Chiya Bhiya Kathayat
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Orthographic

Translation by sentence
fr en NEP
Whole text transcription

Whole text translation
fr en NEP
drत्यeldyéguisé en as mit l rosses<त्यसै बथ, कठायत जोगीकै रहत”,<बस्त गो चाइन्यन्ताऊ ज सब ्ाय बु। तएन ।, ,/tdr S112stop écouter
,
< ठ उँद ्यसकै ् A ,/tdr S112stop écouter
<बपतियार लुगाफातिA ,/tdr S112stopécouter
,<ब ऀारम ,div r
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो ओ …
हुँवा छाड छिङ्‍या इणियाँको । हुँवा बाटो छाडदे अरे
हुँवा कुमाउँको कुमैय्याँ आयाछु हुँवा बाटै छाडदे अरे
हीँ कठै, बाटो छाड्‍न्या भड / होलो कैसो, साइब अरे
हुँवा धुनी छाड्‍न्या त / हुँवा जोगी कैसो होलो अरे
हीँ कठै, बेदी छाड्‍न्या बरमन / होला कैसो, साइब अरे
नि या बाटोइ छाड्‍न्या पाइक त / होलो कैसो, साइब अरे
वा, ढडैई काट्‍याई मुणै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
वा, मुणै काट्‍या अ… ढडै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
हीँ कठै, तु छाड कुमैय्याँ पाइक, बाटो छाडिदेन रे ।।
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, फौंजफक्कड लिइकन छलि राजा बिक्राम चन्न माहाराज “सारसारि कत्यूर जाउँ!” भणि आइगैथ्यो ।
सातसारि कत्यूराको महाराज, भिङ्‍या कठाइतको भाइ महाराज, छिङ्‍या कठाइत “बाइस्‌पाट कुमाउँ जाउँ!” भणी महाराज, आइगैथ्यो ।
[हुड्‍को] बीच महाराज, पत्थरलेक चाइन्या लेकमा, महाराज, भीट भैगैथ्यो द, हुन्या बखतमि त
तर आब कुमाउँको चाइन्या, महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्न भण्ण लाग्यो कि,
“ए बाटो छाड्‍दे छिङ्‍या पाइक, बाटो छाड्‍दे । कुमाउँको कुमैय्याँ आइछु बाटो छाड्‍दे ।” भण्ण्या बखतमि त,
छिङ्‍या कठाइत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छा‍ड्न्‍या महाराज, पाइक कसो होलो?
धुनी छा‍ड्न्‍या महाराज, जोगि कसो होलो ? बेद छा‍ड्न्‍या ब्राह्मण कसो होलो?
बाटो छा‍ड्न्‍या भण्यो महाराज, पाइक कसो होलो?
हो रे, मुण काट्‍या, ढड दिउँलो, बाटो नै छाडु, ढड काट्‍या मुण दिउँलो बाटो नै छाडु ।”
भणेर भण्ण्या बखतमि त
दा ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँका महाराज, फौंजफक्कड लिएर महाराज सातसारि कत्यूरका चाइन्या, दा फौंजफक्कडको चाइन्या महाराज पत्थरलेकमा चाइन्या तल्लामल्ला भिणा मार दा, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] साइब, तल्लामल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, पौंजाइ सेकी सेकी मार होइ ब रैछ पौंजा सेकी सेकी
साइब, सिका समाइँसमाइँ मार होइ ब रैछ सिका समाइँसमाइँ
साइब, घुणा रेकी रेकी मार होइ ब रैछ, घुणा रेकी रेकी
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, बन्धुकैकी राजा भरराट होइछ, बन्धुकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी द छमट्‍याट होइछ, तीरकाणाकी त
साइब, जैसी सरकैकी बिजुलाडि छमकणि जैसी, सरकैकी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, बीस बैरि काटी, दस बैरि नाठ हो, बीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरि काटी, चालिस की नाठ हो, तीस बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, दश बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, कालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, मालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, पत्थरलेकमा त्यस्तो चाइन्या माहाराज छिङ्‍या भिङ्‍या कठाइत अँ— छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा अ— बिक्राम चन्नको पत्थरलेकमा त्यस्तो लडाइँ हुन्या बखतमि, तर आँखडिमा चाइन्या महाराज, छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कडलाइ, दश बैरि काटि बीस बैरि नाठ्यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्यो, तीस बैरि काटि, महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो ।
दश बैरि काटि कालिका चडायो, बीस बैरि काटि मालिका चडायो, तीस बैरि काटि भैरब चडाहाल्थ्यो,
तर फौँजफक्कड खलास गर्न्या बखतमा तर आब छलि राजा बिक्राम चन्नले भण्यो कि, “आखडिमा यो मलाई पनि धोका गर्छ,” भणिकन
छलि राजा बिक्राम चन्नले छिङ्‍या कठाइत चाहि महाराज दोनाल्या बन्धुक चाइन्या हाणेर छिङ्‍या कठाइतलाई मारिदियो ।
मार्‌न्या बखतमा आब चाइन्या त्यो सातसारि कत्यूरको जो फौँजफक्कड बाँकि रयाको थ्यो, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नले आफ्नो फौंजफक्कड बनाइकन सारसारि कत्यूरमा महाराज लूटपाट गर्नलाई सारसारि कत्यूरमा निइयो ।
जान्या बखतमा छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या सारसारि कत्यूरमि गयो ।
छिङ्‍या कठाइतको चाइन्या दाइ— जेठो भाइ भिङ्‍या कठाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँमा चाइन्या नेल पड्‍लैथ्यो ।
नौ मनका चाइन्या लुवाका नेलमा पड्लैथ्यो ।
तर रातमा चाइन्या सपन हुन्या बखतमा तर छिङ्‍या कठाइत आफना दाइ भिङ्‍या कठाइतका चाइन्या सपनमा नीयो ।
“ओ दाइ, भिङ्‍या कठाइतौ, तमरा छापतिको झोल खाइमद्दाउ, ‘मेरा दाइ याँ बाइस्‌पाट कुमाउँमा छन्,’ भणिकन सातसारि कत्यूरबटा फौँजफक्कड लिएर आएको हुँ ।
तर यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या भिटीग्यो ।
तर त्यसमा लडाइँ हुन्या बखतमा मैंले आधाभौत त चाइन्या गर्‍याः हूँ
दाइ, आधा बैरि त मैले तमरो हुन काट्‍थ्या, आधा बैरि मेरो हुन काट्‍याः हूँ ।
तर आँखडिमा यै छलि राजा बिक्राम चन्नले चाइन्या मलाइ गोलि हाणेर मार्‍यो रे
तर यो बाइसपाट— हामरो सातसारि कत्यूरमा नियो ।
तर यैले के कस्तो गर्‍यो
तर इत्तिकै कुरा भयो, दाइ ।” भणेर भण्ण्या बखतमा आब भिङ्‍या कठाइत झल्याक्क अरि ब्युजन्थ्यो त भुर्भुर चाइन्या उजालो हुन्या ट्‍याम् पड्‍ल्यो।
नौ मनका चाइन्या नेल चाइन्या भिङ्‍या कठाइतलाई भरिरैथ्या ।
हुन्या वखतमा तसै बखतमा महाराज भिङ्‍या कठाइतले “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खान्या त चाइन्या महाराज, भिङ्‍या कडाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँ हुन्या बखतमि मेरो भाई छिङ्‍या कठाइत पनि मारियो ।
सारसारि कत्यूर पनि लुटी गै ।
आउन्या बखतमा महाराज घरबाट साइँत सारिगैथ्यूँ, भबानीकि बरडी बाखरि ख्वाइगैथ्यूँ ब्रामण भोज ।
के रे भइछ गुरेलि माता रुठि, भण्यो महाराज, के रे भइछ अन्नमाता धनमाता रुठि ।
तर मेरा हातपाउको नेल जाङ फुटी ।”
भण्यो रे चाइन्या भिङ्‍या कठाइतले भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानि चडिगै न ।
गुरेली माता चाइने चड्‍ड्‍या बखतमा गरररररर चाइन्या भयो रे महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नको चाइन्या कोटकाणो महाराज, चार खण्ण चाइन्या त्यसका होइया । नौ मनका चाइन्या नेल पनि खगरान चाइन्या टुटिया ।
टुट्‍न्या बखतमा भिङ्‍या कठाइत महाराज त्याँ वाटी चाइन्या महाराज “आब आउँ” भन्थ्यो त, “आउँ” भण्ण्या बखतमा त महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नकि रानिले भण्यो कि,
“ए भिङ्‍या, मेरो ओलो छ तुलाई हँ, ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज त्यो छलि राजा बिक्राम चन्नकि बाइलि केटि के भण्णिछ कि,
“ओ जिउ मा, तमरा छातिको झोल खाइमद्दिउ, भिङ्‍या त चाइन्या महाराज, आफ्ना चाइन्या नौ मनका नेल तोडि चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँलाई खालि गर्नलाई बट्टीयो ।
भणेर भण्ण्या बखतमि, दा ततनि बखतमि त महाराज, छलि राजा बिक्रम चन्नकि बाइलि केटि महाराज, महारानिसित गुट बिन्ति बडि घात महाराज, भिङ्‍‌या नियो भणिबर, दा आब कै भाँति कुरा भण्ण पसिजान्छिन् अँ…।
[हुड्‍कोवादन र संयुक्त गायन]
हुँवा, पुडो गया गली तोडी, हुँवा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा पस्सिमकी ढीकै तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, दक्खिन्या साङलो तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भुकन्या माङरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, बासन्या पहरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे ।।
ओ महाराज, ततनि बखतमि त महाराज बाइली केटि भन्छे कि, “भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी भिङ्‍या नाठ्‍यो ।
पूर्व आगनी तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भणो महाराज, पशिम ढीक तोडि भिङ्‍या नाठ्‍यो,
दक्खिने साङ्‌लो तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भुकुन्या मारूङ्गोर अ— काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो, बासन्या पहरि काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो,
अरे भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो” भण्ण्या बखतमा,
“ए, भिङ्‍या, अरू कुरा जे ब अछै रे चाइन्या, भिङ्‍या म रानीको ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा, “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खाइमद्दि, तेरा छलि राजा बिक्रम चन्नकि रीसभरि उसैकि थि, आँखडिमा चाइन्या ओलो भणी तुइले ।”
भण्यो रे महाराज, तसाइ चाइन्या आफना सातसारि कत्यूरमा आइग्यो ।
सातसारि कत्यूरमा आउन्या बखतमा महाराज सातसारि कत्यूरमा महाराज कोइ नि कोइ ।
छलि म— बाग राजा बिरमदेउ माहाराज डरले जङ्‍ङलमा बितीर्‍यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोइ पनि माखामिर्ग नभयाको
तर याँबटाहै बाइस्‌पाट कुमाउँमा जाइकन भिङ्‍या कठाइतले महाराज, खोला रोडा महाराज, पड्‍पखान हिँड्‍न्या बखतमा कोइ काइँ कोइ काइँ चाइन्या महाराज, कोइ काइँ सबैलाई खेड्‍यो रे
आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमा महाराज, जम्मा अर्‍यो ।
आब छलि राजा बिक्राम चन्नखि— अँ— अँ— बाग राजा बिरमदेउखि भण्यो कि,
“ए, राजा बाग राजा बिरमदेउ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तति फिकर जन अरै,
तेरो चाइन्या सुयाको धाइ छ सापलो भरन्छु,
तेरो चाइन्या हजार रुप्प्याः चीज लिया रैछ, लाख रुप्प्याः चाइन्या भरन्छु
तर आफना कोटमा हिट्‍, डर्‌यौ जन ।”
भण्ण्या बखतमा, “ए, भिङ्‍या, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा त, भिङ्‍या, मेरा घरैमा होइदियाः भएपछि इसो केलाइ हुन्यैथ्यो,
तुइले भण्याः माणीनी रे बाइस्‌पाट कुमाउँ जान्तक इतना खण्ण भया ।”
भण्ण्या बखतमा, “क्‍वै बात नैं, म पनि त चाइन्या नौ मनका नेल तोडिर आयाको हूँ,
तर नौ मनका नेल चाइन्या हाल्ल्या को हो तै, छलि राजा बिक्राम चन्नले, नौ मनका नेल तोडेर चाइन्या आएको हूँ म, तु कोइ फिकर जन माणै ।”
भण्यो रे चाइन्या महाराज, सातसारि कत्यूरमा सबै चाइन्या जम्मा गरिहाल्यो ।
आब भिङ्‍या कठाइतले भण्यो कि, “ए, भण्यो महाराज, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या पैरन कस्तो छ?”
भण्यो त, “पैरन चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या हरीः र कालीः, हरीः र कालीः काली चाइन्या पैरन छ तिनरो त ।” भण्यो ।
“त तसो भयापछि हामरो चाइन्या सातसारि कत्यूरको पेलो भयो, सेति भै ।
सेति चाइन्या पेलि रङालि तम बनाः ।”
भणिकन आफना सातसारि कत्यूरको चाइन्या फौँजफक्कडलाई तियाँर अरि गयो,
आफुले चाइन्या जोगिको म्यास गरिकन आब जुन ठाउँमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौंजफक्कड थ्यो, त्यस ठाउँमा चाइन्या महाराज, चाइन्या जोगीको भयास गरेर नीयो ।
जान्या बखतमा तिन सात दिन सात रातका चाइन्या निनाचोखा चाइन्या खानापिना क्यै थ्यैन ।
तसै बखतमा भिङ्‍या कठाइत जोगिको रूप ले गयो रे, “अलक्!” भणेर चाइन्या अलक् जगाहाल्यो ।
जगाउन्या बखतमा, “अला जोगी, भण्यो, हाम त सात रात सात दिन होइया चाइन्या भोक्याःभोक्यै छौं रे, तु क्या अलक् जगाउँछै?”
“अरे क्या— क्या बात से भोका रयाः तम्‌ ?”
“त खान पाउँनाइन । कङ्‍ङ्‍याँ ब दुश्मन आउनाहान भण्यो रे तै निम्ति चाइन्या भोका रैय्या ।” — “हा, तमरा घर पड्‍डाउ भण्यो,
लौ तम खानापिना बन्दोबस्त गर । तमरो चाइन्या हतियारपतियार लुगाफाटो जति हो सब मेरा जिम्मा दिय । तम आफना आनन्द साथमा खाः । कोई फिकर जनगरो ।”
— “अला, जोगि क्या पाया, भण्यो, हामरो त बाबु मिलियो ।”
— “लौ छाड, आब हाम त खनाई खानाउँ ।” भण्यो रे सबै चाइन्या फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, तै खोला वल्तिरपल्तिर महाराज, वारिपारि जम्मा भन्या चुलाचौका लाइबर खान पसिसक्थ्या ।
तर भिङ्‍या कठाइतले याँ तिनरा बन्दुकका चाइन्या महाराज, कुन्दा कौलमा लाइदियो,
तीरकाँड चाइन्या कौलमा हाल्दियो, लत्तामा कुच्च्या गाँठो पाडियो तन्दुरुस्त गरिदियो ।
जसोइ आब तिनरो चाइन्या “ आब खाउँ” भणेर मुख गास हाल्ल्या ट्‍याम् र —
हत्यारपत्यार खतम गरिहाल्थ्यो —
मुख गास हालेर “खाउँ” भण्ण्या तोकमा, “मार होइगै!” भण्यो रे चाइन्या हैकम दिन्या बखतमि, तसै बखतमा चाइन्या सातसारि कत्यूरा खणीया रे ।
सातसारि कत्यूरा खणीन्या बखतमि त, दा ततनि बखतमि त महाराज, आब बाइस्‌पाट कुमाउँका आफुनो हातहतियार खोजन्थ्या त जम्मा कौल,
“लत्ता, लत्ताकपडा लाउँथ्या त !” महाराज, लत्तामा कुच्या काँडा पड्‌लैथ्या मान्सै खोसाखोस पडिरैथि ।
पड्‍न्या बखतमि, दा ततनी बखतमि महाराज, सातसारि कत्यूर आइबर महाराज, तसै खेतमा महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, दा खतम त आब, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो… अ… ‍
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, हरी रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, हरी रङालीका
साइब, जैसी सरकैकी बिजलुडी छमकन्छे, जैसी सरकैकी
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङयाकरी
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङ्‍याकरी
साइब, बन्धूकैकी राजा, दमद्‍याट भइछ ब, बन्धूकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी त समस्याड भइछ ब, तीरकाणाकी त
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।।
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।। [हुड्‍कोवादन]
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, खतम गरिहाल्यो । [हुड्‍कोवादन]
“काली रिङालिका भण्यो महाराज, छाड्‍या जन कोइ, भण्यो महाराजम, हरी रिङालिका छाड्‍या जन कोइ ।
सेती रङालिका भण्यो, हाण्या जन कोइ, भण्यो माहाराज, पेली रिङालिका हाण्या जन कोइ ।”
[हुड्‍कोवादन] बन्धुककि महाराज, दमद्‍याट भै, तीरर्काणाकि महाराज, समस्याट्‍ होइगई,
रगतका महाराज नदिनाला पोखीया ।
दश बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्‍यो, तीस बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो,
जैसि सर्ककि बिजुलगि छमक भण्यो महाराज, तैसि भिङ्‍याकरि तरवार मिलक भण्यो रे, बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या फौँजफक्कडको चाइन्या मलाई खलाँ:स गरिहाल्यो ।
[हुड्‍कोवादन] आन्या बखतमा आब चाइन्या एकै महाराज छलि राजा बिक्राम चन्न राख्यो रे,
“भाइ नारायन, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तेरो ज्याहान खतम अन्न्यैथ्यूँ,
आउन्या बखतमा महाराज, रानिको ओलो छ भण्यो रे चाइन्या ओलो दिइराइछ ।
तर तेरो ज्याहानमान्तर चाइन्या बाँकी राखनु पड्‍यो ।”
भण्यो रे महाराज, एक हात तोडि महाराज पिठीम्मो फर्काहाल्यो,
दोस्रो हात तोडि महाराज, पिठीम्मो फर्काहाल्यो महाराज, जरा— कानका जडा निखलदिया ।
आँखाका चाइन्या महाराज, कौडी निकालिदि, जिबडाको चाइन्या घाँच फुटालिदियो ।
[हुड्कोवादन] अरे, तैको आब महाराज बोल्ल्या सोसामान्तर राख्यो रे, तसोइ चाइन्या महाराज, आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमि लेइयो ।
ल्याउन्या बखतमा बाग राजा बिरम देउलाई चाइन्या महाराज लुगाकपडा लगाइकन महाराज, असिवार बनाहाल्यो ।
छलि राजा बिक्राम चन्नलाई चाइन्या महाराज, घोडो बनाइकन, आफनो चाइन्या, सातसारि चाइन्या महाराज, कत्यूरमा चाइन्या बेस्तरी चाइन्या महाराज, सात भैंसाको छाला चाइन्या पिठिमा राखेर चाइन्या महाराज, फेराएर, आँखडिमा चाइन्या “लौ जा, आब तेरा कुमाउँ राजा चाइन्या छलि बिक्राम चन्न, आफना बाइस्‌पाट कुमाउँमा जा ।”
भण्यो रे महाराज, भण्ण्या बखतमि दा ततनि बखतमि त महाराज, भिङ्‍या कठाइतको महाराज साङो समुद्र त, द आब कै भाँति रुन पसिजान्छ…।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन]
हुवाँ होइ, साँको रैजाउ पुइ सुकड पैकेलाको चारै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, फूलहरिकी ओ सारे लियो, राजौ, लाख न बरीस
हँ हो, कै जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, कै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, सति जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, चौंजुग नाउँ छ ।। [हुड्‍कोवादन]
[tambour] Ya ho!
Laisse, Chiya, laisse leur passage!
Je suis venu, moi, Kumauni de Kumaun, laisse le passage!
— Que serait un héros qui laisse le passage?
Que serait un ascète qui laisse son feu sacré?
Que serait un brahman qui laisse l’autel?
Que serait un guerrier qui laisse le passage?
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Abandonne donc, toi, Kumauni! Il ne laissa pas le passage.
Ô, sire, en ce temps-là, sire, le grand roi, sire, de Kumaun des vingt-deux royaumes, Bikram Cand, mit en branle son armée disant “Allons à Satsari Katyur!” sire.
Et Chiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se mit en route disant “Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!” sire.
Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de Pattharlek, sire. A ce moment là,
le grand roi de Kumaun, sire, Bikram Cand, dit:
“Laisse le passage, guerrier Chiya, libère le chemin! Je suis arrivé de Kumaun, laisse moi passer!” dit-il. Alors,
Chiya Kathayat répondit, sire: “Que serait un guerrier qui laisse le passage?
Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui laisse le Veda?
Celui qui laisse le passage, dit-il, sire, quelle sorte de guerrier serait-il?
Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai pas le passage.”
Ayant dit ces paroles,
alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la bataille des murets [MG: la terrible bataille]…
[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les os
Sire, une bataille à s’empoigner par le toupet, le toupet,
Sire, une bataille à se mettre à genou, à genou
Sire, il coula des rivières de sang, de sang,
Sire, il coula des rivières de sang, de sang,
Sire, les fusils crépitèrent, les fusils,
Sire, les flèches plurent, les flèches,
Sire, comme l’éclair qui fend le ciel, comme l’éclair,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha vingt,
Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha trente,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en trancha dix,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille des armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chiya Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de combat.
Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.
Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le grand roi Bikram Cand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”
Et le roi Bikram Cand tira avec son fusil à deux coups sur Chiya Kathayat, sire, et le tua.
Après qu’il l’eut tué, le grand roi Bikram Cand incorpora à sa propre armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari Katyur, sire, pour le mettre à sac.
L’armée du grand roi Bikram Cand s’en fut à Satsari Katyur.
Le frère ainé de Chiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au Kumaun des vingt-deux royaumes.
Il portait des entraves de fer de neuf maund [720 livres].
La nuit, il eut un rêve; Chiya Kathayat alla voir en rêve son frère aîné Bhiya Kathayat.
“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.
A Pattharlek j’ai rencontré l’armée du grand roi Bikram Cand.
Là dans cette bataille j’ai fait beaucoup.
J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour le mien.
A la fin, le grand roi Bikram Cand m’a tué d’un coup de fusil,
et il s’en est allé chez nous, à Satsari Katyur.
Qui sait ce qu’il y fit!
Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].
Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce moment, sire —
à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chiya Kathayat a été tué,
et Satsari Katyur a été mis à sac.
A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des brahmanes.
Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et Dhanamata —
les entraves de mes mains et mes pieds sont rompues!”
Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le possèda.
Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du grand roi Bikram Cand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.
Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir de là [?], sire, la reine du grand roi Bikram Cand lui dit:
“Ô Bhiya, j’ai une requête à te faire, j’ai une requête.”
[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Cand:
“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de Kumaun des vingt-deux royaumes.”
Alors, sire, de quelle façon la servante du grand roi Bikram Cand, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre fille…
[tambour]
Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a cassé la tour de l’ouest, Bhiya l’a détruite, grand’mère
Il a cassé la chaîne du sud, Bhiya l’a détruite, grand’mère
Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a abattu le coq qui chante, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit, grand’mère, Bhiya l’a détruite.
Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,
Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien qui aboie, il a abattu le coq.
Bhiya a tout détruit, ma grand’mère,” dit-elle.
“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une requête.”
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’avais une grande colère contre ton grand roi Bikram Cand, et finalement tu m’as fait une supplique,”
dit-il, sire, et il regagna son cher Satsari Katyur.
Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire, à Satsari Katyur.
Le tigre-roi Biramdev s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche.
Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici, sire, qui de là, il les rassembla tous.
Il les rassembla chez lui, sire, à Satsari Katyur.
Maintenant il [“grand-roi Bikram Cand” est dit par erreur] dit au tigre roi Biramdev:
“Ô roi, tigre roi Biramdev — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — ne te fais pas de souci.
Tu as perdu une aiguille, je te rends une barre à mine,
On a pris mille roupies de tes biens, je te rends cent mille.
Rentre dans ton palais, n’aie crainte!”
— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu avais été chez moi, comment en serait-on là!
Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux royaumes tout cela est arrivé.”
“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf maunds.
Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le grand roi Bikram Cand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”
dit-il, sire, et il rassembla tout le monde à Satsari Katyur.
Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes?”
“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils sont vêtus de vert et noir,” répondit-il.
“Then our Satsari Katyur’s will be yellow and white.
Faites des uniformes jaune et blanc.”
dit-il, et il prépara l’armée de Satsari Katyur.
Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du grand roi Bikram Cand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète.
Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans boire ni manger.
Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour quémander l’aumône.
Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”
“Hélas, mais pourquoi êtes vous affamés?”
“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez vous!
Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”
— “Ô, quel ascète avons-nous trouvé, nous avons trouvé un père!”
— “Allez, laissez nous, nous allons manger.” dirent-ils, et toute l’armée, sire, installa des foyers sur l’une et l’autre berge de la rivière, sire, et se mit à faire à manger.
Bhiya Kathayat mit les crosses de leur fusils, sire, dans les braises,
il mit les arcs et flèches dans les braises, il noua des noeuds de balai dans leurs habits et les rendit inutiles.
Lorsqu’ils dirent “On mange!” et se mirent des poignées de nourriture dans la bouche —
il avait déjà détruit leurs armes —
alors qu’ils mettaient la main à la bouche, il dit, “La bataille commence!” Il donna l’ordre, et les Satsari Katyur se précipitèrent aussitôt.
Lorsque les Satsari Katyur se précipitèrent, ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes cherchèrent leurs armes, tout était dans les braises,
“Bon! on s’habille!” dirent-ils, mais il y avait des noeuds dans leurs habits et ils les tirerent en tous les sens.
Sur ce, sire, les Satsari Katyur arrivèrent, sire, dans ces rizières, sire, et de quelle façon, sire, commença la destruction de ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes…
[tambour] Ya ho!
Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,
Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,
Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,
Sire, ne lâchez pas les verts, pas un, des verts!
Comme l’éclair fend le ciel, sire, comme l’éclair,
Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,
Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,
Ce fut le crépitement des fusils, sire, des fusils,
Ce fut les averses de flèches, sire, de flèches,
Il coula des rivières de sang, sire, de sang,
il coula des rivières de sang, sire, de sang. [tambour]
Ô, sire, alors, sire, ils détruisirent, sire, l’armée, sire, du Kumaun des vingt-deux royaumes. [tambour]
“Ne lâchez aucun vêtu de couleur noir, dit-il, sire, ne lâchez aucun vêtu de couleur vert!
Ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur blanche, ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur jaune!”
[tambour] Ce fut le crépitement, sire, des fusils, les averses, sire, de flèches.
Des rivières, sire, de sang furent versées.
On abattit dix ennemis, sire, on en mit vingt hors de combat, on en abattit vingt, on en mit trente hors de combat, on en abattit trente, sire, on en mit vingt hors de combat.
Comme l’éclair dans le ciel, sire, l’épée étincela dans la main de Bhiya, il détruisit de l’armée du Kumaun des vingt-deux royaumes.
[tambour] Enfin il ne restait plus, sire, que le grand roi Bikram Cand.
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’aurais mis fin à ta vie,
mais au moment de venir, sire, il y a la requête de la reine, elle a été accordée.
Il faut épargner ta vie seulement.”
dit-il, sire, et il lui cassa un bras et le retourna sur le dos,
il lui cassa l’autre bras, sire, et le retourna encore sur le dos, sire, il lui arracha les oreilles,
il lui arracha les yeux, sire, il lui arracha la langue.
[tambour] Aussi il ne lui laissa que le souffle pour parler, et ainsi il l’emmena, sire, chez lui à Satsari Katyur.
Là, ayant fait mettre ses vêtements, sire, au tigre-roi Biram Dev, il en fit le cavalier,
du grand roi Bikram Cand il fit un cheval, puis, sire, à Satsari Katyur, sire, ayant mis sept peaux de buffle sur son dos, à la fin il dit, “Bon, vas dans ton Kumaun, grand roi Bikram Cand, va dans ton Kumaun des vingt-deux royaumes!”
dit-il, sire, et alors, sire, dans tout le pays, vaste comme la mer, sire, de Bhiya Kathayat on se mit à pleurer de cette façon…
[tambour]
Ô, que le souvenir du guérrier courageux reste, son nom traverse les quatre âges,
Il a accepté la requête de [la reine] Phulhari, pour cent mille ans,
Ô, en quel âge fut la bataille, en quel âge est son nom?
La bataille eut lieu à l’âge d’or, son nom est aux quatre âges. [tambour]
[drums] Ya ho!
Yield, Chiya, yield the way!
I am Kumauni of Kumaun! I have come! yield the way!
— A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?
An ascetic who yields the sacred fire, what kind of ascetic is that?
A brahman who yields the altar, what kind of brahman is that, sir?
A warrior who yields the way, what kind of warrior is that, sir?
O, if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.
If my head is cut off, I offer my body; I’ll not yield the way.
You yield, then, Kumauni warrior! He didn’t yield.
O, sire, at that time, Bikram Cand, the great king, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms, having set forth with his army, arrived saying, “I will go to Satsari Katyur!” sire.
And Chiya Kathayat, younger brother of Bhiya Kathayat of Satsari Katyur, came forth saying “I will go to Kumaun of the twenty-two kingdoms!”
They met, sire, halfway, sire, on the heights of Pattharlek, sire. At that point,
the great king of Kumaun, sire, Bikram Cand, said:
“Yield the way, warrior Chiya, yield the way! I have come from Kumaun, yield the way!” he said, and then,
Chiya Kathayat replied, sire: “What kind of warrior yields the way?
What kind of ascetic, sire, gives up his sacred fire? What brahman gives up the veda?
What kind of warrior, he said, sire, yields the way?
So, if my head is cut off, I offer my body; if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.”
When he had spoken,
when, sire, the king of Kumaun of the twenty-two kingdoms, sire, engaged his army against Satsari Katyur, sire, at Pattharlek, sire, from below, from above, how, sire, was the battle of the paddy-walls [MG: the terrifying battle] joined…
[drum] Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, hand-to-hand combat breaking bones, breaking bones
Sire, combat grasping the topknot, the topknot
Sire, combat brought to the knees, to the knees
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, there was the crackle of gunfire, the crackle of gunfire
Sire, there was a deluge of arrows, a deluge of arrows
Sire, like the flash of lightning in the sky, lightning in the sky
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down twenty of the enemy, he disabled thirty, he cut down twenty
Sire, he cut down thirty of the enemy, he disabled thirty, he cut down thirty
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
O, sire, back then, sire, at Pattharlek, sire, when the battle between the armies of Chiya Kathayat and the great king Bikram Cand of Kumaun of the twenty-two kingdoms raged, in the end, sire, when the armies were led there, il [Chiya Kathayat] killed ten of the enemy and disabled twenty; he killed twenty and disabled thirty, he killed thirty, sire, and disabled twenty.
He killed ten and offered them to Kalika; he killed twenty and offered them to Malika; he killed thirty and offered them to Bhairav.
When he was about to finish off the army [of Kumaun], the great king Bikram Cand said “Why, he’s going to get me in the end!”
And the great king Bikram Cand fired his double-barrelled gun at Chiya Kathayat, sire, and killed him.
After killing him, the great king Bikram Cand made the remains of the army of Satsari Katyur his own and made for Satsari Katyur, sire, to loot and plunder.
The army of the great king Bikram Cand went to Satsari Katyur.
Bhiya Kathayat, the elder brother of Chiya Kathayat, was in chains in Kumaun of the twenty-two kingdoms.
His irons weighed nine maund [720 pounds].
At night he had a dream: Chiya Kathayat appeared in his elder brother Bhiya Kathayat’s dream.
“O my brother Bhiya Kathayat — may you die eating the broth of your lineage! — because my elder brother Bhiya was in Kumaun of the twenty-two kingdoms, I brought the army from Satsari Katyur.
At Pattharlek I met the army of the great king Bikram Cand.
During the battle I did many things.
I killed half of the enemy for you, and half for myself.
In the end, the great king Bikram Cand killed me with a shot from his gun,
and he set out for our Satsari Katyur.
There who knows what he did!
That is what happened, brother.” At this, Bhiya Kathayat awoke; it was first light [sign of the dream’s veracity].
Bhiya Kathayat was in irons that weighed nine maund. At this moment, sire —
at this moment, sire, Bhiya Kathayat said, “By Narayan! — die eating the broth of your lineage! — while I, Bhiya Kathayat, am chained here in Kumaun of the twenty-two kingdoms, my younger brother Chiya has been killed,
and Satsari Katyur has been plundered.
When I came here, sire, I left home at an auspicious moment, I sacrificed thousands of goats to Bhavani, I offered a feast to brahmans.
Either Gurelimata is angry, sire, or else it’s Annamata and Dhanamata —
the irons on my arms and legs are broken!”
When Bhiya Khatayat said this, sire, Naudurga Bhavani possessed him.
Gurelimata possessed him, sire, and the palace of the great king Bikram Cand was split in four parts. The nine-maund irons were broken.
When the irons were broken, and Bhiya Kathayat, sire, was about to come out from that place, sire, the great king Bikram Cand’s queen said:
“O Bhiya, I have a request, I have a request.”
[Returning to a slightly earlier event:] Then, sire, the servant-girl of the great king Bikram Cand said:
“O grandmother — die eating the broth of your lineage! — this Bhiya has broken the nine-maund irons and is about to lay waste Kumaun of the twenty-two kingdoms.”
Then, sire, in what way did the servant-girl of the great king Bikram Cand, sire, advise the queen, speaking from the heart, sire, like a loyal daughter…
[drum]
O, alas he is gone, he has broken his tether, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the western wall, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the southern chains, Bhiya has destroyed them, grandmother
He has cut down the watchdog, Bhiya has killed it, grandmother
He has killed the crowing cock, Bhiya has killed it, grandmother
Bhiya has destroyed them, Bhiya has killed them, grandmother
O, sire, at that moment, sire, the servant-girl said, “Bhiya destroyed it, grandmother, Bhiya destroyed it.
He has broken the yard to the east, she said, sire, he has broken the bolt to the west,
He has broken the chains to the south, Bhiya has destroyed them, he has killed the barking watchdog, he has killed the crowing cock.
Bhiya has destroyed all this, grandmother,” she said.
“O Bhiya, whatever else you do, I, the queen, have a request [restriction ?].”
“By Narayan, [die eating the broth of your lineage] I am full of anger at your great king Bikram Cand, and in the end you ask me a favor,”
he said, sire, and he returned to his own Satsari Katyur.
When he reached Satsari Katyur, sire, there was no one, sire, at Satsari Katyur..
The tiger-king Biramdev had hidden in the forest out of fear. At Satsari Katyur, sire, there was not even a fly.
But from here to Kumaun of the twenty-two kingdoms, Bhiya Kathayat, sire, ranged over hills and valleys, over hillsides and cliffs, sire, and he gathered them all together from one side, sire, and another.
He gathered them together, sire, in his own Satsari Katyur.
Now he [“great king Bikram Cand” is said in error] said to the tiger-king Biramdev:
“O king, tiger king Biramdev — die eating the broth of your lineage! — don’t worry.
You have lost a needle, I will restore a crowbar.
They have taken a thousand rupees of your property, I will restore a hundred thousand.
Go to your palace, have no fear!”
— “O Bhiya — die eating the broth of your lineage! — if you had been in my house, how would we have come to such a pass?
You didn’t listen, and while you were gone to Kumaun of the twenty-two kingdoms all this happened.”
“Never mind, I have broken the nine-maund irons and come back.
Who is it who put me in nine-maund irons? It’s the great king Bikram Cand. I have broken the nine-maund irons and came back, have no fear,”
he said, sire, and he gathered everyone at Satsari Katyur.
Then Bhiya Kathayat said, sire, “What is the uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms like?”
“The uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms is green and black, they are dressed in green and black,” he replied.
“Alors, si c’est ça, l’uniforme de notre Satsari Katyur sera jaune et blanc.
Make them yellow and white.”
he said, and prepared the army of Satsari Katyur
He himself dressed as an ascetic and went where the army of the great king Bikram Cand was waiting; he went there, sire, disguised as an ascetic.
When he went there, they had been fasting for seven days without food or drink.
Bhiya Kathayat, disguised as an ascetic, cried out “Alms!” to beg for alms.
“O jogi, we’ve gone hungry for seven days and seven nights, what alms are you begging for!”
“Oh dear, why are you going hungry?”
“We can’t eat. We don’t know when the enemy will come so we stay hungry.” — “Nonsense! You’re stuck at home!
Come, get organized to eat and drink! Give me your arms and clothes, everything. Eat your fill. Don’t worry about a thing!”
— “O, we haven’t found an ascetic, we’ve found a father!”
— “All right, let us be, we’ll eat now,” they said, and the whole army, sire, made fires on both banks of the river, sire, and started making food.
Bhiya Kathayat put the stocks of their guns, sire, in the coals of a fire,
he put the bows and arrows in the coals, he tied broom-knots in their clothes and made them useless.
The moment they said “Let’s eat!” and put handfuls of food in their mouths —
he had already destroyed their arms —
when they were putting food in their mouths, he gave the order, “To arms!” and the army of Satsari Katyur rushed forward.
When Satsari Katyur rushed forward, the soldiers of Kumaun of the twenty-two kingdoms looked for their arms — everything was in the coals.
“Let’s get dressed!” they said, sire, but there were broom-knots in their clothes and they pulled at them every which way.
At this point, sire, the men of Satsari Katyur arrived, sire, in the rice-paddies, sire, and now, sire, how did the destruction of the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms begin…
[drum] Ya ho!
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t spare the greens, not one, the greens,
As the lightning in the sky, sire, as in the sky,
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
There was the crackle of gunfire, sire, of gunfire
There were downpours of arrows, sire, of arrows,
Rivers of blood flowed, sire, of blood,
Rivers of blood flowed, sire, of blood. [drum]
O, sire, then, sire, they destroyed, sire, the army, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
“Don’t spare anyone in green colors, he said, sire, dont spare anyone in green!
Don’t strike anyone, he said, sire, in white, don’t strike anyone, he said, sire, in yellow!
[drum] The gunshots, sire, crackled, the arrows, sire, rained down.
Rivers, sire, of blood flowed.

Like lightning in the sky, sire, Bhiya’s sword struck and destroyed the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
[drum] Only the great king Bikram Cand, sire, remained.
“By Narayan [die eating the broth of your lineage], I would have ended your life.
but when I came, sire, the queen made else you ; it was is, ted.
he said, sire, and he brokm one ars and turnedait bhkind his back
he brokm the ether arm, sire, and turnedait bhkind hie back, sire, hd torebout his airs,
he putbout his yies, sire,the torebout histoangue.
[drum]HeI left iom only hie greahy for peechd, and in tyat tante hd tokd him, sire, to Satsari Katyur.and he made the great king Bikram Candthis horr;, then, sire, at Satsari Katyun, sire, putting seven bufaloe sions on hie back, finanly el said, >Nowgot, great king Bikram Cand,gGo to your Kumaun of twenty-two kingdoms!”
he said, sire, and then, sire, all tbrouge the kingdor of Bhiya Kathayat, sire, vas was thesgea, in what way did they wepr…
[drum]
In whatsera was the battla, in whatserahis hiefcam?.
The battle ccurared in theGsolvenAage, hiefcamehieffo the fyu, rasr.
[हुड्कोवादन र सहगायन] ए होn,बाटो छाडिदे छिङ्‍या वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो, छाडिदे ।,”भन्ने बेलामा त,बाटो छाड्नेs महाराज, वीर कस्तो, होला?,आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।,”भनेर ,ओ दाइ, भिङ्या कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्नेn मेरा दाइ भिङ्या, बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,,”भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।,भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ, छिङ्‍या कठायतबाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।,अब आऊँ!,”भन्थ्यो त,, >आउँ!,”भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो किs,
ए भिङ्या, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।,,ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्नेn यो भिङ्या, महाराज, आङ्खना, महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो, ।,,भिङ्याले, नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,,भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्नेn तेरा छली, राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।,,ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउn तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्नेn तँ त्यति, चिन्ता नगर्,,ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्नेn भिङ्या, मेरा घरैमा भइदिएको, भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र ,केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको, हुँ,,हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य, कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?,,अलख्,,”भनेर (चाहिने), अलख् जगाइहाल्यो ।,ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने), भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् y?”
अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त y?”
खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति, (चाहिने) भोका रह्यौँ ।,” — धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,,— ए, जोगी के पाइयो, भन्यो, हाम्रो तबाबु मिलिगो ।,,
— लौ छाड, अब त, हामी खान्छौँ ।,”भन्यो र सबै फौजसिपाही महाराज, त्यस, खोलाका वरतिर परतिर महाराज, वारिपारि आङ्खनी आमाका, जम्मा चुलाचौका लगाएर खानपान गर्न, थालिसकेथे ।,खाऊँ!,, भनेर मुखमा गाँस हाल्ने टाइम (भएथ्यो)s —खाउँ,,”भन्ने बेलामा, >युद्ध भइगयो!,”भन्यो र, (चाहिने) हैकम दिने बखतमा, त्यसै बखतमा (चाहिने) सातसारी कत्यूराहरू खनिने लत्ताकपडा लगाऔँ,,”भन्थे त महाराज, लुगामा त अब कुच्चे गाँठो पारेर, तिनमा खोसाखोस परिरहेथ्यो ।,कालो वस्त्रधारीलाई कसैले नछाड्नू, भन्यो महाराज, हरियो वस्त्रधारीलाई, नछाड्नू कसैले,,भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाईमर्नेn तेरो ज्यान खत्तम गर्ने, थिएँ,,S1stop écouter
,
नियाहो ,div class="translation_fr">[tambour] Ya ho!< ,div class="translation_other">[हुड्कोवादन र सहगायन] ए हो,< ,div class="note_info"> ,/tdr S2stop écouter
,
हुँवाछाडछिङ्‍याइणियाँकोहुँवाबाटोछाडदेअरे,/tdr ,div class="translation_fr">Laisse, Chiya, laisse leur passage!< ,div class="translation_other">छाड छिङ्‍या, इणियाँको बाटो छाडिदेऊ रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S3stop écouter
,
हुँवाकुमाउँकोकुमैय्याँआयाछुहुँवाबाटैछाडदेअरे,/tdr ,div class="translation_fr">Je suis venu, moi, Kumauni de Kumaun, laisse le passage!< ,div class="translation_other">कुमाउँको कुमाईँ आएको छु बाटो छाडिदेऊ रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S4stop écouter
,
हीँकठैबाटोछाड्‍न्याभडहोलोकैसोसाइबअरे,/tdr—A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?< ,div class="translation_fr">>—Que serait un héros qui laisse le passage?< ,div class="translation_other">कठै, बाटो छाड्ने वीर होला कस्तो, साहेब रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S5stop écouter
,
हुँवाधुनीछाड्‍न्याहुँवाजोगीकैसोहोलोअरे,/tdr ,div class="translation_fr">Que serait un ascète qui laisse son feu sacré?< ,div class="translation_other">धुनी छाड्ने त जोगी कस्तो होला रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S6stop écouter
,
हीँकठैबेदीछाड्‍न्याबरमनहोलाकैसोसाइबअरे,/tdr ,div class="translation_fr">Que serait un brahman qui laisse l’autel?< ,div class="translation_other">कठै, वेदी छाड्ने ब्राह्मण होला कस्तो, साहेब रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S7stop écouter
,
नियाबाटोइ,/tdrछाड्‍न्यापाइकहोलोकैसोसाइबअरे,/tdr ,div class="translation_fr">Que serait un guerrier qui laisse le passage?< ,div class="translation_other">बाटो छाड्ने वीर त होला कस्तो, साहेब रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S8stop écouter
,
वाढडैईकाट्‍याईमुणैदिउँलोबाटोनैछाडुरे,/tdr ,div class="translation_fr">Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le, passage.< ,div class="translation_other">ओ, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S9stop écouter
,
वामुणैकाट्‍याढडैदिउँलोबाटोनैछाडुरे,/tdr ,div class="translation_fr">Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le, passage.< ,div class="translation_other">ओ, शिर काटे शरीर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे, ,div class="note_info"> ,/tdr S10stop écouter
,
हीँकठैतुछाडकुमैय्याँपाइकबाटोछाडिदेनरे,/tdr ,div class="translation_fr">Abandonne donc, toi, Kumauni! Il ne laissa pas le passage.< ,div class="translation_other">कठै, तँ छाड् कुमाइँ वीर, बाटो छाडिदेन रे ।।, ,div class="note_info"> ,/tdr S11stop écouter
,
महाराजततनीबखतमिमहाराजबाइस्‌पाटकुमाउँकोमहाराजफौंजफक्कडलिइकनछलिराजाबिक्रामचन्नमाहाराजसारसारिकत्यूरजाउँभणिआइगैथ्यो ,div class="translation_fr">Ô, sire, en ce temps-là, sire, le grand roi, sire, de Kumaun des, vingt-deux royaumes, Bikram Cand, mit en branle son armée disant Allons à Satsari, Katyur!,”sire.< ,div class="translation_other">ओ महाराज, त्यस बखतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौजसिपाही, छली राजा विक्रम चन्द, सातसारि कत्यूरमा जाउँ,,”भनी महाराज, आइगएथ्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S12stop écouter
,
सातसारिकत्यूराकोमहाराजभिङ्‍याकठाइतकोभाइमहाराजछिङ्‍याकठाइतबाइस्‌पाटकुमाउँजाउँभणीमहाराजआइगैथ्यो ,div class="translation_fr">Et Chiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se, mit en route disant Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!,”sire.< ,div class="translation_other">सातसारि कत्यूरको भिङ्‍या कठायतको भाइ छिङ्‍या कठायत, बाइसे राज्य, कुमाउँमा जाऊँ,,”भनी महाराज, आइगएथ्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S13stop écouter
,
बीचमहाराजपत्थरलेकचाइन्यालेकमामहाराजभीटभैगैथ्योहुन्याबखतमि ,div class="translation_fr">Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de, Pattharlek, sire. A ce moment là,< ,div class="translation_other">बीच महाराज, पत्थरलेक जाने महाराज, लेकमा भेट भइगएथ्यो महाराज । अँ त,, हुने बखतमा त,< ,div class="note_info"> ,/tdr S14stop écouter
,
तरआबकुमाउँकोचाइन्यामहाराजछलिराजाबिक्रामचन्नभण्णलाग्योकि ,div class="translation_fr">le grand roi de Kumaun, sire, Bikram Cand, dit:< ,div class="translation_other">तर, अब कुमाउँको महाराज, छली राजा विक्रम चन्दभन्नलाग्यो कि,, ,div class="note_info"> ,/tdr S15stop écouter
,
बाटोछाड्‍देछिङ्‍यापाइकबाटोछाड्‍देकुमाउँकोकुमैय्याँआइछुबाटोछाड्‍देभण्ण्याबखतमिYield the way, warrior Chiya, yield the way! I have come from Kumaun,, yield the way!,”he said, and then,< ,div class="translation_fr">>Laisse le passage, guerrier Chiya, libère le chemin! Je suis arrivé, de Kumaun, laisse moi passer!,”dit-il. Alors,< ,div class="translation_other"> बाटो छाडिदे छिङ्‍या वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो, छाडिदे ।,”भन्ने बेलामा त, ,div class="note_info"> ,/tdr S16stop écouter
,
छिङ्‍याकठाइतभन्छकिमहाराजबाटोछा‍ड्न्‍यामहाराजपाइककसोहोलो ,div class="translation_fr">Chiya Kathayat répondit, sire: Que serait un guerrier qui laisse le, passage?< ,div class="translation_other">छिङ्‍या कठायतभन्छ कि, महाराज, बाटो छाड्ने, महाराज, वीर कस्तो, होला?< ,div class="note_info"> ,/tdr S17stop écouter
,
धुनीछा‍ड्न्‍यामहाराजजोगिकसोहोलोबेदछा‍ड्न्‍याब्राह्मणकसोहोलो ,div class="translation_fr">Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui, laisse le Veda?< ,div class="translation_other">धुनी छाड्ने, महाराज, जोगी कस्तो होला? वेद छाड्ने ब्राह्मण कस्तो, होला?< ,div class="note_info"> ,/tdr S18stop écouter
,
बाटोछा‍ड्न्‍याभण्योमहाराजपाइककसोहोलो ,div class="translation_fr">Celui qui laisse le passage,dit-il, sire, quelle sorte de guerrier, serait-il?< ,div class="translation_other">बाटो छाड्ने भन्यो, महाराज, वीर कस्तो होला ?< ,div class="note_info"> ,/tdr S19stop écouter
,
होरे,/tdrमुण,/tdrकाट्‍याढडदिउँलोबाटोनैछाडुढडकाट्‍यामुण,/tdrदिउँलोबाटोनैछाडु ,div class="translation_fr">Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne, laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai, pas le passage.,, ,div class="translation_other">त्यसैले शिर काटे, महाराज, शरीर दिउँला, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो न, छाडूँ ।,, ,div class="note_info"> ,/tdr S20stop écouter
,
भणेरभण्ण्याबखतमि ,div class="translation_fr">Ayant dit ces paroles,< ,div class="translation_other">भनेर भन्ने बेलामा त, , ,div class="note_info"> ,/tdr S21stop écouter
,
दाततनीबखतमिमहाराजबाइस्‌पाटकुमाउँकामहाराजफौंजफक्कडलिएरमहाराजसातसारिकत्यूरकाचाइन्यादाफौंजफक्कडकोचाइन्यामहाराजपत्थरलेकमाचाइन्यातल्लामल्लाभिणामारदाकैभाँतिकसोहुनपसिजान्छ ,div class="translation_fr">alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança, son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas,, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la bataille des murets [MG: la terrible, bataille]…< ,div class="translation_other">लौ, अब त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँका महाराज, फौजसेना लिएर, सातसारि कुमाउँका (चाहिने) महाराज, पत्थरलेकमा महाराज, तल्लामाथिल्ला कान्ला युद्ध महाराज,, कुन ढाँचाले कसरी हुन थालिहाल्छ है...।, ,div class="note_info"> ,/tdr S22stop écouter
,
साइबतल्लामल्लाभिणामारहोइरैछतल्लामल्लाभिणा ,div class="translation_fr">[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille, s’engagea, de bas en haut< ,div class="translation_other">[हुड्कोवादन र सहगायन] साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो,, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध, ,div class="note_info"> ,/tdr S23stop écouter
,
साइबतल्लाइमल्लाभिणामारहोइरैछतल्लामल्लाभिणा ,div class="translation_fr">Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea,, de bas en haut< ,div class="translation_other">साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला, युद्ध, ,div class="note_info"> ,/tdr S24stop écouter
,
साइबतल्लाइमल्लाभिणामारहोइरैछतल्लामल्लाभिणा ,div class="translation_fr">Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea,, de bas en haut< ,div class="translation_other">साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला, युद्ध, ,div class="note_info"> ,/tdr S25stop écouter
,
साइबपौंजाइसेकीसेकीमारहोइरैछपौंजासेकीसेकी ,div class="translation_fr">Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les, os< ,div class="translation_other">साहेब, करङ सेकीसेकी युद्ध भै गएछ हो, करङ सेकीसेकी, ,div class="note_info"> ,/tdr S26stop écouter
,
साइबसिकासमाइँसमाइँमारहोइरैछसिकासमाइँसमाइँ ,div class="translation_fr">Sire, une bataille à s’empoigner par le toupet, le toupet,< ,div class="translation_other">साहेब, शिखा समाइसमाई युद्ध भै गएछ हो, शिखा समाइसमाई, ,div class="note_info"> ,/tdr S27stop écouter
,
साइबघुणारेकीरेकीमारहोइरैछघुणारेकीरेकी ,div class="translation_fr">Sire, une bataille à se mettre à genou, à genou< ,div class="translation_other">साहेब, घुँडा टेकीटेकी युद्ध भै गएछ हो, घुँडा टेकीटेकी, ,div class="note_info"> ,/tdr S28stop écouter
,
साइबरगतैकाराजानदिनालाबग्यारगतैकाराजा ,div class="translation_fr">Sire, il coula des rivières de sang, de sang,< ,div class="translation_other">साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला, ,div class="note_info"> ,/tdr S29stop écouter
,
साइबरगतैकाराजानदिनालाबग्यारगतैकाराजा ,div class="translation_fr">Sire, il coula des rivières de sang, de sang,< ,div class="translation_other">साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला, ,div class="note_info"> ,/tdr S30stop écouter
,
साइबबन्धुकैकीराजाभरराटहोइछबन्धुकैकीराजा ,div class="translation_fr">Sire, les fusils crépitèrent, les fusils,< ,div class="translation_other">साहेब, बन्दुकको भरराट भएछ हो, बन्दुकको भरराट, ,div class="note_info"> ,/tdr S31stop écouter
,
साइबतीरकाणाकीछमट्‍याटहोइछतीरकाणाकी ,div class="translation_fr">Sire, les flèches plurent, les flèches,< ,div class="translation_other">साहेब, तीरधनुष छरराट भएछ हो, तीरधनुष छरराट, ,div class="note_info"> ,/tdr S32stop écouter
,
साइबजैसीसरकैकी,/tdrबिजुलाडि,/tdrछमकणि,/tdrजैसीसरकैकी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, comme l’éclair qui fend le ciel, comme l’éclair,< ,div class="translation_other">साहेब, आकाशको बिजुली चम्कन्छ जस्तो हो, आकाशको बिजुली, ,div class="note_info"> ,/tdr S33stop écouter
,
साइबतैसीछिङ्‍याकरी,/tdrतरवार,/tdrमीलक,/tdrतैसीछिङ्‍याकरी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,< ,div class="translation_other">साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको, ,div class="note_info"> ,/tdr S34stop écouter
,
साइबतैसीछिङ्‍याकरी,/tdrतरवार,/tdrमीलक,/tdrतैसीछिङ्‍याकरी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,< ,div class="translation_other">साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको, ,div class="note_info"> ,/tdr S35stop écouter
,
साइबतैसीछिङ्‍याकरी,/tdrतरवार,/tdrमीलक,/tdrतैसीछिङ्‍याकरी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, ainsi frappa le sabre de Chiya, de Chiya,< ,div class="translation_other">साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको, ,div class="note_info"> ,/tdr S36stop écouter
,
साइबदशबैरिकाटी,/tdrबीस,/tdrबैरिनाठहोदशबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il, en trancha dix,< ,div class="translation_other">साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S37stop écouter
,
साइबदशबैरिकाटी,/tdrबीस,/tdrबैरिनाठहोदशबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il, en trancha dix,< ,div class="translation_other">साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S38stop écouter
,
साइबबीस,/tdrबैरिकाटी,/tdrदस,/tdrबैरिनाठहोबीस,/tdrबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat,, il en trancha vingt,< ,div class="translation_other">साहेब, बीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, बीस बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S39stop écouter
,
साइबतीस,/tdrबैरिकाटी,/tdrचालिस,/tdrकी,/tdrनाठहोतीस,/tdrबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat,, il en trancha trente,< ,div class="translation_other">साहेब, तीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, तीस बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S40stop écouter
,
साइबदशबैरिकाटी,/tdrदशबैरिनाठहोदशबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il, en trancha dix,< ,div class="translation_other">साहेब, दश वैरी काटी दश वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S41stop écouter
,
साइबदशबैरिकाटी,/tdrकालिका,/tdrचडाइछ,/tdrदशबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il, en trancha dix,< ,div class="translation_other">साहेब, दश वैरी काटी कालिका चढाएछ, दश बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S42stop écouter
,
साइबतीस,/tdrबैरी,/tdrकाटी,/tdrमालिका,/tdrचडाइछ,/tdrदशबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en, trancha dix,< ,div class="translation_other">साहेब, तीस वैरी काटी मालिका चढाएछ, दश बैरि काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S43stop écouter
,
साइबतीस,/tdrबैरी,/tdrकाटी,/tdrभैरव,/tdrचडाइछ,/tdrतीस,/tdrबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en, trancha trente,< ,div class="translation_other">साहेब, तीस वैरी काटी कालिका चढाएछ, तीस वैरी काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S44stop écouter
,
साइबतीस,/tdrबैरी,/tdrकाटी,/tdrभैरव,/tdrचडाइछ,/tdrतीस,/tdrबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en, trancha trente,< ,div class="translation_other">साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S45stop écouter
,
साइबतीस,/tdrबैरी,/tdrकाटी,/tdrभैरव,/tdrचडाइछ,/tdrतीस,/tdrबैरिकाटी,/tdr ,div class="translation_fr">Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en, trancha trente,< ,div class="translation_other">साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी, ,div class="note_info"> ,/tdr S46stop écouter
,
महाराजततनीबखतमिमहाराजपत्थरलेकमात्यस्तोचाइन्यामाहाराजछिङ्‍याभिङ्‍याकठाइतअँछिङ्‍याकठाइतर,/tdrबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँका,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrअ,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नको,/tdrपत्थरलेकमात्यस्तोलडाइँहुन्याबखतमितर,/tdrआँखडिमा,/tdrचाइन्यामहाराजछिङ्‍याकठाइतर,/tdrबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँका,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नको,/tdrफौँजफक्कडलाइ,/tdrदशबैरिकाटिबीस,/tdrबैरिनाठ्योबीस,/tdrबैरिकाटितीस,/tdrबैरिनाठ्योतीस,/tdrबैरिकाटिमहाराजबीस,/tdrबैरिनाठ्‍यो ,div class="translation_fr">Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille, des armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux, royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chiya Kathayat et du grand, roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chiya, Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il, en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de, combat.< ,div class="translation_other">ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, पत्थरलेकमा त महाराज, छिङ्‍या कठायत र, बाइसे राज्य कुमाउँका छली राजा विक्रम चन्दको पत्थरलेकमा लडाइँ हुने बेलामा आखिरी महाराज,, फौजसिपाही लगाएर दश वैरी काटेर बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी काटेर तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी, मारी बीस वैरी नास्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S47stop écouter
,
दशबैरिकाटिकालिका,/tdrचडायोबीस,/tdrबैरिकाटिमालिकाचडायोतीस,/tdrबैरिकाटिभैरबचडाहाल्थ्यो ,div class="translation_fr">Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt,, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.< ,div class="translation_other">दश वैरी काटीकाटी कालिका चढायो, बीस वैरी काटीकाटी मालिका चढायो, तीस, वैरी काटीकाटी भैरव चढाइहालेथ्यो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S48stop écouter
,
तर,/tdrफौँजफक्कड,/tdrखलास,/tdrगर्न्या,/tdrबखतमा,/tdrतर,/tdrआबछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नले,/tdrभण्यो,/tdrकि,/tdrआखडिमा,/tdrयो,/tdrमलाई,/tdrपनि,/tdrधोका,/tdrगर्छ,/tdrभणिकन,/tdr ,div class="translation_fr">Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le grand roi, Bikram Cand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”< ,div class="translation_other">तर, फौजसिपाही समाप्त गर्ने बेलामा, तर, अब छली राजा विक्रम चन्दले भन्यो, कि, “आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।” भनेर , ,div class="note_info"> ,/tdr S49stop écouter
,
छलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नले,/tdrछिङ्‍याकठाइतचाहिमहाराजदोनाल्याबन्धुकचाइन्याहाणेरछिङ्‍याकठाइतलाई,/tdrमारिदियो,/tdr ,div class="translation_fr">Et le roi Bikram Cand tira avec son fusil à deux coups sur Chiya, Kathayat, sire, et le tua. , ,div class="translation_other">छली राजा विक्रम चन्दले छिङ्या कठायतलाई महाराज, दोनाले बन्दुक (चाहिने), हानेर छिङ्या कठायतलाई मारिदियो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S50stop écouter
,
मार्‌न्या,/tdrबखतमा,/tdrआबचाइन्यात्योसातसारिकत्यूरकोजोफौँजफक्कड,/tdrबाँकि,/tdrरयाको,/tdrथ्योत्योबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँका,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नले,/tdrआफ्नो,/tdrफौंजफक्कड,/tdrबनाइकन,/tdrसारसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrमहाराजलूटपाटगर्नलाईसारसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrनिइयो,/tdr ,div class="translation_fr">Après qu’il l’eut tué, le grand roi Bikram Cand incorpora à sa propre, armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari, Katyur, sire, pour le mettre à sac.< ,div class="translation_other">मार्ने बेलामा अब (चाहिने) त्यो सातसारि कत्यूरको फौजसिपाही बाँकी रहेको, थियो, त्यो बाइसे राज्य कमाउँका छली राजा विक्रम चन्दले आफ्नो फौजसिपाही बनाएर सातसारि, कत्यूरमा गइहाल्यो । xxx, ,div class="note_info"> ,/tdr S51stop écouter
,
जान्या,/tdrबखतमा,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नको,/tdrफौँजफक्कड,/tdrचाइन्यासारसारि,/tdrकत्यूरमि,/tdrगयो,/tdr ,div class="translation_fr">L’armée du grand roi Bikram Cand s’en fut à Satsari Katyur.< ,div class="translation_other">जाने वखतमा छलि राजा बिक्राःम चन्दको फौजसेना चाइन्या साःतसाःरि कत्यूरमा, गयो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S52stop écouter
,
छिङ्‍याकठाइतको,/tdrचाइन्यादाइजेठोभाइभिङ्‍याकठाइतचाइन्याबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँमा,/tdrचाइन्यानेलपड्‍लैथ्यो,/tdr ,div class="translation_fr">Le frère ainé de Chiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au, Kumaun des vingt-deux royaumes.< ,div class="translation_other">छिङ्‍या कठायतको (चाहिने) दाइ, जेठो भाइ भिङ्या कठायत (चाहिने) बाइसे, राज्य कुमाउँमा (चाहिने) नेलमा परेको थियो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S53stop écouter
,
नौमनकाचाइन्यालुवाकानेलमापड्लैथ्यो,/tdr ,div class="translation_fr">Il portait des entraves de fer de neuf maund [720 livres]. , ,div class="translation_other">नौ मनका (चाहिने) फलामका नेलमा परेको थियो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S54stop écouter
,
तर,/tdrरातमा,/tdrचाइन्यासपनहुन्याबखतमा,/tdrतर,/tdrछिङ्‍याकठाइतआफनादाइभिङ्‍याकठाइतकाचाइन्यासपनमा,/tdrनीयो,/tdr ,div class="translation_fr">La nuit, il eut un rêve; Chiya Kathayat alla voir en rêve son frère, aîné Bhiya Kathayat.< ,div class="translation_other">तर, रातमा (चाहिने) सपना हुने बेलामा तर, छिङ्या कठायत आङ्खना दाइ भिङ्या, कठायतका सपनामा गइहाल्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S55stop écouter
,
ओ,/tdrदाइभिङ्‍याकठाइतौतमराछापतिकोझोलखाइमद्दाउमेरादाइयाँबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँमा,/tdrछन्,/tdrभणिकन,/tdrसातसारिकत्यूरबटाफौँजफक्कड,/tdrलिएर,/tdrआएको,/tdrहुँ,/tdr ,div class="translation_fr">“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre, descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux, royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.< ,div class="translation_other">“ओ दाइ, भिङ्या कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, मेरा दाइ भिङ्या, बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,” भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S56stop écouter
,
तर,/tdrयोपत्थरलेकमापत्थरलेकमाचाइन्याछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नको,/tdrफौँजफक्कड,/tdrचाइन्याभिटीग्यो,/tdr ,div class="translation_fr">A Pattharlek j’ai rencontré l’armée du grand roi Bikram Cand.< ,div class="translation_other">तर, त्यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा (चाहिने) छली राजा विक्रम चन्दको, फौजसैनिक (चाहिने) भेटियो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S57stop écouter
,
तर,/tdrत्यसमा,/tdrलडाइँ,/tdrहुन्याबखतमा,/tdrमैंले,/tdrआधाभौत,/tdrत,/tdrचाइन्यागर्‍याःहूँ,/tdr ,div class="translation_fr">Là dans cette bataille j’ai fait beaucoup.< ,div class="translation_other">तर, त्यसमा लडाइँ हुने बेलामा (चाहिने) मैले धेरबहुत त गरेकै हुँ, ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S58stop écouter
,
दाइआधाबैरित,/tdrमैले,/tdrतमरो,/tdrहुन,/tdrकाट्‍थ्या,/tdrआधाबैरिमेरो,/tdrहुन,/tdrकाट्‍याःहूँ,/tdr ,div class="translation_fr">J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour, le mien.< ,div class="translation_other">दाइ, आधा वैरी त मैले तिम्रो सट्टा काटेथेँ, आधा वैरी मेरोसट्टा काटेको, हुँ ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S59stop écouter
,
तर,/tdrआँखडिमा,/tdrयै,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नले,/tdrचाइन्यामलाइगोलिहाणेरमार्‍योरे,/tdr ,div class="translation_fr">A la fin, le grand roi Bikram Cand m’a tué d’un coup de, fusil,, ,div class="translation_other">तर, आखिरीमा यस छली राजा विक्रम चन्दले (चाहिने) मलाई गोली हानेर मार्‍यो, र,, ,div class="note_info"> ,/tdr S60stop écouter
,
तर,/tdrयोबाइसपाटहामरोसातसारिकत्यूरमा,/tdrनियो,/tdr ,div class="translation_fr">et il s’en est allé chez nous, à Satsari Katyur.< ,div class="translation_other">तर, (चाहिने) यस सातसारी कत्यूरमा गइहाल्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S61stop écouter
,
तर,/tdrयैले,/tdrके,/tdrकस्तो,/tdrगर्‍यो,/tdr ,div class="translation_fr">Qui sait ce qu’il y fit!< ,div class="translation_other">तर, यसले के कस्तो गर्‍यो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S62stop écouter
,
तर,/tdrइत्तिकै,/tdrकुरा,/tdrभयोदाइभणेरभण्ण्याबखतमा,/tdrआब,/tdrभिङ्‍याकठाइतझल्याक्कअरिब्युजन्थ्योभुर्भुरचाइन्याउजालोहुन्याट्‍याम्पड्‍ल्यो ,div class="translation_fr">Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se, réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].< ,div class="translation_other">तर, यत्तिकै कुरा भयो दाइ ।” भनेर भन्ने कुरा गर्ने बखतमा, अब भिङ्या, कठायत झलक्क गरेर ब्युँझन्थ्यो त मिर्मिर उज्यालो हुने टाइम परिरह्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S63stop écouter
,
नौमनकाचाइन्यानेलचाइन्याभिङ्‍याकठाइतलाईभरिरैथ्या ,div class="translation_fr">Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce, moment, sire —, ,div class="translation_other">नौ मनका (चाहिने) नेल (चाहिने) भिङ्या कठायतलाई परिरहेथे । त्यसो हुने, बखतमा महाराज, त्यसै बखतमा महाराज, , ,div class="note_info"> ,/tdr S64stop écouter
,
हुन्यावखतमा,/tdrतसै,/tdrबखतमा,/tdrमहाराज,/tdrभिङ्‍याकठाइतले,/tdrभाइनारायनतेराछातिकोझोलखान्याचाइन्यामहाराज,/tdrभिङ्‍याकडाइतचाइन्याबाइस्‌पाट,/tdrकुमाउँ,/tdrहुन्याबखतमिमेरो,/tdrभाईछिङ्‍याकठाइतपनिमारियो ,div class="translation_fr">à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en, mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve, enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chiya Kathayat a été, tué,, ,div class="translation_other">भिङ्या कठायतले, “भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ, छिङ्‍या कठायत बाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S65stop écouter
,
सारसारिकत्यूरपनिलुटीगै,/tdr ,div class="translation_fr">et Satsari Katyur a été mis à sac.< ,div class="translation_other">सातसारी कत्यूर पनि लुटियो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S66stop écouter
,
आउन्याबखतमा,/tdrमहाराज,/tdrघरबाट,/tdrसाइँत,/tdrसारिगैथ्यूँ,/tdrभबानीकि,/tdrबरडी,/tdrबाखरि,/tdrख्वाइगैथ्यूँ,/tdrब्रामण,/tdrभोज,/tdr ,div class="translation_fr">A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon, augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des, brahmanes.< ,div class="translation_other">आउने बेलामा महाराज, घरबाट साइत सारेकै थिएँ, भवानीलाई लाखो बोका बलि, दिएकै थिएँ, ब्रँह्माणभोज गरेकै थिएँ ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S67stop écouter
,
के,/tdrरे,/tdrभइछ,/tdrगुरेलि,/tdrमाता,/tdrरुठि,/tdrभण्यो,/tdrमहाराज,/tdrके,/tdrरे,/tdrभइछ,/tdrअन्नमाता,/tdrधनमाता,/tdrरुठि,/tdr ,div class="translation_fr">Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et, Dhanamata —, ,div class="translation_other">कि त भइछ गुरेली माता रिसानी, कि त भएछन् अन्नमाता धनमाता, रिसानी,, ,div class="note_info"> ,/tdr S68stop écouter
,
तर,/tdrमेराहातपाउकोनेलजाङफुटी ,div class="translation_fr">les entraves de mes mains et mes pieds sont rompues!”, ,div class="translation_other">तर, मेरा हातपाउको नेल (चाहिने) टुट्यो ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S69stop écouter
,
भण्यो,/tdrरे,/tdrचाइन्याभिङ्‍याकठाइतलेभण्ण्याबखतमा,/tdrतसै,/tdrबखतमा,/tdrमहाराज,/tdrनवदुर्गा,/tdrभवानि,/tdrचडिगै,/tdr ,div class="translation_fr">Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le, possèda.< ,div class="translation_other">भन्यो र (चाहिने) भिङ्या कठायतले भन्ने बखतमा त्यसै बखतमा महाराज,, नवदुर्गा भवानी चढिगइन् ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S70stop écouter
,
गुरेली,/tdrमाता,/tdrचाइने,/tdrचड्‍ड्‍या,/tdrबखतमा,/tdrगरररररर,/tdrचाइन्याभयो,/tdrरे,/tdrमहाराज,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नको,/tdrचाइन्याकोटकाणोमहाराज,/tdrचार,/tdrखण्ण,/tdrचाइन्यात्यसकाहोइयानौमनकाचाइन्यानेलपनिखगरानचाइन्याटुटिया ,div class="translation_fr">Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du grand roi Bikram, Cand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.< ,div class="translation_other">गुरेली माता चढ्ने बखतमा महाराज, गररररर, भयो र महाराज, छली राजा विक्रम, चन्दको (चाहिने) दरवारक्षेत्र पनि महाराज, चार खण्ड (चाहिने) त्यसका भइहाले । नौ मनका नेल, पनि टुटिगए ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S71stop écouter
,
टुट्‍न्याबखतमा,/tdrभिङ्‍याकठाइतमहाराज,/tdrत्याँ,/tdrवाटी,/tdrचाइन्यामहाराज,/tdrआब,/tdrआउँ,/tdrभन्थ्यो,/tdrआउँ,/tdrभण्ण्याबखतमा,/tdrमहाराज,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नकि,/tdrरानिले,/tdrभण्यो,/tdrकि,/tdr ,div class="translation_fr">Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir, de là [?], sire, la reine du grand roi Bikram Cand lui dit:< ,div class="translation_other">टुट्ने बखतमा भिङ्या कठायत त्यहाँबाट (चाहिने) “अब आऊँ!” भन्थ्यो त,, “आउँ!” भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो कि,, ,div class="note_info"> ,/tdr S72stop écouter
,
ए,/tdrभिङ्‍यामेरो,/tdrओलो,/tdrछ,/tdrतुलाई,/tdrहँ,/tdrओलो,/tdrछ,/tdr ,div class="translation_fr">“Ô Bhiya, j’ai une requête à te faire, j’ai une requête.”, ,div class="translation_other">“ए भिङ्या, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S73stop écouter
,
भणेर,/tdrभण्ण्याबखतमा,/tdrतसै,/tdrबखतमा,/tdrमहाराज,/tdrत्यो,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्राम,/tdrचन्नकि,/tdrबाइलि,/tdrकेटि,/tdrके,/tdrभण्णिछ,/tdrकि,/tdr ,div class="translation_fr">[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de, l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Cand:< ,div class="translation_other">भनेर भन्ने बखतमा त्यसै बखत महाराज, त्यो छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी, दासी के भन्छे,, ,div class="note_info"> ,/tdr S74stop écouter
,
ओ,/tdrजिउ,/tdrमा,/tdrतमरा,/tdrछातिको,/tdrझोल,/tdrखाइमद्दिउ,/tdrभिङ्‍याचाइन्यामहाराज,/tdrआफ्ना,/tdrचाइन्यानौमनकानेलतोडिचाइन्याबाइस्‌पाटकुमाउँलाईखालिगर्नलाईबट्टीयो ,div class="translation_fr">“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! —, ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de, Kumaun des vingt-deux royaumes.”, ,div class="translation_other">“ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्ने, यो भिङ्या, महाराज, आङ्खना, महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो, ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S75stop écouter
,
भणेर,/tdrभण्ण्याबखतमिदाततनिबखतमिमहाराज,/tdrछलि,/tdrराजा,/tdrबिक्रम,/tdrचन्नकि,/tdrबाइलि,/tdrकेटि,/tdrमहाराज,/tdrमहारानिसित,/tdrगुट,/tdrबिन्ति,/tdrबडिघातमहाराज,/tdrभिङ्‍‌या,/tdrनियो,/tdrभणिबर,/tdrदाआब,/tdrकै,/tdrभाँति,/tdrकुरा,/tdrभण्ण,/tdrपसिजान्छिन्,/tdrअँ,/tdr ,div class="translation_fr">Alors, sire, de quelle façon la servante du grand roi Bikram Cand,, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre, fille…, ,div class="translation_other">भनेर भन्ने बखतमा, अँ, अब त्यस बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी, बाहिरकी दासी महाराज, महारानीसित गोप्य बिन्ती र गम्भीर सल्लाह महाराज, सच्चादासी भनेर त अब, कुन ढङ्गले भन्न थाल्छिन्...।, ,div class="note_info"> ,/tdr S76stop écouter
, ,div class="translation_fr">[tambour], ,div class="translation_other">[हुड्कोवादन र सहगायन], ,div class="note_info"> ,/tdr S77stop écouter
,
हुँवा,/tdrपुडो,/tdrगया,/tdrगली,/tdrतोडी,/tdrहुँवा,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit,, grand’mère, ,div class="translation_other">ओ, पुडो गए गला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, ,div class="note_info"> ,/tdr S78stop écouter
,
वा,/tdrपस्सिमकी,/tdrढीकै,/tdrतोडी,/tdrवा,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Il a cassé la tour de l’ouest, Bhiya l’a détruite, grand’mère, ,div class="translation_other">पश्चिमको किल्ला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, ,div class="note_info"> ,/tdr S79stop écouter
,
ए,/tdrकठ,/tdrदक्खिन्या,/tdrसाङलो,/tdrतोडी,/tdrवा,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Il a cassé la chaîne du sud, Bhiya l’a détruite, grand’mère, ,div class="translation_other">कठै, दक्षिणको साङ्लो तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, ,div class="note_info"> ,/tdr S80stop écouter
,
वा,/tdrभुकन्या,/tdrमाङरी,/tdrकाटी,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit,, grand’mère, ,div class="translation_other">ओ, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, ,div class="note_info"> ,/tdr S81stop écouter
,
ए,/tdrकठ,/tdrबासन्या,/tdrपहरी,/tdrकाटी,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Il a abattu le coq qui chante, Bhiya l’a détruit, grand’mère, ,div class="translation_other">ओ, बास्ने पहरी काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, ,div class="note_info"> ,/tdr S82stop écouter
,
वा,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमामेरी,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमारे,/tdr ,div class="translation_fr">Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit,, grand’mère, ,div class="translation_other">ओ, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै, मेरी...।।, ,div class="note_info"> ,/tdr S83stop écouter
,
ओ,/tdrमहाराज,/tdrततनिबखतमिमहाराज,/tdrबाइली,/tdrकेटि,/tdrभन्छे,/tdrकि,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमामेरी,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍यो ,div class="translation_fr">Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit,, grand’mère, Bhiya l’a détruite., ,div class="translation_other">ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, बाहिरीकी दासी भन्छे कि, “भिङ्याले, नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,, ,div class="note_info"> ,/tdr S84stop écouter
,
पूर्वआगनीतोडिभिङ्‍यानाठ्‍योभणोमहाराज,/tdrपशिम,/tdrढीक,/tdrतोडिभिङ्‍यानाठ्‍यो ,div class="translation_fr">Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a, cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,, ,div class="translation_other">पूर्वको आँगन तोडेर भिङ्याले नास्यो, पश्चिमको आग्लो तोडेर, महाराज,, भिङ्याले नास्यो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S85stop écouter
,
दक्खिनेसाङ्‌लोतोडिभिङ्‍यानाठ्‍योभुकुन्यामारूङ्गोरकाटिभिङ्‍यानाठ्‍योबासन्या,/tdrपहरिकाटिभिङ्‍यानाठ्‍यो ,div class="translation_fr">Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien, qui aboie, il a abattu le coq., ,div class="translation_other">दक्षिणको साङ्लो तोडेर भिङ्याले नास्यो, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले, नास्यो, बास्ने खुकुरो काट्यो।, ,div class="note_info"> ,/tdr S86stop écouter
,
अरे,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योज्यूमेरी,/tdrभिङ्‍यानाठ्‍योभण्ण्याबखतमा ,div class="translation_fr">Bhiya a tout détruit, ma grand’mère,” dit-elle., ,div class="translation_other">बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, भन्ने बखतमा,, ,div class="note_info"> ,/tdr S87stop écouter
,
ए,/tdrभिङ्‍याअरूकुरा,/tdrजे,/tdrब,/tdrअछै,/tdrरे,/tdrचाइन्या,/tdrभिङ्‍यारानीकोओलो ,div class="translation_fr">“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une, requête.”, ,div class="translation_other">ए भिङ्या, अरू कुरा जे पो गर्छस् र (चाहिने) भिङ्या, म रानीको अनुरोध, छ,”, ,div class="note_info"> ,/tdr S88stop écouter
,
भणेरभण्ण्याबखतमाभाइनारायनतेराछातिकोझोलखाइमद्दितेराछलिराजाबिक्रमचन्नकिरीसभरिउसैकिथिआँखडिमाचाइन्या,/tdrओलोभणीतुइले ,div class="translation_fr">“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance], j’avais une grande colère contre ton grand roi Bikram Cand, et finalement tu m’as fait, une supplique,”, ,div class="translation_other">भनेर भन्ने बखतमा, “भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, तेरा छली, राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S89stop écouter
,
भण्योरे,/tdrमहाराज,/tdrतसाइ,/tdrचाइन्या,/tdrआफना,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrआइग्यो ,div class="translation_fr">dit-il, sire, et il regagna son cher Satsari Katyur., ,div class="translation_other">भन्यो र महाराज, त्यसै आङ्खना सातसारी कत्यूरमा आइगयो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S90stop écouter
,
सातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrआउन्या,/tdrबखतमामहाराज,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrमहाराज,/tdrकोइ,/tdrनिकोइ,/tdr ,div class="translation_fr">Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire,, à Satsari Katyur., ,div class="translation_other">सातसारी कत्यूरमा आउने बखतमा महाराज, सातसारी कत्यूरमा महाराज, कोही, नकोही ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S91stop écouter
,
छलिबागराजाबिरमदेउमाहाराजडरलेजङ्‍ङलमाबितीर्‍योसातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrमहाराज,/tdrकोइ,/tdrपनिमाखामिर्गनभयाको ,div class="translation_fr">Le tigre-roi Biramdev s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari, Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche., ,div class="translation_other">बाघ राजा बिरामदेउका डरले जङ्गलमा हराइरहेथ्यो । सातसारि कत्यूरमा, महाराज, कोही पनि माखोमिर्ख नभएको,, ,div class="note_info"> ,/tdr S92stop écouter
,
तरयाँबटाहैबाइस्‌पाटकुमाउँमाजाइकनभिङ्‍याकठाइतलेमहाराज,/tdrखोला,/tdrरोडा,/tdrमहाराज,/tdrपड्‍पखान,/tdrहिँड्‍न्या,/tdrबखतमाकोइ,/tdrकाइँ,/tdrकोइ,/tdrकाइँ,/tdrचाइन्या,/tdrमहाराज,/tdrकोइ,/tdrकाइँ,/tdrसबैलाई,/tdrखेड्‍यो,/tdrरे,/tdr ,div class="translation_fr">Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat,, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici,, sire, qui de là, il les rassembla tous., ,div class="translation_other">तर, यहाँबाट बाइसे राज्य कुमाउँमा गएर भिङ्या कठायलले महाराज, खोला, महाराज, खोल्सा, भिरपाखा हिँड्ने बेलामा महाराज, कोही कहीँ (चाहिने) महाराज, कोही कहीँबाट, सबैलाई जम्मा गर्‍यो र, ,div class="note_info"> ,/tdr S93stop écouter
,
आफना,/tdrचाइन्या,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrमहाराज,/tdrजम्मा,/tdrअर्‍यो,/tdr ,div class="translation_fr">Il les rassembla chez lui, sire, à Satsari Katyur., ,div class="translation_other">आङ्खना (चाहिने) सातसारी कत्यूरमा महाराज, जम्मा गर्‍यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S94stop écouter
,
आब,/tdrछलिराजाबिक्रामचन्नखिअँ,/tdrअँ,/tdrबागराजाबिरमदेउखिभण्योकि ,div class="translation_fr">Maintenant il [“grand-roi Bikram Cand” est dit par erreur] dit au, tigre roi Biramdev:, ,div class="translation_other">अब बिरामदेउसित भन्यो कि,, ,div class="note_info"> ,/tdr S95stop écouter
,
ए,/tdrराजाबागराजाबिरमदेउतेराछापतिकोझोलखाइमद्दाततिफिकरजन,/tdrअरै ,div class="translation_fr">“Ô roi, tigre roi Biramdev — meure en mangeant le bouillon de ta, descendance! — ne te fais pas de souci., ,div class="translation_other">“ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउ, तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्ने, तँ त्यति, चिन्ता नगर्,, ,div class="note_info"> ,/tdr S96stop écouter
,
तेरो,/tdrचाइन्या,/tdrसुयाको,/tdrधाइ,/tdrसापलोभरन्छु ,div class="translation_fr">Tu as perdu une aiguille, je te rends une barre à mine,, ,div class="translation_other">तेरो (चाहिने) सियोको घाटा छ, खन्ती भर्छु< ,div class="note_info"> ,/tdr S97stop écouter
,
तेरो,/tdrचाइन्या,/tdrहजार,/tdrरुप्प्याः,/tdrचीज,/tdrलिया,/tdrरैछ,/tdrलाख,/tdrरुप्प्याः,/tdrचाइन्या,/tdrभरन्छु ,div class="translation_fr">On a pris mille roupies de tes biens, je te rends cent mille., ,div class="translation_other">तेरो (चाहिने) हजार रुपैयाँको सामान लिएको रहेछ, (चाहिने) लाख रुपैयाँ, भर्छु< ,div class="note_info"> ,/tdr S98stop écouter
,
तरआफना,/tdrकोटमा,/tdrहिट्‍,/tdrडर्‌यौ,/tdrजन,/tdr ,div class="translation_fr">Rentre dans ton palais, n’aie crainte!”, ,div class="translation_other">तँ आङ्खनो दरवारमा हिँड्, नडरा,”, ,div class="note_info"> ,/tdr S99stop écouter
,
भण्ण्या,/tdrबखतमाए,/tdrभिङ्‍यातेराछापतिकोझोलखाइमद्दाभिङ्‍यामेराघरैमाहोइदियाःभएपछिइसोकेलाइहुन्यैथ्यो,/tdr ,div class="translation_fr">— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu, avais été chez moi, comment en serait-on là!, ,div class="translation_other">भन्ने बखतमा, “ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, भिङ्या, मेरा घरैमा भइदिएको, भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र , ,div class="note_info"> ,/tdr S100stop écouter
,
तुइलेभण्याःमाणीनीरे,/tdrबाइस्‌पाटकुमाउँजान्तकइतनाखण्णभया ,div class="translation_fr">Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux, royaumes tout cela est arrivé.”, ,div class="translation_other">तैँले भनेको मानिनस् र बाइसे राज्य कुमाउँ जाने बेला यतिका खण्ड, भए,”, ,div class="note_info"> ,/tdr S101stop écouter
,
भण्ण्या,/tdrबखतमाक्‍वैबातनैंपनिचाइन्या,/tdrनौ,/tdrमनका,/tdrनेल,/tdrतोडिर,/tdrआयाको,/tdrहूँ ,div class="translation_fr">“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf, maunds., ,div class="translation_other">भन्ने बखतमा, “केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको, हुँ,, ,div class="note_info"> ,/tdr S102stop écouter
,
तरनौ,/tdrमनका,/tdrनेल,/tdrचाइन्या,/tdrहाल्ल्या,/tdrको,/tdrहो,/tdrतैछलिराजाबिक्रामचन्नलेनौ,/tdrमनका,/tdrनेल,/tdrतोडेर,/tdrचाइन्या,/tdrआएको,/tdrहूँतुकोइफिकरजन,/tdrमाणै ,div class="translation_fr">Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le grand roi Bikram, Cand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”, ,div class="translation_other">तर, नौ मनका नेल (चाहिने) हाल्ने को हो, छली राजा विक्रम चन्दले हो, नौ, मनका नेल तोडेर आएको हुँ म त, कुनै चिन्ता नमान् ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S103stop écouter
,
भण्योरे,/tdrचाइन्या,/tdrमहाराज,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरमा,/tdrसबैचाइन्या,/tdrजम्मा,/tdrगरिहाल्यो ,div class="translation_fr">dit-il, sire, et il rassembla tout le monde à Satsari Katyur., ,div class="translation_other">भन्यो र महाराज, सातसारी कत्यूरमा सबै जम्मा गरिहाल्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S104stop écouter
,
आब,/tdrभिङ्‍याकठाइतलेभण्योकिए,/tdrभण्योमहाराज,/tdrत्योबाइस्‌पाटकुमाउँको,/tdrचाइन्या,/tdrपैरन,/tdrकस्तो,/tdrछ,/tdr ,div class="translation_fr">Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun, des vingt-deux royaumes?”, ,div class="translation_other">अब भिङ्या कठायतले भन्यो कि, “हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य, कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?”, ,div class="note_info"> ,/tdr S105stop écouter
,
भण्योपैरन,/tdrचाइन्या,/tdrबाइस्‌पाटकुमाउँको,/tdrचाइन्या,/tdrहरीः,/tdrकालीःहरीः,/tdrकालीःकालीचाइन्या,/tdrपैरन,/tdrछ,/tdrतिनरो,/tdrत,/tdrभण्यो ,div class="translation_fr">“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils, sont vêtus de vert et noir,” répondit-il., ,div class="translation_other">भन्यो त, “पहिरन (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) हरियो र कालो,, हरियो र कालो पहिरन छ तिनको त ।” भन्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S106stop écouter
,
त,/tdrतसोभयापछिहामरोचाइन्या,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरको,/tdrपेलो,/tdrभयोसेतिभै ,div class="translation_fr">“Then our Satsari Katyur’s will be yellow and white., ,div class="translation_other">“त्यसो भएपछि हाम्रो (चाहिने) सातसारी कत्यूरको पहेँलो भयो, सेतो भयो, ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S107stop écouter
,
सेतिचाइन्या,/tdrपेलि,/tdrरङालि,/tdrतमबनाः ,div class="translation_fr">Faites des uniformes jaune et blanc.”, ,div class="translation_other">सेतो (चाहिने) पहेँलो रङ्ग तपाईँ बनाउनुहोस् ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S108stop écouter
,
भणिकनआफना,/tdrसातसारि,/tdrकत्यूरको,/tdrचाइन्या,/tdrफौँजफक्कडलाई,/tdrतियाँर,/tdrअरि,/tdrगयो ,div class="translation_fr">dit-il, et il prépara l’armée de Satsari Katyur., ,div class="translation_other">भनेर आङ्खना सातसारि कत्यूरका (चाहिने) फौजसिपाहीलाई तयार गरेर, गयो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S109stop écouter
,
आफुले,/tdrचाइन्या,/tdrजोगिको,/tdrम्यास,/tdrगरिकन,/tdrआब,/tdrजुन,/tdrठाउँमा,/tdrचाइन्या,/tdrछलिराजाबिक्रामचन्नको,/tdrफौंजफक्कड,/tdrथ्यो,/tdrत्यस,/tdrठाउँमा,/tdrचाइन्या,/tdrमहाराज,/tdrचाइन्या,/tdrजोगीको,/tdrभयास,/tdrगरेर,/tdrनीयो,/tdr ,div class="translation_fr">Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du, grand roi Bikram Cand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète., ,div class="translation_other">आफूले (चाहिने) जोगीको भेष गरेर अब जुन ठाउँ (चाहिने) मा छली राजा विक्रम, चन्दको फौजसिपाही थियो, त्यस ठाउँमा महाराज, (चाहिने) जोगीको भेष गरेर गइहाल्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S110stop écouter
,
जान्या,/tdrबखतमातिनसातदिनसातरातका,/tdrचाइन्या,/tdrनिनाचोखा,/tdrचाइन्या,/tdrखानापिना,/tdrक्यै,/tdrथ्यैन,/tdr ,div class="translation_fr">Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans, boire ni manger., ,div class="translation_other">जाने बखतमा ती सात दिन सात रातका (चाहिने) निस्लाम शुद्ध खानपान केही, थिएन ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S111stop écouter
,
तसै,/tdrबखतमाभिङ्‍याकठाइतजोगिको,/tdrरूप,/tdrले,/tdrगयोरे,/tdrअलक्,/tdrभणेर,/tdrचाइन्या,/tdrअलक्,/tdrजगाहाल्यो,/tdr ,div class="translation_fr">Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour, quémander l’aumône., ,div class="translation_other">त्यसै बखतमा भिङ्या कठायत जोगीको रूप लिएर गयो र, “अलख्,” भनेर (चाहिने), अलख् जगाइहाल्यो ।, ,div class="note_info"> ,/tdr S112stop écouter
,
जगाउन्या,/tdrबखतमाअलाजोगीभण्योहामसातरातसातदिनहोइयाचाइन्या,/tdrभोक्याःभोक्यै,/tdrछौं,/tdrरे,/tdrतु,/tdrक्या,/tdrअलक्,/tdrजगाउँछै,/tdr ,div class="translation_fr">Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours, et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”, ,div class="translation_other">जगाउने बखतमा, “ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने), भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् ?”, ,div class="note_info"> ,/tdr S113stop écouter
,
अरे,/tdrक्या,/tdrक्या,/tdrबातसे,/tdrभोका,/tdrरयाः,/tdrतम्‌,/tdr ,div class="translation_fr">“Hélas, mais pourquoi êtes vous affamés?”, ,div class="translation_other">“अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त ?”, ,div class="note_info"> ,/tdr S114stop écouter
,
त,/tdrखान,/tdrपाउँनाइन,/tdrकङ्‍ङ्‍याँ,/tdrब,/tdrदुश्मन,/tdrआउनाहान,/tdrभण्योरे,/tdrतै,/tdrनिम्ति,/tdrचाइन्या,/tdrभोका,/tdrरैय्या,/tdrहा,/tdrतमरा,/tdrघर,/tdrपड्‍डाउ,/tdrभण्यो ,div class="translation_fr">“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout, instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez, vous!, ,div class="translation_other">“खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति, (चाहिने) भोका रह्यौँ ।” — “धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,, ,div class="note_info"> ,/tdr S115stop écouter
,
लौ,/tdrतमखानापिना,/tdrबन्दोबस्त,/tdrगर,/tdrतमरो,/tdrचाइन्या,/tdrहतियारपतियार,/tdrलुगाफाटो,/tdrजति,/tdrहो,/tdrसब,/tdrमेरा,/tdrजिम्मा,/tdrदिय,/tdrतमआफना,/tdrआनन्द,/tdrसाथमा,/tdrखाः,/tdrकोई,/tdrफिकर,/tdrजनगरो,/tdr ,div class="translation_fr">Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes, et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”, ,div class="translation_other">लौ, तिमीहरू खानपान गर । तिम्रो हतियारपतियार लुगाफाटो सबै, हो सबै, मेरा, जिम्मा देऊ । तिमीहरू आङ्खनो आनन्दसाथ खाऊ । कुनै चिन्ता नगर ।”, ,div class="note_info"> ,/tdr S116stop écouter
,
अलाजोगि,/tdrक्या,/tdrपाया,/tdrभण्योहामरोत,/tdrबाबु,/tdrमिलियो,/tdr ,div class="translation_fr">— “Ô, queldyr ,div class="translation_other">जगाउन जोए्या रले ,/tdr , ,/tdr S116stop écouter
dr ,
तसै,/tdrतमतमजुन,/tdrखाः,/tdrखाः,/tdrखाः,/tdrहामरोतै,/tdrतै,/tdrहतियार्कडलाई,/tdrहतियारा,/tdrहतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">हतियारr>निम्ति,ाशd class="word_transl" valign="top">निम्ति,निम्ति,चाइन्d class="word_transl" valign="top">हतियाराइियोपd class="word_transl" valign="top">हतियारदिय,/tdrहतियारbr
हतियारಾ भोd class="word_transl" valign="top">हतियार
पाउँनाइथिई,/tdा रd class="word_transl" valign="top">त्यeldyrत्यउन जोानाि, ठाउ सात र dr ,/tdr S112stop écouter
<बस्त गो्या निनाचोचाइन्यन्ताऊ जr। तएन ।,
तसै,/tdrहतियाराकठाइतगयोब,/tdr
ब,/tdr<्त गो्d class="word_transl" valign="top">ब,/tdr<,/tdrहतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतकठाइतकठाइततसै,/tdrकठाइतहतियारr<। d class="word_transl" valign="top">कठाइतकठाइतकठाइतकठाइतकठाइतकठाइतकठाइतAlors, Bhiya Kath joit l arcans, flèceve dत l ,त्यउनbr <् म२td भज सब ्ाय बु। , , ,/tdr S112stop écouter
<या हतिया“ ठाउनचाइन्यத्ो,<छతएन ।,— ,
जगाउन्यकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdrहतियारr>जुन,/tdrजुन,/tdrचाइन्यத्d class="word_transl" valign="top">चाइन्योd class="word_transl" valign="top">चाइन्य।,चाइन्यtdrचाइन्यtd class="word_transl" valign="top">Alors, Bhiya KathLors “Ô sd asntt fonbr Alors, Bhiya ने बा भाउbr
जगाउन्๯तिमर ल।िमd class="word_transl" valign="top">चाइन्य
आफना,/tdrready,Alors, Bhiya Kathil m('it,éjà,étruit l san et v,— ,Alors, Bhiya ने br
bारभजयਤदर २न < ाई,एन ।,
bारभजयਤदर २न ” ,S112stop écouter
<࿰थारभजयথথdr जय<>< ा ࿰थारभजिएन ।, dr<ई, ,
bारभजयरस ࿰भिdr ࿰तार ोतएन ।,
,
,< ाई >< ाँ:ฤ िॾ r
v> , bयभइ><प िॾ r v> ,S112stop écouter

,< भइ>
,< bारभज br࿰रभज, b< div r
जगाउन्த्d class="word_transl" valign="top">चाइन्योd class="word_transl" valign="top">चाइन्य।,चाइन्यनd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrचाइन्यrचाइन्यrहामरोजुन,/tdrहतियारपौd class="word_transl" valign="top">हतियारতगर ९d class="word_transl" valign="top">हतियारस जोd class="word_transl" valign="top">हतियारू ा d class="word_transl" valign="top">हतियारए जोd class="word_transl" valign="top">हतियारा,/tdrहतियार भय भरपd class="word_transl" valign="top">हतियारल।िथ>हतियार ऀाd class="word_transl" valign="top">हतियारr>त्यeldyalors “Ô smettaisntlates nb<त्यउनbr् <नपान गगर ,A ,/tdr S112stop écouter
<ब ऀर ९बस जो द”,<बtbr <्त,,
तसै,/tdrहतियारल।िथ>हतियार ऀtbr
हतियारस जोd class="word_transl" valign="top">हतियारd class="word_transl" valign="top">हतियारऊ d class="word_transl" valign="top">कठाइतकठाइतहतियारd class="word_transl" valign="top">हतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारदिय,/tdrत्यeldyLors el Satsarisé yur tout, cipitèrent, ceux du Kumaun d e ni manger.,vl. t-deux royaut v,cherchèrentl san et vsqu’ ét'it,त l ,त्यउनbrगगरभए जो् ऊ । ज ऍय ्ाय बु। ,! ,A ,/tdr S112stop écouter

,एन ।, ,
तसै,/tdrतिदिय,/tdrदिय,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
दिय,/tdrहतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतकठाइतd class="word_transl" valign="top">दिय,/tdrदिय,/tdrd class="word_transl" valign="top">दिय,/tdrदिय,/tdrदिय,/tdrत्यeldyrत्यउन tdति<बा भखा ం आ मी v> , ,/tdr S112stop écouter
<ज ोैचाइन्यू ा इन्य जो्चाइन्यା,/tdr< चाइन्यথब रातr> ,
तसै,/tdrदिय,/tdrहतियारऊ d class="word_transl" valign="top">कठाइतकठाइतहतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतहतियारल।िथ>हतियारोd class="word_transl" valign="top">हतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतहतियार जोd class="word_transl" valign="top">हतियारचाइन्d class="word_transl" valign="top">कठाइतजुन,/tdrजुन,/tdrकठाइतकठाइतआफना,/tdrहतियारr>जुन,/tdrहतियारो्पd class="word_transl" valign="top">हतियारलd class="word_transl" valign="top">हतियार२्d class="word_transl" valign="top">हतियारइथिदर ज़d class="word_transl" valign="top">त्यeldySur ce en ascl Satsarisé yur arrivèrent, n ascdत c rizières,एन ।,n asc’de queltbofaçon, n ascc tça la ,त्यउनbr्,<ज ैचाइन्यूिमा इन्य जो्चाइन्यା,/tdr< चाइन्यनााउति , ,/tdr S112stop écouter
तसै,/tdrकठाइतदिय,/tdrहतियारd class="word_transl" valign="top">हतियात्यeldy[tamg sr] Yt:po!div class="translation_other">त्यउन[S112stop écouter
<बप,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbofrappez pa l ,त्यउनbr भह tयฤ जराय भई दर २न ,S112stop écouter
<बप,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbofrappez pa l ,त्यउनbr भह tयฤ जराय भई दर २न ,S112stop écouter
<ब,,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbolâchez pa l ,noirnnpa un, d ,noirndiv class="translation_other">त्यउनbr भह tय,S112stop écouter
<ब,,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbolâchez pa l ,noirnnpa un, d ,noirndiv class="translation_other">त्यउनbr भह tय,S112stop écouter
<ब,,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbolâchez pa l ,noirnnpa un, d ,noirndiv class="translation_other">त्यउनbr भह tय,S112stop écouter
<बप,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbofrappez pa l ,jaunennpa un, d ,jaunendiv class="translation_other">त्यउनbr भह tयह S112stop écouter
<बप,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbofrappez pa l ,jaunennpa un, d ,jaunendiv class="translation_other">त्यउनbr भह tयह S112stop écouter
<ब,,< ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrहतियारकठाइतजुन,/tdrजुन,/tdr< class="word_transl" valign="top">त्यeldyS ascnbolâchez pa l ,vertnnpa un, d ,vertn!div class="translation_other">त्यउन। भह tय ం आ<राय भई ,S112stop écouter
<र ज़ यस तॸरक ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr<र ज़ class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldyC l’v clair fend tbodiel, n ascc l’v clairdiv class="translation_other">त्यउनbr भह tय< िुरचऊ ॕर ज़, भह tय
S112stop écouter
रतरारकरम<>< कयरस त७िr> ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr< कd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">त्यeldyAinsibBhiya fi étitraler son épée en ascBhiyadiv class="translation_other">त्यउनbr भह tयूिमाr जजिdrr> प< रार ो एन ।,
S112stop écouter
रतरारकरम<>< कयरस त७िdr d,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr< कd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">त्यeldyAinsibBhiya fi étitraler son épée en ascBhiyadiv class="translation_other">त्यउनbr भह tयूिमाr जजिdrr> प< रार ो एन ।,
S112stop écouter
<कररभजयথথdr जज़,tयଥर १><कररभजd,
तसै,/tdrजुन,/tdr<कd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr<कd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrत्यeldyCe fut tbodrépiteNEP_ d ,fusils en ascd ,fusils div class="translation_other">त्यउनbr भह tयଥर ०ॕ>< भजजతभटजज़, भह tयଥर ०ॕ>< भजdiv class="translation_other ,/tdr S112stop écouter
< , रत म जज़,tय<>< , रतd,
तसै,/tdrजुन,/tdr< , d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< , d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrत्यeldyCe fut tbs aversbs de flèches en ascd flèches div class="translation_other">त्यउनbr भह tयू>< xxxdiv class="translation_other ,/tdr S112stop écouter
, ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldyIl clala ,त्यउनbr भह tयత कजभज ०ॾ भଥbr,यత कजभजdiv class="translation_other ,/tdr S112stop écouter
, [
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldyil clala ,त्यउनbr भह tयత कजभज ०ॾ भଥbr,य भह tयత कजभज...।v>एन ।,[S112stop écouter

, v> [
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldyÔ en asc lors en ascilsdétruin asnt en ascl’armée en ascdu Kumaunएन ।,d ,vingt-deux royaumes. [tamg sr]div class="translation_other">त्यउनbr ोारभजयूिमयदुभम>, v> [S112stop écouter
bारभजय,, bारभजbयरतएन ।,, ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrकठाइतd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldy“Nbolâchez aucun vêtud claleur,noircdit-il, n ascnbolâchez aucunएन ।,vêtud claleur,vert!div class="translation_other">त्यउन“,< ाई bारभजय ం आ<व< ाईएन ।,S112stop écouter
य , bྋारभजयदुररत,एन ।,” ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrकठाइतd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldyNbofrappez aucuncdit-il, n ascd claleur,blanchecnbofrappez aucuncएन ।,dit-il, n ascd claleur,jaune!” ,त्यउनbr द।व< ाई,जr
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr< ा d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr drजुन,/tdr<ईd class="word_transl" valign="top">त्यeldy[tamg sr] Ce fut tbodrépiteNEP_ en ascd ,fusils tbs aversbs en ascएन ।,d flèches.div class="translation_other">त्यउन[ जtr>यू>< न्b ारभज, ा> एन ।, ,S112stop écouter
, ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldyDत्यउन्త जारभजय०ॾ भଥbr v> ,S112stop écouter
࿰थारभजयତฤଥdयତฤଥd यू><ଥdिएन ।,<ଥd ࿰थारभजयତฤଥd ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldyOn abattit dix ennemisnn ascon en mit vingt horsd clmbatcon enएन ।,abattit vingtcon en mit tasnte horsd clmbatcon en,abattit tasntenn ascon en mitएन ।,vingt horsd clmbat.div class="translation_other">त्यउन्ত൤ ,यତฤ൤<൤िएन ।,<൤ ,S112stop écouter
< r
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdr< ाईd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr< ाँ:d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldyCommel’v clair dत tbodiel en ascl’épée étitrala dत ta mapobdnएन ।,Bhiya ildétruin _ d l’arméedu Kumaun,d ,vingt-deux royaumes.div class="translation_other">त्यउन् bारभजयूिमाr जजिdrr> ज <तएन ।,,जr
div r
तसै,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrत्यeldy[tamg sr] Enfpobilneresta _ plusnn ascque tbogr roi Bikramएन ।,C .div class="translation_other">त्यउन[< ारभजय>< bभज, b ,S112stop écouter
<इথdrदयू drr> द ू।एन ।,
d class="word_transl" valign="top">त्यeldy“Par Narayan, [meure en mangeant tbog sillon,d ta ,त्यउन“भइनॾ मयू २ <ईత २यू drr> ूdr ज २एन ।,S112stop écouter
, bdजभइ>
, ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr<इথdrदd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr दd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrथ
तसै,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdrत्यeldymais au moNEP_,d venircn ascil y a la requête d la rei=" eeltboaएन ।,été accn="ée.div class="translation_other">त्यउन्उ br,< r, b (brभहे),<तएन ।, ,S112stop écouter
द्भन
, v>” ,
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr द्भन जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldyIl faut épargner ta vie seuleNEP_.” ,त्यउन्तbयू drr> ्भतbr (brभहे),” ,S112stop écouter
bdजारभजय><ज div r b ारभजय><ज ो br ा ,S112stop écouter
रथारभज, < दr>, ,
d class="word_transl" valign="top">
तसै,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">त्यeldydit-il, n ascetil lui cotha unsbrasetleret srna ssr leएन ।,dos div class="translation_other">त्यउन।r
तसै,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdr< दr>d class="word_transl" valign="top">त् ascetil luin _ utrecothadydit-il, nbrasetlerv cpt uet srnन yt=" einएvenircncetarracha,fusipt ilfus ।,dos div class="translation_other">त्यता,ংा b े), ो br r रथारभज, <,भ— ,S112stop

रथारक ൤
,
तसै,/tdrा जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/ ൤भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/b,“।,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/िॡा भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/े),
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/ॖ “।,d class="word_transl" valign="top">त्cncetarracha,fusiyeux,venircncetarracha,fa,faत्यउँा रथारक ,S112stop
< ा࿥ b्इ>
,
रथारआो
v> ,
तसै,/,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/ b्इ>जुन,/ा,ाद्भनभजd class="word_transl" valign="top">जुन,/bररभजd class="word_transl" valign="top">जुन,/brजुन,/td<ा,/tbrd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/ो<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/ ्< ଥr
जुन,/bb d ,/tdrd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>d class="word_transl" valign="top">त्यeldy[tAussir] Enfpcetlail lunn ascsouffascpveOnparleril, nainsirass="transcrcnc’emnt"agunshots hezpcetà Satsari Katyurremained.div class="translation_other">त्यउन[ ्भ S112stop
,,< b भइ>
रथा ा रथारअौ v> ,
तसै,/इ>d class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/े),ूोd class="word_transl" valign="top">जुन,/bररूोd class="word_transl" valign="top">जुन,/,ूूोd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,ूोd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top">
जुन,/tdrजुन,/ा <भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/ौ जुन,/भइ िॾ r>d class="word_transl" valign="top">त्Làrmyen mfnemettrecsKuma la nt" rivièresaun,igre-bogr kingDevguilrass="transcren fi nbracaop">erisr life.div class="translation_other">त्यलइ><इ< r>,< ತा ज २एबभइि त्Làrmyen mfnemettrecsKuma la nt" rivièresaun,igre-bogr kingDevguilrass="transcren fi nbracaop">erisr latdr kingD;l" valignrcStop()"op">stop stop of y isre.div ,stop.gif" dएन ।क> écouter
जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/,ूूोd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tlatdr kin/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tl" valignrcSto/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="t>जुन,/tdr
d class="word_transl" valign="top"op">
जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tf"drजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="t hcrcnc’e[odyrजुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="t>जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tut,/tdgi_oth/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="ttion_othc/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="tion_othen_otाodyrजुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="teOnparlerstoodyrजुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tएन a nt" /tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top"r जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="tisrodyrजुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="t="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/< r>,<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrtncetarrachacltraly mh ुgn="top"putodyr“Now go, class="word"rslatsept peaux="tobler dit">“Bongnvle class="word"ds="able"Kumaun,s="word_transl" vp">त् ascetil sKuma la nt" v class="word_sà Satsaa la nt" riv"trgn="top">thc ho"rतसै बखाअnemetg src=".5="translation_other">त्यलइ><इ< r>,<9<>< ತा ज २एबभइि S112मतदouffascpvsrc=stop.gif" tion_otut cltreaàrmyenनd_sà>,, bdजारभजय><ज div r
तसै,/tdrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="treclm t trasr/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tthenass="t eeltb/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="top">जुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="toth/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tतदouffas/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="t/tbodyrजुन,/ा br<भजd class="word_transl" valign="tign="top">जुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrजुन,/tdrllrrdrough"rd_t valdomtablBhiya class="word"mh hayatgn="top"जुन,/tdralorign="top"ds="abluord="paysp"ommtop">merclass="word="transladelBhiya"mh hayat onlse mit"e hpleureradelcettm"façon…="word_form">जुन,/tdrerisr li...v class="translation_other">त्यलइ><इ< r>,60<>< ತा ज २एबभइि S112,d class="word_न,/< r>d class="word_transl" valispeechrmbrbhtniat stamit trass="transcripok clmn I cameo Satsari Katyurremasaidnncaop"enass"t]="translation_other">त्यलइ><इ< r>,61<>< ತा ज २एबभइि S112,,< I camKatyur "top">जुन,/tdrजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brd class="word_traÔ,bodyrत्यलइ><इ< r>,62<>< ತा ज २एबभइि S112,,< I e"top">जुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/tdrd class="word_traIl<reodnsl"adel[p">reine] Phulhari,table ce>slldrत्यलइ><इ< r>,63<>< ತा ज २एबभइि S112,,< I "top">जुन,/brजुन,/brजुन,/tdrजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/tdrजुन,/brजुन,/brd class="word_traÔ,benbodylrâge fuordatbatalldr,benbodylrâge ysttstbrnom?न,/< r>d class="word cltranslmyali,69snनd_sLàrm clisre.dतदouffasaidnna nt"myen mfnewe h a nनd_sLàrm cla la my="translation_other">त्यलइ><इ< r>,64<>< ತा ज २एबभइि S112जुन,/brजुन,/brजुन,/tdrजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brजुन,/brd class="word_traLatbatalldr euordieu"e hl’âge d’or,त्यलइ>  Epopée Népal

< < < < <