Chiya Bhiya Kathayat
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Orthographic

Translation by sentence
fr en NEP
Whole text transcription

Whole text translation
fr en NEP
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो ओ …
हुँवा छाड छिङ्‍या इणियाँको । हुँवा बाटो छाडदे अरे
हुँवा कुमाउँको कुमैय्याँ आयाछु हुँवा बाटै छाडदे अरे
हीँ कठै, बाटो छाड्‍न्या भड / होलो कैसो, साइब अरे
हुँवा धुनी छाड्‍न्या त / हुँवा जोगी कैसो होलो अरे
हीँ कठै, बेदी छाड्‍न्या बरमन / होला कैसो, साइब अरे
नि या बाटोइ छाड्‍न्या पाइक त / होलो कैसो, साइब अरे
वा, ढडैई काट्‍याई मुणै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
वा, मुणै काट्‍या अ… ढडै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
हीँ कठै, तु छाड कुमैय्याँ पाइक, बाटो छाडिदेन रे ।।
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, फौंजफक्कड लिइकन छलि राजा बिक्राम चन्न माहाराज “सारसारि कत्यूर जाउँ!” भणि आइगैथ्यो ।
सातसारि कत्यूराको महाराज, भिङ्‍या कठाइतको भाइ महाराज, छिङ्‍या कठाइत “बाइस्‌पाट कुमाउँ जाउँ!” भणी महाराज, आइगैथ्यो ।
[हुड्‍को] बीच महाराज, पत्थरलेक चाइन्या लेकमा, महाराज, भीट भैगैथ्यो द, हुन्या बखतमि त
तर आब कुमाउँको चाइन्या, महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्न भण्ण लाग्यो कि,
“ए बाटो छाड्‍दे छिङ्‍या पाइक, बाटो छाड्‍दे । कुमाउँको कुमैय्याँ आइछु बाटो छाड्‍दे ।” भण्ण्या बखतमि त,
छिङ्‍या कठाइत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छा‍ड्न्‍या महाराज, पाइक कसो होलो?
धुनी छा‍ड्न्‍या महाराज, जोगि कसो होलो ? बेद छा‍ड्न्‍या ब्राह्मण कसो होलो?
बाटो छा‍ड्न्‍या भण्यो महाराज, पाइक कसो होलो?
हो रे, मुण काट्‍या, ढड दिउँलो, बाटो नै छाडु, ढड काट्‍या मुण दिउँलो बाटो नै छाडु ।”
भणेर भण्ण्या बखतमि त
दा ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँका महाराज, फौंजफक्कड लिएर महाराज सातसारि कत्यूरका चाइन्या, दा फौंजफक्कडको चाइन्या महाराज पत्थरलेकमा चाइन्या तल्लामल्ला भिणा मार दा, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] साइब, तल्लामल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, पौंजाइ सेकी सेकी मार होइ ब रैछ पौंजा सेकी सेकी
साइब, सिका समाइँसमाइँ मार होइ ब रैछ सिका समाइँसमाइँ
साइब, घुणा रेकी रेकी मार होइ ब रैछ, घुणा रेकी रेकी
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, बन्धुकैकी राजा भरराट होइछ, बन्धुकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी द छमट्‍याट होइछ, तीरकाणाकी त
साइब, जैसी सरकैकी बिजुलाडि छमकणि जैसी, सरकैकी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, बीस बैरि काटी, दस बैरि नाठ हो, बीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरि काटी, चालिस की नाठ हो, तीस बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, दश बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, कालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, मालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, पत्थरलेकमा त्यस्तो चाइन्या माहाराज छिङ्‍या भिङ्‍या कठाइत अँ— छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा अ— बिक्राम चन्नको पत्थरलेकमा त्यस्तो लडाइँ हुन्या बखतमि, तर आँखडिमा चाइन्या महाराज, छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कडलाइ, दश बैरि काटि बीस बैरि नाठ्यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्यो, तीस बैरि काटि, महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो ।
दश बैरि काटि कालिका चडायो, बीस बैरि काटि मालिका चडायो, तीस बैरि काटि भैरब चडाहाल्थ्यो,
तर फौँजफक्कड खलास गर्न्या बखतमा तर आब छलि राजा बिक्राम चन्नले भण्यो कि, “आखडिमा यो मलाई पनि धोका गर्छ,” भणिकन
छलि राजा बिक्राम चन्नले छिङ्‍या कठाइत चाहि महाराज दोनाल्या बन्धुक चाइन्या हाणेर छिङ्‍या कठाइतलाई मारिदियो ।
मार्‌न्या बखतमा आब चाइन्या त्यो सातसारि कत्यूरको जो फौँजफक्कड बाँकि रयाको थ्यो, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नले आफ्नो फौंजफक्कड बनाइकन सारसारि कत्यूरमा महाराज लूटपाट गर्नलाई सारसारि कत्यूरमा निइयो ।
जान्या बखतमा छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या सारसारि कत्यूरमि गयो ।
छिङ्‍या कठाइतको चाइन्या दाइ— जेठो भाइ भिङ्‍या कठाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँमा चाइन्या नेल पड्‍लैथ्यो ।
नौ मनका चाइन्या लुवाका नेलमा पड्लैथ्यो ।
तर रातमा चाइन्या सपन हुन्या बखतमा तर छिङ्‍या कठाइत आफना दाइ भिङ्‍या कठाइतका चाइन्या सपनमा नीयो ।
“ओ दाइ, भिङ्‍या कठाइतौ, तमरा छापतिको झोल खाइमद्दाउ, ‘मेरा दाइ याँ बाइस्‌पाट कुमाउँमा छन्,’ भणिकन सातसारि कत्यूरबटा फौँजफक्कड लिएर आएको हुँ ।
तर यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या भिटीग्यो ।
तर त्यसमा लडाइँ हुन्या बखतमा मैंले आधाभौत त चाइन्या गर्‍याः हूँ
दाइ, आधा बैरि त मैले तमरो हुन काट्‍थ्या, आधा बैरि मेरो हुन काट्‍याः हूँ ।
तर आँखडिमा यै छलि राजा बिक्राम चन्नले चाइन्या मलाइ गोलि हाणेर मार्‍यो रे
तर यो बाइसपाट— हामरो सातसारि कत्यूरमा नियो ।
तर यैले के कस्तो गर्‍यो
तर इत्तिकै कुरा भयो, दाइ ।” भणेर भण्ण्या बखतमा आब भिङ्‍या कठाइत झल्याक्क अरि ब्युजन्थ्यो त भुर्भुर चाइन्या उजालो हुन्या ट्‍याम् पड्‍ल्यो।
नौ मनका चाइन्या नेल चाइन्या भिङ्‍या कठाइतलाई भरिरैथ्या ।
हुन्या वखतमा तसै बखतमा महाराज भिङ्‍या कठाइतले “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खान्या त चाइन्या महाराज, भिङ्‍या कडाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँ हुन्या बखतमि मेरो भाई छिङ्‍या कठाइत पनि मारियो ।
सारसारि कत्यूर पनि लुटी गै ।
आउन्या बखतमा महाराज घरबाट साइँत सारिगैथ्यूँ, भबानीकि बरडी बाखरि ख्वाइगैथ्यूँ ब्रामण भोज ।
के रे भइछ गुरेलि माता रुठि, भण्यो महाराज, के रे भइछ अन्नमाता धनमाता रुठि ।
तर मेरा हातपाउको नेल जाङ फुटी ।”
भण्यो रे चाइन्या भिङ्‍या कठाइतले भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानि चडिगै न ।
गुरेली माता चाइने चड्‍ड्‍या बखतमा गरररररर चाइन्या भयो रे महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नको चाइन्या कोटकाणो महाराज, चार खण्ण चाइन्या त्यसका होइया । नौ मनका चाइन्या नेल पनि खगरान चाइन्या टुटिया ।
टुट्‍न्या बखतमा भिङ्‍या कठाइत महाराज त्याँ वाटी चाइन्या महाराज “आब आउँ” भन्थ्यो त, “आउँ” भण्ण्या बखतमा त महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नकि रानिले भण्यो कि,
“ए भिङ्‍या, मेरो ओलो छ तुलाई हँ, ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज त्यो छलि राजा बिक्राम चन्नकि बाइलि केटि के भण्णिछ कि,
“ओ जिउ मा, तमरा छातिको झोल खाइमद्दिउ, भिङ्‍या त चाइन्या महाराज, आफ्ना चाइन्या नौ मनका नेल तोडि चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँलाई खालि गर्नलाई बट्टीयो ।
भणेर भण्ण्या बखतमि, दा ततनि बखतमि त महाराज, छलि राजा बिक्रम चन्नकि बाइलि केटि महाराज, महारानिसित गुट बिन्ति बडि घात महाराज, भिङ्‍‌या नियो भणिबर, दा आब कै भाँति कुरा भण्ण पसिजान्छिन् अँ…।
[हुड्‍कोवादन र संयुक्त गायन]
हुँवा, पुडो गया गली तोडी, हुँवा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा पस्सिमकी ढीकै तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, दक्खिन्या साङलो तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भुकन्या माङरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, बासन्या पहरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे ।।
ओ महाराज, ततनि बखतमि त महाराज बाइली केटि भन्छे कि, “भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी भिङ्‍या नाठ्‍यो ।
पूर्व आगनी तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भणो महाराज, पशिम ढीक तोडि भिङ्‍या नाठ्‍यो,
दक्खिने साङ्‌लो तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भुकुन्या मारूङ्गोर अ— काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो, बासन्या पहरि काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो,
अरे भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो” भण्ण्या बखतमा,
“ए, भिङ्‍या, अरू कुरा जे ब अछै रे चाइन्या, भिङ्‍या म रानीको ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा, “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खाइमद्दि, तेरा छलि राजा बिक्रम चन्नकि रीसभरि उसैकि थि, आँखडिमा चाइन्या ओलो भणी तुइले ।”
भण्यो रे महाराज, तसाइ चाइन्या आफना सातसारि कत्यूरमा आइग्यो ।
सातसारि कत्यूरमा आउन्या बखतमा महाराज सातसारि कत्यूरमा महाराज कोइ नि कोइ ।
छलि म— बाग राजा बिरमदेउ माहाराज डरले जङ्‍ङलमा बितीर्‍यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोइ पनि माखामिर्ग नभयाको
तर याँबटाहै बाइस्‌पाट कुमाउँमा जाइकन भिङ्‍या कठाइतले महाराज, खोला रोडा महाराज, पड्‍पखान हिँड्‍न्या बखतमा कोइ काइँ कोइ काइँ चाइन्या महाराज, कोइ काइँ सबैलाई खेड्‍यो रे
आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमा महाराज, जम्मा अर्‍यो ।
आब छलि राजा बिक्राम चन्नखि— अँ— अँ— बाग राजा बिरमदेउखि भण्यो कि,
“ए, राजा बाग राजा बिरमदेउ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तति फिकर जन अरै,
तेरो चाइन्या सुयाको धाइ छ सापलो भरन्छु,
तेरो चाइन्या हजार रुप्प्याः चीज लिया रैछ, लाख रुप्प्याः चाइन्या भरन्छु
तर आफना कोटमा हिट्‍, डर्‌यौ जन ।”
भण्ण्या बखतमा, “ए, भिङ्‍या, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा त, भिङ्‍या, मेरा घरैमा होइदियाः भएपछि इसो केलाइ हुन्यैथ्यो,
तुइले भण्याः माणीनी रे बाइस्‌पाट कुमाउँ जान्तक इतना खण्ण भया ।”
भण्ण्या बखतमा, “क्‍वै बात नैं, म पनि त चाइन्या नौ मनका नेल तोडिर आयाको हूँ,
तर नौ मनका नेल चाइन्या हाल्ल्या को हो तै, छलि राजा बिक्राम चन्नले, नौ मनका नेल तोडेर चाइन्या आएको हूँ म, तु कोइ फिकर जन माणै ।”
भण्यो रे चाइन्या महाराज, सातसारि कत्यूरमा सबै चाइन्या जम्मा गरिहाल्यो ।
आब भिङ्‍या कठाइतले भण्यो कि, “ए, भण्यो महाराज, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या पैरन कस्तो छ?”
भण्यो त, “पैरन चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या हरीः र कालीः, हरीः र कालीः काली चाइन्या पैरन छ तिनरो त ।” भण्यो ।
“त तसो भयापछि हामरो चाइन्या सातसारि कत्यूरको पेलो भयो, सेति भै ।
सेति चाइन्या पेलि रङालि तम बनाः ।”
भणिकन आफना सातसारि कत्यूरको चाइन्या फौँजफक्कडलाई तियाँर अरि गयो,
आफुले चाइन्या जोगिको म्यास गरिकन आब जुन ठाउँमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौंजफक्कड थ्यो, त्यस ठाउँमा चाइन्या महाराज, चाइन्या जोगीको भयास गरेर नीयो ।
जान्या बखतमा तिन सात दिन सात रातका चाइन्या निनाचोखा चाइन्या खानापिना क्यै थ्यैन ।
तसै बखतमा भिङ्‍या कठाइत जोगिको रूप ले गयो रे, “अलक्!” भणेर चाइन्या अलक् जगाहाल्यो ।
जगाउन्या बखतमा, “अला जोगी, भण्यो, हाम त सात रात सात दिन होइया चाइन्या भोक्याःभोक्यै छौं रे, तु क्या अलक् जगाउँछै?”
“अरे क्या— क्या बात से भोका रयाः तम्‌ ?”
“त खान पाउँनाइन । कङ्‍ङ्‍याँ ब दुश्मन आउनाहान भण्यो रे तै निम्ति चाइन्या भोका रैय्या ।” — “हा, तमरा घर पड्‍डाउ भण्यो,
लौ तम खानापिना बन्दोबस्त गर । तमरो चाइन्या हतियारपतियार लुगाफाटो जति हो सब मेरा जिम्मा दिय । तम आफना आनन्द साथमा खाः । कोई फिकर जनगरो ।”
— “अला, जोगि क्या पाया, भण्यो, हामरो त बाबु मिलियो ।”
— “लौ छाड, आब हाम त खनाई खानाउँ ।” भण्यो रे सबै चाइन्या फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, तै खोला वल्तिरपल्तिर महाराज, वारिपारि जम्मा भन्या चुलाचौका लाइबर खान पसिसक्थ्या ।
तर भिङ्‍या कठाइतले याँ तिनरा बन्दुकका चाइन्या महाराज, कुन्दा कौलमा लाइदियो,
तीरकाँड चाइन्या कौलमा हाल्दियो, लत्तामा कुच्च्या गाँठो पाडियो तन्दुरुस्त गरिदियो ।
जसोइ आब तिनरो चाइन्या “ आब खाउँ” भणेर मुख गास हाल्ल्या ट्‍याम् र —
हत्यारपत्यार खतम गरिहाल्थ्यो —
मुख गास हालेर “खाउँ” भण्ण्या तोकमा, “मार होइगै!” भण्यो रे चाइन्या हैकम दिन्या बखतमि, तसै बखतमा चाइन्या सातसारि कत्यूरा खणीया रे ।
सातसारि कत्यूरा खणीन्या बखतमि त, दा ततनि बखतमि त महाराज, आब बाइस्‌पाट कुमाउँका आफुनो हातहतियार खोजन्थ्या त जम्मा कौल,
“लत्ता, लत्ताकपडा लाउँथ्या त !” महाराज, लत्तामा कुच्या काँडा पड्‌लैथ्या मान्सै खोसाखोस पडिरैथि ।
पड्‍न्या बखतमि, दा ततनी बखतमि महाराज, सातसारि कत्यूर आइबर महाराज, तसै खेतमा महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, दा खतम त आब, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो… अ… ‍
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, हरी रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, हरी रङालीका
साइब, जैसी सरकैकी बिजलुडी छमकन्छे, जैसी सरकैकी
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङयाकरी
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङ्‍याकरी
साइब, बन्धूकैकी राजा, दमद्‍याट भइछ ब, बन्धूकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी त समस्याड भइछ ब, तीरकाणाकी त
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।।
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।। [हुड्‍कोवादन]
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, खतम गरिहाल्यो । [हुड्‍कोवादन]
“काली रिङालिका भण्यो महाराज, छाड्‍या जन कोइ, भण्यो महाराजम, हरी रिङालिका छाड्‍या जन कोइ ।
सेती रङालिका भण्यो, हाण्या जन कोइ, भण्यो माहाराज, पेली रिङालिका हाण्या जन कोइ ।”
[हुड्‍कोवादन] बन्धुककि महाराज, दमद्‍याट भै, तीरर्काणाकि महाराज, समस्याट्‍ होइगई,
रगतका महाराज नदिनाला पोखीया ।
दश बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्‍यो, तीस बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो,
जैसि सर्ककि बिजुलगि छमक भण्यो महाराज, तैसि भिङ्‍याकरि तरवार मिलक भण्यो रे, बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या फौँजफक्कडको चाइन्या मलाई खलाँ:स गरिहाल्यो ।
[हुड्‍कोवादन] आन्या बखतमा आब चाइन्या एकै महाराज छलि राजा बिक्राम चन्न राख्यो रे,
“भाइ नारायन, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तेरो ज्याहान खतम अन्न्यैथ्यूँ,
आउन्या बखतमा महाराज, रानिको ओलो छ भण्यो रे चाइन्या ओलो दिइराइछ ।
तर तेरो ज्याहानमान्तर चाइन्या बाँकी राखनु पड्‍यो ।”
भण्यो रे महाराज, एक हात तोडि महाराज पिठीम्मो फर्काहाल्यो,
दोस्रो हात तोडि महाराज, पिठीम्मो फर्काहाल्यो महाराज, जरा— कानका जडा निखलदिया ।
आँखाका चाइन्या महाराज, कौडी निकालिदि, जिबडाको चाइन्या घाँच फुटालिदियो ।
[हुड्कोवादन] अरे, तैको आब महाराज बोल्ल्या सोसामान्तर राख्यो रे, तसोइ चाइन्या महाराज, आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमि लेइयो ।
ल्याउन्या बखतमा बाग राजा बिरम देउलाई चाइन्या महाराज लुगाकपडा लगाइकन महाराज, असिवार बनाहाल्यो ।
छलि राजा बिक्राम चन्नलाई चाइन्या महाराज, घोडो बनाइकन, आफनो चाइन्या, सातसारि चाइन्या महाराज, कत्यूरमा चाइन्या बेस्तरी चाइन्या महाराज, सात भैंसाको छाला चाइन्या पिठिमा राखेर चाइन्या महाराज, फेराएर, आँखडिमा चाइन्या “लौ जा, आब तेरा कुमाउँ राजा चाइन्या छलि बिक्राम चन्न, आफना बाइस्‌पाट कुमाउँमा जा ।”
भण्यो रे महाराज, भण्ण्या बखतमि दा ततनि बखतमि त महाराज, भिङ्‍या कठाइतको महाराज साङो समुद्र त, द आब कै भाँति रुन पसिजान्छ…।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन]
हुवाँ होइ, साँको रैजाउ पुइ सुकड पैकेलाको चारै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, फूलहरिकी ओ सारे लियो, राजौ, लाख न बरीस
हँ हो, कै जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, कै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, सति जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, चौंजुग नाउँ छ ।। [हुड्‍कोवादन]
[tambour] Ya ho!
Ôte-toi de là, Chiya, ôte-toi de leur chemin!
Me voici, Kumaoni du Kumaon, ôte-toi du chemin !
Et quelle sorte de héros laisserait le passage?
Et quelle sorte d'ascète laisserait le feu sacré?
Et quelle sorte de Brahmane laisserait l'autel?
Quelle sorte de héros laisserait le passage?
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Ôte-toi de là toi-même, guerrier Kumaoni." Il ne quitta pas le chemin.
Ô, sire, en ce temps-là, sire, le grand roi, sire, de Kumaun des vingt-deux royaumes, Bikram Cand, mit en branle son armée disant “Allons à Satsari Katyur!” sire.
Et Chiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se mit en route disant “Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!” sire.
Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de Pattharlek, sire. A ce moment là,
et alors, Sire, le fourbe roi du Kumaon Bikram Cand parla ainsi:
“Laisse le passage, guerrier Chiya, libère le chemin! Je suis arrivé de Kumaun, laisse moi passer!” dit-il. Alors,
Chiya Kathayat répondit, sire: “Que serait un guerrier qui laisse le passage?
Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui laisse le Veda?
Celui qui laisse le passage, dit-il, sire, quelle sorte de guerrier serait-il?
Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai pas le passage.”
Alors qu'il eut ainsi parlé,
alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la terrible bataille]…
[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les os
Sire, ce fut un combat à s'empoigner par le toupet, à s'empoigner par le toupet
Sire, ce fut un combat à mettre genou à terre, à mettre genou à terre
Sire, des rivières de sang se mirent à couler, ô roi, de sang, roi.
Sire, des rivières de sang se mirent à couler, ô roi, de sang, roi.
Sire, il y eut des détonations de fusils, ô roi, de fusils, roi
Sire, il y eut une averse de flèches, ô roi, de flèches, roi
Sire, comme l'éclair étincelle dans le ciel, l'éclair du ciel
Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya
Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya
Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha vingt,
Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha trente,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en trancha dix,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille des armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chiya Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de combat.
Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.
Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le grand roi Bikram Cand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”
Et le roi Bikram Cand tira avec son fusil à deux coups sur Chiya Kathayat, sire, et le tua.
Après qu’il l’eut tué, le grand roi Bikram Cand incorpora à sa propre armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari Katyur, sire, pour le mettre à sac.
L'armée du fourbe roi Bikram Chand marcha sur Satsari Katyur.
Le frère ainé de Chiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au Kumaun des vingt-deux royaumes.
Ses fers pesaient neuf man.
La nuit, il eut un rêve; Chiya Kathayat alla voir en rêve son frère aîné Bhiya Kathayat.
“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.
Mais à Pattharlekh, à Pattharlekh, j'ai rencontré l'armée du fourbe roi Bikram Chand.
Et là, dans le combat, j'ai fait moitié-moitié:
J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour le mien.
A la fin, le grand roi Bikram Cand m’a tué d’un coup de fusil,
Et il s'en est allé vers notre Satsari katyur
Et qui sait ce qu'il y a fait !
Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].
Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce moment, sire —
à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chiya Kathayat a été tué,
"Et il a aussi mis à sac notre Satsari Katyur.
A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des brahmanes.
Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et Dhanamata —
Mais, voici que les fers de mes mains et de mes pieds sont brisés",
Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le possèda.
Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du grand roi Bikram Cand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.
Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir de là [?], sire, la reine du grand roi Bikram Cand lui dit:
"Ô Bhiya, j'ai une requête, j'ai une requête",
[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Cand:
“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de Kumaun des vingt-deux royaumes.”
Alors, sire, de quelle façon la servante du grand roi Bikram Cand, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre fille…
[tambour]
Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a brisé la muraille de l'ouest, Bhiya l'a détruite, Mère Grand.
Il a brisé la chaine du sud, Bhiya l'a détruite, Mère Grand.
Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a exterminé le coq qui chante, Bhiya l'a anéanti, Mère Grand.
Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit, grand’mère, Bhiya l’a détruite.
Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,
Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien qui aboie, il a abattu le coq.
Hélas, Bhiya a tout détruit, Ma Mère Grand, Bhiya a tout détruit", dit-elle. Alors:
“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une requête.”
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’avais une grande colère contre ton grand roi Bikram Cand, et finalement tu m’as fait une supplique,”
lui dit-il, Sire, et il se mit en route pour Satsasari Katyur, sans rien ajouter.
Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire, à Satsari Katyur.
Le tigre-roi Biramdev s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche.
Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici, sire, qui de là, il les rassembla tous.
Il les rassembla tous, Sire, à Satsari Katyur.
Maintenant il [“grand-roi Bikram Cand” est dit par erreur] dit au tigre roi Biramdev:
“Ô roi, tigre roi Biramdev — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — ne te fais pas de souci.
tu as perdu une aiguille, je te rendrai une barre de fer,
Ils t'ont pris des biens pour mille roupies, je t'en rendrai pour cent mille.
Maintenant, retournes à ton fort, sans crainte".
— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu avais été chez moi, comment en serait-on là!
Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux royaumes tout cela est arrivé.”
“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf maunds.
Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le grand roi Bikram Cand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”
dit-il, Sire, et il fit assembler tout le monde à Satsari Katyur.
Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes?”
“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils sont vêtus de vert et noir,” répondit-il.
"Si c'est ainsi, le nôtre, l'uniforme de Satsari Katyur, sera jaune et blanc,
Faites-le de couleur jaune et blanche",
dit-il, et il prépara l'armée de Satsari Katyur.
Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du grand roi Bikram Cand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète.
Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans boire ni manger.
Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour quémander l’aumône.
Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”
"Oooh, mais pour quelle raison êtes-vous donc affamés ?"
“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez vous!
Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”
— “Ô, quel ascète avons-nous trouvé, nous avons trouvé un père!”
— “Allez, laissez nous, nous allons manger.” dirent-ils, et toute l’armée, sire, installa des foyers sur l’une et l’autre berge de la rivière, sire, et se mit à faire à manger.
Bhiya Kathayat mit les crosses de leur fusils, sire, dans les braises,
il mit les arcs et flèches dans les braises, il noua des noeuds de balai dans leurs habits et les rendit inutiles.
Lorsqu’ils dirent “On mange!” et se mirent des poignées de nourriture dans la bouche —
il avait déjà détruit leur armement.
alors qu’ils mettaient la main à la bouche, il dit, “La bataille commence!” Il donna l’ordre, et les Satsari Katyur se précipitèrent aussitôt.
Lorsque les Satsari Katyur se précipitèrent, ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes cherchèrent leurs armes, tout était dans les braises,
“Bon! on s’habille!” dirent-ils, mais il y avait des noeuds dans leurs habits et ils les tirerent en tous les sens.
Sur ce, sire, les Satsari Katyur arrivèrent, sire, dans ces rizières, sire, et de quelle façon, sire, commença la destruction de ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes…
"Ya ho
Sire, ne frappez pas ceux de couleur blanche, pas un de couleur blanche,
Sire, ne frappez pas ceux de couleur blanche, pas un de couleur blanche,
Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire,
Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire,
Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire.
Sire, ne frappez pas ceux de couleur jaune, pas un de couleur jaune,
Sire, ne frappez pas ceux de couleur jaune, pas un de couleur jaune,
Sire, n'en laissez pas ceux de couleur verte, pas un de couleur verte.
Sire, tel l'éclair qui resplendit dans le ciel, dans le ciel,
tel est l'éclat du sabre que brandit Bhiya, Sire, que brandit Bhiya
Sire, tel est l'éclat du sabre que brandit Bhiya, Sire, que brandit Bhiya, Sire
Sire, il y eut des détonations de fusils, ô roi, de fusils, roi.
Sire, il y eut des averses de flèches, oui de flèches,
Sire, il coula des rivières de sang, ô roi, de sang, roi
Sire, il coula des rivières de sang, ô roi, de sang, roi.
Ô, sire, alors, sire, ils détruisirent, sire, l’armée, sire, du Kumaun des vingt-deux royaumes. [tambour]
“Ne lâchez aucun vêtu de couleur noir, dit-il, sire, ne lâchez aucun vêtu de couleur vert!
Ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur blanche, ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur jaune!”
[tambour] Ce fut le crépitement, sire, des fusils, les averses, sire, de flèches.
De sang, Sire, des rivières coulèrent.
On abattit dix ennemis, sire, on en mit vingt hors de combat, on en abattit vingt, on en mit trente hors de combat, on en abattit trente, sire, on en mit vingt hors de combat.
Comme l’éclair dans le ciel, sire, l’épée étincela dans la main de Bhiya, il détruisit de l’armée du Kumaun des vingt-deux royaumes.
[tambour] Enfin il ne restait plus, sire, que le grand roi Bikram Cand.
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’aurais mis fin à ta vie,
mais au moment de venir, sire, il y a la requête de la reine, elle a été accordée.
Toutefois, Il me faut seulement épargner ta vie,”
dit-il, sire, et il lui cassa un bras et le retourna sur le dos,
il lui cassa l’autre bras, sire, et le retourna encore sur le dos, sire, il lui arracha les oreilles,
Et il lui fit extraire les globes des yeux, et il lui fit couper la langue.
[tambour] Aussi il ne lui laissa que le souffle pour parler, et ainsi il l’emmena, sire, chez lui à Satsari Katyur.
Là, ayant fait mettre ses vêtements, sire, au tigre-roi Biram Dev, il en fit le cavalier,
du grand roi Bikram Cand il fit un cheval, puis, sire, à Satsari Katyur, sire, ayant mis sept peaux de buffle sur son dos, à la fin il dit, “Bon, vas dans ton Kumaun, grand roi Bikram Cand, va dans ton Kumaun des vingt-deux royaumes!”
dit-il, sire, et alors, sire, dans tout le pays, vaste comme la mer, sire, de Bhiya Kathayat on se mit à pleurer de cette façon…
[tambour]
Ô, que le souvenir du guérrier courageux reste, son nom traverse les quatre âges,
Il a accepté la requête de [la reine] Phulhari, pour cent mille ans,
Ô oui, en quelle ère se déroula le combat, ô roi, en quelle ère se situe son renom ?
La bataille eut lieu à l’âge d’or, son nom est aux quatre âges. [tambour]
[drums] Ya ho!
Yield, Chiya, yield the way!
I am Kumauni of Kumaun! I have come! yield the way!
— A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?
An ascetic who yields the sacred fire, what kind of ascetic is that?
A brahman who yields the altar, what kind of brahman is that, sir?
A warrior who yields the way, what kind of warrior is that, sir?
O, if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.
If my head is cut off, I offer my body; I’ll not yield the way.
You yield, then, Kumauni warrior! He didn’t yield.
O, sire, at that time, Bikram Cand, the great king, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms, having set forth with his army, arrived saying, “I will go to Satsari Katyur!” sire.
And Chiya Kathayat, younger brother of Bhiya Kathayat of Satsari Katyur, came forth saying “I will go to Kumaun of the twenty-two kingdoms!”
They met, sire, halfway, sire, on the heights of Pattharlek, sire. At that point,
the great king of Kumaun, sire, Bikram Cand, said:
“Yield the way, warrior Chiya, yield the way! I have come from Kumaun, yield the way!” he said, and then,
Chiya Kathayat replied, sire: “What kind of warrior yields the way?
What kind of ascetic, sire, gives up his sacred fire? What brahman gives up the veda?
What kind of warrior, he said, sire, yields the way?
So, if my head is cut off, I offer my body; if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.”
When he had spoken,
when, sire, the king of Kumaun of the twenty-two kingdoms, sire, engaged his army against Satsari Katyur, sire, at Pattharlek, sire, from below, from above, how, sire, was the terrible battle joined…
[drum] Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above
Sire, hand-to-hand combat breaking bones, breaking bones
Sire, combat grasping the topknot, the topknot
Sire, combat brought to the knees, to the knees
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, there was the crackle of gunfire, the crackle of gunfire
Sire, there was a deluge of arrows, a deluge of arrows
Sire, like the flash of lightning in the sky, lightning in the sky
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down twenty of the enemy, he disabled thirty, he cut down twenty
Sire, he cut down thirty of the enemy, he disabled thirty, he cut down thirty
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
O, sire, back then, sire, at Pattharlek, sire, when the battle between the armies of Chiya Kathayat and the great king Bikram Cand of Kumaun of the twenty-two kingdoms raged, in the end, sire, when the armies were led there, il [Chiya Kathayat] killed ten of the enemy and disabled twenty; he killed twenty and disabled thirty, he killed thirty, sire, and disabled twenty.
He killed ten and offered them to Kalika; he killed twenty and offered them to Malika; he killed thirty and offered them to Bhairav.
When he was about to finish off the army [of Kumaun], the great king Bikram Cand said “Why, he’s going to get me in the end!”
And the great king Bikram Cand fired his double-barrelled gun at Chiya Kathayat, sire, and killed him.
After killing him, the great king Bikram Cand made the remains of the army of Satsari Katyur his own and made for Satsari Katyur, sire, to loot and plunder.
The army of the great king Bikram Cand went to Satsari Katyur.
Bhiya Kathayat, the elder brother of Chiya Kathayat, was in chains in Kumaun of the twenty-two kingdoms.
His irons weighed nine maund [720 pounds].
At night he had a dream: Chiya Kathayat appeared in his elder brother Bhiya Kathayat’s dream.
“O my brother Bhiya Kathayat — may you die eating the broth of your lineage! — because my elder brother Bhiya was in Kumaun of the twenty-two kingdoms, I brought the army from Satsari Katyur.
At Pattharlek I met the army of the great king Bikram Cand.
During the battle I did many things.
I killed half of the enemy for you, and half for myself.
In the end, the great king Bikram Cand killed me with a shot from his gun,
and he set out for our Satsari Katyur.
There who knows what he did!
That is what happened, brother.” At this, Bhiya Kathayat awoke; it was first light [sign of the dream’s veracity].
Bhiya Kathayat was in irons that weighed nine maund. At this moment, sire —
at this moment, sire, Bhiya Kathayat said, “By Narayan! — die eating the broth of your lineage! — while I, Bhiya Kathayat, am chained here in Kumaun of the twenty-two kingdoms, my younger brother Chiya has been killed,
and Satsari Katyur has been plundered.
When I came here, sire, I left home at an auspicious moment, I sacrificed thousands of goats to Bhavani, I offered a feast to brahmans.
Either Gurelimata is angry, sire, or else it’s Annamata and Dhanamata —
the irons on my arms and legs are broken!”
When Bhiya Khatayat said this, sire, Naudurga Bhavani possessed him.
Gurelimata possessed him, sire, and the palace of the great king Bikram Cand was split in four parts. The nine-maund irons were broken.
When the irons were broken, and Bhiya Kathayat, sire, was about to come out from that place, sire, the great king Bikram Cand’s queen said:
“O Bhiya, I have a request, I have a request.”
[Returning to a slightly earlier event:] Then, sire, the servant-girl of the great king Bikram Cand said:
“O grandmother — die eating the broth of your lineage! — this Bhiya has broken the nine-maund irons and is about to lay waste Kumaun of the twenty-two kingdoms.”
Then, sire, in what way did the servant-girl of the great king Bikram Cand, sire, advise the queen, speaking from the heart, sire, like a loyal daughter…
[drum]
O, alas he is gone, he has broken his tether, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the western wall, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the southern chains, Bhiya has destroyed them, grandmother
He has cut down the watchdog, Bhiya has killed it, grandmother
He has killed the crowing cock, Bhiya has killed it, grandmother
Bhiya has destroyed them, Bhiya has killed them, grandmother
O, sire, at that moment, sire, the servant-girl said, “Bhiya destroyed it, grandmother, Bhiya destroyed it.
He has broken the yard to the east, she said, sire, he has broken the bolt to the west,
He has broken the chains to the south, Bhiya has destroyed them, he has killed the barking watchdog, he has killed the crowing cock.
Bhiya has destroyed all this, grandmother,” she said.
“O Bhiya, whatever else you do, I, the queen, have a request [restriction ?].”
“By Narayan, [die eating the broth of your lineage] I am full of anger at your great king Bikram Cand, and in the end you ask me a favor,”
he said, sire, and he returned to his own Satsari Katyur.
When he reached Satsari Katyur, sire, there was no one, sire, at Satsari Katyur..
The tiger-king Biramdev had hidden in the forest out of fear. At Satsari Katyur, sire, there was not even a fly.
But from here to Kumaun of the twenty-two kingdoms, Bhiya Kathayat, sire, ranged over hills and valleys, over hillsides and cliffs, sire, and he gathered them all together from one side, sire, and another.
He gathered them together, sire, in his own Satsari Katyur.
Now he [“great king Bikram Cand” is said in error] said to the tiger-king Biramdev:
“O king, tiger king Biramdev — die eating the broth of your lineage! — don’t worry.
You have lost a needle, I will restore a crowbar.
They have taken a thousand rupees of your property, I will restore a hundred thousand.
Go to your palace, have no fear!”
— “O Bhiya — die eating the broth of your lineage! — if you had been in my house, how would we have come to such a pass?
You didn’t listen, and while you were gone to Kumaun of the twenty-two kingdoms all this happened.”
“Never mind, I have broken the nine-maund irons and come back.
Who is it who put me in nine-maund irons? It’s the great king Bikram Cand. I have broken the nine-maund irons and came back, have no fear,”
he said, sire, and he gathered everyone at Satsari Katyur.
Then Bhiya Kathayat said, sire, “What is the uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms like?”
“The uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms is green and black, they are dressed in green and black,” he replied.
“Alors, si c’est ça, l’uniforme de notre Satsari Katyur sera jaune et blanc.
Make them yellow and white.”
he said, and prepared the army of Satsari Katyur
He himself dressed as an ascetic and went where the army of the great king Bikram Cand was waiting; he went there, sire, disguised as an ascetic.
When he went there, they had been fasting for seven days without food or drink.
Bhiya Kathayat, disguised as an ascetic, cried out “Alms!” to beg for alms.
“O jogi, we’ve gone hungry for seven days and seven nights, what alms are you begging for!”
“Oh dear, why are you going hungry?”
“We can’t eat. We don’t know when the enemy will come so we stay hungry.” — “Nonsense! You’re stuck at home!
Come, get organized to eat and drink! Give me your arms and clothes, everything. Eat your fill. Don’t worry about a thing!”
— “O, we haven’t found an ascetic, we’ve found a father!”
— “All right, let us be, we’ll eat now,” they said, and the whole army, sire, made fires on both banks of the river, sire, and started making food.
Bhiya Kathayat put the stocks of their guns, sire, in the coals of a fire,
he put the bows and arrows in the coals, he tied broom-knots in their clothes and made them useless.
The moment they said “Let’s eat!” and put handfuls of food in their mouths —
he had already destroyed their arms —
when they were putting food in their mouths, he gave the order, “To arms!” and the army of Satsari Katyur rushed forward.
When Satsari Katyur rushed forward, the soldiers of Kumaun of the twenty-two kingdoms looked for their arms — everything was in the coals.
“Let’s get dressed!” they said, sire, but there were broom-knots in their clothes and they pulled at them every which way.
At this point, sire, the men of Satsari Katyur arrived, sire, in the rice-paddies, sire, and now, sire, how did the destruction of the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms begin…
[drum] Ya ho!
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t spare the greens, not one, the greens,
As the lightning in the sky, sire, as in the sky,
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
There was the crackle of gunfire, sire, of gunfire
There were downpours of arrows, sire, of arrows,
Rivers of blood flowed, sire, of blood,
Rivers of blood flowed, sire, of blood. [drum]
O, sire, then, sire, they destroyed, sire, the army, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
“Don’t spare anyone in green colors, he said, sire, dont spare anyone in green!
Don’t strike anyone, he said, sire, in white, don’t strike anyone, he said, sire, in yellow!
[drum] The gunshots, sire, crackled, the arrows, sire, rained down.
Rivers, sire, of blood flowed.

Like lightning in the sky, sire, Bhiya’s sword struck and destroyed the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
[drum] Only the great king Bikram Cand, sire, remained.
“By Narayan [die eating the broth of your lineage], I would have ended your life.
but when I came, sire, the queen made a request; it was granted.
Only your life must be spared.”
he said, sire, and he broke one arm and turned it behind his back,
he broke the other arm, sire, and turned it behind his back, sire, he tore out his ears,
he put out his eyes, sire, he tore out his tongue.
[drum] He left him only his breath for speech, and in that state he took him, sire, to Satsari Katyur.
He had the tiger-king Biram Dev, sire, dress up and made him the horseman,
and he made the great king Bikram Cand his horse; then, sire, at Satsari Katyur, sire, putting seven buffalo skins on his back, finally he said, “Now go, great king Bikram Cand, go to your Kumaun of twenty-two kingdoms!”
he said, sire, and then, sire, all through the kingdom of Bhiya Kathayat, sire, vast as the sea, in what way did they weep…
[drum]
Ya ho! May the memory of the brave warrior live on, his fame is for the four eras.
He respected the request of [queen] Phulhari, for a hundred thousand years.
In what era was the battle, in what era is his fame?
The battle occurred in the Golden Age, his fame is for the four eras.
[हुड्कोवादन र सहगायन] ए हो,
छाड छिङ्‍या, इणियाँको बाटो छाडिदेऊ रे
कुमाउँको कुमाईँ आएको छु बाटो छाडिदेऊ रे
कठै, बाटो छाड्ने वीर होला कस्तो, साहेब रे
धुनी छाड्ने त जोगी कस्तो होला रे
कठै, वेदी छाड्ने ब्राह्मण होला कस्तो, साहेब रे
बाटो छाड्ने वीर त होला कस्तो, साहेब रे
ओ, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे
ओ, शिर काटे शरीर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे
कठै, तँ छाड् कुमाइँ वीर, बाटो छाडिदेन रे ।।
ओ महाराज, त्यस बखतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौजसिपाही छली राजा विक्रम चन्द, “सातसारि कत्यूरमा जाउँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।
सातसारि कत्यूरको भिङ्‍या कठायतको भाइ छिङ्‍या कठायत, “बाइसे राज्य कुमाउँमा जाऊँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।
बीच महाराज, पत्थरलेक जाने महाराज, लेकमा भेट भइगएथ्यो महाराज । अँ त, हुने बखतमा त,
तर, अब कुमाउँको महाराज, छली राजा विक्रम चन्द भन्नलाग्यो कि,
“बाटो छाडिदे छिङ्‍या वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो छाडिदे ।” भन्ने बेलामा त
छिङ्‍या कठायत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छाड्ने, महाराज, वीर कस्तो होला?
धुनी छाड्ने, महाराज, जोगी कस्तो होला? वेद छाड्ने ब्राह्मण कस्तो होला?
बाटो छाड्ने भन्यो, महाराज, वीर कस्तो होला ?
त्यसैले शिर काटे, महाराज, शरीर दिउँला, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो न छाडूँ ।”
भनेर भन्ने बेलामा त,
लौ, अब त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँका महाराज, फौजसेना लिएर सातसारि कुमाउँका (चाहिने) महाराज, पत्थरलेकमा महाराज, तल्लामाथिल्ला कान्ला युद्ध महाराज, कुन ढाँचाले कसरी हुन थालिहाल्छ है...।
[हुड्कोवादन र सहगायन] साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, करङ सेकीसेकी युद्ध भै गएछ हो, करङ सेकीसेकी
साहेब, शिखा समाइसमाई युद्ध भै गएछ हो, शिखा समाइसमाई
साहेब, घुँडा टेकीटेकी युद्ध भै गएछ हो, घुँडा टेकीटेकी
साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला
साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला
साहेब, बन्दुकको भरराट भएछ हो, बन्दुकको भरराट
साहेब, तीरधनुष छरराट भएछ हो, तीरधनुष छरराट
साहेब, आकाशको बिजुली चम्कन्छ जस्तो हो, आकाशको बिजुली
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, बीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, बीस बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, तीस बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी दश वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी कालिका चढाएछ, दश बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी मालिका चढाएछ, दश बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी कालिका चढाएछ, तीस वैरी काटी
साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी
साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी
ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, पत्थरलेकमा त महाराज, छिङ्‍या कठायत र बाइसे राज्य कुमाउँका छली राजा विक्रम चन्दको पत्थरलेकमा लडाइँ हुने बेलामा आखिरी महाराज, फौजसिपाही लगाएर दश वैरी काटेर बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी काटेर तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो ।
दश वैरी काटीकाटी कालिका चढायो, बीस वैरी काटीकाटी मालिका चढायो, तीस वैरी काटीकाटी भैरव चढाइहालेथ्यो,
तर, फौजसिपाही समाप्त गर्ने बेलामा, तर, अब छली राजा विक्रम चन्दले भन्यो कि, “आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।” भनेर
छली राजा विक्रम चन्दले छिङ्या कठायतलाई महाराज, दोनाले बन्दुक (चाहिने) हानेर छिङ्या कठायतलाई मारिदियो ।
मार्ने बेलामा अब (चाहिने) त्यो सातसारि कत्यूरको फौजसिपाही बाँकी रहेको थियो, त्यो बाइसे राज्य कमाउँका छली राजा विक्रम चन्दले आफ्नो फौजसिपाही बनाएर सातसारि कत्यूरमा गइहाल्यो । xxx
जाने वखतमा छलि राजा बिक्राःम चन्दको फौजसेना चाइन्या साःतसाःरि कत्यूरमा गयो ।
छिङ्‍या कठायतको (चाहिने) दाइ, जेठो भाइ भिङ्या कठायत (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँमा (चाहिने) नेलमा परेको थियो ।
नौ मनका (चाहिने) फलामका नेलमा परेको थियो,
तर, रातमा (चाहिने) सपना हुने बेलामा तर, छिङ्या कठायत आङ्खना दाइ भिङ्या कठायतका सपनामा गइहाल्यो ।
“ओ दाइ, भिङ्या कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, मेरा दाइ भिङ्या बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,” भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।
तर, त्यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा (चाहिने) छली राजा विक्रम चन्दको फौजसैनिक (चाहिने) भेटियो ।
तर, त्यसमा लडाइँ हुने बेलामा (चाहिने) मैले धेरबहुत त गरेकै हुँ ।
दाइ, आधा वैरी त मैले तिम्रो सट्टा काटेथेँ, आधा वैरी मेरोसट्टा काटेको हुँ ।
तर, आखिरीमा यस छली राजा विक्रम चन्दले (चाहिने) मलाई गोली हानेर मार्‍यो र,
तर, (चाहिने) यस सातसारी कत्यूरमा गइहाल्यो ।
तर, यसले के कस्तो गर्‍यो,
तर, यत्तिकै कुरा भयो दाइ ।” भनेर भन्ने कुरा गर्ने बखतमा, अब भिङ्या कठायत झलक्क गरेर ब्युँझन्थ्यो त मिर्मिर उज्यालो हुने टाइम परिरह्यो ।
नौ मनका (चाहिने) नेल (चाहिने) भिङ्या कठायतलाई परिरहेथे । त्यसो हुने बखतमा महाराज, त्यसै बखतमा महाराज,
भिङ्या कठायतले, “भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ छिङ्‍या कठायत बाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।
सातसारी कत्यूर पनि लुटियो ।
आउने बेलामा महाराज, घरबाट साइत सारेकै थिएँ, भवानीलाई लाखो बोका बलि दिएकै थिएँ, ब्रँह्माणभोज गरेकै थिएँ ।
कि त भइछ गुरेली माता रिसानी, कि त भएछन् अन्नमाता धनमाता रिसानी,
तर, मेरा हातपाउको नेल (चाहिने) टुट्यो ।”
भन्यो र (चाहिने) भिङ्या कठायतले भन्ने बखतमा त्यसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानी चढिगइन् ।
गुरेली माता चढ्ने बखतमा महाराज, गररररर, भयो र महाराज, छली राजा विक्रम चन्दको (चाहिने) दरवारक्षेत्र पनि महाराज, चार खण्ड (चाहिने) त्यसका भइहाले । नौ मनका नेल पनि टुटिगए ।
टुट्ने बखतमा भिङ्या कठायत त्यहाँबाट (चाहिने) “अब आऊँ!” भन्थ्यो त, “आउँ!” भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो कि,
“ए भिङ्या, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।”
भनेर भन्ने बखतमा त्यसै बखत महाराज, त्यो छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी के भन्छे,
“ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्ने, यो भिङ्या, महाराज, आङ्खना महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो ।”
भनेर भन्ने बखतमा, अँ, अब त्यस बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी महाराज, महारानीसित गोप्य बिन्ती र गम्भीर सल्लाह महाराज, सच्चादासी भनेर त अब कुन ढङ्गले भन्न थाल्छिन्...।
[हुड्कोवादन र सहगायन]
ओ, पुडो गए गला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी
पश्चिमको किल्ला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी
कठै, दक्षिणको साङ्लो तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, बास्ने पहरी काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी...।।
ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, बाहिरीकी दासी भन्छे कि, “भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,
पूर्वको आँगन तोडेर भिङ्याले नास्यो, पश्चिमको आग्लो तोडेर, महाराज, भिङ्याले नास्यो,
दक्षिणको साङ्लो तोडेर भिङ्याले नास्यो, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले नास्यो, बास्ने खुकुरो काट्यो।
बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, भन्ने बखतमा,
ए भिङ्या, अरू कुरा जे पो गर्छस् र (चाहिने) भिङ्या, म रानीको अनुरोध छ,”
भनेर भन्ने बखतमा, “भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, तेरा छली राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।”
भन्यो र महाराज, त्यसै आङ्खना सातसारी कत्यूरमा आइगयो ।
सातसारी कत्यूरमा आउने बखतमा महाराज, सातसारी कत्यूरमा महाराज, कोही नकोही ।
बाघ राजा बिरामदेउका डरले जङ्गलमा हराइरहेथ्यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोही पनि माखोमिर्ख नभएको,
तर, यहाँबाट बाइसे राज्य कुमाउँमा गएर भिङ्या कठायलले महाराज, खोला महाराज, खोल्सा, भिरपाखा हिँड्ने बेलामा महाराज, कोही कहीँ (चाहिने) महाराज, कोही कहीँबाट सबैलाई जम्मा गर्‍यो र
आङ्खना (चाहिने) सातसारी कत्यूरमा महाराज, जम्मा गर्‍यो ।
अब बिरामदेउसित भन्यो कि,
“ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउ, तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्ने, तँ त्यति चिन्ता नगर्,
तेरो (चाहिने) सियोको घाटा छ, खन्ती भर्छु
तेरो (चाहिने) हजार रुपैयाँको सामान लिएको रहेछ, (चाहिने) लाख रुपैयाँ भर्छु
तँ आङ्खनो दरवारमा हिँड्, नडरा,”
भन्ने बखतमा, “ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, भिङ्या, मेरा घरैमा भइदिएको भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र
तैँले भनेको मानिनस् र बाइसे राज्य कुमाउँ जाने बेला यतिका खण्ड भए,”
भन्ने बखतमा, “केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको हुँ,
तर, नौ मनका नेल (चाहिने) हाल्ने को हो, छली राजा विक्रम चन्दले हो, नौ मनका नेल तोडेर आएको हुँ म त, कुनै चिन्ता नमान् ।
भन्यो र महाराज, सातसारी कत्यूरमा सबै जम्मा गरिहाल्यो ।
अब भिङ्या कठायतले भन्यो कि, “हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?”
भन्यो त, “पहिरन (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) हरियो र कालो, हरियो र कालो पहिरन छ तिनको त ।” भन्यो ।
“त्यसो भएपछि हाम्रो (चाहिने) सातसारी कत्यूरको पहेँलो भयो, सेतो भयो ।
सेतो (चाहिने) पहेँलो रङ्ग तपाईँ बनाउनुहोस् ।”
भनेर आङ्खना सातसारि कत्यूरका (चाहिने) फौजसिपाहीलाई तयार गरेर गयो,
आफूले (चाहिने) जोगीको भेष गरेर अब जुन ठाउँ (चाहिने) मा छली राजा विक्रम चन्दको फौजसिपाही थियो, त्यस ठाउँमा महाराज, (चाहिने) जोगीको भेष गरेर गइहाल्यो ।
जाने बखतमा ती सात दिन सात रातका (चाहिने) निस्लाम शुद्ध खानपान केही थिएन ।
त्यसै बखतमा भिङ्या कठायत जोगीको रूप लिएर गयो र, “अलख्,” भनेर (चाहिने) अलख् जगाइहाल्यो ।
जगाउने बखतमा, “ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने) भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् ?”
“अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त ?”
“खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति (चाहिने) भोका रह्यौँ ।” — “धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,
लौ, तिमीहरू खानपान गर । तिम्रो हतियारपतियार लुगाफाटो सबै, हो सबै, मेरा जिम्मा देऊ । तिमीहरू आङ्खनो आनन्दसाथ खाऊ । कुनै चिन्ता नगर ।”
— “ए, जोगी के पाइयो, भन्यो, हाम्रो त बाबु मिलिगो ।”
— “लौ छाड, अब त, हामी खान्छौँ ।” भन्यो र सबै फौजसिपाही महाराज, त्यस खोलाका वरतिर परतिर महाराज, वारिपारि आङ्खनी आमाका, जम्मा चुलाचौका लगाएर खानपान गर्न थालिसकेथे ।
तर, भिङ्या कठायतले यता तिनका बन्दुकको महाराज, कुन्दा आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो,
तीर धनुषलाई आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो, लुगामा कुच्चे गाँठो पारेर ठिक्क गरिदियो ।
जसै अब तिनको, “खाऊँ!”, भनेर मुखमा गाँस हाल्ने टाइम (भएथ्यो) —
तिनका हतियारपतियार खत्तम गरिहाल्यो —
मुखमा गाँस हालेर, “खाउँ,” भन्ने बेलामा, “युद्ध भइगयो!” भन्यो र (चाहिने) हैकम दिने बखतमा, त्यसै बखतमा (चाहिने) सातसारी कत्यूराहरू खनिने
खनिने बखतमा त जम्मै आगोको भुङ्ग्रोमा !
“लत्ताकपडा लगाऔँ,” भन्थे त महाराज, लुगामा त अब कुच्चे गाँठो पारेर तिनमा खोसाखोस परिरहेथ्यो ।
पर्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा महाराज, सातसारि कत्यूर आएर महाराज, त्यसै खेतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, लौ अब खत्तम त अब महाराज, कुन ढङ्गले कसो हुन थालिहाल्छ...।
[हुड्कोवादन र सहगायन] हो!
साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई
साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाई
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ
साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई
साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई
साहेब, हरियो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, हरियो रङ्गलाई
साहेब, जस्तै आकाशको बिजुली चम्कन्छ साहेब, जस्तै आकाशको
साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको
साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, जस्तै भिङ्याँ हातको
साहेब, बन्दुकको राजा भरराट भएछ हो साहेब, बन्दुकको राजा
साहेब, तीर xxx
साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, रगतैका राजा
साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, साहेब, रगतैका राजा...।। [हुड्‍कोवादन]
ओ महाराज, त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौज सिपाही महाराज, खत्तम गरिहाल्यो । [हुड्कोवादन]
“कालो वस्त्रधारीलाई कसैले नछाड्नू, भन्यो महाराज, हरियो वस्त्रधारीलाई नछाड्नू कसैले,
सेतो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले, पहेँलो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले ।”
[हुड्‍कोवादन] बन्दूकको महाराज, भर्राट भयो, तीर धनुषको महाराज, छर्राट भइगयो,
रगतका महाराज, नदीनाला बगे ।
दश वैरी काटी महाराज, बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी मारी तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो,
जस्तो आकाशको बिजुली चम्कन्छ, भन्यो महाराज, त्यस्तै भिङ्याका हातको तरवार चल्यो, भन्यो र, बाइसे राज्य कुमाउँको फौजसिपाही सखाप गरिहाल्यो ।
[हुड्‍कोवादन] त्यसै बखतमा, अब महाराज, एकै राजा छली राजा विक्रम चन्द राख्यो र,
“भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, तेरो ज्यान खत्तम गर्ने थिएँ,
आउने बखतमा, महाराज, रानीले अनुरोध छ भन्यो र (चाहिने) अनुरोध गरिराखेको छ ।
तर, तेरो ज्यानमात्र (चाहिने) बाँकी राख्नुपर्‍यो,”
भन्यो र महाराज, एक हात तोडेर पिठ्यूँमा फर्काइदियो,
दोस्रो हात भाँचेर महाराज, पिठ्यूँमा फर्कायो, महाराज, जरा, कानका जरा निकालिदियो,
आँखाका महाराज, कौडा निकालिदियो, जिब्रोको जरा फुकालिदियो ।
[हुड्कोवादन] अरे, त्यसको अब बोल्ने प्राणमात्र राख्यो र त्यस्तै (चाहिने) महाराज, आङ्खनो सातसारी कत्यूरमा ल्यायो ।
ल्याउने बखतमा बाघ राजा बिरामदेउलाई लुगाकपडा लगाएर महाराज, सवार बनाइहाल्यो ।
छली राजा विक्रम चन्दलाई महाराज, घोडा बनाएर आङ्खनो महाराज, सातसारी महाराज, कत्यूरमा बेसरी (चाहिने) महाराज, सात भैँसीको छाला (चाहिने) पिठ्यूँमा लगाएर पहिराएर आखिरमा (चाहिने), “लौ जा, अब तेरा कुमाउँ राजा (चाहिने) छली विक्रम चन्द आङ्खना बाइसे राज्य कुमाउँमा जा ।”
भन्यो र महाराज, भन्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा, त महाराज, भिङ्या कठायतको महाराज, सिङ्गो क्षेत्र त लौ अब कुन ढङ्गले रुन थालिहाल्छ...।
[हुड्कोवादन र सहगायन]
ए हो, चिनो रहोस् लौ साहसी वीरको, चारै युग नाउँ छ
कठै, फूलहरीको अनुरोध लियो राजन्, लाखौँ वर्ष
ए हो, कुन युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, कुन युग नाउँ छ
कठै, सती युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, चारै युग नाउँ छ...।। [हुड्‍कोवादन]
S1 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो ओ …

नि
या
हो


[drums] Ya ho!

[tambour] Ya ho!

[हुड्कोवादन र सहगायन] ए हो,

S2 stop écouter
हुँवा छाड छिङ्‍या इणियाँको । हुँवा बाटो छाडदे अरे

हुँवा
छाड
छिङ्‍या
इणियाँको
हुँवा
बाटो
छाडदे
अरे


Yield, Chiya, yield the way!

Ôte-toi de là, Chiya, ôte-toi de leur chemin!

छाड छिङ्‍या, इणियाँको बाटो छाडिदेऊ रे

S3 stop écouter
हुँवा कुमाउँको कुमैय्याँ आयाछु हुँवा बाटै छाडदे अरे

हुँवा
कुमाउँको
कुमैय्याँ
आयाछु
हुँवा
बाटै
छाडदे
अरे


I am Kumauni of Kumaun! I have come! yield the way!

Me voici, Kumaoni du Kumaon, ôte-toi du chemin !

कुमाउँको कुमाईँ आएको छु बाटो छाडिदेऊ रे

S4 stop écouter
हीँ कठै, बाटो छाड्‍न्या भड / होलो कैसो, साइब अरे

हीँ
कठै
बाटो
छाड्‍न्या
भड
होलो
कैसो
साइब
अरे


— A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?

Et quelle sorte de héros laisserait le passage?

कठै, बाटो छाड्ने वीर होला कस्तो, साहेब रे

S5 stop écouter
हुँवा धुनी छाड्‍न्या त / हुँवा जोगी कैसो होलो अरे

हुँवा
धुनी
छाड्‍न्या
हुँवा
जोगी
कैसो
होलो
अरे


An ascetic who yields the sacred fire, what kind of ascetic is that?

Et quelle sorte d'ascète laisserait le feu sacré?

धुनी छाड्ने त जोगी कस्तो होला रे

S6 stop écouter
हीँ कठै, बेदी छाड्‍न्या बरमन / होला कैसो, साइब अरे

हीँ
कठै
बेदी
छाड्‍न्या
बरमन
होला
कैसो
साइब
अरे


A brahman who yields the altar, what kind of brahman is that, sir?

Et quelle sorte de Brahmane laisserait l'autel?

कठै, वेदी छाड्ने ब्राह्मण होला कस्तो, साहेब रे

S7 stop écouter
नि या बाटोइ छाड्‍न्या पाइक त / होलो कैसो, साइब अरे

नि
या
बाटोइ
छाड्‍न्या
पाइक
होलो
कैसो
साइब
अरे


A warrior who yields the way, what kind of warrior is that, sir?

Quelle sorte de héros laisserait le passage?

बाटो छाड्ने वीर त होला कस्तो, साहेब रे

S8 stop écouter
वा, ढडैई काट्‍याई मुणै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे

वा
ढडैई
काट्‍याई
मुणै
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
रे


O, if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.

Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.

ओ, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे

S9 stop écouter
वा, मुणै काट्‍या अ… ढडै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे

वा
मुणै
काट्‍या
ढडै
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
रे


If my head is cut off, I offer my body; I’ll not yield the way.

Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.

ओ, शिर काटे शरीर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे

S10 stop écouter
हीँ कठै, तु छाड कुमैय्याँ पाइक, बाटो छाडिदेन रे ।।

हीँ
कठै
तु
छाड
कुमैय्याँ
पाइक
बाटो
छाडिदेन
रे


You yield, then, Kumauni warrior! He didn’t yield.

Ôte-toi de là toi-même, guerrier Kumaoni." Il ne quitta pas le chemin.

कठै, तँ छाड् कुमाइँ वीर, बाटो छाडिदेन रे ।।

S11 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, फौंजफक्कड लिइकन छलि राजा बिक्राम चन्न माहाराज “सारसारि कत्यूर जाउँ!” भणि आइगैथ्यो ।

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
फौंजफक्कड
लिइकन
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
माहाराज
सारसारि
कत्यूर
जाउँ
भणि
आइगैथ्यो


O, sire, at that time, Bikram Cand, the great king, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms, having set forth with his army, arrived saying, “I will go to Satsari Katyur!” sire.

Ô, sire, en ce temps-là, sire, le grand roi, sire, de Kumaun des vingt-deux royaumes, Bikram Cand, mit en branle son armée disant “Allons à Satsari Katyur!” sire.

ओ महाराज, त्यस बखतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौजसिपाही छली राजा विक्रम चन्द, “सातसारि कत्यूरमा जाउँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।

S12 stop écouter
सातसारि कत्यूराको महाराज, भिङ्‍या कठाइतको भाइ महाराज, छिङ्‍या कठाइत “बाइस्‌पाट कुमाउँ जाउँ!” भणी महाराज, आइगैथ्यो ।

सातसारि
कत्यूराको
महाराज
भिङ्‍या
कठाइतको
भाइ
महाराज
छिङ्‍या
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
जाउँ
भणी
महाराज
आइगैथ्यो


And Chiya Kathayat, younger brother of Bhiya Kathayat of Satsari Katyur, came forth saying “I will go to Kumaun of the twenty-two kingdoms!”

Et Chiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se mit en route disant “Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!” sire.

सातसारि कत्यूरको भिङ्‍या कठायतको भाइ छिङ्‍या कठायत, “बाइसे राज्य कुमाउँमा जाऊँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।

S13 stop écouter
[हुड्‍को] बीच महाराज, पत्थरलेक चाइन्या लेकमा, महाराज, भीट भैगैथ्यो द, हुन्या बखतमि त

बीच
महाराज
पत्थरलेक
चाइन्या
लेकमा
महाराज
भीट
भैगैथ्यो
हुन्या
बखतमि


They met, sire, halfway, sire, on the heights of Pattharlek, sire. At that point,

Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de Pattharlek, sire. A ce moment là,

बीच महाराज, पत्थरलेक जाने महाराज, लेकमा भेट भइगएथ्यो महाराज । अँ त, हुने बखतमा त,

S14 stop écouter
तर आब कुमाउँको चाइन्या, महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्न भण्ण लाग्यो कि,

तर
आब
कुमाउँको
चाइन्या
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
भण्ण
लाग्यो
कि


the great king of Kumaun, sire, Bikram Cand, said:

et alors, Sire, le fourbe roi du Kumaon Bikram Cand parla ainsi:

तर, अब कुमाउँको महाराज, छली राजा विक्रम चन्द भन्नलाग्यो कि,

S15 stop écouter
“ए बाटो छाड्‍दे छिङ्‍या पाइक, बाटो छाड्‍दे । कुमाउँको कुमैय्याँ आइछु बाटो छाड्‍दे ।” भण्ण्या बखतमि त,

बाटो
छाड्‍दे
छिङ्‍या
पाइक
बाटो
छाड्‍दे
कुमाउँको
कुमैय्याँ
आइछु
बाटो
छाड्‍दे
भण्ण्या
बखतमि


“Yield the way, warrior Chiya, yield the way! I have come from Kumaun, yield the way!” he said, and then,

“Laisse le passage, guerrier Chiya, libère le chemin! Je suis arrivé de Kumaun, laisse moi passer!” dit-il. Alors,

“बाटो छाडिदे छिङ्‍या वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो छाडिदे ।” भन्ने बेलामा त

S16 stop écouter
छिङ्‍या कठाइत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छा‍ड्न्‍या महाराज, पाइक कसो होलो?

छिङ्‍या
कठाइत
भन्छ
कि
महाराज
बाटो
छा‍ड्न्‍या
महाराज
पाइक
कसो
होलो


Chiya Kathayat replied, sire: “What kind of warrior yields the way?

Chiya Kathayat répondit, sire: “Que serait un guerrier qui laisse le passage?

छिङ्‍या कठायत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छाड्ने, महाराज, वीर कस्तो होला?

S17 stop écouter
धुनी छा‍ड्न्‍या महाराज, जोगि कसो होलो ? बेद छा‍ड्न्‍या ब्राह्मण कसो होलो?

धुनी
छा‍ड्न्‍या
महाराज
जोगि
कसो
होलो
बेद
छा‍ड्न्‍या
ब्राह्मण
कसो
होलो


What kind of ascetic, sire, gives up his sacred fire? What brahman gives up the veda?

Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui laisse le Veda?

धुनी छाड्ने, महाराज, जोगी कस्तो होला? वेद छाड्ने ब्राह्मण कस्तो होला?

S18 stop écouter
बाटो छा‍ड्न्‍या भण्यो महाराज, पाइक कसो होलो?

बाटो
छा‍ड्न्‍या
भण्यो
महाराज
पाइक
कसो
होलो


What kind of warrior, he said, sire, yields the way?

Celui qui laisse le passage, dit-il, sire, quelle sorte de guerrier serait-il?

बाटो छाड्ने भन्यो, महाराज, वीर कस्तो होला ?

S19 stop écouter
हो रे, मुण काट्‍या, ढड दिउँलो, बाटो नै छाडु, ढड काट्‍या मुण दिउँलो बाटो नै छाडु ।”

हो
रे
मुण
काट्‍या
ढड
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
ढड
काट्‍या
मुण
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु


So, if my head is cut off, I offer my body; if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.”

Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai pas le passage.”

त्यसैले शिर काटे, महाराज, शरीर दिउँला, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो न छाडूँ ।”

S20 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमि त

भणेर
भण्ण्या
बखतमि


When he had spoken,

Alors qu'il eut ainsi parlé,

भनेर भन्ने बेलामा त,

S21 stop écouter
दा ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँका महाराज, फौंजफक्कड लिएर महाराज सातसारि कत्यूरका चाइन्या, दा फौंजफक्कडको चाइन्या महाराज पत्थरलेकमा चाइन्या तल्लामल्ला भिणा मार दा, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।

दा
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
महाराज
फौंजफक्कड
लिएर
महाराज
सातसारि
कत्यूरका
चाइन्या
दा
फौंजफक्कडको
चाइन्या
महाराज
पत्थरलेकमा
चाइन्या
तल्लामल्ला
भिणा
मार
दा
कै
भाँति
कसो
हुन
पसिजान्छ


when, sire, the king of Kumaun of the twenty-two kingdoms, sire, engaged his army against Satsari Katyur, sire, at Pattharlek, sire, from below, from above, how, sire, was the terrible battle joined…

alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la terrible bataille]…

लौ, अब त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँका महाराज, फौजसेना लिएर सातसारि कुमाउँका (चाहिने) महाराज, पत्थरलेकमा महाराज, तल्लामाथिल्ला कान्ला युद्ध महाराज, कुन ढाँचाले कसरी हुन थालिहाल्छ है...।

S22 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] साइब, तल्लामल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लामल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


[drum] Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above

[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

[हुड्कोवादन र सहगायन] साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S23 stop écouter
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लाइमल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above

Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S24 stop écouter
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लाइमल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


Sire, from below, from above, the terrible battle was joined, from below, from above

Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S25 stop écouter
साइब, पौंजाइ सेकी सेकी मार होइ ब रैछ पौंजा सेकी सेकी

साइब
पौंजाइ
सेकी
सेकी
मार
होइ
रैछ
पौंजा
सेकी
सेकी


Sire, hand-to-hand combat breaking bones, breaking bones

Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les os

साहेब, करङ सेकीसेकी युद्ध भै गएछ हो, करङ सेकीसेकी

S26 stop écouter
साइब, सिका समाइँसमाइँ मार होइ ब रैछ सिका समाइँसमाइँ

साइब
सिका
समाइँसमाइँ
मार
होइ
रैछ
सिका
समाइँसमाइँ


Sire, combat grasping the topknot, the topknot

Sire, ce fut un combat à s'empoigner par le toupet, à s'empoigner par le toupet

साहेब, शिखा समाइसमाई युद्ध भै गएछ हो, शिखा समाइसमाई

S27 stop écouter
साइब, घुणा रेकी रेकी मार होइ ब रैछ, घुणा रेकी रेकी

साइब
घुणा
रेकी
रेकी
मार
होइ
रैछ
घुणा
रेकी
रेकी


Sire, combat brought to the knees, to the knees

Sire, ce fut un combat à mettre genou à terre, à mettre genou à terre

साहेब, घुँडा टेकीटेकी युद्ध भै गएछ हो, घुँडा टेकीटेकी

S28 stop écouter
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा

साइब
रगतैका
राजा
नदिनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood

Sire, des rivières de sang se mirent à couler, ô roi, de sang, roi.

साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला

S29 stop écouter
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा

साइब
रगतैका
राजा
नदिनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood

Sire, des rivières de sang se mirent à couler, ô roi, de sang, roi.

साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला

S30 stop écouter
साइब, बन्धुकैकी राजा भरराट होइछ, बन्धुकैकी राजा

साइब
बन्धुकैकी
राजा
भरराट
होइछ
बन्धुकैकी
राजा


Sire, there was the crackle of gunfire, the crackle of gunfire

Sire, il y eut des détonations de fusils, ô roi, de fusils, roi

साहेब, बन्दुकको भरराट भएछ हो, बन्दुकको भरराट

S31 stop écouter
साइब, तीरकाणाकी द छमट्‍याट होइछ, तीरकाणाकी त

साइब
तीरकाणाकी
छमट्‍याट
होइछ
तीरकाणाकी


Sire, there was a deluge of arrows, a deluge of arrows

Sire, il y eut une averse de flèches, ô roi, de flèches, roi

साहेब, तीरधनुष छरराट भएछ हो, तीरधनुष छरराट

S32 stop écouter
साइब, जैसी सरकैकी बिजुलाडि छमकणि जैसी, सरकैकी

साइब
जैसी
सरकैकी
बिजुलाडि
छमकणि
जैसी
सरकैकी


Sire, like the flash of lightning in the sky, lightning in the sky

Sire, comme l'éclair étincelle dans le ciel, l'éclair du ciel

साहेब, आकाशको बिजुली चम्कन्छ जस्तो हो, आकाशको बिजुली

S33 stop écouter
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी

साइब
तैसी
छिङ्‍याकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छिङ्‍याकरी


Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand

Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S34 stop écouter
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी

साइब
तैसी
छिङ्‍याकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छिङ्‍याकरी


Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand

Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S35 stop écouter
साइब, तैसी छिङ्‍याकरी तरवार मीलक, तैसी छिङ्‍याकरी

साइब
तैसी
छिङ्‍याकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छिङ्‍याकरी


Sire, so struck the sabre by Chiya’s hand, by Chiya’s hand

Sire, ainsi s'abattait le sabre que tenait Chiya, que tenait Chiya

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S36 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
बीस
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S37 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
बीस
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S38 stop écouter
साइब, बीस बैरि काटी, दस बैरि नाठ हो, बीस बैरि काटी

साइब
बीस
बैरि
काटी
दस
बैरि
नाठ
हो
बीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down twenty of the enemy, he disabled thirty, he cut down twenty

Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha vingt,

साहेब, बीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, बीस बैरि काटी

S39 stop écouter
साइब, तीस बैरि काटी, चालिस की नाठ हो, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरि
काटी
चालिस
की
नाठ
हो
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, he disabled thirty, he cut down thirty

Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, तीस बैरि काटी

S40 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, दश बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
दश
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी दश वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S41 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, कालिका चडाइछ, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
कालिका
चडाइछ
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी कालिका चढाएछ, दश बैरि काटी

S42 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, मालिका चडाइछ, दश बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
मालिका
चडाइछ
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten

Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en trancha dix,

साहेब, तीस वैरी काटी मालिका चढाएछ, दश बैरि काटी

S43 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी कालिका चढाएछ, तीस वैरी काटी

S44 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी

S45 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी

S46 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, पत्थरलेकमा त्यस्तो चाइन्या माहाराज छिङ्‍या भिङ्‍या कठाइत अँ— छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा अ— बिक्राम चन्नको पत्थरलेकमा त्यस्तो लडाइँ हुन्या बखतमि, तर आँखडिमा चाइन्या महाराज, छिङ्‍या कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कडलाइ, दश बैरि काटि बीस बैरि नाठ्यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्यो, तीस बैरि काटि, महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो ।

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
पत्थरलेकमा
त्यस्तो
चाइन्या
माहाराज
छिङ्‍या
भिङ्‍या
कठाइत
अँ
छिङ्‍या
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
पत्थरलेकमा
त्यस्तो
लडाइँ
हुन्या
बखतमि
तर
आँखडिमा
चाइन्या
महाराज
छिङ्‍या
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कडलाइ
दश
बैरि
काटि
बीस
बैरि
नाठ्यो
बीस
बैरि
काटि
तीस
बैरि
नाठ्यो
तीस
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो


O, sire, back then, sire, at Pattharlek, sire, when the battle between the armies of Chiya Kathayat and the great king Bikram Cand of Kumaun of the twenty-two kingdoms raged, in the end, sire, when the armies were led there, il [Chiya Kathayat] killed ten of the enemy and disabled twenty; he killed twenty and disabled thirty, he killed thirty, sire, and disabled twenty.

Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille des armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chiya Kathayat et du grand roi Bikram Cand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chiya Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de combat.

ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, पत्थरलेकमा त महाराज, छिङ्‍या कठायत र बाइसे राज्य कुमाउँका छली राजा विक्रम चन्दको पत्थरलेकमा लडाइँ हुने बेलामा आखिरी महाराज, फौजसिपाही लगाएर दश वैरी काटेर बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी काटेर तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो ।

S47 stop écouter
दश बैरि काटि कालिका चडायो, बीस बैरि काटि मालिका चडायो, तीस बैरि काटि भैरब चडाहाल्थ्यो,

दश
बैरि
काटि
कालिका
चडायो
बीस
बैरि
काटि
मालिका
चडायो
तीस
बैरि
काटि
भैरब
चडाहाल्थ्यो


He killed ten and offered them to Kalika; he killed twenty and offered them to Malika; he killed thirty and offered them to Bhairav.

Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.

दश वैरी काटीकाटी कालिका चढायो, बीस वैरी काटीकाटी मालिका चढायो, तीस वैरी काटीकाटी भैरव चढाइहालेथ्यो,

S48 stop écouter
तर फौँजफक्कड खलास गर्न्या बखतमा तर आब छलि राजा बिक्राम चन्नले भण्यो कि, “आखडिमा यो मलाई पनि धोका गर्छ,” भणिकन

तर
फौँजफक्कड
खलास
गर्न्या
बखतमा
तर
आब
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
भण्यो
कि
आखडिमा
यो
मलाई
पनि
धोका
गर्छ
भणिकन


When he was about to finish off the army [of Kumaun], the great king Bikram Cand said “Why, he’s going to get me in the end!”

Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le grand roi Bikram Cand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”

तर, फौजसिपाही समाप्त गर्ने बेलामा, तर, अब छली राजा विक्रम चन्दले भन्यो कि, “आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।” भनेर

S49 stop écouter
छलि राजा बिक्राम चन्नले छिङ्‍या कठाइत चाहि महाराज दोनाल्या बन्धुक चाइन्या हाणेर छिङ्‍या कठाइतलाई मारिदियो ।

छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
छिङ्‍या
कठाइत
चाहि
महाराज
दोनाल्या
बन्धुक
चाइन्या
हाणेर
छिङ्‍या
कठाइतलाई
मारिदियो


And the great king Bikram Cand fired his double-barrelled gun at Chiya Kathayat, sire, and killed him.

Et le roi Bikram Cand tira avec son fusil à deux coups sur Chiya Kathayat, sire, et le tua.

छली राजा विक्रम चन्दले छिङ्या कठायतलाई महाराज, दोनाले बन्दुक (चाहिने) हानेर छिङ्या कठायतलाई मारिदियो ।

S50 stop écouter
मार्‌न्या बखतमा आब चाइन्या त्यो सातसारि कत्यूरको जो फौँजफक्कड बाँकि रयाको थ्यो, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नले आफ्नो फौंजफक्कड बनाइकन सारसारि कत्यूरमा महाराज लूटपाट गर्नलाई सारसारि कत्यूरमा निइयो ।

मार्‌न्या
बखतमा
आब
चाइन्या
त्यो
सातसारि
कत्यूरको
जो
फौँजफक्कड
बाँकि
रयाको
थ्यो
त्यो
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
आफ्नो
फौंजफक्कड
बनाइकन
सारसारि
कत्यूरमा
महाराज
लूटपाट
गर्नलाई
सारसारि
कत्यूरमा
निइयो


After killing him, the great king Bikram Cand made the remains of the army of Satsari Katyur his own and made for Satsari Katyur, sire, to loot and plunder.

Après qu’il l’eut tué, le grand roi Bikram Cand incorpora à sa propre armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari Katyur, sire, pour le mettre à sac.

मार्ने बेलामा अब (चाहिने) त्यो सातसारि कत्यूरको फौजसिपाही बाँकी रहेको थियो, त्यो बाइसे राज्य कमाउँका छली राजा विक्रम चन्दले आफ्नो फौजसिपाही बनाएर सातसारि कत्यूरमा गइहाल्यो । xxx

S51 stop écouter
जान्या बखतमा छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या सारसारि कत्यूरमि गयो ।

जान्या
बखतमा
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कड
चाइन्या
सारसारि
कत्यूरमि
गयो


The army of the great king Bikram Cand went to Satsari Katyur.

L'armée du fourbe roi Bikram Chand marcha sur Satsari Katyur.

जाने वखतमा छलि राजा बिक्राःम चन्दको फौजसेना चाइन्या साःतसाःरि कत्यूरमा गयो ।

S52 stop écouter
छिङ्‍या कठाइतको चाइन्या दाइ— जेठो भाइ भिङ्‍या कठाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँमा चाइन्या नेल पड्‍लैथ्यो ।

छिङ्‍या
कठाइतको
चाइन्या
दाइ
जेठो
भाइ
भिङ्‍या
कठाइत
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
चाइन्या
नेल
पड्‍लैथ्यो


Bhiya Kathayat, the elder brother of Chiya Kathayat, was in chains in Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Le frère ainé de Chiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au Kumaun des vingt-deux royaumes.

छिङ्‍या कठायतको (चाहिने) दाइ, जेठो भाइ भिङ्या कठायत (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँमा (चाहिने) नेलमा परेको थियो ।

S53 stop écouter
नौ मनका चाइन्या लुवाका नेलमा पड्लैथ्यो ।

नौ
मनका
चाइन्या
लुवाका
नेलमा
पड्लैथ्यो


His irons weighed nine maund [720 pounds].

Ses fers pesaient neuf man.

नौ मनका (चाहिने) फलामका नेलमा परेको थियो,

S54 stop écouter
तर रातमा चाइन्या सपन हुन्या बखतमा तर छिङ्‍या कठाइत आफना दाइ भिङ्‍या कठाइतका चाइन्या सपनमा नीयो ।

तर
रातमा
चाइन्या
सपन
हुन्या
बखतमा
तर
छिङ्‍या
कठाइत
आफना
दाइ
भिङ्‍या
कठाइतका
चाइन्या
सपनमा
नीयो


At night he had a dream: Chiya Kathayat appeared in his elder brother Bhiya Kathayat’s dream.

La nuit, il eut un rêve; Chiya Kathayat alla voir en rêve son frère aîné Bhiya Kathayat.

तर, रातमा (चाहिने) सपना हुने बेलामा तर, छिङ्या कठायत आङ्खना दाइ भिङ्या कठायतका सपनामा गइहाल्यो ।

S55 stop écouter
“ओ दाइ, भिङ्‍या कठाइतौ, तमरा छापतिको झोल खाइमद्दाउ, ‘मेरा दाइ याँ बाइस्‌पाट कुमाउँमा छन्,’ भणिकन सातसारि कत्यूरबटा फौँजफक्कड लिएर आएको हुँ ।

दाइ
भिङ्‍या
कठाइतौ
तमरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दाउ
मेरा
दाइ
याँ
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
छन्
भणिकन
सातसारि
कत्यूरबटा
फौँजफक्कड
लिएर
आएको
हुँ


“O my brother Bhiya Kathayat — may you die eating the broth of your lineage! — because my elder brother Bhiya was in Kumaun of the twenty-two kingdoms, I brought the army from Satsari Katyur.

“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.

“ओ दाइ, भिङ्या कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, मेरा दाइ भिङ्या बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,” भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।

S56 stop écouter
तर यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या भिटीग्यो ।

तर
यो
पत्थरलेकमा
पत्थरलेकमा
चाइन्या
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कड
चाइन्या
भिटीग्यो


At Pattharlek I met the army of the great king Bikram Cand.

Mais à Pattharlekh, à Pattharlekh, j'ai rencontré l'armée du fourbe roi Bikram Chand.

तर, त्यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा (चाहिने) छली राजा विक्रम चन्दको फौजसैनिक (चाहिने) भेटियो ।

S57 stop écouter
तर त्यसमा लडाइँ हुन्या बखतमा मैंले आधाभौत त चाइन्या गर्‍याः हूँ

तर
त्यसमा
लडाइँ
हुन्या
बखतमा
मैंले
आधाभौत
चाइन्या
गर्‍याः
हूँ


During the battle I did many things.

Et là, dans le combat, j'ai fait moitié-moitié:

तर, त्यसमा लडाइँ हुने बेलामा (चाहिने) मैले धेरबहुत त गरेकै हुँ ।

S58 stop écouter
दाइ, आधा बैरि त मैले तमरो हुन काट्‍थ्या, आधा बैरि मेरो हुन काट्‍याः हूँ ।

दाइ
आधा
बैरि
मैले
तमरो
हुन
काट्‍थ्या
आधा
बैरि
मेरो
हुन
काट्‍याः
हूँ


I killed half of the enemy for you, and half for myself.

J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour le mien.

दाइ, आधा वैरी त मैले तिम्रो सट्टा काटेथेँ, आधा वैरी मेरोसट्टा काटेको हुँ ।

S59 stop écouter
तर आँखडिमा यै छलि राजा बिक्राम चन्नले चाइन्या मलाइ गोलि हाणेर मार्‍यो रे

तर
आँखडिमा
यै
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
चाइन्या
मलाइ
गोलि
हाणेर
मार्‍यो
रे


In the end, the great king Bikram Cand killed me with a shot from his gun,

A la fin, le grand roi Bikram Cand m’a tué d’un coup de fusil,

तर, आखिरीमा यस छली राजा विक्रम चन्दले (चाहिने) मलाई गोली हानेर मार्‍यो र,

S60 stop écouter
तर यो बाइसपाट— हामरो सातसारि कत्यूरमा नियो ।

तर
यो
बाइसपाट
हामरो
सातसारि
कत्यूरमा
नियो


and he set out for our Satsari Katyur.

Et il s'en est allé vers notre Satsari katyur

तर, (चाहिने) यस सातसारी कत्यूरमा गइहाल्यो ।

S61 stop écouter
तर यैले के कस्तो गर्‍यो

तर
यैले
के
कस्तो
गर्‍यो


There who knows what he did!

Et qui sait ce qu'il y a fait !

तर, यसले के कस्तो गर्‍यो,

S62 stop écouter
तर इत्तिकै कुरा भयो, दाइ ।” भणेर भण्ण्या बखतमा आब भिङ्‍या कठाइत झल्याक्क अरि ब्युजन्थ्यो त भुर्भुर चाइन्या उजालो हुन्या ट्‍याम् पड्‍ल्यो।

तर
इत्तिकै
कुरा
भयो
दाइ
भणेर
भण्ण्या
बखतमा
आब
भिङ्‍या
कठाइत
झल्याक्क
अरि
ब्युजन्थ्यो
भुर्भुर
चाइन्या
उजालो
हुन्या
ट्‍याम्
पड्‍ल्यो


That is what happened, brother.” At this, Bhiya Kathayat awoke; it was first light [sign of the dream’s veracity].

Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].

तर, यत्तिकै कुरा भयो दाइ ।” भनेर भन्ने कुरा गर्ने बखतमा, अब भिङ्या कठायत झलक्क गरेर ब्युँझन्थ्यो त मिर्मिर उज्यालो हुने टाइम परिरह्यो ।

S63 stop écouter
नौ मनका चाइन्या नेल चाइन्या भिङ्‍या कठाइतलाई भरिरैथ्या ।

नौ
मनका
चाइन्या
नेल
चाइन्या
भिङ्‍या
कठाइतलाई
भरिरैथ्या


Bhiya Kathayat was in irons that weighed nine maund. At this moment, sire —

Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce moment, sire —

नौ मनका (चाहिने) नेल (चाहिने) भिङ्या कठायतलाई परिरहेथे । त्यसो हुने बखतमा महाराज, त्यसै बखतमा महाराज,

S64 stop écouter
हुन्या वखतमा तसै बखतमा महाराज भिङ्‍या कठाइतले “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खान्या त चाइन्या महाराज, भिङ्‍या कडाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँ हुन्या बखतमि मेरो भाई छिङ्‍या कठाइत पनि मारियो ।

हुन्या
वखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
भिङ्‍या
कठाइतले
भाइ
नारायन
तेरा
छातिको
झोल
खान्या
चाइन्या
महाराज
भिङ्‍या
कडाइत
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
हुन्या
बखतमि
मेरो
भाई
छिङ्‍या
कठाइत
पनि
मारियो


at this moment, sire, Bhiya Kathayat said, “By Narayan! — die eating the broth of your lineage! — while I, Bhiya Kathayat, am chained here in Kumaun of the twenty-two kingdoms, my younger brother Chiya has been killed,

à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chiya Kathayat a été tué,

भिङ्या कठायतले, “भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ छिङ्‍या कठायत बाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।

S65 stop écouter
सारसारि कत्यूर पनि लुटी गै ।

सारसारि
कत्यूर
पनि
लुटी
गै


and Satsari Katyur has been plundered.

"Et il a aussi mis à sac notre Satsari Katyur.

सातसारी कत्यूर पनि लुटियो ।

S66 stop écouter
आउन्या बखतमा महाराज घरबाट साइँत सारिगैथ्यूँ, भबानीकि बरडी बाखरि ख्वाइगैथ्यूँ ब्रामण भोज ।

आउन्या
बखतमा
महाराज
घरबाट
साइँत
सारिगैथ्यूँ
भबानीकि
बरडी
बाखरि
ख्वाइगैथ्यूँ
ब्रामण
भोज


When I came here, sire, I left home at an auspicious moment, I sacrificed thousands of goats to Bhavani, I offered a feast to brahmans.

A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des brahmanes.

आउने बेलामा महाराज, घरबाट साइत सारेकै थिएँ, भवानीलाई लाखो बोका बलि दिएकै थिएँ, ब्रँह्माणभोज गरेकै थिएँ ।

S67 stop écouter
के रे भइछ गुरेलि माता रुठि, भण्यो महाराज, के रे भइछ अन्नमाता धनमाता रुठि ।

के
रे
भइछ
गुरेलि
माता
रुठि
भण्यो
महाराज
के
रे
भइछ
अन्नमाता
धनमाता
रुठि


Either Gurelimata is angry, sire, or else it’s Annamata and Dhanamata —

Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et Dhanamata —

कि त भइछ गुरेली माता रिसानी, कि त भएछन् अन्नमाता धनमाता रिसानी,

S68 stop écouter
तर मेरा हातपाउको नेल जाङ फुटी ।”

तर
मेरा
हातपाउको
नेल
जाङ
फुटी


the irons on my arms and legs are broken!”

Mais, voici que les fers de mes mains et de mes pieds sont brisés",

तर, मेरा हातपाउको नेल (चाहिने) टुट्यो ।”

S69 stop écouter
भण्यो रे चाइन्या भिङ्‍या कठाइतले भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानि चडिगै न ।

भण्यो
रे
चाइन्या
भिङ्‍या
कठाइतले
भण्ण्या
बखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
नवदुर्गा
भवानि
चडिगै


When Bhiya Khatayat said this, sire, Naudurga Bhavani possessed him.

Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le possèda.

भन्यो र (चाहिने) भिङ्या कठायतले भन्ने बखतमा त्यसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानी चढिगइन् ।

S70 stop écouter
गुरेली माता चाइने चड्‍ड्‍या बखतमा गरररररर चाइन्या भयो रे महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नको चाइन्या कोटकाणो महाराज, चार खण्ण चाइन्या त्यसका होइया । नौ मनका चाइन्या नेल पनि खगरान चाइन्या टुटिया ।

गुरेली
माता
चाइने
चड्‍ड्‍या
बखतमा
गरररररर
चाइन्या
भयो
रे
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
चाइन्या
कोटकाणो
महाराज
चार
खण्ण
चाइन्या
त्यसका
होइया
नौ
मनका
चाइन्या
नेल
पनि
खगरान
चाइन्या
टुटिया


Gurelimata possessed him, sire, and the palace of the great king Bikram Cand was split in four parts. The nine-maund irons were broken.

Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du grand roi Bikram Cand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.

गुरेली माता चढ्ने बखतमा महाराज, गररररर, भयो र महाराज, छली राजा विक्रम चन्दको (चाहिने) दरवारक्षेत्र पनि महाराज, चार खण्ड (चाहिने) त्यसका भइहाले । नौ मनका नेल पनि टुटिगए ।

S71 stop écouter
टुट्‍न्या बखतमा भिङ्‍या कठाइत महाराज त्याँ वाटी चाइन्या महाराज “आब आउँ” भन्थ्यो त, “आउँ” भण्ण्या बखतमा त महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नकि रानिले भण्यो कि,

टुट्‍न्या
बखतमा
भिङ्‍या
कठाइत
महाराज
त्याँ
वाटी
चाइन्या
महाराज
आब
आउँ
भन्थ्यो
आउँ
भण्ण्या
बखतमा
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नकि
रानिले
भण्यो
कि


When the irons were broken, and Bhiya Kathayat, sire, was about to come out from that place, sire, the great king Bikram Cand’s queen said:

Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir de là [?], sire, la reine du grand roi Bikram Cand lui dit:

टुट्ने बखतमा भिङ्या कठायत त्यहाँबाट (चाहिने) “अब आऊँ!” भन्थ्यो त, “आउँ!” भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो कि,

S72 stop écouter
“ए भिङ्‍या, मेरो ओलो छ तुलाई हँ, ओलो छ ।”

भिङ्‍या
मेरो
ओलो
तुलाई
हँ
ओलो


“O Bhiya, I have a request, I have a request.”

"Ô Bhiya, j'ai une requête, j'ai une requête",

“ए भिङ्या, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।”

S73 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज त्यो छलि राजा बिक्राम चन्नकि बाइलि केटि के भण्णिछ कि,

भणेर
भण्ण्या
बखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
त्यो
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नकि
बाइलि
केटि
के
भण्णिछ
कि


[Returning to a slightly earlier event:] Then, sire, the servant-girl of the great king Bikram Cand said:

[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Cand:

भनेर भन्ने बखतमा त्यसै बखत महाराज, त्यो छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी के भन्छे,

S74 stop écouter
“ओ जिउ मा, तमरा छातिको झोल खाइमद्दिउ, भिङ्‍या त चाइन्या महाराज, आफ्ना चाइन्या नौ मनका नेल तोडि चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँलाई खालि गर्नलाई बट्टीयो ।

जिउ
मा
तमरा
छातिको
झोल
खाइमद्दिउ
भिङ्‍या
चाइन्या
महाराज
आफ्ना
चाइन्या
नौ
मनका
नेल
तोडि
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँलाई
खालि
गर्नलाई
बट्टीयो


“O grandmother — die eating the broth of your lineage! — this Bhiya has broken the nine-maund irons and is about to lay waste Kumaun of the twenty-two kingdoms.”

“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de Kumaun des vingt-deux royaumes.”

“ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्ने, यो भिङ्या, महाराज, आङ्खना महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो ।”

S75 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमि, दा ततनि बखतमि त महाराज, छलि राजा बिक्रम चन्नकि बाइलि केटि महाराज, महारानिसित गुट बिन्ति बडि घात महाराज, भिङ्‍‌या नियो भणिबर, दा आब कै भाँति कुरा भण्ण पसिजान्छिन् अँ…।

भणेर
भण्ण्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
छलि
राजा
बिक्रम
चन्नकि
बाइलि
केटि
महाराज
महारानिसित
गुट
बिन्ति
बडि
घात
महाराज
भिङ्‍‌या
नियो
भणिबर
दा
आब
कै
भाँति
कुरा
भण्ण
पसिजान्छिन्
अँ


Then, sire, in what way did the servant-girl of the great king Bikram Cand, sire, advise the queen, speaking from the heart, sire, like a loyal daughter…

Alors, sire, de quelle façon la servante du grand roi Bikram Cand, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre fille…

भनेर भन्ने बखतमा, अँ, अब त्यस बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी महाराज, महारानीसित गोप्य बिन्ती र गम्भीर सल्लाह महाराज, सच्चादासी भनेर त अब कुन ढङ्गले भन्न थाल्छिन्...।

S76 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र संयुक्त गायन]

[drum]

[tambour]

[हुड्कोवादन र सहगायन]

S77 stop écouter
हुँवा, पुडो गया गली तोडी, हुँवा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे

हुँवा
पुडो
गया
गली
तोडी
हुँवा
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


O, alas he is gone, he has broken his tether, Bhiya has destroyed it, grandmother

Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, पुडो गए गला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी

S78 stop écouter
वा पस्सिमकी ढीकै तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे

वा
पस्सिमकी
ढीकै
तोडी
वा
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has broken the western wall, Bhiya has destroyed it, grandmother

Il a brisé la muraille de l'ouest, Bhiya l'a détruite, Mère Grand.

पश्चिमको किल्ला तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी

S79 stop écouter
ए कठ, दक्खिन्या साङलो तोडी, वा भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे

कठ
दक्खिन्या
साङलो
तोडी
वा
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has broken the southern chains, Bhiya has destroyed them, grandmother

Il a brisé la chaine du sud, Bhiya l'a détruite, Mère Grand.

कठै, दक्षिणको साङ्लो तोडी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी

S80 stop écouter
वा, भुकन्या माङरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे

वा
भुकन्या
माङरी
काटी
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has cut down the watchdog, Bhiya has killed it, grandmother

Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी

S81 stop écouter
ए कठ, बासन्या पहरी काटी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे

कठ
बासन्या
पहरी
काटी
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has killed the crowing cock, Bhiya has killed it, grandmother

Il a exterminé le coq qui chante, Bhiya l'a anéanti, Mère Grand.

ओ, बास्ने पहरी काटी भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी

S82 stop écouter
वा, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा रे ।।

वा
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
मेरी
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


Bhiya has destroyed them, Bhiya has killed them, grandmother

Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी...।।

S83 stop écouter
ओ महाराज, ततनि बखतमि त महाराज बाइली केटि भन्छे कि, “भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी भिङ्‍या नाठ्‍यो ।

महाराज
ततनि
बखतमि
महाराज
बाइली
केटि
भन्छे
कि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
मेरी
भिङ्‍या
नाठ्‍यो


O, sire, at that moment, sire, the servant-girl said, “Bhiya destroyed it, grandmother, Bhiya destroyed it.

Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit, grand’mère, Bhiya l’a détruite.

ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, बाहिरीकी दासी भन्छे कि, “भिङ्याले नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,

S84 stop écouter
पूर्व आगनी तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भणो महाराज, पशिम ढीक तोडि भिङ्‍या नाठ्‍यो,

पूर्व
आगनी
तोडि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
भणो
महाराज
पशिम
ढीक
तोडि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो


He has broken the yard to the east, she said, sire, he has broken the bolt to the west,

Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,

पूर्वको आँगन तोडेर भिङ्याले नास्यो, पश्चिमको आग्लो तोडेर, महाराज, भिङ्याले नास्यो,

S85 stop écouter
दक्खिने साङ्‌लो तोडि, भिङ्‍या नाठ्‍यो, भुकुन्या मारूङ्गोर अ— काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो, बासन्या पहरि काटि भिङ्‍या नाठ्‍यो,

दक्खिने
साङ्‌लो
तोडि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
भुकुन्या
मारूङ्गोर
काटि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
बासन्या
पहरि
काटि
भिङ्‍या
नाठ्‍यो


He has broken the chains to the south, Bhiya has destroyed them, he has killed the barking watchdog, he has killed the crowing cock.

Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien qui aboie, il a abattu le coq.

दक्षिणको साङ्लो तोडेर भिङ्याले नास्यो, भुक्ने कुकुर काटी भिङ्याले नास्यो, बास्ने खुकुरो काट्यो।

S86 stop écouter
अरे भिङ्‍या नाठ्‍यो ज्यू मेरी, भिङ्‍या नाठ्‍यो” भण्ण्या बखतमा,

अरे
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
ज्यू
मेरी
भिङ्‍या
नाठ्‍यो
भण्ण्या
बखतमा


Bhiya has destroyed all this, grandmother,” she said.

Hélas, Bhiya a tout détruit, Ma Mère Grand, Bhiya a tout détruit", dit-elle. Alors:

बज्यै मेरी, भिङ्याले नास्यो, भन्ने बखतमा,

S87 stop écouter
“ए, भिङ्‍या, अरू कुरा जे ब अछै रे चाइन्या, भिङ्‍या म रानीको ओलो छ ।”

भिङ्‍या
अरू
कुरा
जे
अछै
रे
चाइन्या
भिङ्‍या
रानीको
ओलो


“O Bhiya, whatever else you do, I, the queen, have a request [restriction ?].”

“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une requête.”

ए भिङ्या, अरू कुरा जे पो गर्छस् र (चाहिने) भिङ्या, म रानीको अनुरोध छ,”

S88 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमा, “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खाइमद्दि, तेरा छलि राजा बिक्रम चन्नकि रीसभरि उसैकि थि, आँखडिमा चाइन्या ओलो भणी तुइले ।”

भणेर
भण्ण्या
बखतमा
भाइ
नारायन
तेरा
छातिको
झोल
खाइमद्दि
तेरा
छलि
राजा
बिक्रम
चन्नकि
रीसभरि
उसैकि
थि
आँखडिमा
चाइन्या
ओलो
भणी
तुइले


“By Narayan, [die eating the broth of your lineage] I am full of anger at your great king Bikram Cand, and in the end you ask me a favor,”

“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’avais une grande colère contre ton grand roi Bikram Cand, et finalement tu m’as fait une supplique,”

भनेर भन्ने बखतमा, “भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, तेरा छली राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।”

S89 stop écouter
भण्यो रे महाराज, तसाइ चाइन्या आफना सातसारि कत्यूरमा आइग्यो ।

भण्यो
रे
महाराज
तसाइ
चाइन्या
आफना
सातसारि
कत्यूरमा
आइग्यो


he said, sire, and he returned to his own Satsari Katyur.

lui dit-il, Sire, et il se mit en route pour Satsasari Katyur, sans rien ajouter.

भन्यो र महाराज, त्यसै आङ्खना सातसारी कत्यूरमा आइगयो ।

S90 stop écouter
सातसारि कत्यूरमा आउन्या बखतमा महाराज सातसारि कत्यूरमा महाराज कोइ नि कोइ ।

सातसारि
कत्यूरमा
आउन्या
बखतमा
महाराज
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
कोइ
नि
कोइ


When he reached Satsari Katyur, sire, there was no one, sire, at Satsari Katyur..

Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire, à Satsari Katyur.

सातसारी कत्यूरमा आउने बखतमा महाराज, सातसारी कत्यूरमा महाराज, कोही नकोही ।

S91 stop écouter
छलि म— बाग राजा बिरमदेउ माहाराज डरले जङ्‍ङलमा बितीर्‍यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोइ पनि माखामिर्ग नभयाको

छलि
बाग
राजा
बिरमदेउ
माहाराज
डरले
जङ्‍ङलमा
बितीर्‍यो
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
कोइ
पनि
माखामिर्ग
नभयाको


The tiger-king Biramdev had hidden in the forest out of fear. At Satsari Katyur, sire, there was not even a fly.

Le tigre-roi Biramdev s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche.

बाघ राजा बिरामदेउका डरले जङ्गलमा हराइरहेथ्यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोही पनि माखोमिर्ख नभएको,

S92 stop écouter
तर याँबटाहै बाइस्‌पाट कुमाउँमा जाइकन भिङ्‍या कठाइतले महाराज, खोला रोडा महाराज, पड्‍पखान हिँड्‍न्या बखतमा कोइ काइँ कोइ काइँ चाइन्या महाराज, कोइ काइँ सबैलाई खेड्‍यो रे

तर
याँबटाहै
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
जाइकन
भिङ्‍या
कठाइतले
महाराज
खोला
रोडा
महाराज
पड्‍पखान
हिँड्‍न्या
बखतमा
कोइ
काइँ
कोइ
काइँ
चाइन्या
महाराज
कोइ
काइँ
सबैलाई
खेड्‍यो
रे


But from here to Kumaun of the twenty-two kingdoms, Bhiya Kathayat, sire, ranged over hills and valleys, over hillsides and cliffs, sire, and he gathered them all together from one side, sire, and another.

Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici, sire, qui de là, il les rassembla tous.

तर, यहाँबाट बाइसे राज्य कुमाउँमा गएर भिङ्या कठायलले महाराज, खोला महाराज, खोल्सा, भिरपाखा हिँड्ने बेलामा महाराज, कोही कहीँ (चाहिने) महाराज, कोही कहीँबाट सबैलाई जम्मा गर्‍यो र

S93 stop écouter
आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमा महाराज, जम्मा अर्‍यो ।

आफना
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
जम्मा
अर्‍यो


He gathered them together, sire, in his own Satsari Katyur.

Il les rassembla tous, Sire, à Satsari Katyur.

आङ्खना (चाहिने) सातसारी कत्यूरमा महाराज, जम्मा गर्‍यो ।

S94 stop écouter
आब छलि राजा बिक्राम चन्नखि— अँ— अँ— बाग राजा बिरमदेउखि भण्यो कि,

आब
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नखि
अँ
अँ
बाग
राजा
बिरमदेउखि
भण्यो
कि


Now he [“great king Bikram Cand” is said in error] said to the tiger-king Biramdev:

Maintenant il [“grand-roi Bikram Cand” est dit par erreur] dit au tigre roi Biramdev:

अब बिरामदेउसित भन्यो कि,

S95 stop écouter
“ए, राजा बाग राजा बिरमदेउ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तति फिकर जन अरै,

राजा
बाग
राजा
बिरमदेउ
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
तति
फिकर
जन
अरै


“O king, tiger king Biramdev — die eating the broth of your lineage! — don’t worry.

“Ô roi, tigre roi Biramdev — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — ne te fais pas de souci.

“ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउ, तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्ने, तँ त्यति चिन्ता नगर्,

S96 stop écouter
तेरो चाइन्या सुयाको धाइ छ सापलो भरन्छु,

तेरो
चाइन्या
सुयाको
धाइ
सापलो
भरन्छु


You have lost a needle, I will restore a crowbar.

tu as perdu une aiguille, je te rendrai une barre de fer,

तेरो (चाहिने) सियोको घाटा छ, खन्ती भर्छु

S97 stop écouter
तेरो चाइन्या हजार रुप्प्याः चीज लिया रैछ, लाख रुप्प्याः चाइन्या भरन्छु

तेरो
चाइन्या
हजार
रुप्प्याः
चीज
लिया
रैछ
लाख
रुप्प्याः
चाइन्या
भरन्छु


They have taken a thousand rupees of your property, I will restore a hundred thousand.

Ils t'ont pris des biens pour mille roupies, je t'en rendrai pour cent mille.

तेरो (चाहिने) हजार रुपैयाँको सामान लिएको रहेछ, (चाहिने) लाख रुपैयाँ भर्छु

S98 stop écouter
तर आफना कोटमा हिट्‍, डर्‌यौ जन ।”

तर
आफना
कोटमा
हिट्‍
डर्‌यौ
जन


Go to your palace, have no fear!”

Maintenant, retournes à ton fort, sans crainte".

तँ आङ्खनो दरवारमा हिँड्, नडरा,”

S99 stop écouter
भण्ण्या बखतमा, “ए, भिङ्‍या, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा त, भिङ्‍या, मेरा घरैमा होइदियाः भएपछि इसो केलाइ हुन्यैथ्यो,

भण्ण्या
बखतमा
भिङ्‍या
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
भिङ्‍या
मेरा
घरैमा
होइदियाः
भएपछि
इसो
केलाइ
हुन्यैथ्यो


— “O Bhiya — die eating the broth of your lineage! — if you had been in my house, how would we have come to such a pass?

— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu avais été chez moi, comment en serait-on là!

भन्ने बखतमा, “ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, भिङ्या, मेरा घरैमा भइदिएको भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र

S100 stop écouter
तुइले भण्याः माणीनी रे बाइस्‌पाट कुमाउँ जान्तक इतना खण्ण भया ।”

तुइले
भण्याः
माणीनी
रे
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
जान्तक
इतना
खण्ण
भया


You didn’t listen, and while you were gone to Kumaun of the twenty-two kingdoms all this happened.”

Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux royaumes tout cela est arrivé.”

तैँले भनेको मानिनस् र बाइसे राज्य कुमाउँ जाने बेला यतिका खण्ड भए,”

S101 stop écouter
भण्ण्या बखतमा, “क्‍वै बात नैं, म पनि त चाइन्या नौ मनका नेल तोडिर आयाको हूँ,

भण्ण्या
बखतमा
क्‍वै
बात
नैं
पनि
चाइन्या
नौ
मनका
नेल
तोडिर
आयाको
हूँ


“Never mind, I have broken the nine-maund irons and come back.

“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf maunds.

भन्ने बखतमा, “केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको हुँ,

S102 stop écouter
तर नौ मनका नेल चाइन्या हाल्ल्या को हो तै, छलि राजा बिक्राम चन्नले, नौ मनका नेल तोडेर चाइन्या आएको हूँ म, तु कोइ फिकर जन माणै ।”

तर
नौ
मनका
नेल
चाइन्या
हाल्ल्या
को
हो
तै
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
नौ
मनका
नेल
तोडेर
चाइन्या
आएको
हूँ
तु
कोइ
फिकर
जन
माणै


Who is it who put me in nine-maund irons? It’s the great king Bikram Cand. I have broken the nine-maund irons and came back, have no fear,”

Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le grand roi Bikram Cand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”

तर, नौ मनका नेल (चाहिने) हाल्ने को हो, छली राजा विक्रम चन्दले हो, नौ मनका नेल तोडेर आएको हुँ म त, कुनै चिन्ता नमान् ।

S103 stop écouter
भण्यो रे चाइन्या महाराज, सातसारि कत्यूरमा सबै चाइन्या जम्मा गरिहाल्यो ।

भण्यो
रे
चाइन्या
महाराज
सातसारि
कत्यूरमा
सबै
चाइन्या
जम्मा
गरिहाल्यो


he said, sire, and he gathered everyone at Satsari Katyur.

dit-il, Sire, et il fit assembler tout le monde à Satsari Katyur.

भन्यो र महाराज, सातसारी कत्यूरमा सबै जम्मा गरिहाल्यो ।

S104 stop écouter
आब भिङ्‍या कठाइतले भण्यो कि, “ए, भण्यो महाराज, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या पैरन कस्तो छ?”

आब
भिङ्‍या
कठाइतले
भण्यो
कि
भण्यो
महाराज
त्यो
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
पैरन
कस्तो


Then Bhiya Kathayat said, sire, “What is the uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms like?”

Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes?”

अब भिङ्या कठायतले भन्यो कि, “हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?”

S105 stop écouter
भण्यो त, “पैरन चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या हरीः र कालीः, हरीः र कालीः काली चाइन्या पैरन छ तिनरो त ।” भण्यो ।

भण्यो
पैरन
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
हरीः
कालीः
हरीः
कालीः
काली
चाइन्या
पैरन
तिनरो
भण्यो


“The uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms is green and black, they are dressed in green and black,” he replied.

“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils sont vêtus de vert et noir,” répondit-il.

भन्यो त, “पहिरन (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) हरियो र कालो, हरियो र कालो पहिरन छ तिनको त ।” भन्यो ।

S106 stop écouter
“त तसो भयापछि हामरो चाइन्या सातसारि कत्यूरको पेलो भयो, सेति भै ।

तसो
भयापछि
हामरो
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरको
पेलो
भयो
सेति
भै


“Alors, si c’est ça, l’uniforme de notre Satsari Katyur sera jaune et blanc.

"Si c'est ainsi, le nôtre, l'uniforme de Satsari Katyur, sera jaune et blanc,

“त्यसो भएपछि हाम्रो (चाहिने) सातसारी कत्यूरको पहेँलो भयो, सेतो भयो ।

S107 stop écouter
सेति चाइन्या पेलि रङालि तम बनाः ।”

सेति
चाइन्या
पेलि
रङालि
तम
बनाः


Make them yellow and white.”

Faites-le de couleur jaune et blanche",

सेतो (चाहिने) पहेँलो रङ्ग तपाईँ बनाउनुहोस् ।”

S108 stop écouter
भणिकन आफना सातसारि कत्यूरको चाइन्या फौँजफक्कडलाई तियाँर अरि गयो,

भणिकन
आफना
सातसारि
कत्यूरको
चाइन्या
फौँजफक्कडलाई
तियाँर
अरि
गयो


he said, and prepared the army of Satsari Katyur

dit-il, et il prépara l'armée de Satsari Katyur.

भनेर आङ्खना सातसारि कत्यूरका (चाहिने) फौजसिपाहीलाई तयार गरेर गयो,

S109 stop écouter
आफुले चाइन्या जोगिको म्यास गरिकन आब जुन ठाउँमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौंजफक्कड थ्यो, त्यस ठाउँमा चाइन्या महाराज, चाइन्या जोगीको भयास गरेर नीयो ।

आफुले
चाइन्या
जोगिको
म्यास
गरिकन
आब
जुन
ठाउँमा
चाइन्या
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौंजफक्कड
थ्यो
त्यस
ठाउँमा
चाइन्या
महाराज
चाइन्या
जोगीको
भयास
गरेर
नीयो


He himself dressed as an ascetic and went where the army of the great king Bikram Cand was waiting; he went there, sire, disguised as an ascetic.

Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du grand roi Bikram Cand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète.

आफूले (चाहिने) जोगीको भेष गरेर अब जुन ठाउँ (चाहिने) मा छली राजा विक्रम चन्दको फौजसिपाही थियो, त्यस ठाउँमा महाराज, (चाहिने) जोगीको भेष गरेर गइहाल्यो ।

S110 stop écouter
जान्या बखतमा तिन सात दिन सात रातका चाइन्या निनाचोखा चाइन्या खानापिना क्यै थ्यैन ।

जान्या
बखतमा
तिन
सात
दिन
सात
रातका
चाइन्या
निनाचोखा
चाइन्या
खानापिना
क्यै
थ्यैन


When he went there, they had been fasting for seven days without food or drink.

Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans boire ni manger.

जाने बखतमा ती सात दिन सात रातका (चाहिने) निस्लाम शुद्ध खानपान केही थिएन ।

S111 stop écouter
तसै बखतमा भिङ्‍या कठाइत जोगिको रूप ले गयो रे, “अलक्!” भणेर चाइन्या अलक् जगाहाल्यो ।

तसै
बखतमा
भिङ्‍या
कठाइत
जोगिको
रूप
ले
गयो
रे
अलक्
भणेर
चाइन्या
अलक्
जगाहाल्यो


Bhiya Kathayat, disguised as an ascetic, cried out “Alms!” to beg for alms.

Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour quémander l’aumône.

त्यसै बखतमा भिङ्या कठायत जोगीको रूप लिएर गयो र, “अलख्,” भनेर (चाहिने) अलख् जगाइहाल्यो ।

S112 stop écouter
जगाउन्या बखतमा, “अला जोगी, भण्यो, हाम त सात रात सात दिन होइया चाइन्या भोक्याःभोक्यै छौं रे, तु क्या अलक् जगाउँछै?”

जगाउन्या
बखतमा
अला
जोगी
भण्यो
हाम
सात
रात
सात
दिन
होइया
चाइन्या
भोक्याःभोक्यै
छौं
रे
तु
क्या
अलक्
जगाउँछै


“O jogi, we’ve gone hungry for seven days and seven nights, what alms are you begging for!”

Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”

जगाउने बखतमा, “ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने) भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् ?”

S113 stop écouter
“अरे क्या— क्या बात से भोका रयाः तम्‌ ?”

अरे
क्या
क्या
बात
से
भोका
रयाः
तम्‌


“Oh dear, why are you going hungry?”

"Oooh, mais pour quelle raison êtes-vous donc affamés ?"

“अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त ?”

S114 stop écouter
“त खान पाउँनाइन । कङ्‍ङ्‍याँ ब दुश्मन आउनाहान भण्यो रे तै निम्ति चाइन्या भोका रैय्या ।” — “हा, तमरा घर पड्‍डाउ भण्यो,

खान
पाउँनाइन
कङ्‍ङ्‍याँ
दुश्मन
आउनाहान
भण्यो
रे
तै
निम्ति
चाइन्या
भोका
रैय्या
हा
तमरा
घर
पड्‍डाउ
भण्यो


“We can’t eat. We don’t know when the enemy will come so we stay hungry.” — “Nonsense! You’re stuck at home!

“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez vous!

“खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति (चाहिने) भोका रह्यौँ ।” — “धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,

S115 stop écouter
लौ तम खानापिना बन्दोबस्त गर । तमरो चाइन्या हतियारपतियार लुगाफाटो जति हो सब मेरा जिम्मा दिय । तम आफना आनन्द साथमा खाः । कोई फिकर जनगरो ।”

लौ
तम
खानापिना
बन्दोबस्त
गर
तमरो
चाइन्या
हतियारपतियार
लुगाफाटो
जति
हो
सब
मेरा
जिम्मा
दिय
तम
आफना
आनन्द
साथमा
खाः
कोई
फिकर
जनगरो


Come, get organized to eat and drink! Give me your arms and clothes, everything. Eat your fill. Don’t worry about a thing!”

Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”

लौ, तिमीहरू खानपान गर । तिम्रो हतियारपतियार लुगाफाटो सबै, हो सबै, मेरा जिम्मा देऊ । तिमीहरू आङ्खनो आनन्दसाथ खाऊ । कुनै चिन्ता नगर ।”

S116 stop écouter
— “अला, जोगि क्या पाया, भण्यो, हामरो त बाबु मिलियो ।”

अला
जोगि
क्या
पाया
भण्यो
हामरो
बाबु
मिलियो


— “O, we haven’t found an ascetic, we’ve found a father!”

— “Ô, quel ascète avons-nous trouvé, nous avons trouvé un père!”

— “ए, जोगी के पाइयो, भन्यो, हाम्रो त बाबु मिलिगो ।”

S117 stop écouter
— “लौ छाड, आब हाम त खनाई खानाउँ ।” भण्यो रे सबै चाइन्या फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, तै खोला वल्तिरपल्तिर महाराज, वारिपारि जम्मा भन्या चुलाचौका लाइबर खान पसिसक्थ्या ।

लौ
छाड
आब
हाम
खनाई
खानाउँ
भण्यो
रे
सबै
चाइन्या
फौँजफक्कड
चाइन्या
महाराज
तै
खोला
वल्तिरपल्तिर
महाराज
वारिपारि
जम्मा
भन्या
चुलाचौका
लाइबर
खान
पसिसक्थ्या


— “All right, let us be, we’ll eat now,” they said, and the whole army, sire, made fires on both banks of the river, sire, and started making food.

— “Allez, laissez nous, nous allons manger.” dirent-ils, et toute l’armée, sire, installa des foyers sur l’une et l’autre berge de la rivière, sire, et se mit à faire à manger.

— “लौ छाड, अब त, हामी खान्छौँ ।” भन्यो र सबै फौजसिपाही महाराज, त्यस खोलाका वरतिर परतिर महाराज, वारिपारि आङ्खनी आमाका, जम्मा चुलाचौका लगाएर खानपान गर्न थालिसकेथे ।

S118 stop écouter
तर भिङ्‍या कठाइतले याँ तिनरा बन्दुकका चाइन्या महाराज, कुन्दा कौलमा लाइदियो,

तर
भिङ्‍या
कठाइतले
याँ
तिनरा
बन्दुकका
चाइन्या
महाराज
कुन्दा
कौलमा
लाइदियो


Bhiya Kathayat put the stocks of their guns, sire, in the coals of a fire,

Bhiya Kathayat mit les crosses de leur fusils, sire, dans les braises,

तर, भिङ्या कठायतले यता तिनका बन्दुकको महाराज, कुन्दा आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो,

S119 stop écouter
तीरकाँड चाइन्या कौलमा हाल्दियो, लत्तामा कुच्च्या गाँठो पाडियो तन्दुरुस्त गरिदियो ।

तीरकाँड
चाइन्या
कौलमा
हाल्दियो
लत्तामा
कुच्च्या
गाँठो
पाडियो
तन्दुरुस्त
गरिदियो


he put the bows and arrows in the coals, he tied broom-knots in their clothes and made them useless.

il mit les arcs et flèches dans les braises, il noua des noeuds de balai dans leurs habits et les rendit inutiles.

तीर धनुषलाई आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो, लुगामा कुच्चे गाँठो पारेर ठिक्क गरिदियो ।

S120 stop écouter
जसोइ आब तिनरो चाइन्या “ आब खाउँ” भणेर मुख गास हाल्ल्या ट्‍याम् र —

जसोइ
आब
तिनरो
चाइन्या
आब
खाउँ
भणेर
मुख
गास
हाल्ल्या
ट्‍याम्


The moment they said “Let’s eat!” and put handfuls of food in their mouths —

Lorsqu’ils dirent “On mange!” et se mirent des poignées de nourriture dans la bouche —

जसै अब तिनको, “खाऊँ!”, भनेर मुखमा गाँस हाल्ने टाइम (भएथ्यो) —

S121 stop écouter
हत्यारपत्यार खतम गरिहाल्थ्यो —

हत्यारपत्यार
खतम
गरिहाल्थ्यो


he had already destroyed their arms —

il avait déjà détruit leur armement.

तिनका हतियारपतियार खत्तम गरिहाल्यो —

S122 stop écouter
मुख गास हालेर “खाउँ” भण्ण्या तोकमा, “मार होइगै!” भण्यो रे चाइन्या हैकम दिन्या बखतमि, तसै बखतमा चाइन्या सातसारि कत्यूरा खणीया रे ।

मुख
गास
हालेर
खाउँ
भण्ण्या
तोकमा
मार
होइगै
भण्यो
रे
चाइन्या
हैकम
दिन्या
बखतमि
तसै
बखतमा
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरा
खणीया
रे


when they were putting food in their mouths, he gave the order, “To arms!” and the army of Satsari Katyur rushed forward.

alors qu’ils mettaient la main à la bouche, il dit, “La bataille commence!” Il donna l’ordre, et les Satsari Katyur se précipitèrent aussitôt.

मुखमा गाँस हालेर, “खाउँ,” भन्ने बेलामा, “युद्ध भइगयो!” भन्यो र (चाहिने) हैकम दिने बखतमा, त्यसै बखतमा (चाहिने) सातसारी कत्यूराहरू खनिने

S123 stop écouter
सातसारि कत्यूरा खणीन्या बखतमि त, दा ततनि बखतमि त महाराज, आब बाइस्‌पाट कुमाउँका आफुनो हातहतियार खोजन्थ्या त जम्मा कौल,

सातसारि
कत्यूरा
खणीन्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
आब
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
आफुनो
हातहतियार
खोजन्थ्या
जम्मा
कौल


When Satsari Katyur rushed forward, the soldiers of Kumaun of the twenty-two kingdoms looked for their arms — everything was in the coals.

Lorsque les Satsari Katyur se précipitèrent, ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes cherchèrent leurs armes, tout était dans les braises,

खनिने बखतमा त जम्मै आगोको भुङ्ग्रोमा !

S124 stop écouter
“लत्ता, लत्ताकपडा लाउँथ्या त !” महाराज, लत्तामा कुच्या काँडा पड्‌लैथ्या मान्सै खोसाखोस पडिरैथि ।

लत्ता
लत्ताकपडा
लाउँथ्या
महाराज
लत्तामा
कुच्या
काँडा
पड्‌लैथ्या
मान्सै
खोसाखोस
पडिरैथि


“Let’s get dressed!” they said, sire, but there were broom-knots in their clothes and they pulled at them every which way.

“Bon! on s’habille!” dirent-ils, mais il y avait des noeuds dans leurs habits et ils les tirerent en tous les sens.

“लत्ताकपडा लगाऔँ,” भन्थे त महाराज, लुगामा त अब कुच्चे गाँठो पारेर तिनमा खोसाखोस परिरहेथ्यो ।

S125 stop écouter
पड्‍न्या बखतमि, दा ततनी बखतमि महाराज, सातसारि कत्यूर आइबर महाराज, तसै खेतमा महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, दा खतम त आब, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।

पड्‍न्या
बखतमि
दा
ततनी
बखतमि
महाराज
सातसारि
कत्यूर
आइबर
महाराज
तसै
खेतमा
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
दा
खतम
आब
कै
भाँति
कसो
हुन
पसिजान्छ


At this point, sire, the men of Satsari Katyur arrived, sire, in the rice-paddies, sire, and now, sire, how did the destruction of the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms begin…

Sur ce, sire, les Satsari Katyur arrivèrent, sire, dans ces rizières, sire, et de quelle façon, sire, commença la destruction de ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes…

पर्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा महाराज, सातसारि कत्यूर आएर महाराज, त्यसै खेतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, लौ अब खत्तम त अब महाराज, कुन ढङ्गले कसो हुन थालिहाल्छ...।

S126 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो… अ… ‍

नि
या
हो


[drum] Ya ho!

"Ya ho

[हुड्कोवादन र सहगायन] हो!

S127 stop écouter
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका

साइब
सेती
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
सेती
रङालीका


Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,

Sire, ne frappez pas ceux de couleur blanche, pas un de couleur blanche,

साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई

S128 stop écouter
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका

साइब
सेती
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
सेती
रङालीका


Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,

Sire, ne frappez pas ceux de couleur blanche, pas un de couleur blanche,

साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई

S129 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire,

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाई

S130 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire,

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ

S131 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne laissez pas ceux de couleur noire, pas un de couleur noire.

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ

S132 stop écouter
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका

साइब
पेली
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
पेली
रङालीका


Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,

Sire, ne frappez pas ceux de couleur jaune, pas un de couleur jaune,

साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई

S133 stop écouter
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका

साइब
पेली
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
पेली
रङालीका


Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,

Sire, ne frappez pas ceux de couleur jaune, pas un de couleur jaune,

साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई

S134 stop écouter
साइब, हरी रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, हरी रङालीका

साइब
हरी
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
हरी
रङालीका


Sire, don’t spare the greens, not one, the greens,

Sire, n'en laissez pas ceux de couleur verte, pas un de couleur verte.

साहेब, हरियो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, हरियो रङ्गलाई

S135 stop écouter
साइब, जैसी सरकैकी बिजलुडी छमकन्छे, जैसी सरकैकी

साइब
जैसी
सरकैकी
बिजलुडी
छमकन्छे
जैसी
सरकैकी


As the lightning in the sky, sire, as in the sky,

Sire, tel l'éclair qui resplendit dans le ciel, dans le ciel,

साहेब, जस्तै आकाशको बिजुली चम्कन्छ साहेब, जस्तै आकाशको

S136 stop écouter
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङयाकरी

साइब
तैसी
भिङ्‍याकरी
तरवारकी
मीलक
तैसी
भिङयाकरी


So in Bhiya’s hand the sword struck, sire

tel est l'éclat du sabre que brandit Bhiya, Sire, que brandit Bhiya

साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको

S137 stop écouter
साइब, तैसी भिङ्‍याकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङ्‍याकरी

साइब
तैसी
भिङ्‍याकरी
तरवारकी
मीलक
तैसी
भिङ्‍याकरी


So in Bhiya’s hand the sword struck, sire

Sire, tel est l'éclat du sabre que brandit Bhiya, Sire, que brandit Bhiya, Sire

साहेब, त्यस्तै भिङ्याँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, जस्तै भिङ्याँ हातको

S138 stop écouter
साइब, बन्धूकैकी राजा, दमद्‍याट भइछ ब, बन्धूकैकी राजा

साइब
बन्धूकैकी
राजा
दमद्‍याट
भइछ
बन्धूकैकी
राजा


There was the crackle of gunfire, sire, of gunfire

Sire, il y eut des détonations de fusils, ô roi, de fusils, roi.

साहेब, बन्दुकको राजा भरराट भएछ हो साहेब, बन्दुकको राजा

S139 stop écouter
साइब, तीरकाणाकी त समस्याड भइछ ब, तीरकाणाकी त

साइब
तीरकाणाकी
समस्याड
भइछ
तीरकाणाकी


There were downpours of arrows, sire, of arrows,

Sire, il y eut des averses de flèches, oui de flèches,

साहेब, तीर xxx

S140 stop écouter
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।।

साइब
रगतैका
राजा
नदीनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Rivers of blood flowed, sire, of blood,

Sire, il coula des rivières de sang, ô roi, de sang, roi

साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, रगतैका राजा

S141 stop écouter
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।। [हुड्‍कोवादन]

साइब
रगतैका
राजा
नदीनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Rivers of blood flowed, sire, of blood. [drum]

Sire, il coula des rivières de sang, ô roi, de sang, roi.

साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, साहेब, रगतैका राजा...।। [हुड्‍कोवादन]

S142 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, खतम गरिहाल्यो । [हुड्‍कोवादन]

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
फौँजफक्कड
चाइन्या
महाराज
खतम
गरिहाल्यो


O, sire, then, sire, they destroyed, sire, the army, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Ô, sire, alors, sire, ils détruisirent, sire, l’armée, sire, du Kumaun des vingt-deux royaumes. [tambour]

ओ महाराज, त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौज सिपाही महाराज, खत्तम गरिहाल्यो । [हुड्कोवादन]

S143 stop écouter
“काली रिङालिका भण्यो महाराज, छाड्‍या जन कोइ, भण्यो महाराजम, हरी रिङालिका छाड्‍या जन कोइ ।

काली
रिङालिका
भण्यो
महाराज
छाड्‍या
जन
कोइ
भण्यो
महाराजम
हरी
रिङालिका
छाड्‍या
जन
कोइ


“Don’t spare anyone in green colors, he said, sire, dont spare anyone in green!

“Ne lâchez aucun vêtu de couleur noir, dit-il, sire, ne lâchez aucun vêtu de couleur vert!

“कालो वस्त्रधारीलाई कसैले नछाड्नू, भन्यो महाराज, हरियो वस्त्रधारीलाई नछाड्नू कसैले,

S144 stop écouter
सेती रङालिका भण्यो, हाण्या जन कोइ, भण्यो माहाराज, पेली रिङालिका हाण्या जन कोइ ।”

सेती
रङालिका
भण्यो
हाण्या
जन
कोइ
भण्यो
माहाराज
पेली
रिङालिका
हाण्या
जन
कोइ


Don’t strike anyone, he said, sire, in white, don’t strike anyone, he said, sire, in yellow!

Ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur blanche, ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur jaune!”

सेतो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले, पहेँलो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले ।”

S145 stop écouter
[हुड्‍कोवादन] बन्धुककि महाराज, दमद्‍याट भै, तीरर्काणाकि महाराज, समस्याट्‍ होइगई,

बन्धुककि
महाराज
दमद्‍याट
भै
तीरर्काणाकि
महाराज
समस्याट्‍
होइगई


[drum] The gunshots, sire, crackled, the arrows, sire, rained down.

[tambour] Ce fut le crépitement, sire, des fusils, les averses, sire, de flèches.

[हुड्‍कोवादन] बन्दूकको महाराज, भर्राट भयो, तीर धनुषको महाराज, छर्राट भइगयो,

S146 stop écouter
रगतका महाराज नदिनाला पोखीया ।

रगतका
महाराज
नदिनाला
पोखीया


Rivers, sire, of blood flowed.

De sang, Sire, des rivières coulèrent.

रगतका महाराज, नदीनाला बगे ।

S147 stop écouter
दश बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्‍यो, तीस बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो,

दश
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो
बीस
बैरि
काटि
तीस
बैरि
नाठ्‍यो
तीस
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो
On abattit dix ennemis, sire, on en mit vingt hors de combat, on en abattit vingt, on en mit trente hors de combat, on en abattit trente, sire, on en mit vingt hors de combat.

दश वैरी काटी महाराज, बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी मारी तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो,

S148 stop écouter
जैसि सर्ककि बिजुलगि छमक भण्यो महाराज, तैसि भिङ्‍याकरि तरवार मिलक भण्यो रे, बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या फौँजफक्कडको चाइन्या मलाई खलाँ:स गरिहाल्यो ।

जैसि
सर्ककि
बिजुलगि
छमक
भण्यो
महाराज
तैसि
भिङ्‍याकरि
तरवार
मिलक
भण्यो
रे
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
फौँजफक्कडको
चाइन्या
मलाई
खलाँ:स
गरिहाल्यो


Like lightning in the sky, sire, Bhiya’s sword struck and destroyed the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Comme l’éclair dans le ciel, sire, l’épée étincela dans la main de Bhiya, il détruisit de l’armée du Kumaun des vingt-deux royaumes.

जस्तो आकाशको बिजुली चम्कन्छ, भन्यो महाराज, त्यस्तै भिङ्याका हातको तरवार चल्यो, भन्यो र, बाइसे राज्य कुमाउँको फौजसिपाही सखाप गरिहाल्यो ।

S149 stop écouter
[हुड्‍कोवादन] आन्या बखतमा आब चाइन्या एकै महाराज छलि राजा बिक्राम चन्न राख्यो रे,

आन्या
बखतमा
आब
चाइन्या
एकै
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
राख्यो
रे


[drum] Only the great king Bikram Cand, sire, remained.

[tambour] Enfin il ne restait plus, sire, que le grand roi Bikram Cand.

[हुड्‍कोवादन] त्यसै बखतमा, अब महाराज, एकै राजा छली राजा विक्रम चन्द राख्यो र,

S150 stop écouter
“भाइ नारायन, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तेरो ज्याहान खतम अन्न्यैथ्यूँ,

भाइ
नारायन
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
तेरो
ज्याहान
खतम
अन्न्यैथ्यूँ


“By Narayan [die eating the broth of your lineage], I would have ended your life.

“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’aurais mis fin à ta vie,

“भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, तेरो ज्यान खत्तम गर्ने थिएँ,

S151 stop écouter
आउन्या बखतमा महाराज, रानिको ओलो छ भण्यो रे चाइन्या ओलो दिइराइछ ।

आउन्या
बखतमा
महाराज
रानिको
ओलो
भण्यो
रे
चाइन्या
ओलो
दिइराइछ


but when I came, sire, the queen made a request; it was granted.

mais au moment de venir, sire, il y a la requête de la reine, elle a été accordée.

आउने बखतमा, महाराज, रानीले अनुरोध छ भन्यो र (चाहिने) अनुरोध गरिराखेको छ ।

S152 stop écouter
तर तेरो ज्याहानमान्तर चाइन्या बाँकी राखनु पड्‍यो ।”

तर
तेरो
ज्याहानमान्तर
चाइन्या
बाँकी
राखनु
पड्‍यो


Only your life must be spared.”

Toutefois, Il me faut seulement épargner ta vie,”

तर, तेरो ज्यानमात्र (चाहिने) बाँकी राख्नुपर्‍यो,”

S153 stop écouter
भण्यो रे महाराज, एक हात तोडि महाराज पिठीम्मो फर्काहाल्यो,

भण्यो
रे
महाराज
एक
हात
तोडि
महाराज
पिठीम्मो
फर्काहाल्यो


he said, sire, and he broke one arm and turned it behind his back,

dit-il, sire, et il lui cassa un bras et le retourna sur le dos,

भन्यो र महाराज, एक हात तोडेर पिठ्यूँमा फर्काइदियो,

S154 stop écouter
दोस्रो हात तोडि महाराज, पिठीम्मो फर्काहाल्यो महाराज, जरा— कानका जडा निखलदिया ।

दोस्रो
हात
तोडि
महाराज
पिठीम्मो
फर्काहाल्यो
महाराज
जरा
कानका
जडा
निखलदिया


he broke the other arm, sire, and turned it behind his back, sire, he tore out his ears,

il lui cassa l’autre bras, sire, et le retourna encore sur le dos, sire, il lui arracha les oreilles,

दोस्रो हात भाँचेर महाराज, पिठ्यूँमा फर्कायो, महाराज, जरा, कानका जरा निकालिदियो,

S155 stop écouter
आँखाका चाइन्या महाराज, कौडी निकालिदि, जिबडाको चाइन्या घाँच फुटालिदियो ।

आँखाका
चाइन्या
महाराज
कौडी
निकालिदि
जिबडाको
चाइन्या
घाँच
फुटालिदियो


he put out his eyes, sire, he tore out his tongue.

Et il lui fit extraire les globes des yeux, et il lui fit couper la langue.

आँखाका महाराज, कौडा निकालिदियो, जिब्रोको जरा फुकालिदियो ।

S156 stop écouter
[हुड्कोवादन] अरे, तैको आब महाराज बोल्ल्या सोसामान्तर राख्यो रे, तसोइ चाइन्या महाराज, आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमि लेइयो ।

अरे
तैको
आब
महाराज
बोल्ल्या
सोसामान्तर
राख्यो
रे
तसोइ
चाइन्या
महाराज
आफना
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरमि
लेइयो


[drum] He left him only his breath for speech, and in that state he took him, sire, to Satsari Katyur.

[tambour] Aussi il ne lui laissa que le souffle pour parler, et ainsi il l’emmena, sire, chez lui à Satsari Katyur.

[हुड्कोवादन] अरे, त्यसको अब बोल्ने प्राणमात्र राख्यो र त्यस्तै (चाहिने) महाराज, आङ्खनो सातसारी कत्यूरमा ल्यायो ।

S157 stop écouter
ल्याउन्या बखतमा बाग राजा बिरम देउलाई चाइन्या महाराज लुगाकपडा लगाइकन महाराज, असिवार बनाहाल्यो ।

ल्याउन्या
बखतमा
बाग
राजा
बिरम
देउलाई
चाइन्या
महाराज
लुगाकपडा
लगाइकन
महाराज
असिवार
बनाहाल्यो


He had the tiger-king Biram Dev, sire, dress up and made him the horseman,

Là, ayant fait mettre ses vêtements, sire, au tigre-roi Biram Dev, il en fit le cavalier,

ल्याउने बखतमा बाघ राजा बिरामदेउलाई लुगाकपडा लगाएर महाराज, सवार बनाइहाल्यो ।

S158 stop écouter
छलि राजा बिक्राम चन्नलाई चाइन्या महाराज, घोडो बनाइकन, आफनो चाइन्या, सातसारि चाइन्या महाराज, कत्यूरमा चाइन्या बेस्तरी चाइन्या महाराज, सात भैंसाको छाला चाइन्या पिठिमा राखेर चाइन्या महाराज, फेराएर, आँखडिमा चाइन्या “लौ जा, आब तेरा कुमाउँ राजा चाइन्या छलि बिक्राम चन्न, आफना बाइस्‌पाट कुमाउँमा जा ।”

छलि
राजा
बिक्राम
चन्नलाई
चाइन्या
महाराज
घोडो
बनाइकन
आफनो
चाइन्या
सातसारि
चाइन्या
महाराज
कत्यूरमा
चाइन्या
बेस्तरी
चाइन्या
महाराज
सात
भैंसाको
छाला
चाइन्या
पिठिमा
राखेर
चाइन्या
महाराज
फेराएर
आँखडिमा
चाइन्या
लौ
जा
आब
तेरा
कुमाउँ
राजा
चाइन्या
छलि
बिक्राम
चन्न
आफना
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
जा


and he made the great king Bikram Cand his horse; then, sire, at Satsari Katyur, sire, putting seven buffalo skins on his back, finally he said, “Now go, great king Bikram Cand, go to your Kumaun of twenty-two kingdoms!”

du grand roi Bikram Cand il fit un cheval, puis, sire, à Satsari Katyur, sire, ayant mis sept peaux de buffle sur son dos, à la fin il dit, “Bon, vas dans ton Kumaun, grand roi Bikram Cand, va dans ton Kumaun des vingt-deux royaumes!”

छली राजा विक्रम चन्दलाई महाराज, घोडा बनाएर आङ्खनो महाराज, सातसारी महाराज, कत्यूरमा बेसरी (चाहिने) महाराज, सात भैँसीको छाला (चाहिने) पिठ्यूँमा लगाएर पहिराएर आखिरमा (चाहिने), “लौ जा, अब तेरा कुमाउँ राजा (चाहिने) छली विक्रम चन्द आङ्खना बाइसे राज्य कुमाउँमा जा ।”

S159 stop écouter
भण्यो रे महाराज, भण्ण्या बखतमि दा ततनि बखतमि त महाराज, भिङ्‍या कठाइतको महाराज साङो समुद्र त, द आब कै भाँति रुन पसिजान्छ…।

भण्यो
रे
महाराज
भण्ण्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
भिङ्‍या
कठाइतको
महाराज
साङो
समुद्र
आब
कै
भाँति
रुन
पसिजान्छ


he said, sire, and then, sire, all through the kingdom of Bhiya Kathayat, sire, vast as the sea, in what way did they weep…

dit-il, sire, et alors, sire, dans tout le pays, vaste comme la mer, sire, de Bhiya Kathayat on se mit à pleurer de cette façon…

भन्यो र महाराज, भन्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा, त महाराज, भिङ्या कठायतको महाराज, सिङ्गो क्षेत्र त लौ अब कुन ढङ्गले रुन थालिहाल्छ...।

S160 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन]

[drum]

[tambour]

[हुड्कोवादन र सहगायन]

S161 stop écouter
हुवाँ होइ, साँको रैजाउ पुइ सुकड पैकेलाको चारै जुग नाउँ छ

हुवाँ
होइ
साँको
रैजाउ
पुइ
सुकड
पैकेलाको
चारै
जुग
नाउँ


Ya ho! May the memory of the brave warrior live on, his fame is for the four eras.

Ô, que le souvenir du guérrier courageux reste, son nom traverse les quatre âges,

ए हो, चिनो रहोस् लौ साहसी वीरको, चारै युग नाउँ छ

S162 stop écouter
हँअ कठै, फूलहरिकी ओ सारे लियो, राजौ, लाख न बरीस

हँअ
कठै
फूलहरिकी
सारे
लियो
राजौ
लाख
बरीस


He respected the request of [queen] Phulhari, for a hundred thousand years.

Il a accepté la requête de [la reine] Phulhari, pour cent mille ans,

कठै, फूलहरीको अनुरोध लियो राजन्, लाखौँ वर्ष

S163 stop écouter
हँ हो, कै जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, कै जुग नाउँ छ

हँ
हो
कै
जुग
पुइ
मार
रे
भैछ
राजौ
कै
जुग
नाउँ


In what era was the battle, in what era is his fame?

Ô oui, en quelle ère se déroula le combat, ô roi, en quelle ère se situe son renom ?

ए हो, कुन युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, कुन युग नाउँ छ

S164 stop écouter
हँअ कठै, सति जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, चौंजुग नाउँ छ ।। [हुड्‍कोवादन]

हँअ
कठै
सति
जुग
पुइ
मार
रे
भैछ
राजौ
चौंजुग
नाउँ


The battle occurred in the Golden Age, his fame is for the four eras.

La bataille eut lieu à l’âge d’or, son nom est aux quatre âges. [tambour]

कठै, सती युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, चारै युग नाउँ छ...।। [हुड्‍कोवादन]