, झङ्ग्रेनी आइग्यै।
Refusing to agree, the shaman-wife came.
255
महारानी सुनधारा रुपधारामा, बाह्र बजे,
"The queen to Gold Water Spout, Silver Water Spout, at twelve o'clock,
256
सोम्बारे औंसीमा नुहाउन आउँछे,
on Monday new moons, she comes to bathe,
257
मेरै बैनी यहीं आउले, म यहीं भेटाउँला,
my sister will come here, I will meet her, I will wait here,"
258
म यहीं बस्छु, भनेर धारामा बसिन्, झङ्ग्रेनी।
so saying, she waited at the water spout, the shaman-wife.
259
कान्छी बैनी या महारानी डोली मियानासँग,
The younger sister, the queen, with music playing, with drums drumming,
260
पञ्चबाजासँग, बाना बिक्कुलसँग, सय पल्टनसँग,
with bugles blowing, with one hundred troops,
261
डोलीसँग आई महारानी।
in a sedan chair she came, the queen.
262
आउँदाखेरि देखी ऊ झङ्ग्रेनीलाई।
Coming, she saw the shaman-wife there.
263
दिदीलाई सोधी
She asked her elder sister,
264
है, कहाँकी रक्सीनी होई, कहाँकी बोक्सीनी होई।
"Hey, which evil witch, which sorceress are you?
265
मेरा नुवाउने सुनधारा रुपधारामा,
To my bathing place, Gold Water Spout, Silver Water Spout,
266
तो किन आयाकी छै{534}
why have you come?
267
बाह्र बजे सोमबारे औंसीमा म आएकी छु,
At twelve o'clock on Monday new moons I come here,
268
तो किन आयाकी छै यहाँ।
why have you come?
269
मलाई छेद गर्लेई, भेद गर्लेई, मलाई बोक्सी ओड्लेई{535},
You want to charm me, to harm me, to bewitch me.
270
जाऊ, जोल्यौ, निकाल यहाँबाट, भन्दा भनिन्, महारानीले।
Go, attendants, remove her from here," she said, the queen.
271
रुँदै मर्दै गैग्या।
Crying and weeping she went.
272
आज झाङ्ग्रीयौ, एउटै आमै, एउटै बाबु, गोरापाकी छोरी,
"Today, O Shaman, one mother, one father, Gorāpā's daughters,
273
आज तिमी पछि झाङ्ग्री आएर,
today, after you had come as a shaman,
274
म उदो गुन्यू देखियौ, उबो चोली देखियौ, भन्दिकन,
saying, 'I see a skirt below, I see a blouse above,'
275
मलाई बोक्सीनी कक्सीनी भन्दा भनिन्,
she called me a witch, a sorceress,
276
सय नाल बन्दुक जम्कीयाइर रुँदै मर्दै म आइग्या।
with the firing of a hundred guns, crying and weeping I've come."
277
झाङ्ग्रीसित कुरा गरदिया।
She said this with the shaman.
278
ए पक्दा, तेसो गर्दा म काटै दिन्छु।
"Hey, wait, I will put a stop to that,
279
त्यसैको सरापले तिरन भएको हो।
that curse will be paid back."
280
झाङ्ग्री लाग्या, हानदिया, जरम बाजीलाई,
He shamaned, struck a blow, wagered his power,
281
सिजापतीराजालाई झर हानिदिया।
struck the Sijāpatī King with a dart.
282
हान्दाखेरि सिजापतीराजा गादीबाट खसिगया।
Striking, the Sijāpatī King fell from his throne.
283
गादी निस्याइलो{536} भया, राज्य निस्याइलो भया,
The throne was cheerless, the kingdom was cheerless,
284
दुनिया निस्याइलो, माल अदालत, सब बन्द।
the people were cheerless, the offices and courts all closed.
285
नाक नकसरो हानदिया, कनसरो,
He struck him with nasal blockage, with blocked ears,
286
पेटसरो हानदिया, हाड्या वाइ टोकदिया,
with a blocked stomach he struck him, bit him with bone aches,
287
तिलीग्रमा गया, पसिगो।
he went to Tilīgramā, stayed there.
288
तिरीसैका बला बनाइदियो,
He made beams of star vipers, cobra pillars,
289
अजिङ्गलको खम्बी, सुर्प्या साँपको डाँडा,
python snake rafters, covered it with wasps,
290
भेरीको छाना, बतासका साँप बाता बनाइदियो,
he made wind snakes the bindings.
291
के सुझाव दियो भने, म तिलीग्रमा गैजान्छु।
What advice he gave, then, "I am going, to Tilīgramā.
292
अरु जोल्या मलाई पग्रन{537} आएई बेला बाण छोडिदिनू,
When other attendants come to seize me, release these barbs,
293
तेरी बैनी आई राता काला अक्षता छरेर,
when your little sister comes, by releasing these redblack rice grains,
294
बाण रोकिदिनू, भनेर,
stop the barbs," so saying,
295
राताकाला अक्षता जपेर,
having recited over redblack grains of rice,
296
झङ्ग्रेनीका हात पारिदिया।
he put them in the shaman-wife's hand.
297
म गएको बाटी सुर्कास्याउली{538} होला।
"The trail I take, there may be fragrant leaves,
298
तेरी बैनीले जनाइदिनु, म नगाएको बाटी भसम राखी होले।
warn your sister, on the trail I didn't take, there may be a line of ashes,
299
भसम होइजाले त्यसमा नपठाउनू।
don't send her on that one with ashes.
300
सुर्कास्याउली कम्मर चेपी लैजाई भन्नू।
Tell her to take fragrant leaves concealed in her waist."
301
भनेर आफ्नी स्वास्नी झङ्ग्रेनीलाई,
Saying this to his own wife the shaman-wife,
302
ऊ तिलीग्रमा पसिगो{539} पस्दाखेरि,
he entered Tilīgramā. While entering,
303
आज राजी निस्याइलै भयो, गादी निस्याइलै भयो,
"Now the kingdom is cheerless, the throne is cheerless,
304
मेरा लास घोडी हियाउन लागे, जम्मा भिस्यालै भयो।
my horses neigh in despair, everything is cheerless.
305
मेरा राजालाई मार्ने त्यसै लट्यका खेल हुन्।
My husband's killing is the trick of that knotted-hair.
306
जाऊ, जोल्या, त्यसलाई पग्रेर ल्याऊ र,
Go, attendants, seize him and bring him here.
307
ढिकी हाली कुट्छु, जाँता हाली पिस्छु,
I will husk him in a husker, I will grind him in a grinder,
308
डाँडामाथि ओसाउँछु, भनेर भनिन्, र सिपाही पठाइदिई।
I will dry him out on the hilltop," she said, and sent the soldiers.
309
पठाउँदाखेरिमा झङ्ग्रेनीले छोडिदिई बाण,
Sending them, the shaman-wife released the barbs,
310
काला अरिङ्गाल, पाट्या बछ्यूँ, बाघ, बाँदर, भालु,
black hornets, huge scorpions, tigers, monkeys, bears,
311
सब छोडिदिई।
she released them all.
312
गया सिपाहीहरु पेग्रेन नसकेर,
The soldiers couldn't seize him.
313
भेरी छानामा छोडिदिएको छ,
The house was roofed with wasps,
314
बाघभालुहरु ढोका ढोका बसालिदिएको छ,
there were tigers and bears sitting in each doorway,
315
असले बाण काला अरिङ्गाल, पाट्या बछ्यूँले टोकी टोकी,
his barbs, black hornets, huge scorpions, biting, biting,
316
सिपाहीहरु भाग्या, ऊ तिलीग्रमा पासिग्यो।
the soldiers fled, he entered Tilīgramā.
317
बर्तु हामी जागिर खान्नु त्यसलाई पग्रेन हामी सकिदैन।
"Even if we have to leave this service, we can't seize him.
318
राजीनामा गर्ने भयो। त्यसलाई पग्रेन सकिदैन।
We resign. We can't seize him."
319
गया र माथि सिजाकोटमा जाँदाखेरिमा,
They left, and, going to Sijākoṭ,
320
त्यो झाङ्ग्रीलाई हामी पग्रिन सकिदैन,
"We are unable to seize that shaman.
321
यो बरु हामी राजीनामा यो जागिरी देल्छौं।
Otherwise, we resign, we quit this service,
322
हामी त त्यसलाई पग्रेन सकिदैन।
we are unable to seize him."
323
पख म आफैं जान्छु भनेर आफैं महारानी आई।
"Wait. I will go myself," so saying, the queen went.
324
फेरि आउँदाखेरिमा बाणलाई रातापियाला अक्षता छर्ढी,
Again, as she came, releasing the barbs, the red-yellow grains of rice,
325
बाणहरु रोकिदिई।
she blocked the barbs.
326
लाग्या सल्बलाउन तिरीसहरु एकदम अजिङ्गरहरु,
The cobras, giant pythons had begun to writhe about,
327
एकदम टाउका देखाउन लाग्या।
had begun to show their giant heads.
328
उसले रातापियाला अक्षता छरेर,
Releasing the red-yellow grains of rice,
329
थान्कमा राखिदिई।
she stopped them, packed them up.
330
आई आउँदाखेरि जो जो दिदै भनी,
She came. Coming, "Honor to you, elder sister," saying,
331
पछाडि भन्दाखेरिमा झाङ्ग्री भिनाज्यू कहाँ छन्।
then, having said that, "Where is brother-in-law shaman?
332
मेरा राजा सिजाकोटमा मर्न्या तयार भया,
My king at Sijākoṭ is ready to die.
333
गादी निस्याइलै भयो, राज्य निस्याइलै भयो,
The throne is cheerless, the kingdom is cheerless,
334
माल अदालत खलेसै{540} भइगो।
the court officers were all dismissed.
335
मैले कसरी राजकाज थामेर बसुँ, राजा त मर्न तयारै भइग्या।
Having put aside the royal work I sit, while the king is ready to die.
336
झाङ्ग्री भिनाज्यू कहाँ छन्, भनी।
Where is brother-in-law shaman?" she said.
337
झाङ्ग्री भिनाज्यू मुर्‍याका बिबहि बाह्र बर्ष भया।
"Brother-in-law shaman has been dead a full twelve years."
338
अघिको खिस्मा बिबहि{541} बाह्र बर्षको,
She told a story of what had happened a full twelve years ago,
339
सोमबार औंसीमा पर्न गएको उही खिस्मा झङ्ग्रेनीले भनी।
on that Monday new moon, the shaman-wife told that story.
340
जा बैनी, सल्ल्यारी हंशमठ हेरी आ,
"Get lost, little sister, having found his pine planted soul memorial, return,"
341
भनेर पठाई।
she sent her away.
342
गई महारानी हंशमठ खोज्न,
Going, the queen sought his soul memorial,
343
सल्ल्यारीका थुगाँ खोज्न गई, चिनी बिसाउनु खोज्न गई।
sought the pine trunk above it, sought his tomb.
344
त्यहाँबाट महारानी आई र
After that the queen came, and,
345
सल्ल्यारी घारी यता पसी उता पसी गई र
sought here and there the planted pine,
346
हंशमठ हेरी पाउँदिन।
she couldn't find his soul memorial.
347
नपाउँदाखेरि,
Not finding him,
348
दिदै, झाङ्ग्री भिनाज्यू छैनन्,
"Elder sister, brother-in-law the shaman is not there.
349
लौ भन, दिदै, भनेर भनी,
Well, speak, elder sister," she said; so saying,
350
झङ्ग्रेनीले पनि के सुझाव दिया भन्या,
the shaman-wife gave advice: "He said,
351
मठीघोडा दारा लाउनू, हंशमठ हेरी पाइन् तेइले,
build a memorial for me on the ridge, send her to find the soul memorial.
352
मलाई मरिसके भन्नू, म त कामीको भेषमा हुँला।
Tell her I've died, I will be in the form of a blacksmith.
353
म गएको बाटीमा सुर्कास्याउली होला,
On the trail I took, there may be fragrant leaves,
354
आँसीकी छुरुङ्गी कम्मर चेपी लैजाऊ भन्नू,
tell her to take broken sickle pieces concealed in her waist,
355
आँसीकी छुरुङ्गी छल गर्ने छन्, कपट गर्ने छन्,
the broken sickle pieces will play a trick, will do a deceit,
356
आँसीकी छुरुङ्गी लैजाऊ भन्नू,
tell her to take broken sickle pieces, he said.
357
लैजा बैनै, झङ्ग्रेनीले कुचेर्‍याई गर्ने छ, भताई गर्ने छ।
Take them, little sister," the shaman-wife teased her, deceived her.
358
अनि तँलाई ऊ कामीका भेषमा छ,
"As he has taken the form of a blacksmith,
359
कामी काम गर्दछ, उसले भनी।
he is doing blacksmith work," she said.
360
दाहिने बाटोमा भस्मा रेखी छ,
"On the right-hand trail, there is a line of ashes,
361
भस्मा होइजालेई नगयई बैनै।
don't follow those ashes, little sister.
362
दाब्रेमा सुर्कास्याउली छ, त्यसै जानू।
On the left, there are fragrant leaves, follow them.
363
सुर्कास्याउली कम्मर चेपी रैजाऊ।
Take fragrant leaves concealed in your waist."
364
झाङ्ग्रीलाई भेट्नु जाँदाजाँदा
To meet the shaman, going, going,
365
तिलीग्रमा भन्ने कति थियो, कति थियो,
at Tilīgramā, far, far away.
366
अब जाँदाजाँदा गई, त्यहाँबाट,
Now, going, going, she went, then,
367
जो जो भिनाज्यू, भनी,
"Honor to you, brother-in-law," saying,
368
कहाँकी रिस्टेनी हौ, कहाँकी बिस्टेनी हौ,
"Which relation's wife are you, which patron's wife are you?
369
म त झाङ्ग्री हुइन, तिमीले मलाई ढोग किन गर्‍यौ,
I am not a shaman, why do you bow your head to my feet?
370
म त हतौडी चलाउँदछु, बिस्ट कमाउँछु,
I pound with a hammer, I work for others,
371
बिस्टबाट खलो मुठी चारी खान्छु,{542}
from patrons I get a few fistfuls of food,
372
म त झाङ्ग्री हुइन, भनेर भन्या।
I am not the shaman," he said.
373
नाईं, तिमी हौ, झाङ्ग्री,{543}
"No, it's you, the shaman.
374
तिम्रा सिरमा पनि पोखपङ्खारको ठेली छ,
On your head also are the callouses from the feather head-dress,
375
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
376
नाईं, म त झाङ्ग्री हुइन।
"No, I am not the shaman."
377
नाईं, सर्कास्याउलीले तिम्रा सिरमा ठेली छ,
"No, on your head are the callouses from the fragrant leaves,
378
पोखपङ्खारको तिम्रा सिरमा ठेली छ,
on your head are the callouses from the feather head-dress,
379
तिमी हौ, झाङ्ग्री।
it's you, the shaman."
380
नाईं, म त बूढो कामी दाज्यू,
"No, I am an old elder brother blacksmith,
381
गोल बोकेर मछेलीको ठेली बस्या छ,
from carrying charcoal the head-strap callous remains,
382
म त झाङ्ग्री हुइन, भनेर भन्या, झाङ्ग्रीले।
I am not the shaman," he said, the shaman.
383
नाईं, तिम्रा कुमामा जोलीघण्टको, जोलीजङ्गाको,
"No, on your shoulders and waist are the callouses from the pair of bells,
384
कार्‍या करेइच्याको तिम्रो कुमामा ठेली बस्या छ,
the pair of ringers, you can't remove these marks from your shoulders,
385
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
386
नाईं, म त बूढो कामी दाज्यू,
"No, I am an old elder brother blacksmith,
387
गोल बोक्नाले भरियाको गादीको ठेली बस्या छ,
from carrying charcoal the basket straps callouses remain,
388
मेरा कुममा ठेली बस्या छ, म त झाङ्ग्री हुइन।
the callouses remain on my shoulders, I am not the shaman."
389
त्यँहाबाट दाहिने हातमा खयरगजी छन्,
From there, "In the right hand is a catechu-wood drumstick,
390
खयरगजीको ठेली छ,
there is the callous of the catechu-wood drumstick,
391
बाउँ हातमा साँदनबारीको ठेली छ,
on the left hand is the callous of the whole drum,
392
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
393
नाईं, बूढो कामी दाज्यू,
"No, I am an old elder brother blacksmith,
394
हतौडी समाउनाले बैतरी सनासी कर्वाउल्या हतौडीले
from holding a hammer, Baitadi thongs, a Karwāulyā hammer,
395
मेरा हातमा ठेली बस्या छ,
the callouses remain on my hand,
396
म त झाङ्ग्री हुइन, भनेर भनिन्।
I am not the shaman," he said.
397
त्यँहाबाट तिम्रा कम्मरमा सामरपेटीको ठेली छ,
From there, "On your waist is the callous of the leather belt,
398
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
399
नाईं, बूढो कामी दाज्यू,
"No, I am an old elder brother blacksmith,
400
पाखीको पटुका लान्छु,
I wear a thick woolen waist wrap,
401
कम्मर मेरो कटकटी खान्छन्,
the wrap digs into my flesh,
402
म पाखीको पटुका बान्छु,
I wrap up in a thick woolen waist wrap,
403
म त झाङ्ग्री हुइन, भन्या।
I am not the shaman," he said.
404
तिम्रा सुरुवाल लाउनाले सुरुवालले
"The callous of the pajamas you wore remain,
405
तिम्रा नलागलामा तिम्रो ठेली बस्या छ,
from your hips to your ankles,
406
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
407
नाईं, म त झाङ्ग्री हुइन, म त बूढो कामी दाज्यू,
"No, I am not the shaman, I am an old blacksmith,
408
चिसो हुन्छ, ठण्डा हुन्छ, सुरुवाल लगाउँछु,
it's cold, it's freezing, I wear pajamas,
409
सुरुवालको ठेली मेरो नलागलामा बस्या छ,
the callous of the pajamas remain from my hips to my ankles,
410
म त झाङ्ग्री हुइन, भन्या।
I am not the shaman," he said.
411
बिरा चौकीले तिम्रा देलामा ठेली बस्या छ,
"On your buttocks the callous of your wooden seat remains,
412
तिमी हौ, झाङ्ग्री, भनेर भनिन्।
it's you, the shaman," she said.
413
पलेटी ओछ्याउँछु, हतौडी कमाउँछु,
"I sit on a leather bench, I pound with a hammer,
414
पलेटीको चिसो मलाई ठण्डा हुन्छ,
the coldness of the leather bench makes me freeze,
415
पलेटी ओछ्याउँछु, भनेर भन्यो।
I sit on a leather bench," he said.
416
लौ, दाज्यू, आँसी छुरुङ्गी बनाइदेऊ।
"Well, elder brother, repair these pieces of a broken sickle."
417
जाँदाखेरि सुर्कास्याउली चुलनु{544} हाल्दी।
Going, she threw the fragrant leaves in the fireplace.
418
सुर्कास्याउली चुलनु हाल्दाखेरि,
Throwing the fragrant leaves in the fireplace,
419
आयो झाङ्ग्री, बलाउँदै आयो।
he came, the shaman, he went crazy.
420
ओहो, तिमी हो, झाङ्ग्री,
"Oh ho, it's you, the shaman, you,
421
तिमी झाङ्ग्रीले मलाई छलकपट गर्‍यौ,
the shaman, tried to trick me, to deceive me,
422
झाङ्ग्री तिमी रहेछौं, भिनाज्यू।
the shaman turns out to be you, O brother-in-law.
423
राजा सिजाकोटमा मर्ने तयार भएका छन्,
In Sijākoṭ my king is ready to die,
424
गादी निस्याइलै भयो, राजी निस्याइलै भयो,
the throne is cheerless, the kingdom is cheerless,
425
लास घोडी हिन्याउन लाग्या,
the horses neigh with despair,
426
माल अदालत मेरो खारिजै भइगो।
my courts and officers have all been dismissed.
427
हामी हेर, भिनाज्यू,
Come see us, brother-in-law,
428
तिमीलाई म राती निसाफ दिन्छु,
I will give you the rulings of the night,
429
दिउँसो निसाफ मेरो भयो, राती निसाफ तिम्रो भयो।
the afternoon rulings are mine, the rulings of the night are yours.
430
नौ भार्‍या दिन्छु, नौ तोर्‍या{545} दिन्छु,
I will give you nine packs, nine sacks of coins,
431
नौ मुरी छाँगो, नौ लाख रुप्प्या भेटी दिन्छु,
I will give you nine shares of grain, a nine hundred thousand rupees offering,
432
नौ कोरी कपडा दिन्छु, हिंड, भिनाज्यू, भन्न लागिन्।
I will give you nine rolls of cloth, let's go, brother-in-law," she said.
433
भन्दाखेरि, कामीदोकानमा खिलमपाताको घण्टहरु उबाज्यो।
So saying, from the blacksmith's store, inside striker bells originated.
434
सार्कीदोकानमा सामरपेटी उबाज्यो।
From the leatherworker's store, the leather belt originated.
435
कसेरादोकानमा घण्टहरु उबाज्यो।
From the merchant's store, the bells originated.
436
गुरुघरमा गुरुमाला उबाज्यो।
From the guru's house, the guru necklace originated.
437
पोग पङ्खार डाँफे चरनमा उबाज्यो।
The feather head-dress originated at the monal flock.
438
साँदनबारी साँदने घारीमा उबाज्यो।
The wild deer leather originated at Citrīkhāra.
439
घोरलछाला चित्रीखारमा उबाज्यो।
The blood-wood hoop originated at the blood-wood grove.
440
खयरगजी खयर टापु उबाज्यो।
The catechu drumstick originated at the catechu thicket.
441
गयो, सिजाकोटमा गयो।
He went, he went to Sijākoṭ,
442
लाग्यो, अब झाङ्ग्री बस्न लाग्यो,
he acted, now he performed as a shaman.
443
सिजापतीराजालाई पेटमा मुख चुस्यो,
He sucked with his mouth on the navel of the Sijāpatī King,
444
त्यसको सोला पाँजा सब फालिदियो।
removed every pain from the stomach.
445
त्यसमा रहेछ स्याउलीहरु हड्या वाइ,
There were from the branches bone-consuming bane,
446
कपाल खाने कपाले वाइ, नाकको नक्सरो,
head aching head bane, nasal blockage,
447
पेटनु स्याँली{546}, सव तानी फालिदियो।
green stomach flux; pulling them all out, he discarded them.
448
झरकपट सब मिलाई दिए।
He repaired all the deceptive darts.
449
फाल्दाखेरि सिजापतीराजा ब्युँझिया।
Discarding them, the Sijāpatī King awoke.
450
धन्यबाद{547} ब्युँझियाँ।
"Thank you, you've awakened me."
451
ब्युँझिया र गादीमा बसिगया।
As he awoke, he went to sit on the throne.
452
गादीमा बस्या, लौ, जो जो दाज्यू,
Sitting on the throne, "Ah, honored elder brother,
453
मलाई ब्युँझायौ, दाज्यू, तिमीले म त बाँच्या।
you have awakened me, elder brother, you have saved me.
454
अब तिमी के लिनेऊ, भन, मेरी महारानीसित भन।
Now, what will you take, speak, speak with my queen.
455
लौ, दाज्यू, दिनै निसाफ मेरो भया,
Ah, elder brother, the rulings of the day are mine,
456
राती निसाफ तिम्रा भया।
the rulings of the night are yours.
457
कोही वाइ लाग्ला,
When someone is attacked by a witch bane,
458
कोही भूत लाग्ला,
when someone is attacked by a ghost,
459
कोही देउता लाग्ला,
when someone is attacked by a god,
460
ती निसाफ राती तिमीले गर्नू।
those rulings you will make at night.
461
कोही दुनिया दुःख पर्न होला, कोहीलाई पीर होला,
When the people have problems, when someone is worried,
462
कोही जग्गाका बाफत{548} होला,
when someone has a dispute over land,
463
कोही धनका बाफत होला,
when someone has a dispute over wealth,
464
कोही छोरी जारी बाफत होला,
when someone has a dispute over a daughter's elopement,
465
त्यसका निसाफ म गरौंला, भन्या राजाले।
those rulings I will make," said the king.
466
झाङ्ग्रीलाई साँदोबाँदो राखिदियो।
He formed a contract with the shaman.
467
तिमी दाज्यू भयौ, म भाइ भयाँ,
"You are the elder brother, I am the younger brother,
468
राती निसाफ तिम्रो भयो, दिनै निसाफ मेरो भयो,
the rulings of the night are yours, the rulings of the day are mine,"
469
भनेर नौ भार्‍या, नौ तोर्‍या लिऊ,
so saying, "Take nine packs, nine sacks of coins,"
470
आलमाल बोक्न भरिया राजाले दिया।
the king gave him porters to carry his equipment.
471
नौ मुरी छाँगो, नौ कोरी कपडा,
Taking nine shares of showering grain, nine rolls of cloth,
472
नौ लाख रुप्प्या भेटी लिएर,
a nine hundred thousand rupees offering,
473
झाङ्ग्री आफ्ना घरमा आया।
the shaman came to his own home.
474
झङ्ग्रेनीले भनिन् कि,
The shaman-wife said,
475
ओ हो त्यो त महारानीले असवर्ज दिई,
"Oh ho, these are enormous presentations from the queen.
476
तिमीले सुखी घरमा चल्नु पर्ला,
You must consult in happy homes,
477
दुःखी घरमा चल्नु पर्ला,
you must consult in unhappy homes.
478
हुने घरमा चल्नु पर्ला,
You must consult in homes that have much,
479
नहुने घरमा पनि चल्नु पर्ला,
you must consult in homes that have nothing,
480
ऊ त महारानी भई र यति दिई,
she is a queen and can give this.
481
दुनियाले यति कुरा दिन सक्दैन,
The ordinary people cannot give so much.
482
एक रुप्प्या भेटी राख, एउटै भाले राख,
Set an offering of one rupee, one cock,
483
एकै मुरी छाँगो राख, एकै मुरी अक्षता राख,
one share of grain, one share of sacred rice,
484
एकै कोरी कपडा राख, अरु सब फिर्ता दे,
one roll of cloth, give back everything else,
485
ऊ त महारानी भई र यति दिई,
she is a queen and can give so much,
486
अरुले कहाँ पाउँछ।
how can others get this?
487
आफ्नो खायो लायो छैन।
They haven't anything to eat, to wear.
488
अरु सब फिर्ता दे।
Give back everything else.
489
दिनै निसाफ राजाको भैगो,
The rulings of the day are the king's,
490
राती निसाफ ल्यायौ, ठीकै कुरा भैगो,
you brought the rulings of the night, that's okay,
491
राती निसाफ तिमी गर्नुपर्छ,
you must make the rulings of the night,
492
दिने निसाफ राजा गर्नुपाउँछ,
the king can make the rulings of the day.
493
अस्पताली डाक्टरी राजाले गर्छ,
The king can do the hospital doctoring.
494
अरु कोही वाइहरु लाग्यो भने,
When someone is attacked by a witch bane,
495
कोही भूत लाग्यो भने,
when someone is attacked by a ghost,
496
कोही राताभूत लाग्यो भने,
when someone is attacked by night ghosts,
497
कोही देउता लाग्यो भने,
when someone is attacked by a god,
498
त्यो निसाफ तिमीले छिन्नू,
those rulings you make,
499
एउटै भाग लाग्या भनी,
then take a single share,"
500
झङ्ग्रेनीले सबै कुरा भन्दिन्।
the shaman-wife said all of this.
501
साचाबाचा भया॥
There were oaths and witnesses.

[V1.2.11] बिर खेलाउने (गुमान कामी)

[V1.2.11] To Cause the Warriors to Play (Gumān Kāmī)

1
हनुमानजी कहाँ उब्ज्याऊ, लदुध{549} नगरी उब्ज्याऊ।
Where did Hanumān Warrior originate, he originated in Ladudha city.
2
मान सेरा तिम्रो, वृक्ष सेरा तिम्रो।
The crop-producing lands are yours, the fruit-producing lands are yours.
3
तिमी सिर चल, कुम चल।
You, on my head, move! On my shoulders, move!
4
छट्क्याबिर, जोधा धौल्याबिर,
Sharp-tusked Warrior, Fighting-Frightening Warrior,
5
हनुमानबिर, लङ्काबिर{550},
Hanumān Warrior, Laṅkā Warrior,
6
तिमी आइजाऊ,
you, come here!
7
तिमी सिर चल, कुम चल॥{551}
Act at my head, act at my shoulders!

[V1.2.12] सुवा राख्ने (गौंडा उगास्ने जप) (गुमान कामी)

[V1.2.12] To Put in a Winnowing Tray (Recitation To Lift Crises) (Gumān Kāmī)

1
सुवा कङ्गर, सुवा ढङ्गर{552},
Winnowing tray stones, winnowing tray grains,
2
सवाले दुँवादोबाटा परेको।
a winnowing tray for the crossroads haunters,
3
बिरामी सुवामा उठी,
lifting the sick person in the winnowing tray,
4
झाङ्ग्री आसनबाट चरी,{553}
the shaman lifts from his seat,
5
तोई लाग्नेको मन भाँची,
breaking the heart of those who affect,
6
चौ गङ्गा तारी, भसम पारी,
across the four rivers sending, to ash rending,
7
सुवामा उठाई,
lifting the winnowing tray,
8
सुवा कालले दृष्टी{554} खेलाई॥
the winnowing tray plays the dark glance!

[V1.2.13] गौंडा फाल्ने जप (गुमान कामी)

[V1.2.13] Recitation to Cast Off Star Obstructions (Gumān Kāmī)

1
सिरकामै{555}, सिर रक्षी,
Headshaking, protect the head!
2
गौंडो काटी, गुरु रक्षा।
Crisis cutting, the guru protects!
3
ढिमीका बानौ।
Bind the boastful person!
4
कालचक्र बानौ।
Bind the Wheel of Time!
5
हामी एकातेली बाचा बानौ।
Bind our one level of oaths!
6
एकाती मसान बानौ,
Bind the solitary dead soul!
7
तुई मसानको मन भाँचौ,
Smash the desire of you, dead soul!
8
चौ गङ्गा तारौं, भसम पारौं।
Across four rivers send, to ash rend!
9
फू मन्तर।
Blow, mantar!
10
श्री महादेवको बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.2.14] तिलीग्रमाको अन्तः{556} (गुमान कामी)

[V1.2.14] To Conclude the Tilīgramā Event (Gumān Kāmī)

1
जिमीबाबा, भूमिबाबा,{557}
Land Father, Earth Father,
2
जहाँ हामी मरा,
wherever our need,
3
ह्वाई तिमी खडा॥
there you speed!

[V1.2.15] धुँवा जाने मेलो (शिवबहादुर कामी)

[V1.2.15] Event of Going to the Crossroads (Śiva Bahādur Kāmī)

1
सिर चल सिरकर्णबिर,
Move at the head, Head Ear Warrior,
2
कुम चल कुम्भकर्णबिर,
move at the shoulders, Kumbhakarṇa Warrior,
3
हात चल खैराबिर,
move at the hand, Dark Brown Warrior,
4
आयु राखुँ, बायु राखुँ, प्रजाप्रकिल,
put to the left, put to the right, Prajā Prakil,
5
अकास उराऊँ हरुलगरुल,
be chased from the sky, Regal Eagle,
6
पताल बराऊँ खुर्पाबिर,
be driven from deep earth, Sickle Warrior,
7
बाह्रै माफी दाखिल,
twelve familiars assemble,
8
बाह्रै बिर दाखिल,
twelve warriors assemble,
9
मारी पितर दाखिल,
dead forebears assemble,
10
साँची गुहार रहनू,
be a witness to the truth,
11
जोरी खोज्ने होला,
you may seek a wager,
12
पन्जा लड्ने होला,
you may seek to compete,
13
कुल झाङ्ग्री, कुल पितर,
ancestral shamans, ancestral forebears,
14
साँची गुहार रहनू।
be a witness to the truth!

[V1.2.16] तोयो खाने १{558} (कमारो कामी)

[V1.2.16] Blood Drinking 1 (Kamāro Kāmī)

1
जुमकाल जुमदूत,
Time of Death, Messenger of Death,
2
सिरान काल, गोर्‍यान निहुँ,
Death at the Head, Its Provocation at the Foot,
3
सात काल होला,
there may be the seven times of natural death,
4
चौध बिकाल होला,
there may be the fourteen times of unnatural death,
5
उल्का होला, सन्कष्ट होला,
there may be "Comet," there may be "Saturn,"
6
ग्रह होला, गौंडा होला,
there may be planets, there may be star obstructions,
7
आजदेखि, ग्रह कटाइदिनू,
from today, the planets I banish,
8
गौंडा कटाइदिनू,
the star obstructions I banish!
9
मेरा मदौरुको सिरान काल, गोर्‍यान निहुँ,
My patient's Death at the Head, Its Provocation at the Foot,
10
उल्का कटाई, सन्कष्ट कटाई॥
"Comet" banish, "Saturn" banish.

[V1.2.17] तिलीगरमका धूर ३ (कमारो कामी)

[V1.2.17] Tilīgaram Event 3 (Kamāro Kāmī)

1
चार जुग भयो, चार मान्नव भयो,
There have been four ages, there have been four worlds.
2
जुगमध्ये जेठो सत्यजुग भयो,
Of the ages, the eldest is the Age of Truth,
3
दिशामध्ये जेठो पूर्व खण्ड भयो,
the eldest direction is the Eastern Corner,
4
मैनामध्ये जेठो चैतको मैना भयो,
the eldest month is Cait month,
5
मान्नवमध्ये जेठो तिलकर्मय,
the eldest world "Tilakarmaya,"
6
ग्रहमध्ये जेठो राहु र केतु,
the eldest planets Rāhu and Ketu,
7
खड्गामध्ये जेठो छन्चर्‍या खड्गाय,
the eldest crisis the Crisis of Saturn,
8
गौंडामध्ये जेठो बन्चर्‍या गौंडाय,
the eldest star obstruction Axe Obstruction.
9
थक्क{560} माजो दिनमा, सत्यजुगमा,
Damn, on that day, in the Age of Truth,
10
जनानीकी जेठी धन्न पार्वतायौ,
the eldest female good Pārvatā,
11
मर्दानिका जेठा धन्न महादेव भया।
the eldest male is good Mahādev.
12
सत्यजुगमा महादेव उदाया,
In the Age of Truth Mahādev rose,
13
द्वापरजुगमा पार्वता अस्ताइन्,
in the Third Age Pārvatā set.
14
सागा रच्नै पर्‍यो,
The original arrangement must take shape,
15
भागा रच्नै पर्‍यो,
the agreement must take shape,
16
ग्रह थालन दियाँ, गौंडा थालन दियाँ।
the planets were initiated, the star obstructions were initiated.
17
नौ रुखको पात, नौ वृक्षको फल,
The leaves of nine trees, the flowers of nine trees,
18
रग्त्या मुछ्या भात, सुवर्णैको थाल,
cooked rice mixed with blood, a pure metal dish,
19
मह मौरीसित, लाख बोकासित,
with honey of honey-bees, with the meat of castrated goats,
20
घिर्चा कल्याणसित,
with a surfeit of food,
21
थक्क माजो दिनमा, भन्न माजो लागिन्,
"Damn," on that day, she began to say,
22
सुन माजै थानी,
"Listen, you shrine dwellers."
23
उनी दिनको सागा, उनी दिनको भागा,
The agreement of that day, the arrangements of that day.
24
सागा रच्नै पर्‍यो,
The original arrangement must take shape,
25
भागा रच्नै पर्‍यो,
the agreement must take shape.
26
भाइ जखामीयै, बाबु नारन,
Little brother Jakhāmī, father Nāran,
27
बाबु नारनका चार भाइ छोरा,
father Nāran's four brothers of the same father.
28
थक्क र माजो थिए, भाग बाँड्न लागे,
"Damn, so it is, we will divide the shares.
29
कुइयार मुरो{561} साँध, बग्दो पानी साँध,
Rotten logs, your boundaries, flowing water, your boundaries,
30
लोटो ढुङ्गी साँध, साँध हान्न लागे,
fallen stones, your boundaries," they began to mark boundaries.
31
मीन चिर्न लागे, माहिलो भाइले भन्यो,
As they divided the currents in streams, the middle brother said,
32
थक्क माजो दिनमा,
"Damn, on this day,
33
छोरा छैनन् मेरा, छोरी छैनन् मेरा,
I have no sons, I have no daughters,
34
कुइयार मुरो साँध, भाग खान्न, भन्यो,
rotten logs, my boundaries, I won't accept this share," he said.
35
बग्दो पानी साँध, भाग खान्न, भन्यो।
"Flowing water, my boundaries, I won't accept this share," he said.
36
थक्क माजो दिनमा,
"Damn, on this day,
37
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी,{562}
you are sons to me, you are daughters to me,
38
मासु लिल्याई छ प, मांस लिल्याई छ प,
go and get some meat, go and get some flesh.
39
जाऊ न माजो नानी, माछा मार्न जाउन।
Go now, you girls, go fishing."
40
गइन् माजा नानी,
They went, those girls,
41
जेठी बैनी कुन्ता, कान्छी बैनी मैता,
the elder sister Kuntā, the younger sister Maitā,
42
सर्‍या जाल लिइन्, भुर्‍या जाल लिइन्,
they put in a wide mesh net, put in a fine mesh net,
43
गारकाउलीको गल गइम्, माज दिनमा,
levered with a stream-diverting lever, on that day,
44
पैला जाँदाखेरिमा, ढुङ्गा बाँध लाइन्,
first, going, they put up a dam of stones.
45
दोस्रो म त जानेऊ,
"For a second one I go,"
46
स्याउली बाँध लाइन्, माट्या बाँध लाइन्।
they put up a dam of branches, put up a dam of earth.
47
थक्क र माजो दिनमा,
Damn, and on that day,
48
सर्‍या जाल हानिन्, भुर्‍या जाल हानिन्।
they put in a wide mesh net, put in a fine mesh net.
49
पछाडिमा हेर्दा, असला{563} मछेली,
Looking at the back, a little smooth skinned fish,
50
अगाडिमा हेर्दा, बाबु स्वरुप देखिन्।
looking at the front, she saw her father's form.
51
देखेर बैनी मैता झलक्क चिनेलिन्।
Seeing it, the younger sister Maitā grabbed for it.
52
भुर्‍या जाल फोरिन्, सर्‍या जाल फोरिन्,
She tore the wide mesh net, tore the fine mesh net,
53
बाँध त खोलेलिन्।
broke the dams.
54
मीन चिर्दै गयो, भेल काट्दै गयो।
He went to pierce the boundaries, went to cut off the flood.
55
थक्क माजो बैनी,
"Damn, you little sisters,
56
साग निउरी{564} गरी, पात निउरी गरी,
collecting fern heads, collecting fern shoots,
57
गईजाऊ माजी बैनी।
go, you little sisters."
58
आइन् माजी बैनी,
They came, those little sisters,
59
लौरी खुरुका, चुरा छमकाइन्।
a walking stick taps, bangles jingle.
60
आयौ माज नानी।
"You've come, you girls."
61
आयौ माज बाबै।
"We've come, father."
62
ल्याइनौ माज नानी,
"You didn't bring anything, you girls,
63
मासु लिल्याई थियो, मांस लिल्याई थियो,
you were to get meat, you were to get flesh,
64
छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी।
you are sons to me, you are daughters to me."
65
पाइनौ माज बाबै।
"We found none, father."
66
थक्क माजो दिनमा,
"Damn, on this day,
67
जाऊ न माज नानी, हाड र धनु लैजाऊ,
go, you little girls, take a bow of bone,
68
लेपेर ताँज लैजाऊ, जर्बोट्यानी बोट,
take with you a trigger bamboo bowstring, a cane stem,
69
निगाल्यानी सर, रग्त्या काँड लैजाऊ,
a reed shaft, a blood-fluted arrow,
70
मैको ठेकी झ्यागी, चारन चार्न गैजाऊ,
with Forehead Spot hunting dog, go flush the hunting areas,
71
कालालेख हान, रुरुडाँडा खेल।
strike Black Ridge, play on Ruru Hill."
72
गइन् माज नानी, कान्छी बैनी बसिन्,
They went, those girls, the younger sister waited,
73
छन्चर्‍या गौंडामा, बन्चर्‍या खड्गामा।
at Saturn Obstruction, at Axe Conjunction.
74
चारन चार्न लागिन्, आयो जाग्या मृग,
Beginning to flush the hunting areas, a living stag came,
75
रुप धौल्या मृग, सुन धौल्या मृग,
a silvery stag, a golden stag,
76
उकालेलिन् धनु, झलक्क देखेलिन्,
with bow cocked, in a flash she saw it,
77
बाबु छल देखिन्, बाबु छाम देखिन्,
saw her father's trick, saw her father's fraud,
78
धनु ओरालेलिन्, गयो जाग्या मृग,
she relaxed her bow, the living stag went on.
79
गइन् माज नानी,
She went, that girl,
80
साग र निउरी गरी, पात र निउरी गरी,
collecting fern heads, collecting fern shoots.
81
ओटी धमकाइन्, चुरा छमकाइन्।
A walking stick taps, bangles jingle.
82
बाबुले भन्यो, छोरा भयौ तिमी, छोरी भयौ तिमी,
Their father said, "You are sons to me, you are daughters to me,
83
मासु लिल्याई छ प, मांस लिल्याई छ प,
you were to get meat, you were to get flesh,
84
जाऊ न माजो नानी, कान्छी बैनी बसिन्,
go now, you girls, the younger sister waits,
85
छन्चर्‍या गौंडामा, बन्चर्‍या खड्गामा,
at Saturn Obstruction, at Axe Conjunction,
86
जेठी बैनी जानू, चारन चार्न लाग्नू,
elder sister, go, flush the hunting areas,
87
हाड र धनु लैजाऊ, लेपेर ताँज लैजाऊ,
take a bow of bone, take a trigger bamboo bowstring,
88
जरबोट्यानी बोट, निगाल्यानी सर,
a cane stem, a reed shaft,
89
रग्त्या काँड लैजाऊ, मैको ठेकी झ्यागी।
take a blood-fluted arrow, Forehead Spot hunting dog."
90
चारन चार्न लागिन्, आयो जाग्या मृग,
Beginning to flush the hunting areas, a living stag came,
91
रुप धौल्या मृग, सुन धौल्या मृग,
a silvery stag, a golden stag,
92
थक्क माज दिनमा, धनु उकालेलिन्,
damn, on that day, she cocked her bow,
93
चोट र त छोरेलिन्, दोरो चिन पर्‍यो{565}
she let off a shot, blood streamed out on both sides.
94
उन्या बुजो हाल्यो,
He put on a fern poultice,
95
सुराउँदै{566} जो गयो, घुघाउँदै जो गयो।
snorting he went, snarling he went.
96
दुवै बैनीको त, बथान भेटु भयो।
Both sisters then met, at the hunting blind.
97
चुल्ठी त फुकाइन्, रुँदै आँसु गरिन्,
They unbound their hair, their eyes filled with tears,
98
बग्दा केश गरिन्, धुरुधुरु रुन्छिन्,
they let their hair flow, they cried and sobbed.
99
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्।
They went following the tracks, went following the traces,
100
काफल आमा भेटिन्।
they met Mother Mulberry.
101
कफल्यानी आमायौ,
"O Mother Mulberry,
102
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, आमै।
have you seen our stricken stag, or not, O Mother?"
103
तिम्रो हान्या मृग, हामीले देखेथिइन्।
"Your stricken stag, we saw it.
104
दोरो चिन थियो, उन्या बुजो थियो,
The blood streamed out, there was a fern poultice,
105
अगाडिमा हेर्‍यौं, बाबु स्वरुप थियो,
looking at the front, your father's form,
106
पछाडिमा हेर्‍यौं, जाग्या मृग थियो,
looking at the back, a living stag,
107
यसु उदो गयो, सुराउँदै जो गयो, घुघाउँदै जो गयो।
it went up this way, snorting it went, snarling it went."
108
आसिक दिन्छौं आमै, भाग्य दिन्छौं आमै।
"We will bless you, mother, we will bestow luck on you, mother.
109
टुपा काट्या आमै, ठेला पलाई जानू,
If your top is cut, mother, may your bottom sprout,
110
ताम वर्ण फल, तिम्रा फल आमै, मनुष्यले भग्नू{567}
copper colored fruit, your fruit, mother, eaten by men."
111
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
112
सल्ली आमा भेटिन्।
they met Mother Pine.
113
सल्ली मेरी आमै,
"O Pine our mother,
114
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
115
तिम्रो हान्या मृग, हामीले देखिनौं,
"Your stricken stag, we didn't see it.
116
आफैं सुसाउँछौ प, आफैं घुघाउँछौ छ प,
By myself I sigh in the wind, by myself I sough in the wind,
117
थक्क, भन्न लागिन्।
damn," she said.
118
सत दिन्छौं आमै,
"We will bestow truth on you, mother,
119
सराप दिन्छौं आमै, थक्क, भन्न लागिन्।
we will curse you, mother, damn," they said.
120
टुपा काट्या आमै, ठेला सुकी जानू,
"If your top is cut, mother, your bottom will dry out,
121
तिम्रा अङ्गबाट महारोग निग्ल्यो।
from your body leprosy will spread."
122
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
123
चोत्रा आमा भेटिन्।
they met Mother Blackberry.
124
चोत्रा मेरी आमै,
"O Blackberry our mother,
125
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि।
have you seen our stricken stag, or not?"
126
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिथ्यौं।
"Your stricken stag, we saw it."
127
आसिक दिन्छौं आमै, भाग्य दिन्छौं आमै,
"We will bless you, mother, we will bestow luck on you, mother.
128
सुन वर्ण फूल, लुवा वर्ण फल,
Gold colored flowers, iron colored fruit,
129
तिम्रो फल आमै, मनुष्यले भग्नू।
your fruit, mother, eaten by men."
130
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
131
केरा आमा भेटिन्।
they met Mother Banana.
132
केरै मेरी आमै,
"O Banana our mother,
133
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि।
have you seen our stricken stag, or not?"
134
तिम्रो हान्या मृग देखिनौं नानीयौ।
"Your stricken stag, we didn't see it, girls."
135
सत दिन्छौं आमै, सराप दिन्छौं आमै,
"We will bestow truth on you, mother, we will curse you, mother.
136
एक बेत्या हुनू, मुखबाट ब्याउनू,
May you give birth but once, give birth through your mouth,
137
तिम्रो फल आमै, मनुष्यले भग्नू।
your fruit, mother, eaten by men."
138
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
139
भैंसी आमा भेटिन्।
they met Mother Buffalo.
140
भैंसी मेरी आमै,
"O Buffalo our mother,
141
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि।
have you seen our stricken stag, or not?"
142
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिनौं, नानीयौ।
"Your stricken stag, we didn't see it, girls."
143
थक्क माजा बोलिन्,
"Damn you," they said.
144
सत दिन्छौं आमै, सराप दिन्छौं आमै,
"We will bestow truth on you, mother, we will curse you, mother.
145
तिम्रा राँगो आमै माईका थान चढाई,
Your sons, mother, shall be sacrificed at the Mothers' shrine,
146
पञ्चबली धान्नू, थक्क माजा बोलिन्।
given as the five offerings, damn you," they said.
147
तिम्रो गहुँत गोबर थक्क माज झूटो,
"Your urine and dung will be damned impure,
148
तिम्रो मरु, आमै, बिकालैको मरु।
your death, mother, an inauspicious death."
149
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
150
बाख्री आमा भेटिन्।
they met Mother Goat.
151
बाख्री मेरी आमै,
"O Goat our mother,
152
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
153
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिनौं, नानीयौ।
"Your stricken stag, we didn't see it, girls."
154
सत दिन्छौं, आमै, सराप दिन्छौं आमै,
"We will bestow truth on you, mother, we will curse you, mother.
155
तिम्रा बोको, आमै, माईका थान चढाई,
Your sons, mother, will be sacrificed at shrines of the Mothers,
156
बर्मा थान चढाई,
will be sacrificed at shrines of Deceased Brāhmans.
157
तिमीले त, आमै, ग्रह बोक्या आमै,
You, mother, will carry the planets, mother,
158
गौंरा बोक्या आमै।
will carry the star obstructions, mother."
159
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
160
चल्ला आमा भेटिन्।
they met Mother Hen.
161
चल्ला मेरी आमै,
"O Hen our mother,
162
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
163
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिनौं, नानीयौ।
"Your stricken stag, we didn't see it, girls."
164
सत दिन्छौं आमै, सराप दिन्छौं आमै,
"We will bestow truth on you, mother, we will curse you, mother.
165
तिम्रो मरु आमै, बिकालैको मरु,
Your death, mother, an inauspicious death,
166
आउना धान्नू आमै, पाउना धान्नू आमै,
an offering to guests, mother, an offering to supplicants, mother,
167
थक्क माज, बोलिन्।
damn you," they said.
168
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
169
गाई आमा भेटिन्।
they met Mother Cow.
170
कालुकैलु आमै,
"O Black and Brown Mother,
171
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
172
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिन्थ्यौं, थक्क माज, बोलिन्।
"Your stricken stag, we saw it, damn you," she said.
173
आसिक दिन्छौं आमै, भाग्य दिन्छौं आमै,
"We will bless you, mother, we will bestow luck on you, mother.
174
तिम्रो बहर, आमै, जिमी चिढेलोई, पृथ्वी जो पालोई,
Your sons, mother, will raise the earth, they will nourish the world,
175
तिम्रो गहुँत गोबर देवको थान चढाई,
your urine and dung will be offered at gods' shrines,
176
तिम्रो मांस जुठो।
your meat shall be impure."
177
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
178
ऐंस्यालु जो भेटिन्।
they met Mother Raspberry.
179
ऐंस्यालु मेरी आमै,
"O Raspberry our mother,
180
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्,।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
181
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिथ्यौं।
"Your stricken stag, we saw it."
182
चण्डी वर्ण फूल, सुन वर्ण फल,
"Silver colored fruit, gold colored flowers,
183
तिम्रो फल आमै, मनुष्यले भग्नु,
your fruit, mother, eaten by men.
184
ठेलो काट्दा आमै, टुपो त केल्नू,
If your bottom is cut, mother, may your top sprout,
185
टुपो काट्दा आमै, ठेलो पलाई जानू।
if your top is cut, mother, may your bottom sprout."
186
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
187
सिङारकोट{568} पुगिन्।
they reached Siṅgārkoṭ.
188
सिङापतीराजै,
"O Siṅgāpatī King,
189
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
190
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिथ्यौं।
"Your stricken stag, we saw it."
191
कान्छी बैनी जान्यौ, रानी हुन्या भया,
"If younger sister goes, and becomes the queen,
192
त प म जनाउँछु, नतर जनान्न।
then I will inform you, otherwise not."
193
थक्क, भन्न लागे, हुन्छौं, माज राजै।
"Damn," she began to say, "Okay, you king."
194
साँचा खाऊ त नानी, बाचा खाऊ त नानी,
"Swear an oath, girl, make a promise, girl."
195
एक त्याली बाचा, दुई त्याली बाचा,
One level of oaths, two ids of oaths,
196
त्रिकोण मण्डल बाचा।
the oath of the three-cornered world.
197
यसै उदो जाऊ न,
"Go up from here,
198
ताराताली जाऊ न, जुम्रातुमलाई सोध,
go to Tārātālī, ask Jumrātum,
199
तोइले डोरो देला, तोइले बाटो देला।
he will show you a path, he will show you a trail."
200
पाइली चिन्दै गइन्, पलास चिन्दै गइन्,
They went following the tracks, went following the traces,
201
ताराताली पुगिन्, जुम्रातुमलाई सोधिन्।
they reached Tārātālī, they asked Jumrātum.
202
थक्क माज जान्यौ, नवै चूर्मि सिरान,
"Damn," they went, nine assistants at his head,
203
नवै पाल्मी गोर्‍यान, सुगाला जो थियो।
nine guards at his feet, sleeping in ease.
204
रुम्मा मेरा दाज्यू,
"O shaman, my elder brother,
205
हाम्रो हान्या मृग देखेथ्यौ कि, बोलिन्।
have you seen our stricken stag, or not?" they said.
206
तिम्रो हान्या मृग हामीले देखिथ्यौं,
"Your stricken stag, we saw it."
207
जेठो बैनी जान्यौ, झङ्ग्रयानी जो होइजाई,
"If elder sister goes, and becomes the shaman-wife,
208
त प म जनाउँछु, नतर जनान्न, थक्क, भन्न लाग्यो।
then I will inform you, otherwise not, damn," he said.
209
हुन्छ माज रुम्मौ, डोरो देऊन, भनिन्।
"Okay, you shaman, show a path," they said.
210
यसै उदो जाऊ न,
"Go up from here,
211
अकासमा हेर्नू, सीमसीमेनी होला,
looking to the sky, it may be an abandoned forest clearing,
212
निगाल्यानी होला, दलुग्यानी होला,
it may be a cane thicket, it may be a weed tangle,
213
दाहिनेपट्टि हेर्नू, जागे मृग होला,
looking to the right, it may be a living stag,
214
दाब्रयापट्टि हेर्नू, बाबु गोरापा होला, थक्क, भन्न लाग्यो।
looking to the left, it may be father Gorāpā, damn," he said.
215
गइन् माज नानी,
They went, those girls,
216
अकासमा हेरिन्, सीमसीमेनी देखिन्,
looked to the sky, saw an abandoned forest clearing,
217
पतालमा हेरिन्, दलुग्यानी देखिन्, निगाल्यानी देखिन्,
looked to the earth, saw a cane thicket, saw a weed tangle,
218
दाब्रया पट्टि हेरिन्, बाबु स्वरुप देखिन्,
looked to the left, saw their father's form,
219
दाहिने पट्टि हेरिन्, जाग्या मृग देखिन्,
looked to the right, saw a living stag,
220
जाग्या मृगलाई कान र खुर गरिन्,
took the ear tips and hoof tips of the living stag,
221
बाबु गोरापालाई सलो सागर हालिन्,
placed father Gorāpā on a funeral pyre,
222
चुवाचन्दन दारको, एकै तल्या चाँचिन्,
of sandalwood, they laid down a first id,
223
दुवै तल्या चाँचिन्, तीनै तल्या चाँचिन्,
laid down a second id, laid down a third id,
224
चारै तल्या चाँचिन्, पाँचै तल्या चाँचिन्,
laid down a fourth id, laid down a fifth id,
225
छई तल्या चाँचिन्, सात तल्या चाँचिन्,
laid down a sixth id, laid down a seventh id,
226
आठै तल्यामाथि बाबुलाई बसालिन्,
atop the eighth level they put their father,
227
नव तला पुग्यो,
it reached nine ids,
228
पूर्व मोहडा गरी{569}, दाब्रयापट्टि घुमिन्,
facing east, they circled counterclockwise,
229
अगेनु सल्काइन्, अकास धुँवा पुग्यो,
lit a fire, the smoke reached the sky,
230
सागर कोइला पुग्यो, सर्गती निर्गती थक्क माज गरिन्।
the coals reached the ocean, they did the funeral rites, damn.
231
छई मैनासम्म, बर्षै दिनसम्म, दुख त भोगेलिन्,
For six months, for a full year, they fasted in mourning.
232
आइन् माजा नानी, ताराताली पुगिन्।
She came, that girl, reached Tārātālī.
233
रुम्मा मेरा दाज्यू,
"O shaman, my elder brother,
234
दुख भोगेल्यौं, दुख फाल्यौं, भनिन्।
I fast in mourning, I observe the death rites," she said.
235
तब आउँला, बोलिन्।
"Then I will come," she spoke.
236
सिङारकोट आइन्।
She came to Siṅgārkoṭ.
237
सिङापती राजै, दुख फाल्यौं, भनिन्।
"Siṅgāpatī King, I observe the death rites," she said.
238
तब आउँला बोलिन्, आफ्नो घरमा पुगिन्।
"Then I will come," she spoke, she returned to her own house.
239
छ मैनासम्म, बर्ष दिनसम्म, थक्क माज दिनमा,
For six months, for a full year, on that very day,
240
तीर्थ व्रत गरिन्, काशी गण्डक गरिन्,
they did the death feast, did it at Kāśī Gaṇḍak.
241
छ मैना पुग्यो, गइन् माज नानी,
Six months passed, she went, that girl.
242
जेठी बैनी गइन्, ताराताली गइन्, झङ्ग्रयानी जो भइन्।
The elder sister went, went to Tārātālī, became the shaman-wife.
243
कान्छी बैनी जान्यौ, सिङारकोट पुगिन्, राज रानी भइन्।
The younger sister traveled, reached Siṅgārkoṭ, became the chief queen.
244
छई मैनासम्म, बर्ष दिनसम्म,
For six months, for a full year,
245
दुवै बैनीको भेट र घाट होइन, देख र भेटु होइन,
both sisters did not meet, did not greet,
246
पानी पंधेरामा छई मैना को त देख र भेटु भयो।
at the water source, after six months they saw each other, they met.
247
राज रानी बोलिन्, कान्छी बैनी हुँ म,
The chief queen said, "I may be the younger sister,
248
राज रानी भयाँ, ढोग मलाई दिदै,
I've become the chief queen, bow to me, elder sister,"
249
कान्छी बैनी भनिन्।
said the younger sister.
250
जेठी बैनी भन्दा, थक्क माज दिनमा, जेठी बैनी भनिन्,
The elder sister saying, on that damn day, the elder sister said,
251
तालु कुन्छी आयाँ, जेठी बैनी म हुँ, ढोग मलाई बैनै।
"My head appeared first, I am the elder sister, bow to me, little sister."
252
ढोग र भेट नभई, फाटाफाट भइन्।
Unable to show respect and meet, they argued.
253
क्या क्या खान्छ्यौ दिदै,
"What other things do you eat, elder sister,
254
क्या क्या लाउँछ्यौ दिदै।
what other things do you wear, elder sister?"
255
रुम्मा घरमा, बैनै, आला टाउका खान्छौं,
"In the shaman's house, we eat fresh heads,
256
बासी टाउका राख्छौं, हाम्रा रुम्माले त आलो निसाफ गर्छन्,
we store stale heads, our shaman gives fresh rulings,
257
बिना बादीको त, रुम्मा प्रती लाउँछन्,
without disputes even, the shaman refutes accusations,
258
मेरा रुम्मा ठूलो, थक्क माज, बोलिन्।
my shaman is big, damn," she spoke.
259
क्या क्या खान्छ्यौ दिदै,
"What other things do you eat, elder sister,
260
क्या क्या लाउँछ्यौ दिदै,
what other things do you wear, elder sister?"
261
बैनै तिम्रा घर, बैनै, राजा घरमा, बैनै।
"Little sister, your house, little sister, in a king's house, little sister."
262
हाम्रा घरमा, दिदै, मखमलकी चोली, सारी र फरिया लाउँछौ,
"In our house, elder sister, velvet blouses, saris and skirts we wear,
263
गौरा र जुता लाउँछौं, हात छात्ता छ प,
leather shoes we wear, even an umbrella in the hand,
264
बासी चावल खान्छौं, बासी दही खान्छौं,
we eat stale rice, we eat stale yogurt,
265
हाम्रा राजाले त, बासी निसाफ गर्छन, थक्क माज, भनिन्,
our king, too, he gives stale rulings, damn," she said.
266
होइन माज बैनै, मेरा रुम्मा ठूला, थक्क माज, भनिन्।
"No, you little sister, my shaman is big, damn," she said.
267
ढोग र भेटु नभई, फाटाफाट भइन्,
Unable to show respect and meet, they argued.
268
गइन् माज जाँदा, राज रानी भनिन्,
She went, going, the chief queen said,
269
माजो राजै म त दिदी, माया खूब लाग्यो, बोलिन्,
"You king, for my elder sister, my love is great," she spoke.
270
दिदी घरमा जान्छु, भन्न माज लागिन्।
"I will visit my elder sister's house," she began to say.
271
नासोतुसो गरिन्, कुम्लीलाम्ली बोगिन्{570}
She prepared snack foods, carried them wrapped in a parcel.
272
दोबाटामा आइन्, रुम्मा माज घर, मुर्छाया जो खाइन्।
She came to the crossroads, to the shaman's house, she fainted.
273
अजिङ्गरका डाँरा, तिरिसैका बला,
Python beams, viper rafters,
274
याल्मे साँपका सेटा, बतासेइका बन्धन,
young snake thatch bundles, wind snake tie ropes,
275
गाँज्या गरुल छानो, डाँफे मुनाल छानो,
eagle wing shingles, monal and trogopan shingles,
276
आशागूर्जा बाँना, थक्क माज देखिन्, घर झिल्झिल् देखिन्।
royal emblem stores, damn she saw, she saw the house dazzling.
277
कठ माजा दिनमा, मुर्छाया जो खाइन्, बाटामा लोटिगिन्।
Damn, on that day, she fainted, she fell on the trail.
278
थक्क माज दिनमा, थक्क माज रुम्मा,
Damn, on that day, damn, that shaman,
279
नवै चूर्मि सिरान, नवै पाल्मी गोर्‍यान,
nine assistants at his head, nine guards at his feet,
280
सुगाला जो थियो, सुइना त घर्‍यायो, सपना त घर्‍यायो।
was sleeping in ease, saw a dream, saw a vision.
281
जाऊ न माज जोलेउ, मेरी साली ल्याऊ न,
"Go now, attendants, bring my sister-in-law,
282
साली त लोटिगिन्, थक्क माज, भन्यो,
my sister-in-law has fallen, damn," he said.
283
नव चूर्मि गया, सालीलाई जगाया,
Nine assistants went, awakened the sister-in-law.
284
सुन थरी फाल्यो, बस माजो साली,
He threw down a golden cushion, "Sit, you sister-in-law."
285
काँस सल्या हुक्का, बलम्पुर्‍या{571} चिलम,
A brass bulb hookah, a "Balampur" tobacco dish,
286
खब्दार्‍या{572} नली, कछेवो जो पातो,
a Khapaḍ Mountain pipe, a turtle-shell lid,
287
मसलादारी तमाखु, कल गेर्‍या आगो,
sweet-tasting tobacco, glowing coals of fire,
288
तमाखु पिपल, सुस्त्याई त मारेल, थक्क माज, बोलियो।
"Smoke tobacco, end your weariness, damn," he spoke.
289
भोलिपल्ट भयो, गइजाऊ माज साली।
The next day, "Go back, you sister-in-law."
290
साली भुली गइन्।
The sister-in-law forgot everything.
291
थक्क माज रुम्मा, एक दिन को त,
"Damn, you shaman, it seems one day,
292
सय बर्ष फेर्छ, सय रङ्ग हुन्छ,
a hundred years pass, there are a hundred shades,
293
बिहानमा, रुम्मा, सानो बच्चा हुन्छ,
in the morning, shaman, there's a small baby,
294
दोपहरीमा, रुम्मा, उमेर पूरा हुन्छ,
in the afternoon, shaman, it's reached mature age,
295
साँझमा, रुम्मा, खुब बूढी जान्छ।
in the evening, shaman, it's gone to old age."
296
रङ्ग हेर्दाहेर्दै, साली भुली गइन्,
Watching the shades, the sister-in-law forgot everything.
297
आज गैजाऊ भन्दा, भोलि गैजाऊ भन्दा,
Though told "Go today," though told, "Go tomorrow,"
298
छ मैना बसिन्, बर्ष दिन बसिन्,
she stayed six months, she stayed a full year,
299
राजा रिसाई जानन्।
the king was furious.
300
गैजाऊ मेरी साली, नासोतुसो गर्‍यो,
"Go, my sister-in-law," he prepared snack foods,
301
साली माज गइन्।
the sister-in-law went.
302
छई मैनासम्म, वर्ष दिनसम्म,
"For six months, for a full year,
303
किन बस्यौ रानी, राजाले त बोल्या।
why did you stay, queen?" the king spoke.
304
थक्क माज राजै, दिदी माज पनि,
"Damn, you king, my elder sister, too,
305
बिमारी जो रइछन्, छ मैना बस्याँ,
turned out to be ill, so I stayed six months,
306
बर्ष दिन बस्याँ, दिदी सञ्च भइन्,
I stayed a full year, my elder sister was well,
307
तब आयाँ, बोलिन्, तीन दिन पुग्यो।
then I returned," she said. Three days passed.
308
थक्क माज राजै, हाम्रा घर राजै,
"Damn, you king, our house, king,
309
काठ कसिङ्गरको, भिनाज्यूको घर,
is of wood and thatch, brother-in-law's house,
310
घर झिल्झिल् रहेछ, घर मिल्मिल् रहेछ,
the house is dazzling, the house is frazzling,
311
थक्क माज राजै, एकै रङ्गका भयौ,
damn, you king, we're of one color,
312
एकै वर्ण भयौ, हाम्रा भिनाज्यू त,
we're one shade, our brother-in-law, now,
313
सय वर्ण रहेछन्, सय रङ्गका रहेछन्,
is of a hundred shades, is of a hundred colors."
314
चुगिली जो हालिन्।
She taunted him.
315
जाऊ माज जोलेउ,
"Go, you attendants,
316
तेसु रुम्मालाई त, ल्याउन र माज, बोले,
this shaman, now, bring him and what I say,
317
चौपाया जो तर्छु, काँचो मुटु खान्छु,
bind him hand and foot, his raw heart I will eat,
318
काँचै कलेजो खान्छु, थक्क, भन्न लागी।
his raw liver I will eat, damn," he said.
319
गएर माज जोले, हेर माज रुम्मौ।
Having gone, those attendants: "Look here, you shaman."
320
रुम्माले त जान्यौ, अघि थाहा पायो,
The shaman had learned, found out in advance,
321
हरिण जो मर्‍यो, कलेजो जमायो,
he killed a stag, gathered the liver,
322
नव सुर्काको त, मुटु त जमायो।
in nine leaves, now, he gathered the heart.
323
लौ न माज जोलेउ, मेरै मुटु दियाँ,
"Here, you attendants, I've given you my heart,
324
मेरै कलेजो दियाँ, थक्क माज, बोलियो,
I've given you my liver, damn," he spoke.
325
गयो माज जोलेउ।
They went, those attendants.
326
फाट धरती भन्यो, धरती त फाटिगो,
"Split open, earth," he said, the earth split open.
327
रुम्मा तिलेगरम गयो माज रुम्मा,
The shaman went, to Tilīgaram, this shaman.
328
थक्क माज राजै,
Damn, this king,
329
काँचो मुटु खायो, काँचै कलेजो खायो,
ate the raw heart, ate the raw liver.
330
राजा बिमारी जो, खुबै गाह्रो भयो,
The king became ill, it was an extreme crisis.
331
जब गाह्रो हुदाँ,
When she saw the crisis:
332
जाऊ न माज जोलेउ, रुम्मालाई त ल्याउन,
"Go now, you attendants, this shaman, now, bring him here,
333
राजा मर्न लागे, घडि छिर्न लागे, घडि मर्न लागे।
the king is dying, one moment pierced, one moment dying."
334
गयो माज जोलेउ।
They went, those attendants.
335
थक्क झङ्ग्रयानीयौ, रुम्मा कता गया।
"Damn, shaman-wife, where has the shaman gone?"
336
थक्क माज जोलेउ, रुम्मा मरिगया,
"Damn, you attendants, the shaman has died,
337
राजाले त जानेउ, चौपाया जो तर्‍या,
the king knows this, he was bound hand and foot for slaughter,
338
बिफे गुन्यू हेर, बिफे चोलो हेर,
look at my inside-out skirt, look at my inside-out blouse,
339
रुँदो आँसु छन् प, बग्दा केश छन् प,
I cry eyes full of tears, my hair is disheveled,"
340
झङ्ग्रयानीले बोलिन्, गया माज जोलेउ,
the shaman-wife spoke, those attendants went.
341
रुम्मा मरिगैछन्।
"The shaman has died."
342
छैनन् माज, बोले, जाऊ न माज जोलेउ,
"Not so, damn, I say, go now, you attendants,
343
राजा छिर्न लाग्यो, राजा मर्न लाग्यो।
the king is pierced, the king is dying."
344
गएर माज जोलेउ, बोग्रो रुम्मा भेट्यो।
Having gone, those attendants, they met "Fat-throated Rummā."
345
कहाँका जोलेउ होउ प, कहाँका पाउना होउ प।
"Whose attendants are you, now, which supplicants are you, now?"
346
राजा जोल्या हौं म, राजा मर्न लाग्यो,
"I am the king's attendant, the king is dying,
347
रुम्मा खोज्न जान्छु, राजा जोलेउ बोले।
I seek a shaman," the king's attendant spoke.
348
त्यसोभया जोलेउ, म पनि रुम्मा हुँ।
"In that case, attendants, I am also a shaman."
349
तिमी रुम्मा भया, हरर{573} माज रुम्मौ।
"If you are a shaman, get going, damn shaman."
350
तिसय माज ल्याया, आँगनछेउती बस्यो,
They made preparations, he sat in the courtyard,
351
लागु चिन्न लाग्यो, भागु चिन्न लाग्यो।
began to identify causes, began to identify effects.
352
थक्क माज दिनमा, गुरुको त छल, गुरुको त छाम,
"Damn, this day, my guru's trick, my guru's deceit,
353
गुरु मर्‍या छैनन्, जीबितै प देख्छु, थक्क माज, बोलियो।
my guru hasn't died, I see him living, damn, this," he spoke.
354
गौंडा आया बोल्यो, गौंडा फाल्न्या भन्यो।
"A crisis has come," he spoke, "The crisis I will cast off," he said.
355
थारो भैंसी तोयो{574}, थारो गाई तोयो,
"Miscarriages of barren buffalos, miscarriages of barren cows,
356
थारो भैंसीले त, गौंडा फाल्न्या भन्यो।
that of a barren buffalo, the crisis I will cast off," he said.
357
थारो भैंसीले त, गौंडा फालेल्यो,
That of a barren buffalo, the crisis he cast off,
358
आफ्नो नेग{575} रोज्यो, फोक्सो रोजी ल्यायो,
he desired his share, he took the lungs as his choice,
359
आफ्नो घरमा आयो।
he went to his house.
360
जाऊ न झङ्ग्रयानीयौ,
"Go now, O shaman-wife,
361
उठ र पानी जाऊ न, उठै धान लैजाऊ,
get up and get water, take this rice,
362
मासु र भात गरी, त प खाउँला, बोल्यो।
prepare meat and rice, that I will eat," he spoke.
363
झङ्ग्रयानी जो गइन्,
The shaman-wife went,
364
उठै पानी गइन्, उठै धान लैगिन्।
got up to get water, got up to get rice.
365
थक्क माज दिनमा,
"Damn, this day,"
366
फोक्सो त काटेल्यो, तिउन त पकायो,
he cut up the lungs, prepared a broth,
367
पानी त उम्लिगो, फोक्सो त उत्रिगो।
the water boiled, the lungs floated on top.
368
किन त उञ्र्यो भन्यो, एउटा फिर्को खायो,
"Why does it float?" he said, he ate a piece.
369
नुन चाख्दा चाख्दै,
Tasting and retasting the salt,
370
फल त नेठिग्या, झोल एक्ले भयो।
he finished off the pieces, only the broth was left.
371
आइगिन् झङ्ग्रयानी त,
The shaman-wife returned,
372
डारु त हालेलिन्, तिउन त तर्‍याइन्{576}
added firewood, stirred the broth.
373
फल कता गयो, झङ्ग्रयानीले भनिन्।
"Where'd the pieces go?" the shaman-wife said.
374
नुन चाख्दा चाख्दै, फल त नेठिग्या,
"Tasting and retasting the salt, the pieces were finished off,
375
झोल एक्लै भयो, थक्क माज, बोलियो।
only the broth was left, damn, this," he said.
376
फल खानेले त, झोल पनि खान्छ,
"Who ate the pieces, they also eat the broth."
377
तातो झोल खानेउ, टाउकोमा खान्याइदिन्।
She threw the hot broth, poured it over his head.
378
फाटफाट गर्दै गयो, फिटफिट गर्दै गयो,
Sputtering he went, struggling he went,
379
पानी सेज गयो, ढुङ्गे कगेरामा,
went to cool off in water, in the stones and current,
380
थक्क माज बस्यो।
damn, he stayed there.
381
थक्क माज राजा, घडि छिर्न लाग्यो, घडि मर्न लाग्यो।
Damn, this king, one moment pierced, one moment dying.
382
जाऊ न माज जोलेउ, दिदीलाई त सोध,
"Go now, you attendants, ask my elder sister,
383
भिनाज्यू कहाँ गया, थक्क माज भन्दा,
where is my brother-in-law, damn, this," saying,
384
हामी जान्नौं बोले, रुम्मा मरिगया,
"We won't go, she says the shaman died,
385
थक्क झङ्ग्रयानीको, बिफे गुनि छ प,
hey, the shaman-wife has on a skirt inside out,
386
बिफे चोलो छ प, रुँदो आँसु छन् प,
has on a blouse inside out, cries eyes full of tears,
387
बग्दा केश छन् प, थक्क, भन्न लागिन्।
her hair is disheveled, damn," they said.
388
त्यसोभया जोलेऊ, अब म त जान्छु,
"In that case, attendants, now I will myself go."
389
आइगिन् माज रानी, रानी आउँदाखेरि,
She came, this queen. As the queen came,
390
जिउदे मेरी दिदै, भिनाज्यू कहाँ गया।
"Honor to you, my elder sister, where has brother-in-law gone?
391
राजा मर्न लागे, बाबुको पापले यस्तो दुःख भयो,
The king is dying, our father's sin made this problem,
392
यस्तो सास्ती पायौ,
made me get this pain,
393
राजा मर्‍या भन्या, आली राँरी हुँला,
if the king dies, I will become a fresh widow.
394
ठूलो दुःख पर्ला, भिनाज्यू कहाँ गया,
I will have big problems, where has brother-in-law gone?
395
बोल मेरै दिदी।
Speak, my elder sister."
396
जाउन माज बैनै, जोल्यालाई पठाउनू,
"Go now, you little sister, send attendants,
397
आफैं डोरो दिउँला, आफैं बाटो दिउँला,
I will show them the path myself, I will show them the trail myself,
398
थक्क माज, बोलिन्।
damn, this," she spoke.
399
गइन् माज रानी।
She went, the queen.
400
जाऊ न माज जोलेउ, आया माज जोलेउ,
"Go now, you attendants." They came, those attendants.
401
फाट धरती भनी, धरती त फाटिगो।
Saying, "Split open, earth," the earth split open.
402
रुम्मा हरे बाटो, सुर्कारिरी होला,
"The trail the shaman took, there may be fragrant leaves,
403
फुगो धागो होला, किमर्‍याको रेखो,
there may be loosely spun threads, a line of white clay,
404
ताउल्या कामी हुनन्,
he may be a coppersmith,
405
एग चोट हान्दा, ताउली निबाजेल्दान्,
striking one blow, he prepares a cooking pot,
406
दोस्रो चोट हान्दा, गाग्री निबाजेल्दान्।
striking a second blow, he prepares a water pot.
407
स्याउर्‍या हर्ने बाटो,
The trail the dead souls take,
408
कालो धागो होला, अङ्गारैको रेखो,
there may be black threads, a line of black ashes,
409
थक्क माज भनिन्, जाऊ न माज जोलेउ,
damn, this," she said, "Go now, you attendants,
410
रुम्मालाई चिन्दौन, एउटा सुर्को लिनू,
if you don't recognize the shaman, take a leafy branch,
411
सुर्को पोल्यौ भन्या, त प रुम्मा चिन्छौ।
saying you will burn the leafy branch, then you will recognize the shaman."
412
डोरो दिइन् माज, गएर माज जोलेउ,
She showed them the path, they went, those attendants,
413
रुम्मा हरे बाटो, तिलेगरम पुगे, ताउल्या कामी भेटे,
the path the shaman took, reached Tilīgaram, met a coppersmith.
414
एग चोट हान्दा, ताउली निबाजेल्दियो,
Striking one blow, he prepared a cooking pot,
415
दोस्रो चोट हान्दा, गाग्री निबाजेल्दियो,
striking a second blow, he prepared a water pot,
416
पाकी ताउली रहेछ।
the cooking pot was finished.
417
थक्क माज दिनमा, कहाँको जोली आयो,
"Damn, this day, whose attendants have come,
418
कहाँको पाउनी आयो, थक्क माज, बोलियो।
which supplicants have come, damn, this," he spoke.
419
थक्क रुम्मा भेट्यौं।
They met the shaman.
420
तिमी रुम्मा हौ प, तिमी रन्जन{577} हौ प।
"You are the shaman, you are the sorcerer."
421
म त रुम्मा हुइन, म त रन्जन होइन,
"I am not the shaman, I am not the sorcerer,
422
थक्क माज, बोले, ताउल्या कामी भैग्या।
damn what you say, I am only a coppersmith."
423
होइन माज रुम्मा,
"Not so, you shaman,
424
सिर हेर्दा रुम्मा, पगरी कै खत,
looking at your head, shaman, the head-dress callous,
425
गाली हेर्दा रुम्मा, कसन डोरी खत।
looking at your throat, shaman, the tie strap callous."
426
क्याको रुम्मा हुँदाऊ, क्याको रन्जन हुँदाऊ,
"What kind of shaman am I, what kind of sorcerer am I?
427
ताउल्या कामी हुँ प,
I am just a coppersmith,
428
गोल बोग्दाखेरि, मुर्‍यालीकै खत,
from carrying charcoal, a head strap callous,
429
गाली हेरेऊ जोलेउ, पसिनैको खत,
look at my throat, attendants, a sweat callous,
430
म त रुम्मा होइन, म त रञ्जन होइन।
I am not the shaman, I am not the sorcerer."
431
तिमी रुम्मा हौ प, तिमी रन्जन हौ प,
"You are the shaman, you are the sorcerer,
432
दाहिने हात हेर्दा, खयरे गजा खत,
looking at your right hand, the bramble-wood drumstick callous,
433
दाब्रे हात हेर्दा, साँदनबारी{578} खत।
looking at your left hand, the blood-wood hoop callous."
434
म त रुम्मा होइन, म त रञ्जन होइन,
"I am not the shaman, I am not the sorcerer,
435
दाहिने हात हेरेऊ, सनासीकै खत,
look at my right hand, a pincers callous,
436
दाब्रे हात हेर्दा, साँदनबारी खत,
look at my left hand, a blood-wood hoop callous,
437
क्याको रुम्मा हुँदाउ, क्याको रन्जन हुँदाउ,
what kind of shaman am I, what kind of sorcerer am I,
438
थक्क माज, बोल्यो।
damn, this," he spoke.
439
तिमी रुम्मा हौ प, तिमी रन्जन हौ प,
"You are the shaman, you are the sorcerer,
440
कम्मर हेर्दा रुम्मा, सामरपेटी खत,
looking at your shoulders, shaman, the leather belt callous,
441
कुम हेर्दा रुम्मा, जोलीजङ्गा खत।
looking at your waist, shaman, the pairs of bells callous."
442
होइन माज जोलेउ, ताउल्या कामी भैग्या,
"Not so, attendants, I am just a coppersmith,
443
गोल बोग्दाखेरि, खान्नीकै खत,
carrying charcoal, the shoulder straps callous,
444
बूढो मान्छ भैग्या, पटुकीकै खत।
I am an old man, the shawl callous."
445
तिमी रुम्मा हौ प, तिमी रन्जन हौ प,
"You are the shaman, you are the sorcerer,
446
कुर्कुच्चीमा हेर्दा, जैमा बिरा{579} खत, सूची सुरुवाल खत।
looking at your heel, the wayward seat callous, the tailored pajamas callous."
447
क्याको रुम्मा हुँदाउ, क्याको रन्जन हुँदाउ,
"What kind of shaman am I, what kind of sorcerer am I?
448
चकटी ओछ्याउँछु, चकटीकै खत।
I wrap up in a blanket, the blanket callous."
449
तिमी रुम्मा रन्छौ, तिमी रन्जन रन्छौ,
"You aren't the shaman, you aren't the sorcerer,
450
तिम्रा हातको त, एउटा नासो लिन्छौ,
but from your hand, we will take a remembrance,
451
सिरु पात्या जानेउ, खुकुरी बनाइदेऊ,
you know the thin leaf-shaped knives, make one of those."
452
थक्क माज, बोल्यो, सिरु पात्या जानियो।
"Damn, this," he spoke, "I know the thin leaf-shaped knives."
453
खुकुरी बनायो, जाऊ न माज जोलेउ।
He made a knife, "Go now, you attendants."
454
पानी सारी ल्याउन, पाइन त चोपिदिउँला,
"Bring some water to pour, after dipping it for temper,
455
तब लेउला बोल्यो।{580}
then we will take it," they spoke.
456
होइन माज जानेउ।
"No, you attendants."
457
तिम्रा घरभित्र, हामी त जाँदौन,
"Inside your house, we don't go,
458
तिमी आफैं जाऊ प, थक्क माज, बोल्यो।
you must go yourself, damn, this," they spoke.
459
गएर माज कामी, थक्क माज दिनमा,
Having gone, that blacksmith, damn, that day,
460
ल्याएर माज जानेउ, पानी ल्याउन गयो,
having brought it, that attendant, he went to get water,
461
सुर्कारिरी पोल्यो।
he burned the fragrant leaves.
462
क्याको रुम्मा हुँदाउ, क्याको रन्जन हुँदाउ,
"What kind of shaman am I, what kind of sorcerer am I,
463
क्याले माजै भन्यो, थक्क माज दिनमा,{581}
what kind, you," said, damn, on that day,...
464
म त रुम्मा होइन, म त रञ्जन होइन।
"I am not the shaman, I am not the sorcerer."
465
तिमी रुम्मा रहेछौ, तिमी रञ्जन रहेछौ,
"You are the shaman, you are the sorcerer,
466
भलो माज भेट्याँ, हरर माज रुम्मौ, थक्क माज, बोलियो,
at last we've met you, let's go, you shaman, damn, this," he spoke,
467
के सिरा दादायौ, आयो माज रुम्मा,
"How'd this happen, brothers," the shaman came,
468
के सिरा दादायौ।
"How'd this happen, brothers."
469
बलाङ ङाङ्ली नासो, कामी मेरा दादै,
"Strong chain pledge, blacksmith my feared brother,
470
कोरल्याङ घाँरी नासो, नासो मागी ल्यायो।
ringing bell pledge," he began to request the pledges.
471
आयो माज रुम्मा, बनियाँ बजारमा, आश कौरा{582} नासो,
He came, that shaman, to Baniyā̃ Bazaar, large cowrie shells pledge,
472
भाँगाबारी पस्यो, कसन डोरी नासो, नासो मागी ल्यायो,
he entered Hemp Field, tie strap pledge, he began to request the pledges,
473
डाँफे मुनालयौ, जोली बाखर नासो,
of monals and trogopans, a pair of wings pledge,
474
साँदनबारी आयो, साँदनबारी नासो,
he came to the blood-wood tree grove, blood-wood hoop pledge,
475
घोरलपाखा गयो, घोरलछाला नासो,
he went to Wild Goat Meadows, wild goat skin pledge,
476
नवै नासो माग्यो, नव पात फाल्यो,
he requested nine pledges, cast off nine leaves,
477
राजापटाङ्ग्रीमा, थक्क माज रुम्मा,
at the king's door stoop, damn, that shaman,
478
आयो माज रुम्मा, राजा भलो भयो,
he came, that shaman, the king improved,
479
थक्क माज दिनमा,{583}
damn, on that day,...
480
जब त्यो चिनिसक्यो, आउँदाखेरि नासो माग्यो।{584}
When they've recognized him, coming he requests pledges.
481
एकै नासो माग्दा, एकै पात फाल्यो,
Requesting one pledge, he cast off one leaf,
482
दुवै नासो माग्दा, दुवै पात फाल्यो,
requesting a second pledge, he cast off a second leaf,
483
तीनै नासो माग्दा, तीनै पात फाल्यो,
requesting a third pledge, he cast off a third leaf,
484
राजा अलि हालो भयो।
the king was a little better.
485
चारै नासो माग्दा, चारै पात फाल्यो,
Requesting a fourth pledge, he cast off a fourth leaf,
486
पाँचै नासो माग्दा, पाँचै पात फाल्यो,
requesting a fifth pledge, he cast off a fifth leaf,
487
छई नासो माग्दा, छई पात फाल्यो,
requesting a sixth pledge, he cast off a sixth leaf,
488
सातै नासो माग्दा, सातै पात फाल्यो,
requesting a seventh pledge, he cast off a seventh leaf,
489
आठै नासो माग्दा, आठै पात फाल्यो,
requesting an eighth pledge, he cast off an eighth leaf,
490
नवै नासो माग्दा, राजापटाङ्ग्रीमा,
requesting a ninth pledge, on the king's doorstep,
491
धरती फाट्यो, उक्स्यो माज रुम्मा,
the earth split open, he rose, that shaman,
492
राजापटाङ्ग्रीमा उक्स्यो, राजा सञ्चो भयो।
he rose at the king's doorstep, the king was cured.
493
आजबाट म सञ्चो भया, भन्या,
"From now, I am cured," he said,
494
ल आधा राज्य तेरै भयो, आधा गादी दिन्छु।
"So, half the kingdom is yours, half the throne I give you."
495
आधा गादी र आधा राज्य म लिन सकिन,
"Half the throne and half the kingdom I can't accept,
496
नौ भार्‍या र नौ तोर्‍या,
nine porters and nine loads,
497
नौ मुरी अनाज र नौ कोरी कपडा,
nine bushels of grain and nine rolls of cloth,
498
यति म लिन सक्छु, भन्दाखेरि, त्यो लिएर घरतिर गयो।
that much I can accept," so saying, taking that he came home.
499
घर जो झङ्ग्रयानीले भनिन्,
At home the shaman-wife said,
500
सुकी घरमा चल्नुपर्‍यो,
"You must act at fortunate homes,
501
दुःखी घरमा चल्नुपर्‍यो,
you must act at unfortunate homes,
502
जब त्यो खासगरी
when it's like this,
503
साहू सेठले मात्र बाँच्ने भयो,
only shopkeepers and moneylenders will be cured,
504
गरिब त मर्ने भयो।
the poor will die.
505
नौ भार्‍यामध्ये एकै भार्‍या,
Of the nine porters one porter,
506
नौ कोरी कपडामध्ये नवै हात,
of the nine rolls of cloth, nine arm measures,
507
नौ मुरी अनाजमध्ये नवै माना।
of the nine bushels of grain nine cups."
508
जो बिमारी भयो,
"Whoever is ill,
509
उही घरभित्र, उही घरको मान्छु,
inside their house, of their house I respect,"
510
साका भाका भया॥{585}
with oaths and promises.

[V1.2.18] बिर ढल्काउनु{586} (कमारो कामी)

[V1.2.18] To "Spill" Warriors (Kamāro Kāmī)

1
तल्ली तरी, हपल्ली तरी,
Low water mark, high water mark,
2
मुना पर्‍यो बजरन्न{587},
in mid-current heart thumping,
3
कवल भेद परी,
lotus flowered,
4
आऊ बिर आऊ,
come, warriors, come!
5
धौल्याबिर आऊ, छड्क्याबिर आऊ,
Come, Difficult Warrior! Come, Sharp-tusked Warrior!
6
काल्याबिर आऊ, कैल्याबिर आऊ,
Come, Blacky Warrior! Come, Browny Warrior!
7
नरसिंहबिर आऊ,
Come, Narsiṅgh Warrior!
8
कुइरीबाण आऊ, धुइरीबाण आऊ,
Come, Fog Barb! Come, Dust Barb!
9
जलबाण आऊ, मूलबाण आऊ,
Come, Liquid Barb! Come, Water Source Barb!
10
जोधाबिर आऊ, हनुमानबिर आऊ,
Come, Fighting Warrior! Come, Hanumān Warrior!
11
लङ्काबिर आऊ,
Come, Laṅkā Warrior!
12
फू मन्तर।
Blow, mantar!
13
श्री महादेवकी बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.2.19] बिर छिराउनु{588} (कमारो कामी)

[V1.2.19] To Dismiss Warriors (Kamāro Kāmī)

1
हिमाली चुयानि किमली जोरुँला,
The great mountain peaks, the ants measure out.
2
चल बिर चल,
Move, warriors, move!
3
काल्याबिर चल, कैल्याबिर चल,
Move, Blacky Warrior! Move, Browny Warrior!
4
धौल्याबिर चल, छड्क्याबिर चल,
Move, Difficult Warrior! Move, Sharp-tusked Warrior!
5
जोधाबिर चल, नरसिंहबिर चल,
Move, Fighting Warrior! Move, Narsiṅgh Warrior!
6
हनुमानबिर चल,
Move, Hanumān Warrior!
7
कुइरीबाण चल, धुइरीबाण चल,
Move, Fog Barb! Move, Dust Barb!
8
चल बाण चल, मूल बाण चल,
Move, Moving Barb! Move, Water Source Barb!
9
चल्ने बिर चल, नचल्ने बिर बस,
Moving warriors, move! Unmoving warriors, stay put!
10
जाऊ बिर जाऊ।
Go, warrior, go!
11
काल्याबिर, कैल्याबिर जाऊ,
Go, Blacky Warrior! Go, Browny Warrior!
12
धौल्याबिर जाऊ, जोधोबिर जाऊ,
Go, Difficult Warrior! Go, Fighting Warrior!
13
छड्क्याबिर जाऊ, लङ्काबिर जाऊ।
Go, Sharp-tusked Warrior! Go, Laṅkā Warrior!
14
फू मन्तर।
Blow, mantar!
15
ईश्‍वर महादेवको बाचा॥
The oath of Honorable Mahādev!

[V1.2.20] दुवाँ गएपछि भन्ने मन्तर (शिवबहादुर कामी)

[V1.2.20] To Say After Going to the Crossroads (Śiva Bahādur Kāmī)

1
डाँडाका बर्मा होला,
It may be a ridge-dwelling deceased Brāhman,
2
थानाका बज्यू होला,
it may be a shrine-dwelling vengeance suicide,
3
कासैको लिनुदिनु होला,
it may be someone's loan or borrowing,
4
कसैको सुन खिरी होला,
it may be someone's gold inheritance,
5
धन खिरी होला,
it may be wealth inheritance,
6
मन खिरी होला,
it may be inherited feelings,
7
कसैको साँई सुर्ता काढी मुद्री होला,
it may be someone's marriage pledges, necklaces, earrings,
8
कसैको लायो दोयो छ कि,
it may be someone's vengeance shrine pledge,
9
थाना पाती होला,
it may be shrine sacrifice,
10
कसैको बज्यू बराज्यू हो कि,
is it someone's vengeance suicide, Father's father,
11
कसैको आँधी जग्गा हो कि,
is it someone's share of land,
12
मै मसान हो कि,
is it a female dead soul,
13
करबिर मसान हो कि,
is it Karbir Dead Soul,
14