Chiya Bhiya Kathayat
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Orthographic

Translation by sentence
fr en NEP
Whole text transcription

Whole text translation
fr en NEP
[हुड्‍कोवादन]
सदाँ भाबिनी, दाहीनी, सन्मुख हे गणेश देबता, पन्च देबता, रच्छ्‍या गरै, बर्मा, बिस्नु, मयाँसरैकी महाँराजा.. [हुड्‍कोवादन]
हो ए मनै गुरुसारिका ध्यावना, मित्रसारिका पाउना, सर्गसारिको चरिको चन्चल, धर्तिसारिको अन्चल,
रामचन्रसारिका लङ्क, सीतासारिको सत्य, बुद्धिसारिका बीरबल, कस्तुरासारिका निर्मल, भीमसेनसारिका जोधा, महाँदेबसारिका धर्मी, दुलैचासारिकी कचहरी,
मन्त्रिसारिका राजा, जनमन्त्रि राजाले अइना बचोई, बलिया निउडाई, तिन राजाकी भई नमस्कार ।
बालकसरिका बेखना, जोबनसरिका देखना, हाँसासरिका भ्रष्ट, दन्तसारिका मूर्ख, नेत्रसारिका चोर, चण्णिसारिका ललाट,
बताससारिका तिर्थ, गङ्‍गासारिकी गइदुखी । क्याहाँसारिको जल, क्याहाँसारिको बल,
गङ्‍ङासारिका जल, भायोसारिको बल । गङ्‍ङाको क्या जल, भायाको क्या बल ? असमानसारिको जल, पन्जासारिको बल ।
क्याहाँसारिको रिन, क्याहाँसारिको घिन, स्याबासारिको रिन, अमृतसारिको घिन । महाँराजा...। [हुड्‍कोवादन]
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो ओ …
हुँवा छाड छियाँ इणियाँको । हुँवा बाटो छाडदे अरे
हुँवा कुमाउँको कुमैय्याँ आयाछु हुँवा बाटै छाडदे अरे
हीँ कठै, बाटो छाड्‍न्या भड / होलो कैसो, साइब अरे
हुँवा धुनी छाड्‍न्या त / हुँवा जोगी कैसो होलो अरे
हीँ कठै, बेदी छाड्‍न्या बरमन / होला कैसो, साइब अरे
नि या बाटोइ छाड्‍न्या पाइक त / होलो कैसो, साइब अरे
वा, ढडैई काट्‍याई मुणै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
वा, मुणै काट्‍या अ… ढडै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे
हीँ कठै, तु छाड कुमैय्याँ पाइक, बाटो छाडिदेन रे ।।
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, फौंजफक्कड लिइकन छलि राजा बिक्राम चन्न माहाराज “सारसारि कत्यूर जाउँ!” भणि आइगैथ्यो ।
सातसारि कत्यूराको महाराज, भियाँ कठाइतको भाइ महाराज, छियाँ कठाइत “बाइस्‌पाट कुमाउँ जाउँ!” भणी महाराज, आइगैथ्यो ।
[हुड्‍को] बीच महाराज, पत्थरलेक चाइन्या लेकमा, महाराज, भीट भैगैथ्यो द, हुन्या बखतमि त
तर आब कुमाउँको चाइन्या, महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्न भण्ण लाग्यो कि,
“ए बाटो छाड्‍दे छियाँ पाइक, बाटो छाड्‍दे । कुमाउँको कुमैय्याँ आइछु बाटो छाड्‍दे ।” भण्ण्या बखतमि त,
छियाँ कठाइत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छा‍ड्न्‍या महाराज, पाइक कसो होलो?
धुनी छा‍ड्न्‍या महाराज, जोगि कसो होलो ? बेद छा‍ड्न्‍या ब्राह्मण कसो होलो?
बाटो छा‍ड्न्‍या भण्यो महाराज, पाइक कसो होलो?
हो रे, मुण काट्‍या, ढड दिउँलो, बाटो नै छाडु, ढड काट्‍या मुण दिउँलो बाटो नै छाडु ।”
भणेर भण्ण्या बखतमि त
दा ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँका महाराज, फौंजफक्कड लिएर महाराज सातसारि कत्यूरका चाइन्या, दा फौंजफक्कडको चाइन्या महाराज पत्थरलेकमा चाइन्या तल्लामल्ला भिणा मार दा, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] साइब, तल्लामल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा
साइब, पौंजाइ सेकी सेकी मार होइ ब रैछ पौंजा सेकी सेकी
साइब, सिका समाइँसमाइँ मार होइ ब रैछ सिका समाइँसमाइँ
साइब, घुणा रेकी रेकी मार होइ ब रैछ, घुणा रेकी रेकी
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा
साइब, बन्धुकैकी राजा भरराट होइछ, बन्धुकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी द छमट्‍याट होइछ, तीरकाणाकी त
साइब, जैसी सरकैकी बिजुलाडि छमकणि जैसी, सरकैकी
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, बीस बैरि काटी, दस बैरि नाठ हो, बीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरि काटी, चालिस की नाठ हो, तीस बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, दश बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी
साइब, दश बैरि काटी, कालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, मालिका चडाइछ, दश बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, पत्थरलेकमा त्यस्तो चाइन्या माहाराज छियाँ भियाँ कठाइत अँ— छियाँ कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा अ— बिक्राम चन्नको पत्थरलेकमा त्यस्तो लडाइँ हुन्या बखतमि, तर आँखडिमा चाइन्या महाराज, छियाँ कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कडलाइ, दश बैरि काटि बीस बैरि नाठ्यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्यो, तीस बैरि काटि, महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो ।
दश बैरि काटि कालिका चडायो, बीस बैरि काटि मालिका चडायो, तीस बैरि काटि भैरब चडाहाल्थ्यो,
तर फौँजफक्कड खलास गर्न्या बखतमा तर आब छलि राजा बिक्राम चन्नले भण्यो कि, “आखडिमा यो मलाई पनि धोका गर्छ,” भणिकन
छलि राजा बिक्राम चन्नले छियाँ कठाइत चाहि महाराज दोनाल्या बन्धुक चाइन्या हाणेर छियाँ कठाइतलाई मारिदियो ।
मार्‌न्या बखतमा आब चाइन्या त्यो सातसारि कत्यूरको जो फौँजफक्कड बाँकि रयाको थ्यो, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नले आफ्नो फौंजफक्कड बनाइकन सारसारि कत्यूरमा महाराज लूटपाट गर्नलाई सारसारि कत्यूरमा निइयो ।
जान्या बखतमा छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या सारसारि कत्यूरमि गयो ।
छियाँ कठाइतको चाइन्या दाइ— जेठो भाइ भियाँ कठाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँमा चाइन्या नेल पड्‍लैथ्यो ।
नौ मनका चाइन्या लुवाका नेलमा पड्लैथ्यो ।
तर रातमा चाइन्या सपन हुन्या बखतमा तर छियाँ कठाइत आफना दाइ भियाँ कठाइतका चाइन्या सपनमा नीयो ।
“ओ दाइ, भियाँ कठाइतौ, तमरा छापतिको झोल खाइमद्दाउ, ‘मेरा दाइ याँ बाइस्‌पाट कुमाउँमा छन्,’ भणिकन सातसारि कत्यूरबटा फौँजफक्कड लिएर आएको हुँ ।
तर यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या भिटीग्यो ।
तर त्यसमा लडाइँ हुन्या बखतमा मैंले आधाभौत त चाइन्या गर्‍याः हूँ
दाइ, आधा बैरि त मैले तमरो हुन काट्‍थ्या, आधा बैरि मेरो हुन काट्‍याः हूँ ।
तर आँखडिमा यै छलि राजा बिक्राम चन्नले चाइन्या मलाइ गोलि हाणेर मार्‍यो रे
तर यो बाइसपाट— हामरो सातसारि कत्यूरमा नियो ।
तर यैले के कस्तो गर्‍यो
तर इत्तिकै कुरा भयो, दाइ ।” भणेर भण्ण्या बखतमा आब भियाँ कठाइत झल्याक्क अरि ब्युजन्थ्यो त भुर्भुर चाइन्या उजालो हुन्या ट्‍याम् पड्‍ल्यो।
नौ मनका चाइन्या नेल चाइन्या भियाँ कठाइतलाई भरिरैथ्या ।
हुन्या वखतमा तसै बखतमा महाराज भियाँ कठाइतले “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खान्या त चाइन्या महाराज, भियाँ कडाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँ हुन्या बखतमि मेरो भाई छियाँ कठाइत पनि मारियो ।
सारसारि कत्यूर पनि लुटी गै ।
आउन्या बखतमा महाराज घरबाट साइँत सारिगैथ्यूँ, भबानीकि बरडी बाखरि ख्वाइगैथ्यूँ ब्रामण भोज ।
के रे भइछ गुरेलि माता रुठि, भण्यो महाराज, के रे भइछ अन्नमाता धनमाता रुठि ।
तर मेरा हातपाउको नेल जाङ फुटी ।”
भण्यो रे चाइन्या भियाँ कठाइतले भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानि चडिगै न ।
गुरेली माता चाइने चड्‍ड्‍या बखतमा गरररररर चाइन्या भयो रे महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नको चाइन्या कोटकाणो महाराज, चार खण्ण चाइन्या त्यसका होइया । नौ मनका चाइन्या नेल पनि खगरान चाइन्या टुटिया ।
टुट्‍न्या बखतमा भियाँ कठाइत महाराज त्याँ वाटी चाइन्या महाराज “आब आउँ” भन्थ्यो त, “आउँ” भण्ण्या बखतमा त महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नकि रानिले भण्यो कि,
“ए भियाँ, मेरो ओलो छ तुलाई हँ, ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज त्यो छलि राजा बिक्राम चन्नकि बाइलि केटि के भण्णिछ कि,
“ओ जिउ मा, तमरा छातिको झोल खाइमद्दिउ, भियाँ त चाइन्या महाराज, आफ्ना चाइन्या नौ मनका नेल तोडि चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँलाई खालि गर्नलाई बट्टीयो ।
भणेर भण्ण्या बखतमि, दा ततनि बखतमि त महाराज, छलि राजा बिक्रम चन्नकि बाइलि केटि महाराज, महारानिसित गुट बिन्ति बडि घात महाराज, भि‍‌याँ नियो भणिबर, दा आब कै भाँति कुरा भण्ण पसिजान्छिन् अँ…।
[हुड्‍कोवादन र संयुक्त गायन]
हुँवा, पुडो गया गली तोडी, हुँवा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा पस्सिमकी ढीकै तोडी, वा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, दक्खिन्या साङलो तोडी, वा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भुकन्या माङरी काटी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे
ए कठ, बासन्या पहरी काटी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे
वा, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे ।।
ओ महाराज, ततनि बखतमि त महाराज बाइली केटि भन्छे कि, “भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी भियाँ नाठ्‍यो ।
पूर्व आगनी तोडि, भियाँ नाठ्‍यो, भणो महाराज, पशिम ढीक तोडि भियाँ नाठ्‍यो,
दक्खिने साङ्‌लो तोडि, भियाँ नाठ्‍यो, भुकुन्या मारूङ्गोर अ— काटि भियाँ नाठ्‍यो, बासन्या पहरि काटि भियाँ नाठ्‍यो,
अरे भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मेरी, भियाँ नाठ्‍यो” भण्ण्या बखतमा,
“ए, भियाँ, अरू कुरा जे ब अछै रे चाइन्या, भियाँ म रानीको ओलो छ ।”
भणेर भण्ण्या बखतमा, “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खाइमद्दि, तेरा छलि राजा बिक्रम चन्नकि रीसभरि उसैकि थि, आँखडिमा चाइन्या ओलो भणी तुइले ।”
भण्यो रे महाराज, तसाइ चाइन्या आफना सातसारि कत्यूरमा आइग्यो ।
सातसारि कत्यूरमा आउन्या बखतमा महाराज सातसारि कत्यूरमा महाराज कोइ नि कोइ ।
छलि म— बाग राजा बिरमदेउ माहाराज डरले जङ्‍ङलमा बितीर्‍यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोइ पनि माखामिर्ग नभयाको
तर याँबटाहै बाइस्‌पाट कुमाउँमा जाइकन भियाँ कठाइतले महाराज, खोला रोडा महाराज, पड्‍पखान हिँड्‍न्या बखतमा कोइ काइँ कोइ काइँ चाइन्या महाराज, कोइ काइँ सबैलाई खेड्‍यो रे
आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमा महाराज, जम्मा अर्‍यो ।
आब छलि राजा बिक्राम चन्नखि— अँ— अँ— बाग राजा बिरमदेउखि भण्यो कि,
“ए, राजा बाग राजा बिरमदेउ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तति फिकर जन अरै,
तेरो चाइन्या सुयाको धाइ छ सापलो भरन्छु,
तेरो चाइन्या हजार रुप्प्याः चीज लिया रैछ, लाख रुप्प्याः चाइन्या भरन्छु
तर आफना कोटमा हिट्‍, डर्‌यौ जन ।”
भण्ण्या बखतमा, “ए, भियाँ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा त, भियाँ, मेरा घरैमा होइदियाः भएपछि इसो केलाइ हुन्यैथ्यो,
तुइले भण्याः माणीनी रे बाइस्‌पाट कुमाउँ जान्तक इतना खण्ण भया ।”
भण्ण्या बखतमा, “क्‍वै बात नैं, म पनि त चाइन्या नौ मनका नेल तोडिर आयाको हूँ,
तर नौ मनका नेल चाइन्या हाल्ल्या को हो तै, छलि राजा बिक्राम चन्नले, नौ मनका नेल तोडेर चाइन्या आएको हूँ म, तु कोइ फिकर जन माणै ।”
भण्यो रे चाइन्या महाराज, सातसारि कत्यूरमा सबै चाइन्या जम्मा गरिहाल्यो ।
आब भियाँ कठाइतले भण्यो कि, “ए, भण्यो महाराज, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या पैरन कस्तो छ?”
भण्यो त, “पैरन चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या हरीः र कालीः, हरीः र कालीः काली चाइन्या पैरन छ तिनरो त ।” भण्यो ।
“त तसो भयापछि हामरो चाइन्या सातसारि कत्यूरको पेलो भयो, सेति भै ।
सेति चाइन्या पेलि रङालि तम बनाः ।”
भणिकन आफना सातसारि कत्यूरको चाइन्या फौँजफक्कडलाई तियाँर अरि गयो,
आफुले चाइन्या जोगिको म्यास गरिकन आब जुन ठाउँमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौंजफक्कड थ्यो, त्यस ठाउँमा चाइन्या महाराज, चाइन्या जोगीको भयास गरेर नीयो ।
जान्या बखतमा तिन सात दिन सात रातका चाइन्या निनाचोखा चाइन्या खानापिना क्यै थ्यैन ।
तसै बखतमा भियाँ कठाइत जोगिको रूप ले गयो रे, “अलक्!” भणेर चाइन्या अलक् जगाहाल्यो ।
जगाउन्या बखतमा, “अला जोगी, भण्यो, हाम त सात रात सात दिन होइया चाइन्या भोक्याःभोक्यै छौं रे, तु क्या अलक् जगाउँछै?”
“अरे क्या— क्या बात से भोका रयाः तम्‌ ?”
“त खान पाउँनाइन । कङ्‍ङ्‍याँ ब दुश्मन आउनाहान भण्यो रे तै निम्ति चाइन्या भोका रैय्या ।” — “हा, तमरा घर पड्‍डाउ भण्यो,
लौ तम खानापिना बन्दोबस्त गर । तमरो चाइन्या हतियारपतियार लुगाफाटो जति हो सब मेरा जिम्मा दिय । तम आफना आनन्द साथमा खाः । कोई फिकर जनगरो ।”
— “अला, जोगि क्या पाया, भण्यो, हामरो त बाबु मिलियो ।”
— “लौ छाड, आब हाम त खनाई खानाउँ ।” भण्यो रे सबै चाइन्या फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, तै खोला वल्तिरपल्तिर महाराज, वारिपारि जम्मा भन्या चुलाचौका लाइबर खान पसिसक्थ्या ।
तर भियाँ कठाइतले याँ तिनरा बन्दुकका चाइन्या महाराज, कुन्दा कौलमा लाइदियो,
तीरकाँड चाइन्या कौलमा हाल्दियो, लत्तामा कुच्च्या गाँठो पाडियो तन्दुरुस्त गरिदियो ।
जसोइ आब तिनरो चाइन्या “ आब खाउँ” भणेर मुख गास हाल्ल्या ट्‍याम् र —
हत्यारपत्यार खतम गरिहाल्थ्यो —
मुख गास हालेर “खाउँ” भण्ण्या तोकमा, “मार होइगै!” भण्यो रे चाइन्या हैकम दिन्या बखतमि, तसै बखतमा चाइन्या सातसारि कत्यूरा खणीया रे ।
सातसारि कत्यूरा खणीन्या बखतमि त, दा ततनि बखतमि त महाराज, आब बाइस्‌पाट कुमाउँका आफुनो हातहतियार खोजन्थ्या त जम्मा कौल,
“लत्ता, लत्ताकपडा लाउँथ्या त !” महाराज, लत्तामा कुच्या काँडा पड्‌लैथ्या मान्सै खोसाखोस पडिरैथि ।
पड्‍न्या बखतमि, दा ततनी बखतमि महाराज, सातसारि कत्यूर आइबर महाराज, तसै खेतमा महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, दा खतम त आब, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो… अ… ‍
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका
साइब, हरी रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, हरी रङालीका
साइब, जैसी सरकैकी बिजलुडी छमकन्छे, जैसी सरकैकी
साइब, तैसी भियाँकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङयाकरी
साइब, तैसी भियाँकरी तरवारकी मीलक, तैसी भियाँकरी
साइब, बन्धूकैकी राजा, दमद्‍याट भइछ ब, बन्धूकैकी राजा
साइब, तीरकाणाकी त समस्याड भइछ ब, तीरकाणाकी त
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।।
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।। [हुड्‍कोवादन]
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, खतम गरिहाल्यो । [हुड्‍कोवादन]
“काली रिङालिका भण्यो महाराज, छाड्‍या जन कोइ, भण्यो महाराजम, हरी रिङालिका छाड्‍या जन कोइ ।
सेती रङालिका भण्यो, हाण्या जन कोइ, भण्यो माहाराज, पेली रिङालिका हाण्या जन कोइ ।”
[हुड्‍कोवादन] बन्धुककि महाराज, दमद्‍याट भै, तीरर्काणाकि महाराज, समस्याट्‍ होइगई,
रगतका महाराज नदिनाला पोखीया ।
दश बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्‍यो, तीस बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो,
जैसि सर्ककि बिजुलगि छमक भण्यो महाराज, तैसि भियाँकरि तरवार मिलक भण्यो रे, बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या फौँजफक्कडको चाइन्या मलाई खलाँ:स गरिहाल्यो ।
[हुड्‍कोवादन] आन्या बखतमा आब चाइन्या एकै महाराज छलि राजा बिक्राम चन्न राख्यो रे,
“भाइ नारायन, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तेरो ज्याहान खतम अन्न्यैथ्यूँ,
आउन्या बखतमा महाराज, रानिको ओलो छ भण्यो रे चाइन्या ओलो दिइराइछ ।
तर तेरो ज्याहानमान्तर चाइन्या बाँकी राखनु पड्‍यो ।”
भण्यो रे महाराज, एक हात तोडि महाराज पिठीम्मो फर्काहाल्यो,
दोस्रो हात तोडि महाराज, पिठीम्मो फर्काहाल्यो महाराज, जरा— कानका जडा निखलदिया ।
आँखाका चाइन्या महाराज, कौडी निकालिदि, जिबडाको चाइन्या घाँच फुटालिदियो ।
[हुड्कोवादन] अरे, तैको आब महाराज बोल्ल्या सोसामान्तर राख्यो रे, तसोइ चाइन्या महाराज, आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमि लेइयो ।
ल्याउन्या बखतमा बाग राजा बिरम देउलाई चाइन्या महाराज लुगाकपडा लगाइकन महाराज, असिवार बनाहाल्यो ।
छलि राजा बिक्राम चन्नलाई चाइन्या महाराज, घोडो बनाइकन, आफनो चाइन्या, सातसारि चाइन्या महाराज, कत्यूरमा चाइन्या बेस्तरी चाइन्या महाराज, सात भैंसाको छाला चाइन्या पिठिमा राखेर चाइन्या महाराज, फेराएर, आँखडिमा चाइन्या “लौ जा, आब तेरा कुमाउँ राजा चाइन्या छलि बिक्राम चन्न, आफना बाइस्‌पाट कुमाउँमा जा ।”
भण्यो रे महाराज, भण्ण्या बखतमि दा ततनि बखतमि त महाराज, भियाँ कठाइतको महाराज साङो समुद्र त, द आब कै भाँति रुन पसिजान्छ…।
[हुड्‍कोवादन र सहगायन]
हुवाँ होइ, साँको रैजाउ पुइ सुकड पैकेलाको चारै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, फूलहरिकी ओ सारे लियो, राजौ, लाख न बरीस
हँ हो, कै जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, कै जुग नाउँ छ
हँअ कठै, सति जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, चौंजुग नाउँ छ ।। [हुड्‍कोवादन]
[tambour]
Sada Bhavani, Dahini, je me présente à toi, Ô dieu Ganesh, ô cinq dieux, protégez-moi, Brahma, Vishnu, Maheswar, ô roi. [tambour]
Ô être vénéré comme le guru, bienvenu comme un ami, libre comme l’oiseau dans le ciel, vaste comme la terre,
comme Ramcandra à Ceylan, fidèle comme Sita, sage comme Birbal, pure comme le daim à musqué, guerrier comme Bhimsen, devôt comme Shiva, just comme le conseil royal,
un roi comme un ministre — le roi qui aime son peuple, qui rend justice et domine les puissants, salutation à un tel roi!
Inconscient comme un enfant, avide comme un cygne, obstiné comme une dent, furtif comme un regard, prédestiné comme le front,
pélérin comme le vent, lavant le malheur comme le Gange. Quelle eau? Quelle force?
L’eau du Gange, la force d’un frère. Quelle eau du Gange? Quelle force du frère? L’eau des moussons, la force de l’âme.
Comme quoi, la dette, comme quoi, le dégoût? La dette du service, le dégoût de l’amrit. Ô roi! [tambour]
[tambour] Ya ho!
Laisse, Chhiya, laisse leur passage!
Je suis venu, moi, Kumauni de Kumaun, laisse le passage!
— Que serait un héros qui laisse le passage?
Que serait un ascète qui laisse son feu sacré?
Que serait un brahman qui laisse l’autel?
Que serait un guerrier qui laisse le passage?
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.
Abandonne donc, toi, Kumauni! Il ne laissa pas le passage.
Ô, sire, en ce temps-là, sire, le roi fourbe, sire, de Kumaun des vingt-deux royaumes, Bikram Chand, mit en branle son armée disant “Allons à Satsari Katyur!” sire.
Et Chhiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se mit en route disant “Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!” sire.
Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de Pattharlek, sire. A ce moment là,
le roi fourbe de Kumaun, sire, Bikram Chand, dit:
“Laisse le passage, guerrier Chhiya, libère le chemin! Je suis arrivé de Kumaun, laisse moi passer!” dit-il. Alors,
Chhiya Kathayat répondit, sire: “Que serait un guerrier qui laisse le passage?
Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui laisse le Veda?
Celui qui laisse le passage, dit-il, sire, quelle sorte de guerrier serait-il?
Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai pas le passage.”
Ayant dit ces paroles,
alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la bataille des murets [MG: la terrible bataille]…
[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut
Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les os
Sire, une bataille à s’empoigner par le toupet, le toupet,
Sire, une bataille à se mettre à genou, à genou
Sire, il coula des rivières de sang, de sang,
Sire, il coula des rivières de sang, de sang,
Sire, les fusils crépitèrent, les fusils,
Sire, les flèches plurent, les flèches,
Sire, comme l’éclair qui fend le ciel, comme l’éclair,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,
Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha vingt,
Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha trente,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,
Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en trancha dix,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,
Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille des armées de Chhiya Kathayat et du roi fourbe Bikram Chand du Kumaun des vingt-deux royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chhiya Kathayat et du grand roi Bikram Chand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chhiya Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de combat.
Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.
Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le roi fourbe Bikram Chand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”
Et le roi Bikram Chand tira avec son fusil à deux coups sur Chhiya Kathayat, sire, et le tua.
Après qu’il l’eut tué, le roi fourbe Bikram Chand incorpora à sa propre armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari Katyur, sire, pour le mettre à sac.
L’armée du roi fourbe Bikram Chand s’en fut à Satsari Katyur.
Le frère ainé de Chhiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au Kumaun des vingt-deux royaumes.
Il portait des entraves de fer de neuf maund [720 livres].
La nuit, il eut un rêve; Chhiya Kathayat alla voir en rêve son frère aîné Bhiya Kathayat.
“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.
A Pattharlek j’ai rencontré l’armée du roi fourbe Bikram Chand.
Là dans cette bataille j’ai fait beaucoup.
J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour le mien.
A la fin, le roi fourbe Bikram Chand m’a tué d’un coup de fusil,
et il s’en est allé chez nous, à Satsari Katyur.
Qui sait ce qu’il y fit!
Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].
Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce moment, sire —
à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chhiya Kathayat a été tué,
et Satsari Katyur a été mis à sac.
A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des brahmanes.
Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et Dhanamata —
les entraves de mes mains et mes pieds sont rompues!”
Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le possèda.
Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du roi fourbe Bikram Chand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.
Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir de là [?], sire, la reine du roi fourbe Bikram Chand lui dit:
“Ô Bhiya, j’ai une requête à te faire, j’ai une requête.”
[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Chand:
“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de Kumaun des vingt-deux royaumes.”
Alors, sire, de quelle façon la servante du roi fourbe Bikram Chand, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre fille…
[tambour]
Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a cassé la tour de l’ouest, Bhiya l’a détruite, grand’mère
Il a cassé la chaîne du sud, Bhiya l’a détruite, grand’mère
Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Il a abattu le coq qui chante, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit, grand’mère
Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit, grand’mère, Bhiya l’a détruite.
Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,
Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien qui aboie, il a abattu le coq.
Bhiya a tout détruit, ma grand’mère,” dit-elle.
“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une requête.”
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’avais une grande colère contre ton roi fourbe Bikram Chand, et finalement tu m’as fait une supplique,”
dit-il, sire, et il regagna son cher Satsari Katyur.
Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire, à Satsari Katyur.
Le roi-tigre Biramdeu s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche.
Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici, sire, qui de là, il les rassembla tous.
Il les rassembla chez lui, sire, à Satsari Katyur.
Maintenant il dit au roi fourbe Bikram Chand— euh, au roi-tigre Biramdeu:
“Ô roi, roi-tigre Biramdeu — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — ne te fais pas de souci.
Tu as perdu une aiguille, je te rends une barre à mine,
On a pris mille roupies de tes biens, je te rends cent mille.
Rentre dans ton palais, n’aie crainte!”
— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu avais été chez moi, comment en serait-on là!
Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux royaumes tout cela est arrivé.”
“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf maunds.
Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le roi fourbe Bikram Chand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”
dit-il, sire, et il rassembla tout le monde à Satsari Katyur.
Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes?”
“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils sont vêtus de vert et noir,” répondit-il.
“Then our Satsari Katyur’s will be yellow and white.
Faites des uniformes jaune et blanc.”
dit-il, et il prépara l’armée de Satsari Katyur.
Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du roi fourbe Bikram Chand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète.
Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans boire ni manger.
Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour quémander l’aumône.
Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”
“Hélas, mais pourquoi êtes vous affamés?”
“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez vous!
Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”
— “Ô, quel ascète avons-nous trouvé, nous avons trouvé un père!”
— “Allez, laissez nous, nous allons manger.” dirent-ils, et toute l’armée, sire, installa des foyers sur l’une et l’autre berge de la rivière, sire, et se mit à faire à manger.
Bhiya Kathayat mit les crosses de leur fusils, sire, dans les braises,
il mit les arcs et flèches dans les braises, il noua des noeuds de balai dans leurs habits et les rendit inutiles.
Lorsqu’ils dirent “On mange!” et se mirent des poignées de nourriture dans la bouche —
il avait déjà détruit leurs armes —
alors qu’ils mettaient la main à la bouche, il dit, “La bataille commence!” Il donna l’ordre, et les Satsari Katyur se précipitèrent aussitôt.
Lorsque les Satsari Katyur se précipitèrent, ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes cherchèrent leurs armes, tout était dans les braises,
“Bon! on s’habille!” dirent-ils, mais il y avait des noeuds dans leurs habits et ils les tirerent en tous les sens.
Sur ce, sire, les Satsari Katyur arrivèrent, sire, dans ces rizières, sire, et de quelle façon, sire, commença la destruction de ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes…
[tambour] Ya ho!
Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,
Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,
Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,
Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,
Sire, ne lâchez pas les verts, pas un, des verts!
Comme l’éclair fend le ciel, sire, comme l’éclair,
Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,
Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,
Ce fut le crépitement des fusils, sire, des fusils,
Ce fut les averses de flèches, sire, de flèches,
Il coula des rivières de sang, sire, de sang,
il coula des rivières de sang, sire, de sang. [tambour]
Ô, sire, alors, sire, ils détruisirent, sire, l’armée, sire, du Kumaun des vingt-deux royaumes. [tambour]
“Ne lâchez aucun vêtu de couleur noir, dit-il, sire, ne lâchez aucun vêtu de couleur vert!
Ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur blanche, ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur jaune!”
[tambour] Ce fut le crépitement, sire, des fusils, les averses, sire, de flèches.
Des rivières, sire, de sang furent versées.
On abattit dix ennemis, sire, on en mit vingt hors de combat, on en abattit vingt, on en mit trente hors de combat, on en abattit trente, sire, on en mit vingt hors de combat.
Comme l’éclair dans le ciel, sire, l’épée étincela dans la main de Bhiya, il détruisit de l’armée du Kumaun des vingt-deux royaumes.
[tambour] Enfin il ne restait plus, sire, que le roi fourbe Bikram Chand.
“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’aurais mis fin à ta vie,
mais au moment de venir, sire, il y a la requête de la reine, elle a été accordée.
Il faut épargner ta vie seulement.”
dit-il, sire, et il lui cassa un bras et le retourna sur le dos,
il lui cassa l’autre bras, sire, et le retourna encore sur le dos, sire, il lui arracha les oreilles,
il lui arracha les yeux, sire, il lui arracha la langue.
[tambour] Aussi il ne lui laissa que le souffle pour parler, et ainsi il l’emmena, sire, chez lui à Satsari Katyur.
Là, ayant fait mettre ses vêtements, sire, au roi-tigre Biramdeu, il en fit le cavalier,
du roi fourbe Bikram Chand il fit un cheval, puis, sire, à Satsari Katyur, sire, ayant mis sept peaux de buffle sur son dos, à la fin il dit, “Bon, vas dans ton Kumaun, roi fourbe Bikram Chand, va dans ton Kumaun des vingt-deux royaumes!”
dit-il, sire, et alors, sire, dans tout le pays, vaste comme la mer, sire, de Bhiya Kathayat on se mit à pleurer de cette façon…
[tambour]
Ô, que le souvenir du guérrier courageux reste, son nom traverse les quatre âges,
Il a accepté la requête de [la reine] Phulhari, pour cent mille ans,
Ô, en quel âge fut la bataille, en quel âge est son nom?
La bataille eut lieu à l’âge d’or, son nom est aux quatre âges. [tambour]
[drums]
[INVOCATION] Sada Bhavani, Dahini, je me présente à toi, O god Ganesh, O five gods, may the five gods protect me, Brahma, Vishnu, Mahewar, O king. [drum]
Revered as a guru, welcome as a friend, free as a bird in the sky, vast as the earth,
like Ramcandra in Ceylon, faithful as Sita, wise as Birbal, pure as the musk-deer, warlike as Bhimsen, devout as Shiva, sage as the king’s council,
king and minister — king who loves his people, who protects the law and subdues the powerful, salutation to such a king!
Foolish as a child, greedy as a swan, stubborn as a tooth, fated as the forehead,
pilgrim like the wind, soothing pain like the Ganges. What water? What force?
Water of the Ganges, force of a brother. What water of the Ganges? What force of a brother? Water of the monsoon, force of the soul.
What debt? What disgust? Debt of service, disgust of amrit. Ô king! [drum][END of the invocation]
[drums] Ya ho!
Yield, Chhiya, yield the way!
I am Kumauni of Kumaun! I have come! yield the way!
— A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?
An ascetic who yields the sacred fire, what kind of ascetic is that?
A brahman who yields the altar, what kind of brahman is that, sir?
A warrior who yields the way, what kind of warrior is that, sir?
O, if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.
If my head is cut off, I offer my body; I’ll not yield the way.
You yield, then, Kumauni warrior! He didn’t yield.
O, sire, at that time, Bikram Chand, the crafty king, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms, having set forth with his army, arrived saying, “I will go to Satsari Katyur!” sire.
And Chhiya Kathayat, younger brother of Bhiya Kathayat of Satsari Katyur, came forth saying “I will go to Kumaun of the twenty-two kingdoms!”
They met, sire, halfway, sire, on the heights of Pattharlek, sire. At that point,
the crafty king of Kumaun, sire, Bikram Chand, said:
“Yield the way, warrior Chhiya, yield the way! I have come from Kumaun, yield the way!” he said, and then,
Chhiya Kathayat replied, sire: “What kind of warrior yields the way?
What kind of ascetic, sire, gives up his sacred fire? What brahman gives up the veda?
What kind of warrior, he said, sire, yields the way?
So, if my head is cut off, I offer my body; if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.”
When he had spoken,
when, sire, the king of Kumaun of the twenty-two kingdoms, sire, engaged his army against Satsari Katyur, sire, at Pattharlek, sire, from below, from above, how, sire, was the battle of the paddy-walls [MG: the terrifying battle] joined…
[drum] Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above
Sire, hand-to-hand combat breaking bones, breaking bones
Sire, combat grasping the topknot, the topknot
Sire, combat brought to the knees, to the knees
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood
Sire, there was the crackle of gunfire, the crackle of gunfire
Sire, there was a deluge of arrows, a deluge of arrows
Sire, like the flash of lightning in the sky, lightning in the sky
Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand
Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down twenty of the enemy, he disabled thirty, he cut down twenty
Sire, he cut down thirty of the enemy, he disabled thirty, he cut down thirty
Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty
O, sire, back then, sire, at Pattharlek, sire, when the battle between the armies of Chhiya Kathayat and the crafty king Bikram Chand of Kumaun of the twenty-two kingdoms raged, in the end, sire, when the armies were led there, il [Chhiya Kathayat] killed ten of the enemy and disabled twenty; he killed twenty and disabled thirty, he killed thirty, sire, and disabled twenty.
He killed ten and offered them to Kalika; he killed twenty and offered them to Malika; he killed thirty and offered them to Bhairav.
When he was about to finish off the army [of Kumaun], the crafty king Bikram Chand said “Why, he’s going to get me in the end!”
And the crafty king Bikram Chand fired his double-barrelled gun at Chhiya Kathayat, sire, and killed him.
After killing him, the crafty king Bikram Chand made the remains of the army of Satsari Katyur his own and made for Satsari Katyur, sire, to loot and plunder.
The army of the crafty king Bikram Chand went to Satsari Katyur.
Bhiya Kathayat, the elder brother of Chhiya Kathayat, was in chains in Kumaun of the twenty-two kingdoms.
His irons weighed nine maund [720 pounds].
At night he had a dream: Chhiya Kathayat appeared in his elder brother Bhiya Kathayat’s dream.
“O my brother Bhiya Kathayat — may you die eating the broth of your lineage! — because my elder brother Bhiya was in Kumaun of the twenty-two kingdoms, I brought the army from Satsari Katyur.
At Pattharlek I met the army of the crafty king Bikram Chand.
During the battle I did many things.
I killed half of the enemy for you, and half for myself.
In the end, the crafty king Bikram Chand killed me with a shot from his gun,
and he set out for our Satsari Katyur.
Who knows what he has done there!
That is what happened, brother.” At this, Bhiya Kathayat awoke; it was first light [sign of the dream’s veracity].
Bhiya Kathayat was in irons that weighed nine maund. At this moment, sire —
at this moment, sire, Bhiya Kathayat said, “By Narayan! — die eating the broth of your lineage! — while I, Bhiya Kathayat, am chained here in Kumaun of the twenty-two kingdoms, my younger brother Chhiya has been killed,
and Satsari Katyur has been plundered.
When I came here, sire, I left home at an auspicious moment, I sacrificed thousands of goats to Bhavani, I offered a feast to brahmans.
Either Gurelimata is angry, sire, or else it’s Annamata and Dhanamata —
the irons on my arms and legs are broken!”
When Bhiya Khatayat said this, sire, Naudurga Bhavani possessed him.
Gurelimata possessed him, sire, and the palace of the crafty king Bikram Chand was split in four parts. The nine-maund irons were broken.
When the irons were broken, and Bhiya Kathayat, sire, was about to come out from that place, sire, the crafty king Bikram Chand’s queen said:
“O Bhiya, I have a request, I have a request.”
[Returning to a slightly earlier event:] Then, sire, the servant-girl of the crafty king Bikram Chand said:
“O grandmother — die eating the broth of your lineage! — this Bhiya has broken the nine-maund irons and is about to lay waste Kumaun of the twenty-two kingdoms.”
Then, sire, in what way did the servant-girl of the crafty king Bikram Chand, sire, advise the queen, speaking from the heart, sire, like a loyal daughter…
[drum]
O, alas he is gone, he has broken his tether, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the western wall, Bhiya has destroyed it, grandmother
He has broken the southern chains, Bhiya has destroyed them, grandmother
He has cut down the watchdog, Bhiya has killed it, grandmother
He has killed the crowing cock, Bhiya has killed it, grandmother
Bhiya has destroyed them, Bhiya has killed them, grandmother
O, sire, at that moment, sire, the servant-girl said, “Bhiya destroyed it, grandmother, Bhiya destroyed it.
He has broken the yard to the east, she said, sire, he has broken the bolt to the west,
He has broken the chains to the south, Bhiya has destroyed them, he has killed the barking watchdog, he has killed the crowing cock.
Bhiya has destroyed all this, grandmother,” she said.
“O Bhiya, whatever else you do, I, the queen, have a request [restriction ?].”
“By Narayan, [die eating the broth of your lineage] I am full of anger at your crafty king Bikram Chand, and in the end you ask me a favor,”
he said, sire, and he returned to his own Satsari Katyur.
When he reached Satsari Katyur, sire, there was no one, sire, at Satsari Katyur..
The tiger-king Biramdeu had hidden in the forest out of fear. At Satsari Katyur, sire, there was not even a fly.
But from here to Kumaun of the twenty-two kingdoms, Bhiya Kathayat, sire, ranged over hills and valleys, over hillsides and cliffs, sire, and he gathered them all together from one side, sire, and another.
He gathered them together, sire, in his own Satsari Katyur.
Now he said to the crafty king Bikram Chand— euh, to the tiger-king Biramdeu:
“O king, tiger-king Biramdeu — die eating the broth of your lineage! — don’t worry.
You have lost a needle, I will restore a crowbar.
They have taken a thousand rupees of your property, I will restore a hundred thousand.
Go to your palace, have no fear!”
— “O Bhiya — die eating the broth of your lineage! — if you had been in my house, how would we have come to such a pass?
You didn’t listen, and while you were gone to Kumaun of the twenty-two kingdoms all this happened.”
“Never mind, I have broken the nine-maund irons and come back.
Who is it who put me in nine-maund irons? It’s the crafty king Bikram Chand. I have broken the nine-maund irons and come back, have no fear,”
he said, sire, and he gathered everyone at Satsari Katyur.
Then Bhiya Kathayat said, sire, “What is the uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms like?”
“The uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms is green and black, they are dressed in green and black,” he replied.
“Alors, si c’est ça, l’uniforme de notre Satsari Katyur sera jaune et blanc.
Make them yellow and white.”
he said, and prepared the army of Satsari Katyur
He himself dressed as an ascetic and went where the army of the crafty king Bikram Chand was waiting; he went there, sire, disguised as an ascetic.
When he went there, they had been fasting for seven days without food or drink.
Bhiya Kathayat, disguised as an ascetic, cried out “Alms!” to beg for alms.
“O jogi, we’ve gone hungry for seven days and seven nights, what alms are you begging for!”
“Oh dear, why are you going hungry?”
“We can’t eat. We don’t know when the enemy will come so we stay hungry.” — “Nonsense! It's your home!"
Come, get organized to eat and drink! Give me your arms and clothes, everything. Eat your fill. Don’t worry about a thing!”
— “O, we haven’t found an ascetic, we’ve found a father!”
— “All right, let us be, we’ll eat now,” they said, and the whole army, sire, made fires on both banks of the river, sire, and started making food.
Bhiya Kathayat put the stocks of their guns, sire, in the coals of a fire,
he put the bows and arrows in the coals, he tied broom-knots in their clothes and made them useless.
The moment they said “Let’s eat!” and put handfuls of food in their mouths —
he had already destroyed their arms —
when they were putting food in their mouths, he gave the order, “To arms!” and the army of Satsari Katyur rushed forward.
When Satsari Katyur rushed forward, the soldiers of Kumaun of the twenty-two kingdoms looked for their arms — everything was in the coals.
“Let’s get dressed!” they said, sire, but there were broom-knots in their clothes and they pulled at them every which way.
At this point, sire, the men of Satsari Katyur arrived, sire, in the rice-paddies, sire, and now, sire, how did the destruction of the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms begin…
[drum] Ya ho!
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,
Sire, don’t spare the greens, not one, the greens,
As the lightning in the sky, sire, as in the sky,
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
So in Bhiya’s hand the sword struck, sire
There was the crackle of gunfire, sire, of gunfire
There were downpours of arrows, sire, of arrows,
Rivers of blood flowed, sire, of blood,
Rivers of blood flowed, sire, of blood. [drum]
O, sire, then, sire, they destroyed, sire, the army, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
“Don’t spare anyone in green colors, he said, sire, dont spare anyone in green!
Don’t strike anyone, he said, sire, in white, don’t strike anyone, he said, sire, in yellow!
[drum] The gunshots, sire, crackled, the arrows, sire, rained down.
Rivers, sire, of blood flowed.

Like lightning in the sky, sire, Bhiya’s sword struck and destroyed the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms.
[drum] Only the crafty king Bikram Chand, sire, remained.
“By Narayan [die eating the broth of your lineage], I would have ended your life.
but when I came, sire, the queen made a request; it was granted.
Only your life must be spared.”
he said, sire, and he broke one arm and turned it behind his back,
he broke the other arm, sire, and turned it behind his back, sire, he tore out his ears,
he put out his eyes, sire, he tore out his tongue.
[drum] He left him only his breath for speech, and in that state he took him, sire, to Satsari Katyur.
He had the tiger-king Biramdeu, sire, dress up and made him the horseman,
and he made the crafty king Bikram Chand his horse; then, sire, at Satsari Katyur, sire, putting seven buffalo skins on his back, finally he said, “Now go, crafty king Bikram Chand, go to your Kumaun of twenty-two kingdoms!”
he said, sire, and then, sire, all through the kingdom of Bhiya Kathayat, sire, vast as the sea, in what way did they weep…
[drum]
Ya ho! May the memory of the brave warrior live on, his fame is for the four eras.
He respected the request of [queen] Phulhari, for a hundred thousand years.
In what era was the battle, in what era is his fame?
The battle occurred in the Golden Age, his fame is for the four eras.
[हुड्कोवादन]
सदाकी भाग्यदात्री, दाहिनी, सम्मुख हे गणेश देवता, पञ्चदेवता, रक्षा गरून्, बह्मा, विष्णु, महेश्वरले महाराज, [हुड्कोवादन]
हो ए, महागुरुसमान आराध्य, मित्रसमान पाहुना, आकाशसमान चराको चञ्चल, धर्तीसमान क्षेत्र,
रामचन्द्रसमान लङ्का, सीतासमान सत्य, बुद्धिसमान वीरबल, कस्तूरीसमान निर्मल, भीमसेनसमान योद्धा, महादेवसमान धर्मात्मा, राजाको समान सभा,
मन्त्रीसमान राजा, जनप्रेमी राजाले न्याय बनाए, बलियालाई निहुराए, त्यस्ता राजाको भयो अभिवादन ।
बालकसमान अबोध, यौवनसमान दृष्टि, हाँससमान भ्रष्ट, दाँतसमान मूर्ख, नेत्रसमान चोर, निधारसमान ललाट,
बताससमान तीर्थ, गङ्गासमान दुःखहर्ता । केसमान जल, केसमान बल,
गङ्गासमान जल, भाइसमान बल । गङ्गाको के जल, भाइको के बल । बर्षासमान जल, आत्मबलसमान बल ।
केसमान ऋण, केसमान घिन, सेवासमान ऋण, अमृतसमान घिन । महाराज, [हुड्कोवादन]
[हुड्कोवादन र सहगायन] ए हो,
छाड छियाँ, इणियाँको बाटो छाडिदेऊ रे
कुमाउँको कुमाईँ आएको छु बाटो छाडिदेऊ रे
कठै, बाटो छाड्ने वीर होला कस्तो, साहेब रे
धुनी छाड्ने त जोगी कस्तो होला रे
कठै, वेदी छाड्ने ब्राह्मण होला कस्तो, साहेब रे
बाटो छाड्ने वीर त होला कस्तो, साहेब रे
ओ, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे
ओ, शिर काटे शरीर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे
कठै, तँ छाड् कुमाइँ वीर, बाटो छाडिदेन रे ।।
ओ महाराज, त्यस बखतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौजसिपाही छली राजा विक्रम चन्द, “सातसारि कत्यूरमा जाउँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।
सातसारि कत्यूरको भियाँ कठायतको भाइ छियाँ कठायत, “बाइसे राज्य कुमाउँमा जाऊँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।
बीच महाराज, पत्थरलेक जाने महाराज, लेकमा भेट भइगएथ्यो महाराज । अँ त, हुने बखतमा त,
तर, अब कुमाउँको महाराज, छली राजा विक्रम चन्द भन्नलाग्यो कि,
“बाटो छाडिदे छियाँ वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो छाडिदे ।” भन्ने बेलामा त
छियाँ कठायत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छाड्ने, महाराज, वीर कस्तो होला?
धुनी छाड्ने, महाराज, जोगी कस्तो होला? वेद छाड्ने ब्राह्मण कस्तो होला?
बाटो छाड्ने भन्यो, महाराज, वीर कस्तो होला ?
त्यसैले शिर काटे, महाराज, शरीर दिउँला, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो न छाडूँ ।”
भनेर भन्ने बेलामा त,
लौ, अब त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँका महाराज, फौजसेना लिएर सातसारि कुमाउँका (चाहिने) महाराज, पत्थरलेकमा महाराज, तल्लामाथिल्ला कान्ला युद्ध महाराज, कुन ढाँचाले कसरी हुन थालिहाल्छ है...।
[हुड्कोवादन र सहगायन] साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध
साहेब, करङ सेकीसेकी युद्ध भै गएछ हो, करङ सेकीसेकी
साहेब, शिखा समाइसमाई युद्ध भै गएछ हो, शिखा समाइसमाई
साहेब, घुँडा टेकीटेकी युद्ध भै गएछ हो, घुँडा टेकीटेकी
साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला
साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला
साहेब, बन्दुकको भरराट भएछ हो, बन्दुकको भरराट
साहेब, तीरधनुष छरराट भएछ हो, तीरधनुष छरराट
साहेब, आकाशको बिजुली चम्कन्छ जस्तो हो, आकाशको बिजुली
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको
साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, बीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, बीस बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, तीस बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी दश वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी
साहेब, दश वैरी काटी कालिका चढाएछ, दश बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी मालिका चढाएछ, दश बैरि काटी
साहेब, तीस वैरी काटी कालिका चढाएछ, तीस वैरी काटी
साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी
साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी
ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, पत्थरलेकमा त महाराज, छियाँ कठायत र बाइसे राज्य कुमाउँका छली राजा विक्रम चन्दको पत्थरलेकमा लडाइँ हुने बेलामा आखिरी महाराज, फौजसिपाही लगाएर दश वैरी काटेर बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी काटेर तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो ।
दश वैरी काटीकाटी कालिका चढायो, बीस वैरी काटीकाटी मालिका चढायो, तीस वैरी काटीकाटी भैरव चढाइहालेथ्यो,
तर, फौजसिपाही समाप्त गर्ने बेलामा, तर, अब छली राजा विक्रम चन्दले भन्यो कि, “आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।” भनेर
छली राजा विक्रम चन्दले छियाँ कठायतलाई महाराज, दोनाले बन्दुक (चाहिने) हानेर छियाँ कठायतलाई मारिदियो ।
मार्ने बेलामा अब (चाहिने) त्यो सातसारि कत्यूरको फौजसिपाही बाँकी रहेको थियो, त्यो बाइसे राज्य कमाउँका छली राजा विक्रम चन्दले आफ्नो फौजसिपाही बनाएर सातसारि कत्यूरमा गइहाल्यो । xxx
जाने वखतमा छलि राजा बिक्राःम चन्दको फौजसेना चाइन्या साःतसाःरि कत्यूरमा गयो ।
छियाँ कठायतको (चाहिने) दाइ, जेठो भाइ भियाँ कठायत (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँमा (चाहिने) नेलमा परेको थियो ।
नौ मनका (चाहिने) फलामका नेलमा परेको थियो,
तर, रातमा (चाहिने) सपना हुने बेलामा तर, छियाँ कठायत आफ्ना दाइ भियाँ कठायतका सपनामा गइहाल्यो ।
“ओ दाइ, भियाँ कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, मेरा दाइ भियाँ बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,” भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।
तर, त्यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा (चाहिने) छली राजा विक्रम चन्दको फौजसैनिक (चाहिने) भेटियो ।
तर, त्यसमा लडाइँ हुने बेलामा (चाहिने) मैले धेरबहुत त गरेकै हुँ ।
दाइ, आधा वैरी त मैले तिम्रो सट्टा काटेथेँ, आधा वैरी मेरोसट्टा काटेको हुँ ।
तर, आखिरीमा यस छली राजा विक्रम चन्दले (चाहिने) मलाई गोली हानेर मार्‍यो र,
तर, (चाहिने) यस सातसारी कत्यूरमा गइहाल्यो ।
तर, यसले के कस्तो गर्‍यो,
तर, यत्तिकै कुरा भयो दाइ ।” भनेर भन्ने कुरा गर्ने बखतमा, अब भियाँ कठायत झलक्क गरेर ब्युँझन्थ्यो त मिर्मिर उज्यालो हुने टाइम परिरह्यो ।
नौ मनका (चाहिने) नेल (चाहिने) भियाँ कठायतलाई परिरहेथे । त्यसो हुने बखतमा महाराज, त्यसै बखतमा महाराज,
भियाँ कठायतले, “भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ छियाँ कठायत बाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।
सातसारी कत्यूर पनि लुटियो ।
आउने बेलामा महाराज, घरबाट साइत सारेकै थिएँ, भवानीलाई लाखो बोका बलि दिएकै थिएँ, ब्रँह्माणभोज गरेकै थिएँ ।
कि त भइछ गुरेली माता रिसानी, कि त भएछन् अन्नमाता धनमाता रिसानी,
तर, मेरा हातपाउको नेल (चाहिने) टुट्यो ।”
भन्यो र (चाहिने) भियाँ कठायतले भन्ने बखतमा त्यसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानी चढिगइन् ।
गुरेली माता चढ्ने बखतमा महाराज, गररररर, भयो र महाराज, छली राजा विक्रम चन्दको (चाहिने) दरवारक्षेत्र पनि महाराज, चार खण्ड (चाहिने) त्यसका भइहाले । नौ मनका नेल पनि टुटिगए ।
टुट्ने बखतमा भियाँ कठायत त्यहाँबाट (चाहिने) “अब आऊँ!” भन्थ्यो त, “आउँ!” भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो कि,
“ए भियाँ, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।”
भनेर भन्ने बखतमा त्यसै बखत महाराज, त्यो छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी के भन्छे,
“ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्ने, यो भियाँ, महाराज, आफ्ना महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो ।”
भनेर भन्ने बखतमा, अँ, अब त्यस बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी महाराज, महारानीसित गोप्य बिन्ती र गम्भीर सल्लाह महाराज, सच्चादासी भनेर त अब कुन ढङ्गले भन्न थाल्छिन्...।
[हुड्कोवादन र सहगायन]
ओ, पुडो गए गला तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी
पश्चिमको किल्ला तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी
कठै, दक्षिणको साङ्लो तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, भुक्ने कुकुर काटी भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, बास्ने पहरी काटी भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी
ओ, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी...।।
ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, बाहिरीकी दासी भन्छे कि, “भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,
पूर्वको आँगन तोडेर भियाँले नास्यो, पश्चिमको आग्लो तोडेर, महाराज, भियाँले नास्यो,
दक्षिणको साङ्लो तोडेर भियाँले नास्यो, भुक्ने कुकुर काटी भियाँले नास्यो, बास्ने खुकुरो काट्यो।
बज्यै मेरी, भियाँले नास्यो, भन्ने बखतमा,
ए भियाँ, अरू कुरा जे पो गर्छस् र (चाहिने) भियाँ, म रानीको अनुरोध छ,”
भनेर भन्ने बखतमा, “भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, तेरा छली राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।”
भन्यो र महाराज, त्यसै आफ्ना सातसारी कत्यूरमा आइगयो ।
सातसारी कत्यूरमा आउने बखतमा महाराज, सातसारी कत्यूरमा महाराज, कोही नकोही ।
बाघ राजा बिरामदेउका डरले जङ्गलमा हराइरहेथ्यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोही पनि माखोमिर्ख नभएको,
तर, यहाँबाट बाइसे राज्य कुमाउँमा गएर भियाँ कठायलले महाराज, खोला महाराज, खोल्सा, भिरपाखा हिँड्ने बेलामा महाराज, कोही कहीँ (चाहिने) महाराज, कोही कहीँबाट सबैलाई जम्मा गर्‍यो र
आफ्ना (चाहिने) सातसारी कत्यूरमा महाराज, जम्मा गर्‍यो ।
अब बिरामदेउसित भन्यो कि,
“ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउ, तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्ने, तँ त्यति चिन्ता नगर्,
तेरो (चाहिने) सियोको घाटा छ, खन्ती भर्छु
तेरो (चाहिने) हजार रुपैयाँको सामान लिएको रहेछ, (चाहिने) लाख रुपैयाँ भर्छु
तँ आङ्खनो दरवारमा हिँड्, नडरा,”
भन्ने बखतमा, “ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, भियाँ, मेरा घरैमा भइदिएको भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र
तैँले भनेको मानिनस् र बाइसे राज्य कुमाउँ जाने बेला यतिका खण्ड भए,”
भन्ने बखतमा, “केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको हुँ,
तर, नौ मनका नेल (चाहिने) हाल्ने को हो, छली राजा विक्रम चन्दले हो, नौ मनका नेल तोडेर आएको हुँ म त, कुनै चिन्ता नमान् ।
भन्यो र महाराज, सातसारी कत्यूरमा सबै जम्मा गरिहाल्यो ।
अब भियाँ कठायतले भन्यो कि, “हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?”
भन्यो त, “पहिरन (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) हरियो र कालो, हरियो र कालो पहिरन छ तिनको त ।” भन्यो ।
“त्यसो भएपछि हाम्रो (चाहिने) सातसारी कत्यूरको पहेँलो भयो, सेतो भयो ।
सेतो (चाहिने) पहेँलो रङ्ग तपाईँ बनाउनुहोस् ।”
भनेर आफ्ना सातसारि कत्यूरका (चाहिने) फौजसिपाहीलाई तयार गरेर गयो,
आफूले (चाहिने) जोगीको भेष गरेर अब जुन ठाउँ (चाहिने) मा छली राजा विक्रम चन्दको फौजसिपाही थियो, त्यस ठाउँमा महाराज, (चाहिने) जोगीको भेष गरेर गइहाल्यो ।
जाने बखतमा ती सात दिन सात रातका (चाहिने) निस्लाम शुद्ध खानपान केही थिएन ।
त्यसै बखतमा भियाँ कठायत जोगीको रूप लिएर गयो र, “अलख्,” भनेर (चाहिने) अलख् जगाइहाल्यो ।
जगाउने बखतमा, “ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने) भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् ?”
“अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त ?”
“खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति (चाहिने) भोका रह्यौँ ।” — “धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,
लौ, तिमीहरू खानपान गर । तिम्रो हतियारपतियार लुगाफाटो सबै, हो सबै, मेरा जिम्मा देऊ । तिमीहरू आङ्खनो आनन्दसाथ खाऊ । कुनै चिन्ता नगर ।”
— “ए, जोगी के पाइयो, भन्यो, हाम्रो त बाबु मिलिगो ।”
— “लौ छाड, अब त, हामी खान्छौँ ।” भन्यो र सबै फौजसिपाही महाराज, त्यस खोलाका वरतिर परतिर महाराज, वारिपारि आङ्खनी आमाका, जम्मा चुलाचौका लगाएर खानपान गर्न थालिसकेथे ।
तर, भियाँ कठायतले यता तिनका बन्दुकको महाराज, कुन्दा आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो,
तीर धनुषलाई आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो, लुगामा कुच्चे गाँठो पारेर ठिक्क गरिदियो ।
जसै अब तिनको, “खाऊँ!”, भनेर मुखमा गाँस हाल्ने टाइम (भएथ्यो) —
तिनका हतियारपतियार खत्तम गरिहाल्यो —
मुखमा गाँस हालेर, “खाउँ,” भन्ने बेलामा, “युद्ध भइगयो!” भन्यो र (चाहिने) हैकम दिने बखतमा, त्यसै बखतमा (चाहिने) सातसारी कत्यूराहरू खनिने
खनिने बखतमा त जम्मै आगोको भुङ्ग्रोमा !
“लत्ताकपडा लगाऔँ,” भन्थे त महाराज, लुगामा त अब कुच्चे गाँठो पारेर तिनमा खोसाखोस परिरहेथ्यो ।
पर्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा महाराज, सातसारि कत्यूर आएर महाराज, त्यसै खेतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, लौ अब खत्तम त अब महाराज, कुन ढङ्गले कसो हुन थालिहाल्छ...।
[हुड्कोवादन र सहगायन] हो!
साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई
साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाई
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ
साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ
साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई
साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई
साहेब, हरियो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, हरियो रङ्गलाई
साहेब, जस्तै आकाशको बिजुली चम्कन्छ साहेब, जस्तै आकाशको
साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको
साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, जस्तै भियाँ हातको
साहेब, बन्दुकको राजा भरराट भएछ हो साहेब, बन्दुकको राजा
साहेब, तीर xxx
साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, रगतैका राजा
साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, साहेब, रगतैका राजा...।। [हुड्‍कोवादन]
ओ महाराज, त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौज सिपाही महाराज, खत्तम गरिहाल्यो । [हुड्कोवादन]
“कालो वस्त्रधारीलाई कसैले नछाड्नू, भन्यो महाराज, हरियो वस्त्रधारीलाई नछाड्नू कसैले,
सेतो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले, पहेँलो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले ।”
[हुड्‍कोवादन] बन्दूकको महाराज, भर्राट भयो, तीर धनुषको महाराज, छर्राट भइगयो,
रगतका महाराज, नदीनाला बगे ।
दश वैरी काटी महाराज, बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी मारी तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो,
जस्तो आकाशको बिजुली चम्कन्छ, भन्यो महाराज, त्यस्तै भियाँका हातको तरवार चल्यो, भन्यो र, बाइसे राज्य कुमाउँको फौजसिपाही सखाप गरिहाल्यो ।
[हुड्‍कोवादन] त्यसै बखतमा, अब महाराज, एकै राजा छली राजा विक्रम चन्द राख्यो र,
“भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, तेरो ज्यान खत्तम गर्ने थिएँ,
आउने बखतमा, महाराज, रानीले अनुरोध छ भन्यो र (चाहिने) अनुरोध गरिराखेको छ ।
तर, तेरो ज्यानमात्र (चाहिने) बाँकी राख्नुपर्‍यो,”
भन्यो र महाराज, एक हात तोडेर पिठ्यूँमा फर्काइदियो,
दोस्रो हात भाँचेर महाराज, पिठ्यूँमा फर्कायो, महाराज, जरा, कानका जरा निकालिदियो,
आँखाका महाराज, कौडा निकालिदियो, जिब्रोको जरा फुकालिदियो ।
[हुड्कोवादन] अरे, त्यसको अब बोल्ने प्राणमात्र राख्यो र त्यस्तै (चाहिने) महाराज, आङ्खनो सातसारी कत्यूरमा ल्यायो ।
ल्याउने बखतमा बाघ राजा बिरामदेउलाई लुगाकपडा लगाएर महाराज, सवार बनाइहाल्यो ।
छली राजा विक्रम चन्दलाई महाराज, घोडा बनाएर आङ्खनो महाराज, सातसारी महाराज, कत्यूरमा बेसरी (चाहिने) महाराज, सात भैँसीको छाला (चाहिने) पिठ्यूँमा लगाएर पहिराएर आखिरमा (चाहिने), “लौ जा, अब तेरा कुमाउँ राजा (चाहिने) छली विक्रम चन्द बाइसे राज्य कुमाउँमा जा ।”
भन्यो र महाराज, भन्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा, त महाराज, भियाँ कठायतको महाराज, सिङ्गो क्षेत्र त लौ अब कुन ढङ्गले रुन थालिहाल्छ...।
[हुड्कोवादन र सहगायन]
ए हो, चिनो रहोस् लौ साहसी वीरको, चारै युग नाउँ छ
कठै, फूलहरीको अनुरोध लियो राजन्, लाखौँ वर्ष
ए हो, कुन युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, कुन युग नाउँ छ
कठै, सती युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, चारै युग नाउँ छ...।। [हुड्‍कोवादन]
S1 stop écouter
[हुड्‍कोवादन]

[drums]

[tambour]

[हुड्कोवादन]

S2 stop écouter
सदाँ भाबिनी, दाहीनी, सन्मुख हे गणेश देबता, पन्च देबता, रच्छ्‍या गरै, बर्मा, बिस्नु, मयाँसरैकी महाँराजा.. [हुड्‍कोवादन]

[INVOCATION] Sada Bhavani, Dahini, je me présente à toi, O god Ganesh, O five gods, may the five gods protect me, Brahma, Vishnu, Mahewar, O king. [drum]

Sada Bhavani, Dahini, je me présente à toi, Ô dieu Ganesh, ô cinq dieux, protégez-moi, Brahma, Vishnu, Maheswar, ô roi. [tambour]

सदाकी भाग्यदात्री, दाहिनी, सम्मुख हे गणेश देवता, पञ्चदेवता, रक्षा गरून्, बह्मा, विष्णु, महेश्वरले महाराज, [हुड्कोवादन]

S3 stop écouter
हो ए मनै गुरुसारिका ध्यावना, मित्रसारिका पाउना, सर्गसारिको चरिको चन्चल, धर्तिसारिको अन्चल,

Revered as a guru, welcome as a friend, free as a bird in the sky, vast as the earth,

Ô être vénéré comme le guru, bienvenu comme un ami, libre comme l’oiseau dans le ciel, vaste comme la terre,

हो ए, महागुरुसमान आराध्य, मित्रसमान पाहुना, आकाशसमान चराको चञ्चल, धर्तीसमान क्षेत्र,

S4 stop écouter
रामचन्रसारिका लङ्क, सीतासारिको सत्य, बुद्धिसारिका बीरबल, कस्तुरासारिका निर्मल, भीमसेनसारिका जोधा, महाँदेबसारिका धर्मी, दुलैचासारिकी कचहरी,

like Ramcandra in Ceylon, faithful as Sita, wise as Birbal, pure as the musk-deer, warlike as Bhimsen, devout as Shiva, sage as the king’s council,

comme Ramcandra à Ceylan, fidèle comme Sita, sage comme Birbal, pure comme le daim à musqué, guerrier comme Bhimsen, devôt comme Shiva, just comme le conseil royal,

रामचन्द्रसमान लङ्का, सीतासमान सत्य, बुद्धिसमान वीरबल, कस्तूरीसमान निर्मल, भीमसेनसमान योद्धा, महादेवसमान धर्मात्मा, राजाको समान सभा,

S5 stop écouter
मन्त्रिसारिका राजा, जनमन्त्रि राजाले अइना बचोई, बलिया निउडाई, तिन राजाकी भई नमस्कार ।

king and minister — king who loves his people, who protects the law and subdues the powerful, salutation to such a king!

un roi comme un ministre — le roi qui aime son peuple, qui rend justice et domine les puissants, salutation à un tel roi!

मन्त्रीसमान राजा, जनप्रेमी राजाले न्याय बनाए, बलियालाई निहुराए, त्यस्ता राजाको भयो अभिवादन ।

S6 stop écouter
बालकसरिका बेखना, जोबनसरिका देखना, हाँसासरिका भ्रष्ट, दन्तसारिका मूर्ख, नेत्रसारिका चोर, चण्णिसारिका ललाट,

Foolish as a child, greedy as a swan, stubborn as a tooth, fated as the forehead,

Inconscient comme un enfant, avide comme un cygne, obstiné comme une dent, furtif comme un regard, prédestiné comme le front,

बालकसमान अबोध, यौवनसमान दृष्टि, हाँससमान भ्रष्ट, दाँतसमान मूर्ख, नेत्रसमान चोर, निधारसमान ललाट,

S7 stop écouter
बताससारिका तिर्थ, गङ्‍गासारिकी गइदुखी । क्याहाँसारिको जल, क्याहाँसारिको बल,

pilgrim like the wind, soothing pain like the Ganges. What water? What force?

pélérin comme le vent, lavant le malheur comme le Gange. Quelle eau? Quelle force?

बताससमान तीर्थ, गङ्गासमान दुःखहर्ता । केसमान जल, केसमान बल,

S8 stop écouter
गङ्‍ङासारिका जल, भायोसारिको बल । गङ्‍ङाको क्या जल, भायाको क्या बल ? असमानसारिको जल, पन्जासारिको बल ।

Water of the Ganges, force of a brother. What water of the Ganges? What force of a brother? Water of the monsoon, force of the soul.

L’eau du Gange, la force d’un frère. Quelle eau du Gange? Quelle force du frère? L’eau des moussons, la force de l’âme.

गङ्गासमान जल, भाइसमान बल । गङ्गाको के जल, भाइको के बल । बर्षासमान जल, आत्मबलसमान बल ।

S9 stop écouter
क्याहाँसारिको रिन, क्याहाँसारिको घिन, स्याबासारिको रिन, अमृतसारिको घिन । महाँराजा...। [हुड्‍कोवादन]

What debt? What disgust? Debt of service, disgust of amrit. Ô king! [drum][END of the invocation]

Comme quoi, la dette, comme quoi, le dégoût? La dette du service, le dégoût de l’amrit. Ô roi! [tambour]

केसमान ऋण, केसमान घिन, सेवासमान ऋण, अमृतसमान घिन । महाराज, [हुड्कोवादन]

S10 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो ओ …

नि
या
हो


[drums] Ya ho!

[tambour] Ya ho!

[हुड्कोवादन र सहगायन] ए हो,

S11 stop écouter
हुँवा छाड छियाँ इणियाँको । हुँवा बाटो छाडदे अरे

हुँवा
छाड
छियाँ
इणियाँको
हुँवा
बाटो
छाडदे
अरे


Yield, Chhiya, yield the way!

Laisse, Chhiya, laisse leur passage!

छाड छियाँ, इणियाँको बाटो छाडिदेऊ रे

S12 stop écouter
हुँवा कुमाउँको कुमैय्याँ आयाछु हुँवा बाटै छाडदे अरे

हुँवा
कुमाउँको
कुमैय्याँ
आयाछु
हुँवा
बाटै
छाडदे
अरे


I am Kumauni of Kumaun! I have come! yield the way!

Je suis venu, moi, Kumauni de Kumaun, laisse le passage!

कुमाउँको कुमाईँ आएको छु बाटो छाडिदेऊ रे

S13 stop écouter
हीँ कठै, बाटो छाड्‍न्या भड / होलो कैसो, साइब अरे

हीँ
कठै
बाटो
छाड्‍न्या
भड
होलो
कैसो
साइब
अरे


— A hero who yields the way, what kind of hero is that, sir?

— Que serait un héros qui laisse le passage?

कठै, बाटो छाड्ने वीर होला कस्तो, साहेब रे

S14 stop écouter
हुँवा धुनी छाड्‍न्या त / हुँवा जोगी कैसो होलो अरे

हुँवा
धुनी
छाड्‍न्या
हुँवा
जोगी
कैसो
होलो
अरे


An ascetic who yields the sacred fire, what kind of ascetic is that?

Que serait un ascète qui laisse son feu sacré?

धुनी छाड्ने त जोगी कस्तो होला रे

S15 stop écouter
हीँ कठै, बेदी छाड्‍न्या बरमन / होला कैसो, साइब अरे

हीँ
कठै
बेदी
छाड्‍न्या
बरमन
होला
कैसो
साइब
अरे


A brahman who yields the altar, what kind of brahman is that, sir?

Que serait un brahman qui laisse l’autel?

कठै, वेदी छाड्ने ब्राह्मण होला कस्तो, साहेब रे

S16 stop écouter
नि या बाटोइ छाड्‍न्या पाइक त / होलो कैसो, साइब अरे

नि
या
बाटोइ
छाड्‍न्या
पाइक
होलो
कैसो
साइब
अरे


A warrior who yields the way, what kind of warrior is that, sir?

Que serait un guerrier qui laisse le passage?

बाटो छाड्ने वीर त होला कस्तो, साहेब रे

S17 stop écouter
वा, ढडैई काट्‍याई मुणै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे

वा
ढडैई
काट्‍याई
मुणै
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
रे


O, if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.

Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.

ओ, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे

S18 stop écouter
वा, मुणै काट्‍या अ… ढडै दिउँलो / बाटो नै छाडु रे

वा
मुणै
काट्‍या
ढडै
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
रे


If my head is cut off, I offer my body; I’ll not yield the way.

Si mon corps est tranché, j’offre ma tête ; je ne laisse pas le passage.

ओ, शिर काटे शरीर दिउँला, बाटो चाहिँ न छाडूँ रे

S19 stop écouter
हीँ कठै, तु छाड कुमैय्याँ पाइक, बाटो छाडिदेन रे ।।

हीँ
कठै
तु
छाड
कुमैय्याँ
पाइक
बाटो
छाडिदेन
रे


You yield, then, Kumauni warrior! He didn’t yield.

Abandonne donc, toi, Kumauni! Il ne laissa pas le passage.

कठै, तँ छाड् कुमाइँ वीर, बाटो छाडिदेन रे ।।

S20 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, फौंजफक्कड लिइकन छलि राजा बिक्राम चन्न माहाराज “सारसारि कत्यूर जाउँ!” भणि आइगैथ्यो ।

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
फौंजफक्कड
लिइकन
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
माहाराज
सारसारि
कत्यूर
जाउँ
भणि
आइगैथ्यो


O, sire, at that time, Bikram Chand, the crafty king, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms, having set forth with his army, arrived saying, “I will go to Satsari Katyur!” sire.

Ô, sire, en ce temps-là, sire, le roi fourbe, sire, de Kumaun des vingt-deux royaumes, Bikram Chand, mit en branle son armée disant “Allons à Satsari Katyur!” sire.

ओ महाराज, त्यस बखतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौजसिपाही छली राजा विक्रम चन्द, “सातसारि कत्यूरमा जाउँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।

S21 stop écouter
सातसारि कत्यूराको महाराज, भियाँ कठाइतको भाइ महाराज, छियाँ कठाइत “बाइस्‌पाट कुमाउँ जाउँ!” भणी महाराज, आइगैथ्यो ।

सातसारि
कत्यूराको
महाराज
भियाँ
कठाइतको
भाइ
महाराज
छियाँ
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
जाउँ
भणी
महाराज
आइगैथ्यो


And Chhiya Kathayat, younger brother of Bhiya Kathayat of Satsari Katyur, came forth saying “I will go to Kumaun of the twenty-two kingdoms!”

Et Chhiya Kathayat, frère cadet de Bhiya Kathayat de Satsari Katyur, se mit en route disant “Allons au Kumaun des vingt-deux royaumes!” sire.

सातसारि कत्यूरको भियाँ कठायतको भाइ छियाँ कठायत, “बाइसे राज्य कुमाउँमा जाऊँ,” भनी महाराज, आइगएथ्यो ।

S22 stop écouter
[हुड्‍को] बीच महाराज, पत्थरलेक चाइन्या लेकमा, महाराज, भीट भैगैथ्यो द, हुन्या बखतमि त

बीच
महाराज
पत्थरलेक
चाइन्या
लेकमा
महाराज
भीट
भैगैथ्यो
हुन्या
बखतमि


They met, sire, halfway, sire, on the heights of Pattharlek, sire. At that point,

Ils se rencontrèrent, sire, à mi-chemin, sire, au sommet de Pattharlek, sire. A ce moment là,

बीच महाराज, पत्थरलेक जाने महाराज, लेकमा भेट भइगएथ्यो महाराज । अँ त, हुने बखतमा त,

S23 stop écouter
तर आब कुमाउँको चाइन्या, महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्न भण्ण लाग्यो कि,

तर
आब
कुमाउँको
चाइन्या
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
भण्ण
लाग्यो
कि


the crafty king of Kumaun, sire, Bikram Chand, said:

le roi fourbe de Kumaun, sire, Bikram Chand, dit:

तर, अब कुमाउँको महाराज, छली राजा विक्रम चन्द भन्नलाग्यो कि,

S24 stop écouter
“ए बाटो छाड्‍दे छियाँ पाइक, बाटो छाड्‍दे । कुमाउँको कुमैय्याँ आइछु बाटो छाड्‍दे ।” भण्ण्या बखतमि त,

बाटो
छाड्‍दे
छियाँ
पाइक
बाटो
छाड्‍दे
कुमाउँको
कुमैय्याँ
आइछु
बाटो
छाड्‍दे
भण्ण्या
बखतमि


“Yield the way, warrior Chhiya, yield the way! I have come from Kumaun, yield the way!” he said, and then,

“Laisse le passage, guerrier Chhiya, libère le chemin! Je suis arrivé de Kumaun, laisse moi passer!” dit-il. Alors,

“बाटो छाडिदे छियाँ वीर, बाटो छाडिदे । कुमाउँको कुमाईँ आएको छु, बाटो छाडिदे ।” भन्ने बेलामा त

S25 stop écouter
छियाँ कठाइत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छा‍ड्न्‍या महाराज, पाइक कसो होलो?

छियाँ
कठाइत
भन्छ
कि
महाराज
बाटो
छा‍ड्न्‍या
महाराज
पाइक
कसो
होलो


Chhiya Kathayat replied, sire: “What kind of warrior yields the way?

Chhiya Kathayat répondit, sire: “Que serait un guerrier qui laisse le passage?

छियाँ कठायत भन्छ कि, महाराज, “बाटो छाड्ने, महाराज, वीर कस्तो होला?

S26 stop écouter
धुनी छा‍ड्न्‍या महाराज, जोगि कसो होलो ? बेद छा‍ड्न्‍या ब्राह्मण कसो होलो?

धुनी
छा‍ड्न्‍या
महाराज
जोगि
कसो
होलो
बेद
छा‍ड्न्‍या
ब्राह्मण
कसो
होलो


What kind of ascetic, sire, gives up his sacred fire? What brahman gives up the veda?

Que serait un ascète, sire, qui laisse son feu sacré? un brahman qui laisse le Veda?

धुनी छाड्ने, महाराज, जोगी कस्तो होला? वेद छाड्ने ब्राह्मण कस्तो होला?

S27 stop écouter
बाटो छा‍ड्न्‍या भण्यो महाराज, पाइक कसो होलो?

बाटो
छा‍ड्न्‍या
भण्यो
महाराज
पाइक
कसो
होलो


What kind of warrior, he said, sire, yields the way?

Celui qui laisse le passage, dit-il, sire, quelle sorte de guerrier serait-il?

बाटो छाड्ने भन्यो, महाराज, वीर कस्तो होला ?

S28 stop écouter
हो रे, मुण काट्‍या, ढड दिउँलो, बाटो नै छाडु, ढड काट्‍या मुण दिउँलो बाटो नै छाडु ।”

हो
रे
मुण
काट्‍या
ढड
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु
ढड
काट्‍या
मुण
दिउँलो
बाटो
नै
छाडु


So, if my head is cut off, I offer my body; if my body is cut off, I offer my head; I’ll not yield the way.”

Donc, si ma tête est tranchée, sire, j’offrirai mon corps, je ne laisserai pas le passage; si mon corps est tranché, j’offrirai ma tête, je ne laisserai pas le passage.”

त्यसैले शिर काटे, महाराज, शरीर दिउँला, शरीर काटे शिर दिउँला, बाटो न छाडूँ ।”

S29 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमि त

भणेर
भण्ण्या
बखतमि


When he had spoken,

Ayant dit ces paroles,

भनेर भन्ने बेलामा त,

S30 stop écouter
दा ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँका महाराज, फौंजफक्कड लिएर महाराज सातसारि कत्यूरका चाइन्या, दा फौंजफक्कडको चाइन्या महाराज पत्थरलेकमा चाइन्या तल्लामल्ला भिणा मार दा, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।

दा
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
महाराज
फौंजफक्कड
लिएर
महाराज
सातसारि
कत्यूरका
चाइन्या
दा
फौंजफक्कडको
चाइन्या
महाराज
पत्थरलेकमा
चाइन्या
तल्लामल्ला
भिणा
मार
दा
कै
भाँति
कसो
हुन
पसिजान्छ


when, sire, the king of Kumaun of the twenty-two kingdoms, sire, engaged his army against Satsari Katyur, sire, at Pattharlek, sire, from below, from above, how, sire, was the battle of the paddy-walls [MG: the terrifying battle] joined…

alors, sire, que le roi de Kumaun des vingt-deux royaumes, sire, lança son armée contre celle de Satsari Katyur, sire, à Pattharlek, sire, depuis le bas, depuis le haut, comment s’engagea, sire, la bataille des murets [MG: la terrible bataille]…

लौ, अब त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँका महाराज, फौजसेना लिएर सातसारि कुमाउँका (चाहिने) महाराज, पत्थरलेकमा महाराज, तल्लामाथिल्ला कान्ला युद्ध महाराज, कुन ढाँचाले कसरी हुन थालिहाल्छ है...।

S31 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] साइब, तल्लामल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लामल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


[drum] Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above

[tambour] Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

[हुड्कोवादन र सहगायन] साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S32 stop écouter
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लाइमल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above

Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S33 stop écouter
साइब, तल्लाइमल्ला भिणा मार होइ ब रैछ, तल्लामल्ला भिणा

साइब
तल्लाइमल्ला
भिणा
मार
होइ
रैछ
तल्लामल्ला
भिणा


Sire, from below, from above, the battle of the paddy-walls was joined, from below, from above

Sire, depuis le bas, depuis le haut, la terrible bataille s’engagea, de bas en haut

साहेब, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध भै गएछ हो, तल्लामाथ्ला कान्ला युद्ध

S34 stop écouter
साइब, पौंजाइ सेकी सेकी मार होइ ब रैछ पौंजा सेकी सेकी

साइब
पौंजाइ
सेकी
सेकी
मार
होइ
रैछ
पौंजा
सेकी
सेकी


Sire, hand-to-hand combat breaking bones, breaking bones

Sire, un combat corps-à-corps, à casser les os, à casser les os

साहेब, करङ सेकीसेकी युद्ध भै गएछ हो, करङ सेकीसेकी

S35 stop écouter
साइब, सिका समाइँसमाइँ मार होइ ब रैछ सिका समाइँसमाइँ

साइब
सिका
समाइँसमाइँ
मार
होइ
रैछ
सिका
समाइँसमाइँ


Sire, combat grasping the topknot, the topknot

Sire, une bataille à s’empoigner par le toupet, le toupet,

साहेब, शिखा समाइसमाई युद्ध भै गएछ हो, शिखा समाइसमाई

S36 stop écouter
साइब, घुणा रेकी रेकी मार होइ ब रैछ, घुणा रेकी रेकी

साइब
घुणा
रेकी
रेकी
मार
होइ
रैछ
घुणा
रेकी
रेकी


Sire, combat brought to the knees, to the knees

Sire, une bataille à se mettre à genou, à genou

साहेब, घुँडा टेकीटेकी युद्ध भै गएछ हो, घुँडा टेकीटेकी

S37 stop écouter
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा

साइब
रगतैका
राजा
नदिनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood

Sire, il coula des rivières de sang, de sang,

साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला

S38 stop écouter
साइब, रगतैका राजा नदिनाला बग्या, रगतैका राजा

साइब
रगतैका
राजा
नदिनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Sire, rivers of blood flowed, rivers of blood

Sire, il coula des rivières de sang, de sang,

साहेब, रगतका नदीनाला बगी नै गएछन्, रगतका नदीनाला

S39 stop écouter
साइब, बन्धुकैकी राजा भरराट होइछ, बन्धुकैकी राजा

साइब
बन्धुकैकी
राजा
भरराट
होइछ
बन्धुकैकी
राजा


Sire, there was the crackle of gunfire, the crackle of gunfire

Sire, les fusils crépitèrent, les fusils,

साहेब, बन्दुकको भरराट भएछ हो, बन्दुकको भरराट

S40 stop écouter
साइब, तीरकाणाकी द छमट्‍याट होइछ, तीरकाणाकी त

साइब
तीरकाणाकी
छमट्‍याट
होइछ
तीरकाणाकी


Sire, there was a deluge of arrows, a deluge of arrows

Sire, les flèches plurent, les flèches,

साहेब, तीरधनुष छरराट भएछ हो, तीरधनुष छरराट

S41 stop écouter
साइब, जैसी सरकैकी बिजुलाडि छमकणि जैसी, सरकैकी

साइब
जैसी
सरकैकी
बिजुलाडि
छमकणि
जैसी
सरकैकी


Sire, like the flash of lightning in the sky, lightning in the sky

Sire, comme l’éclair qui fend le ciel, comme l’éclair,

साहेब, आकाशको बिजुली चम्कन्छ जस्तो हो, आकाशको बिजुली

S42 stop écouter
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी

साइब
तैसी
छियाँकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छियाँकरी


Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand

Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S43 stop écouter
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी

साइब
तैसी
छियाँकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छियाँकरी


Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand

Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S44 stop écouter
साइब, तैसी छियाँकरी तरवार मीलक, तैसी छियाँकरी

साइब
तैसी
छियाँकरी
तरवार
मीलक
तैसी
छियाँकरी


Sire, so struck the sabre by Chhiya’s hand, by Chhiya’s hand

Sire, ainsi frappa le sabre de Chhiya, de Chhiya,

साहेब, त्यसतै छियाँको तरवार मिल्कन्छ, त्यसतै छियाँको

S45 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
बीस
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S46 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, बीस बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
बीस
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी बीस वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S47 stop écouter
साइब, बीस बैरि काटी, दस बैरि नाठ हो, बीस बैरि काटी

साइब
बीस
बैरि
काटी
दस
बैरि
नाठ
हो
बीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down twenty of the enemy, he disabled thirty, he cut down twenty

Sire, il trancha vingt de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha vingt,

साहेब, बीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, बीस बैरि काटी

S48 stop écouter
साइब, तीस बैरि काटी, चालिस की नाठ हो, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरि
काटी
चालिस
की
नाठ
हो
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, he disabled thirty, he cut down thirty

Sire, il trancha trente de l’ennemi, il en mit trente hors de combat, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी तीस वैरी नास्यो हो, तीस बैरि काटी

S49 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, दश बैरि नाठ हो, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
दश
बैरि
नाठ
हो
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, he disabled twenty, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी दश वैरी नास्यो हो, दश बैरि काटी

S50 stop écouter
साइब, दश बैरि काटी, कालिका चडाइछ, दश बैरि काटी

साइब
दश
बैरि
काटी
कालिका
चडाइछ
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten

Sire, il trancha dix de l’ennemi, il en mit vingt hors de combat, il en trancha dix,

साहेब, दश वैरी काटी कालिका चढाएछ, दश बैरि काटी

S51 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, मालिका चडाइछ, दश बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
मालिका
चडाइछ
दश
बैरि
काटी


Sire, he cut down ten of the enemy, they were offered to Kalika, he cut down ten

Sire, il trancha dix ennemis, ils furent offerts à Kalika, il en trancha dix,

साहेब, तीस वैरी काटी मालिका चढाएछ, दश बैरि काटी

S52 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी कालिका चढाएछ, तीस वैरी काटी

S53 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी

S54 stop écouter
साइब, तीस बैरी काटी, भैरव चडाइछ, तीस बैरि काटी

साइब
तीस
बैरी
काटी
भैरव
चडाइछ
तीस
बैरि
काटी


Sire, he cut down thirty of the enemy, they were offered to Bhairav, he cut down thirty

Sire, il trancha trente ennemis, ils furent offerts à Bhairav, il en trancha trente,

साहेब, तीस वैरी काटी भैरव चढाएछ, तीस वैरी काटी

S55 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, पत्थरलेकमा त्यस्तो चाइन्या माहाराज छियाँ भियाँ कठाइत अँ— छियाँ कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा अ— बिक्राम चन्नको पत्थरलेकमा त्यस्तो लडाइँ हुन्या बखतमि, तर आँखडिमा चाइन्या महाराज, छियाँ कठाइत र बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कडलाइ, दश बैरि काटि बीस बैरि नाठ्यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्यो, तीस बैरि काटि, महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो ।

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
पत्थरलेकमा
त्यस्तो
चाइन्या
माहाराज
छियाँ
भियाँ
कठाइत
अँ
छियाँ
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
पत्थरलेकमा
त्यस्तो
लडाइँ
हुन्या
बखतमि
तर
आँखडिमा
चाइन्या
महाराज
छियाँ
कठाइत
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कडलाइ
दश
बैरि
काटि
बीस
बैरि
नाठ्यो
बीस
बैरि
काटि
तीस
बैरि
नाठ्यो
तीस
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो


O, sire, back then, sire, at Pattharlek, sire, when the battle between the armies of Chhiya Kathayat and the crafty king Bikram Chand of Kumaun of the twenty-two kingdoms raged, in the end, sire, when the armies were led there, il [Chhiya Kathayat] killed ten of the enemy and disabled twenty; he killed twenty and disabled thirty, he killed thirty, sire, and disabled twenty.

Ô, sire, à ce moment-là, sire, à Pattharlek, sire, lorsque la bataille des armées de Chhiya Kathayat et du roi fourbe Bikram Chand du Kumaun des vingt-deux royaumes faisait rage, à la fin, sire, lorsque les armées de Chhiya Kathayat et du grand roi Bikram Chand du Kumaun des vingt-deux royaumes furent amenées à Pattharlek, il [Chhiya Kathayat] en abat dix de l’ennemi, il en met vingt hors de combat; il en abat vingt, il en met trente hors de combat, il en abat trente, sire, il en met vingt hors de combat.

ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, पत्थरलेकमा त महाराज, छियाँ कठायत र बाइसे राज्य कुमाउँका छली राजा विक्रम चन्दको पत्थरलेकमा लडाइँ हुने बेलामा आखिरी महाराज, फौजसिपाही लगाएर दश वैरी काटेर बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी काटेर तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो ।

S56 stop écouter
दश बैरि काटि कालिका चडायो, बीस बैरि काटि मालिका चडायो, तीस बैरि काटि भैरब चडाहाल्थ्यो,

दश
बैरि
काटि
कालिका
चडायो
बीस
बैरि
काटि
मालिका
चडायो
तीस
बैरि
काटि
भैरब
चडाहाल्थ्यो


He killed ten and offered them to Kalika; he killed twenty and offered them to Malika; he killed thirty and offered them to Bhairav.

Quand il en abat dix, il les offre à Kalika; quand il en abat vingt, il les offre à Malika, quand il en abat trente, il les offre à Bhairav.

दश वैरी काटीकाटी कालिका चढायो, बीस वैरी काटीकाटी मालिका चढायो, तीस वैरी काटीकाटी भैरव चढाइहालेथ्यो,

S57 stop écouter
तर फौँजफक्कड खलास गर्न्या बखतमा तर आब छलि राजा बिक्राम चन्नले भण्यो कि, “आखडिमा यो मलाई पनि धोका गर्छ,” भणिकन

तर
फौँजफक्कड
खलास
गर्न्या
बखतमा
तर
आब
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
भण्यो
कि
आखडिमा
यो
मलाई
पनि
धोका
गर्छ
भणिकन


When he was about to finish off the army [of Kumaun], the crafty king Bikram Chand said “Why, he’s going to get me in the end!”

Au moment où il allait détruire l’armée [de Kumaun], le roi fourbe Bikram Chand dit, “Celui-là va finir par m’avoir!”

तर, फौजसिपाही समाप्त गर्ने बेलामा, तर, अब छली राजा विक्रम चन्दले भन्यो कि, “आखिरमा यसले मलाई धोखा गर्छ ।” भनेर

S58 stop écouter
छलि राजा बिक्राम चन्नले छियाँ कठाइत चाहि महाराज दोनाल्या बन्धुक चाइन्या हाणेर छियाँ कठाइतलाई मारिदियो ।

छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
छियाँ
कठाइत
चाहि
महाराज
दोनाल्या
बन्धुक
चाइन्या
हाणेर
छियाँ
कठाइतलाई
मारिदियो


And the crafty king Bikram Chand fired his double-barrelled gun at Chhiya Kathayat, sire, and killed him.

Et le roi Bikram Chand tira avec son fusil à deux coups sur Chhiya Kathayat, sire, et le tua.

छली राजा विक्रम चन्दले छियाँ कठायतलाई महाराज, दोनाले बन्दुक (चाहिने) हानेर छियाँ कठायतलाई मारिदियो ।

S59 stop écouter
मार्‌न्या बखतमा आब चाइन्या त्यो सातसारि कत्यूरको जो फौँजफक्कड बाँकि रयाको थ्यो, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँका छलि राजा बिक्राम चन्नले आफ्नो फौंजफक्कड बनाइकन सारसारि कत्यूरमा महाराज लूटपाट गर्नलाई सारसारि कत्यूरमा निइयो ।

मार्‌न्या
बखतमा
आब
चाइन्या
त्यो
सातसारि
कत्यूरको
जो
फौँजफक्कड
बाँकि
रयाको
थ्यो
त्यो
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
आफ्नो
फौंजफक्कड
बनाइकन
सारसारि
कत्यूरमा
महाराज
लूटपाट
गर्नलाई
सारसारि
कत्यूरमा
निइयो


After killing him, the crafty king Bikram Chand made the remains of the army of Satsari Katyur his own and made for Satsari Katyur, sire, to loot and plunder.

Après qu’il l’eut tué, le roi fourbe Bikram Chand incorpora à sa propre armée les soldats qui restaient de l’armée de Satsari Katyur et se dirigéa vers Satsari Katyur, sire, pour le mettre à sac.

मार्ने बेलामा अब (चाहिने) त्यो सातसारि कत्यूरको फौजसिपाही बाँकी रहेको थियो, त्यो बाइसे राज्य कमाउँका छली राजा विक्रम चन्दले आफ्नो फौजसिपाही बनाएर सातसारि कत्यूरमा गइहाल्यो । xxx

S60 stop écouter
जान्या बखतमा छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या सारसारि कत्यूरमि गयो ।

जान्या
बखतमा
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कड
चाइन्या
सारसारि
कत्यूरमि
गयो


The army of the crafty king Bikram Chand went to Satsari Katyur.

L’armée du roi fourbe Bikram Chand s’en fut à Satsari Katyur.

जाने वखतमा छलि राजा बिक्राःम चन्दको फौजसेना चाइन्या साःतसाःरि कत्यूरमा गयो ।

S61 stop écouter
छियाँ कठाइतको चाइन्या दाइ— जेठो भाइ भियाँ कठाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँमा चाइन्या नेल पड्‍लैथ्यो ।

छियाँ
कठाइतको
चाइन्या
दाइ
जेठो
भाइ
भियाँ
कठाइत
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
चाइन्या
नेल
पड्‍लैथ्यो


Bhiya Kathayat, the elder brother of Chhiya Kathayat, was in chains in Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Le frère ainé de Chhiya Kathayat, Bhiya Kathayat, était enchaîné au Kumaun des vingt-deux royaumes.

छियाँ कठायतको (चाहिने) दाइ, जेठो भाइ भियाँ कठायत (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँमा (चाहिने) नेलमा परेको थियो ।

S62 stop écouter
नौ मनका चाइन्या लुवाका नेलमा पड्लैथ्यो ।

नौ
मनका
चाइन्या
लुवाका
नेलमा
पड्लैथ्यो


His irons weighed nine maund [720 pounds].

Il portait des entraves de fer de neuf maund [720 livres].

नौ मनका (चाहिने) फलामका नेलमा परेको थियो,

S63 stop écouter
तर रातमा चाइन्या सपन हुन्या बखतमा तर छियाँ कठाइत आफना दाइ भियाँ कठाइतका चाइन्या सपनमा नीयो ।

तर
रातमा
चाइन्या
सपन
हुन्या
बखतमा
तर
छियाँ
कठाइत
आफना
दाइ
भियाँ
कठाइतका
चाइन्या
सपनमा
नीयो


At night he had a dream: Chhiya Kathayat appeared in his elder brother Bhiya Kathayat’s dream.

La nuit, il eut un rêve; Chhiya Kathayat alla voir en rêve son frère aîné Bhiya Kathayat.

तर, रातमा (चाहिने) सपना हुने बेलामा तर, छियाँ कठायत आफ्ना दाइ भियाँ कठायतका सपनामा गइहाल्यो ।

S64 stop écouter
“ओ दाइ, भियाँ कठाइतौ, तमरा छापतिको झोल खाइमद्दाउ, ‘मेरा दाइ याँ बाइस्‌पाट कुमाउँमा छन्,’ भणिकन सातसारि कत्यूरबटा फौँजफक्कड लिएर आएको हुँ ।

दाइ
भियाँ
कठाइतौ
तमरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दाउ
मेरा
दाइ
याँ
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
छन्
भणिकन
सातसारि
कत्यूरबटा
फौँजफक्कड
लिएर
आएको
हुँ


“O my brother Bhiya Kathayat — may you die eating the broth of your lineage! — because my elder brother Bhiya was in Kumaun of the twenty-two kingdoms, I brought the army from Satsari Katyur.

“Ô grand frère Bhiya Kathayat — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — me disant que mon grand frère Bhiya était au Kumaun des vingt-deux royaumes, j’ai amené l’armée de Satsari Katyur.

“ओ दाइ, भियाँ कठायत, तिम्रा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, मेरा दाइ भियाँ बाइसे राज्य कुमाउँमा छन्,” भनेर सातसारि कत्यूरबाट फौजसैनिक लिई आएको हुँ ।

S65 stop écouter
तर यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौँजफक्कड चाइन्या भिटीग्यो ।

तर
यो
पत्थरलेकमा
पत्थरलेकमा
चाइन्या
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौँजफक्कड
चाइन्या
भिटीग्यो


At Pattharlek I met the army of the crafty king Bikram Chand.

A Pattharlek j’ai rencontré l’armée du roi fourbe Bikram Chand.

तर, त्यो पत्थरलेकमा, पत्थरलेकमा (चाहिने) छली राजा विक्रम चन्दको फौजसैनिक (चाहिने) भेटियो ।

S66 stop écouter
तर त्यसमा लडाइँ हुन्या बखतमा मैंले आधाभौत त चाइन्या गर्‍याः हूँ

तर
त्यसमा
लडाइँ
हुन्या
बखतमा
मैंले
आधाभौत
चाइन्या
गर्‍याः
हूँ


During the battle I did many things.

Là dans cette bataille j’ai fait beaucoup.

तर, त्यसमा लडाइँ हुने बेलामा (चाहिने) मैले धेरबहुत त गरेकै हुँ ।

S67 stop écouter
दाइ, आधा बैरि त मैले तमरो हुन काट्‍थ्या, आधा बैरि मेरो हुन काट्‍याः हूँ ।

दाइ
आधा
बैरि
मैले
तमरो
हुन
काट्‍थ्या
आधा
बैरि
मेरो
हुन
काट्‍याः
हूँ


I killed half of the enemy for you, and half for myself.

J’ai abattu la moitié de l’ennemi pour votre compte, et la moitié pour le mien.

दाइ, आधा वैरी त मैले तिम्रो सट्टा काटेथेँ, आधा वैरी मेरोसट्टा काटेको हुँ ।

S68 stop écouter
तर आँखडिमा यै छलि राजा बिक्राम चन्नले चाइन्या मलाइ गोलि हाणेर मार्‍यो रे

तर
आँखडिमा
यै
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
चाइन्या
मलाइ
गोलि
हाणेर
मार्‍यो
रे


In the end, the crafty king Bikram Chand killed me with a shot from his gun,

A la fin, le roi fourbe Bikram Chand m’a tué d’un coup de fusil,

तर, आखिरीमा यस छली राजा विक्रम चन्दले (चाहिने) मलाई गोली हानेर मार्‍यो र,

S69 stop écouter
तर यो बाइसपाट— हामरो सातसारि कत्यूरमा नियो ।

तर
यो
बाइसपाट
हामरो
सातसारि
कत्यूरमा
नियो


and he set out for our Satsari Katyur.

et il s’en est allé chez nous, à Satsari Katyur.

तर, (चाहिने) यस सातसारी कत्यूरमा गइहाल्यो ।

S70 stop écouter
तर यैले के कस्तो गर्‍यो

तर
यैले
के
कस्तो
गर्‍यो


Who knows what he has done there!

Qui sait ce qu’il y fit!

तर, यसले के कस्तो गर्‍यो,

S71 stop écouter
तर इत्तिकै कुरा भयो, दाइ ।” भणेर भण्ण्या बखतमा आब भियाँ कठाइत झल्याक्क अरि ब्युजन्थ्यो त भुर्भुर चाइन्या उजालो हुन्या ट्‍याम् पड्‍ल्यो।

तर
इत्तिकै
कुरा
भयो
दाइ
भणेर
भण्ण्या
बखतमा
आब
भियाँ
कठाइत
झल्याक्क
अरि
ब्युजन्थ्यो
भुर्भुर
चाइन्या
उजालो
हुन्या
ट्‍याम्
पड्‍ल्यो


That is what happened, brother.” At this, Bhiya Kathayat awoke; it was first light [sign of the dream’s veracity].

Voilà toute l’histoire, grand frère.” A ces mots, Bhiya Kathayat se réveilla aussitôt, et l’aube se pointait [signe de la véracité du rêve].

तर, यत्तिकै कुरा भयो दाइ ।” भनेर भन्ने कुरा गर्ने बखतमा, अब भियाँ कठायत झलक्क गरेर ब्युँझन्थ्यो त मिर्मिर उज्यालो हुने टाइम परिरह्यो ।

S72 stop écouter
नौ मनका चाइन्या नेल चाइन्या भियाँ कठाइतलाई भरिरैथ्या ।

नौ
मनका
चाइन्या
नेल
चाइन्या
भियाँ
कठाइतलाई
भरिरैथ्या


Bhiya Kathayat was in irons that weighed nine maund. At this moment, sire —

Bhiya Kathayat était attaché par des fers de neuf maund, et à ce moment, sire —

नौ मनका (चाहिने) नेल (चाहिने) भियाँ कठायतलाई परिरहेथे । त्यसो हुने बखतमा महाराज, त्यसै बखतमा महाराज,

S73 stop écouter
हुन्या वखतमा तसै बखतमा महाराज भियाँ कठाइतले “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खान्या त चाइन्या महाराज, भियाँ कडाइत चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँ हुन्या बखतमि मेरो भाई छियाँ कठाइत पनि मारियो ।

हुन्या
वखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
भियाँ
कठाइतले
भाइ
नारायन
तेरा
छातिको
झोल
खान्या
चाइन्या
महाराज
भियाँ
कडाइत
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
हुन्या
बखतमि
मेरो
भाई
छियाँ
कठाइत
पनि
मारियो


at this moment, sire, Bhiya Kathayat said, “By Narayan! — die eating the broth of your lineage! — while I, Bhiya Kathayat, am chained here in Kumaun of the twenty-two kingdoms, my younger brother Chhiya has been killed,

à ce moment, sire, Bhiya Kathayat dit, “Par Narayan! — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — alors que moi, Bhiya Kathayat, me trouve enchainé au Kumaun des vingt-deux royaumes, mon petit frère Chhiya Kathayat a été tué,

भियाँ कठायतले, “भाइ नारायण, सन्तानको झोल खाने बखतमा आज मेरो भाइ छियाँ कठायत बाइसे राज्य कुमाउँमा मारियो ।

S74 stop écouter
सारसारि कत्यूर पनि लुटी गै ।

सारसारि
कत्यूर
पनि
लुटी
गै


and Satsari Katyur has been plundered.

et Satsari Katyur a été mis à sac.

सातसारी कत्यूर पनि लुटियो ।

S75 stop écouter
आउन्या बखतमा महाराज घरबाट साइँत सारिगैथ्यूँ, भबानीकि बरडी बाखरि ख्वाइगैथ्यूँ ब्रामण भोज ।

आउन्या
बखतमा
महाराज
घरबाट
साइँत
सारिगैथ्यूँ
भबानीकि
बरडी
बाखरि
ख्वाइगैथ्यूँ
ब्रामण
भोज


When I came here, sire, I left home at an auspicious moment, I sacrificed thousands of goats to Bhavani, I offered a feast to brahmans.

A mon départ, pourtant, sire, j’ai quitté la maison à un moment de bon augure, j’ai sacrifié cent mille chèvrettes à Bhavani, j’ai offert un festin à des brahmanes.

आउने बेलामा महाराज, घरबाट साइत सारेकै थिएँ, भवानीलाई लाखो बोका बलि दिएकै थिएँ, ब्रँह्माणभोज गरेकै थिएँ ।

S76 stop écouter
के रे भइछ गुरेलि माता रुठि, भण्यो महाराज, के रे भइछ अन्नमाता धनमाता रुठि ।

के
रे
भइछ
गुरेलि
माता
रुठि
भण्यो
महाराज
के
रे
भइछ
अन्नमाता
धनमाता
रुठि


Either Gurelimata is angry, sire, or else it’s Annamata and Dhanamata —

Ou bien Gurelimata s’est fachée, sire, ou bien c’est Annamata et Dhanamata —

कि त भइछ गुरेली माता रिसानी, कि त भएछन् अन्नमाता धनमाता रिसानी,

S77 stop écouter
तर मेरा हातपाउको नेल जाङ फुटी ।”

तर
मेरा
हातपाउको
नेल
जाङ
फुटी


the irons on my arms and legs are broken!”

les entraves de mes mains et mes pieds sont rompues!”

तर, मेरा हातपाउको नेल (चाहिने) टुट्यो ।”

S78 stop écouter
भण्यो रे चाइन्या भियाँ कठाइतले भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानि चडिगै न ।

भण्यो
रे
चाइन्या
भियाँ
कठाइतले
भण्ण्या
बखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
नवदुर्गा
भवानि
चडिगै


When Bhiya Khatayat said this, sire, Naudurga Bhavani possessed him.

Lorsque Bhiya Khatayat dit cela, sire, Naudurga Bhavani le possèda.

भन्यो र (चाहिने) भियाँ कठायतले भन्ने बखतमा त्यसै बखतमा महाराज, नवदुर्गा भवानी चढिगइन् ।

S79 stop écouter
गुरेली माता चाइने चड्‍ड्‍या बखतमा गरररररर चाइन्या भयो रे महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नको चाइन्या कोटकाणो महाराज, चार खण्ण चाइन्या त्यसका होइया । नौ मनका चाइन्या नेल पनि खगरान चाइन्या टुटिया ।

गुरेली
माता
चाइने
चड्‍ड्‍या
बखतमा
गरररररर
चाइन्या
भयो
रे
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
चाइन्या
कोटकाणो
महाराज
चार
खण्ण
चाइन्या
त्यसका
होइया
नौ
मनका
चाइन्या
नेल
पनि
खगरान
चाइन्या
टुटिया


Gurelimata possessed him, sire, and the palace of the crafty king Bikram Chand was split in four parts. The nine-maund irons were broken.

Lorsque Gurelimata le possèda, sire, le palais du roi fourbe Bikram Chand se fendit en quatre. Les fers de neuf maund se rompirent.

गुरेली माता चढ्ने बखतमा महाराज, गररररर, भयो र महाराज, छली राजा विक्रम चन्दको (चाहिने) दरवारक्षेत्र पनि महाराज, चार खण्ड (चाहिने) त्यसका भइहाले । नौ मनका नेल पनि टुटिगए ।

S80 stop écouter
टुट्‍न्या बखतमा भियाँ कठाइत महाराज त्याँ वाटी चाइन्या महाराज “आब आउँ” भन्थ्यो त, “आउँ” भण्ण्या बखतमा त महाराज, छलि राजा बिक्राम चन्नकि रानिले भण्यो कि,

टुट्‍न्या
बखतमा
भियाँ
कठाइत
महाराज
त्याँ
वाटी
चाइन्या
महाराज
आब
आउँ
भन्थ्यो
आउँ
भण्ण्या
बखतमा
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नकि
रानिले
भण्यो
कि


When the irons were broken, and Bhiya Kathayat, sire, was about to come out from that place, sire, the crafty king Bikram Chand’s queen said:

Quand ils furent rompues, et que Bhiya Kathayat, sire, allait revenir de là [?], sire, la reine du roi fourbe Bikram Chand lui dit:

टुट्ने बखतमा भियाँ कठायत त्यहाँबाट (चाहिने) “अब आऊँ!” भन्थ्यो त, “आउँ!” भन्ने बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी रानीले भन्यो कि,

S81 stop écouter
“ए भियाँ, मेरो ओलो छ तुलाई हँ, ओलो छ ।”

भियाँ
मेरो
ओलो
तुलाई
हँ
ओलो


“O Bhiya, I have a request, I have a request.”

“Ô Bhiya, j’ai une requête à te faire, j’ai une requête.”

“ए भियाँ, मेरो अनुरोध छ, तँलाई है, मेरो अनुरोध छ ।”

S82 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमा तसै बखतमा महाराज त्यो छलि राजा बिक्राम चन्नकि बाइलि केटि के भण्णिछ कि,

भणेर
भण्ण्या
बखतमा
तसै
बखतमा
महाराज
त्यो
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नकि
बाइलि
केटि
के
भण्णिछ
कि


[Returning to a slightly earlier event:] Then, sire, the servant-girl of the crafty king Bikram Chand said:

[Le narrateur revient en arrière.] Alors, sire, que dit la servante de l’extérieur [qui habitait hors du palais] du roi Bikram Chand:

भनेर भन्ने बखतमा त्यसै बखत महाराज, त्यो छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी के भन्छे,

S83 stop écouter
“ओ जिउ मा, तमरा छातिको झोल खाइमद्दिउ, भियाँ त चाइन्या महाराज, आफ्ना चाइन्या नौ मनका नेल तोडि चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँलाई खालि गर्नलाई बट्टीयो ।

जिउ
मा
तमरा
छातिको
झोल
खाइमद्दिउ
भियाँ
चाइन्या
महाराज
आफ्ना
चाइन्या
नौ
मनका
नेल
तोडि
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँलाई
खालि
गर्नलाई
बट्टीयो


“O grandmother — die eating the broth of your lineage! — this Bhiya has broken the nine-maund irons and is about to lay waste Kumaun of the twenty-two kingdoms.”

“Ô grand’mère — meure en mangeant le bouillon de votre descendance! — ce Bhiya, sire, a cassé ses fers de neuf maund, et il est prêt à raser le pays de Kumaun des vingt-deux royaumes.”

“ओ बज्यै, तपाईँका सन्तानको झोल खाईमर्ने, यो भियाँ, महाराज, आफ्ना महाराज, नौ मनका नेल तोडी (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँलाई (चाहिने) खाली गर्नथाल्यो ।”

S84 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमि, दा ततनि बखतमि त महाराज, छलि राजा बिक्रम चन्नकि बाइलि केटि महाराज, महारानिसित गुट बिन्ति बडि घात महाराज, भि‍‌याँ नियो भणिबर, दा आब कै भाँति कुरा भण्ण पसिजान्छिन् अँ…।

भणेर
भण्ण्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
छलि
राजा
बिक्रम
चन्नकि
बाइलि
केटि
महाराज
महारानिसित
गुट
बिन्ति
बडि
घात
महाराज
भि‍‌याँ
नियो
भणिबर
दा
आब
कै
भाँति
कुरा
भण्ण
पसिजान्छिन्
अँ


Then, sire, in what way did the servant-girl of the crafty king Bikram Chand, sire, advise the queen, speaking from the heart, sire, like a loyal daughter…

Alors, sire, de quelle façon la servante du roi fourbe Bikram Chand, sire, conseilla-t-elle la reine en parlant de son coeur, sire, comme sa propre fille…

भनेर भन्ने बखतमा, अँ, अब त्यस बखतमा त महाराज, छली राजा विक्रम चन्दकी बाहिरकी दासी महाराज, महारानीसित गोप्य बिन्ती र गम्भीर सल्लाह महाराज, सच्चादासी भनेर त अब कुन ढङ्गले भन्न थाल्छिन्...।

S85 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र संयुक्त गायन]

[drum]

[tambour]

[हुड्कोवादन र सहगायन]

S86 stop écouter
हुँवा, पुडो गया गली तोडी, हुँवा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे

हुँवा
पुडो
गया
गली
तोडी
हुँवा
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


O, alas he is gone, he has broken his tether, Bhiya has destroyed it, grandmother

Ô, il est parti, il a rompu son lien, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, पुडो गए गला तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी

S87 stop écouter
वा पस्सिमकी ढीकै तोडी, वा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे

वा
पस्सिमकी
ढीकै
तोडी
वा
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has broken the western wall, Bhiya has destroyed it, grandmother

Il a cassé la tour de l’ouest, Bhiya l’a détruite, grand’mère

पश्चिमको किल्ला तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी

S88 stop écouter
ए कठ, दक्खिन्या साङलो तोडी, वा भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे

कठ
दक्खिन्या
साङलो
तोडी
वा
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has broken the southern chains, Bhiya has destroyed them, grandmother

Il a cassé la chaîne du sud, Bhiya l’a détruite, grand’mère

कठै, दक्षिणको साङ्लो तोडी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी

S89 stop écouter
वा, भुकन्या माङरी काटी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे

वा
भुकन्या
माङरी
काटी
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has cut down the watchdog, Bhiya has killed it, grandmother

Ô, il a abattu le chien qui aboie, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, भुक्ने कुकुर काटी भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी

S90 stop écouter
ए कठ, बासन्या पहरी काटी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे

कठ
बासन्या
पहरी
काटी
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


He has killed the crowing cock, Bhiya has killed it, grandmother

Il a abattu le coq qui chante, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, बास्ने पहरी काटी भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी

S91 stop écouter
वा, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी, भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा रे ।।

वा
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
मेरी
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
रे


Bhiya has destroyed them, Bhiya has killed them, grandmother

Bhiya l’a détruit, ma grand’mère, Bhiya l’a détruit, grand’mère

ओ, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी, भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी...।।

S92 stop écouter
ओ महाराज, ततनि बखतमि त महाराज बाइली केटि भन्छे कि, “भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मा मेरी भियाँ नाठ्‍यो ।

महाराज
ततनि
बखतमि
महाराज
बाइली
केटि
भन्छे
कि
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मा
मेरी
भियाँ
नाठ्‍यो


O, sire, at that moment, sire, the servant-girl said, “Bhiya destroyed it, grandmother, Bhiya destroyed it.

Ô sire, à ce moment-là, sire, la servante dit, “Bhiya l’a détruit, grand’mère, Bhiya l’a détruite.

ओ महाराज, त्यस बखतमा त महाराज, बाहिरीकी दासी भन्छे कि, “भियाँले नास्यो, बज्यै मेरी, महाराज,

S93 stop écouter
पूर्व आगनी तोडि, भियाँ नाठ्‍यो, भणो महाराज, पशिम ढीक तोडि भियाँ नाठ्‍यो,

पूर्व
आगनी
तोडि
भियाँ
नाठ्‍यो
भणो
महाराज
पशिम
ढीक
तोडि
भियाँ
नाठ्‍यो


He has broken the yard to the east, she said, sire, he has broken the bolt to the west,

Il a cassé la cour à l’est, Bhiya l’a détruit, dit-elle, sire, il a cassé le verrou à l’ouest, Bhiya l’a détruite,

पूर्वको आँगन तोडेर भियाँले नास्यो, पश्चिमको आग्लो तोडेर, महाराज, भियाँले नास्यो,

S94 stop écouter
दक्खिने साङ्‌लो तोडि, भियाँ नाठ्‍यो, भुकुन्या मारूङ्गोर अ— काटि भियाँ नाठ्‍यो, बासन्या पहरि काटि भियाँ नाठ्‍यो,

दक्खिने
साङ्‌लो
तोडि
भियाँ
नाठ्‍यो
भुकुन्या
मारूङ्गोर
काटि
भियाँ
नाठ्‍यो
बासन्या
पहरि
काटि
भियाँ
नाठ्‍यो


He has broken the chains to the south, Bhiya has destroyed them, he has killed the barking watchdog, he has killed the crowing cock.

Il a cassé la chaîne au sud, Bhiya l’a détruite, il a abattu le chien qui aboie, il a abattu le coq.

दक्षिणको साङ्लो तोडेर भियाँले नास्यो, भुक्ने कुकुर काटी भियाँले नास्यो, बास्ने खुकुरो काट्यो।

S95 stop écouter
अरे भियाँ नाठ्‍यो ज्यू मेरी, भियाँ नाठ्‍यो” भण्ण्या बखतमा,

अरे
भियाँ
नाठ्‍यो
ज्यू
मेरी
भियाँ
नाठ्‍यो
भण्ण्या
बखतमा


Bhiya has destroyed all this, grandmother,” she said.

Bhiya a tout détruit, ma grand’mère,” dit-elle.

बज्यै मेरी, भियाँले नास्यो, भन्ने बखतमा,

S96 stop écouter
“ए, भियाँ, अरू कुरा जे ब अछै रे चाइन्या, भियाँ म रानीको ओलो छ ।”

भियाँ
अरू
कुरा
जे
अछै
रे
चाइन्या
भियाँ
रानीको
ओलो


“O Bhiya, whatever else you do, I, the queen, have a request [restriction ?].”

“Hé Bhiya, quoi que tu fasses d’autre, moi, la reine, j’ai une requête.”

ए भियाँ, अरू कुरा जे पो गर्छस् र (चाहिने) भियाँ, म रानीको अनुरोध छ,”

S97 stop écouter
भणेर भण्ण्या बखतमा, “भाइ नारायन, तेरा छातिको झोल खाइमद्दि, तेरा छलि राजा बिक्रम चन्नकि रीसभरि उसैकि थि, आँखडिमा चाइन्या ओलो भणी तुइले ।”

भणेर
भण्ण्या
बखतमा
भाइ
नारायन
तेरा
छातिको
झोल
खाइमद्दि
तेरा
छलि
राजा
बिक्रम
चन्नकि
रीसभरि
उसैकि
थि
आँखडिमा
चाइन्या
ओलो
भणी
तुइले


“By Narayan, [die eating the broth of your lineage] I am full of anger at your crafty king Bikram Chand, and in the end you ask me a favor,”

“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’avais une grande colère contre ton roi fourbe Bikram Chand, et finalement tu m’as fait une supplique,”

भनेर भन्ने बखतमा, “भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाएर मर्ने, तेरा छली राजा विक्रम चन्दको रिसभरि उसकै थियो, आखिरमा (चाहिने) अनुरोध भनिस् तैँले ।”

S98 stop écouter
भण्यो रे महाराज, तसाइ चाइन्या आफना सातसारि कत्यूरमा आइग्यो ।

भण्यो
रे
महाराज
तसाइ
चाइन्या
आफना
सातसारि
कत्यूरमा
आइग्यो


he said, sire, and he returned to his own Satsari Katyur.

dit-il, sire, et il regagna son cher Satsari Katyur.

भन्यो र महाराज, त्यसै आफ्ना सातसारी कत्यूरमा आइगयो ।

S99 stop écouter
सातसारि कत्यूरमा आउन्या बखतमा महाराज सातसारि कत्यूरमा महाराज कोइ नि कोइ ।

सातसारि
कत्यूरमा
आउन्या
बखतमा
महाराज
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
कोइ
नि
कोइ


When he reached Satsari Katyur, sire, there was no one, sire, at Satsari Katyur..

Lorsqu’il arriva à Satsari Katyur, sire, il n’y avait personne, sire, à Satsari Katyur.

सातसारी कत्यूरमा आउने बखतमा महाराज, सातसारी कत्यूरमा महाराज, कोही नकोही ।

S100 stop écouter
छलि म— बाग राजा बिरमदेउ माहाराज डरले जङ्‍ङलमा बितीर्‍यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोइ पनि माखामिर्ग नभयाको

छलि
बाग
राजा
बिरमदेउ
माहाराज
डरले
जङ्‍ङलमा
बितीर्‍यो
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
कोइ
पनि
माखामिर्ग
नभयाको


The tiger-king Biramdeu had hidden in the forest out of fear. At Satsari Katyur, sire, there was not even a fly.

Le roi-tigre Biramdeu s’était enfui de peur dans la forêt. A Satsari Katyur, sire, il n’y avait pas une mouche.

बाघ राजा बिरामदेउका डरले जङ्गलमा हराइरहेथ्यो । सातसारि कत्यूरमा महाराज, कोही पनि माखोमिर्ख नभएको,

S101 stop écouter
तर याँबटाहै बाइस्‌पाट कुमाउँमा जाइकन भियाँ कठाइतले महाराज, खोला रोडा महाराज, पड्‍पखान हिँड्‍न्या बखतमा कोइ काइँ कोइ काइँ चाइन्या महाराज, कोइ काइँ सबैलाई खेड्‍यो रे

तर
याँबटाहै
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
जाइकन
भियाँ
कठाइतले
महाराज
खोला
रोडा
महाराज
पड्‍पखान
हिँड्‍न्या
बखतमा
कोइ
काइँ
कोइ
काइँ
चाइन्या
महाराज
कोइ
काइँ
सबैलाई
खेड्‍यो
रे


But from here to Kumaun of the twenty-two kingdoms, Bhiya Kathayat, sire, ranged over hills and valleys, over hillsides and cliffs, sire, and he gathered them all together from one side, sire, and another.

Mais d’ici jusqu’au Kumaun des vingt-deux royaumes, Bhiya Kathayat, sire, parcourut les rivières, les ravins, les côtes, les falaises, sire, et, qui d’ici, sire, qui de là, il les rassembla tous.

तर, यहाँबाट बाइसे राज्य कुमाउँमा गएर भियाँ कठायलले महाराज, खोला महाराज, खोल्सा, भिरपाखा हिँड्ने बेलामा महाराज, कोही कहीँ (चाहिने) महाराज, कोही कहीँबाट सबैलाई जम्मा गर्‍यो र

S102 stop écouter
आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमा महाराज, जम्मा अर्‍यो ।

आफना
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरमा
महाराज
जम्मा
अर्‍यो


He gathered them together, sire, in his own Satsari Katyur.

Il les rassembla chez lui, sire, à Satsari Katyur.

आफ्ना (चाहिने) सातसारी कत्यूरमा महाराज, जम्मा गर्‍यो ।

S103 stop écouter
आब छलि राजा बिक्राम चन्नखि— अँ— अँ— बाग राजा बिरमदेउखि भण्यो कि,

आब
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नखि
अँ
अँ
बाग
राजा
बिरमदेउखि
भण्यो
कि


Now he said to the crafty king Bikram Chand— euh, to the tiger-king Biramdeu:

Maintenant il dit au roi fourbe Bikram Chand— euh, au roi-tigre Biramdeu:

अब बिरामदेउसित भन्यो कि,

S104 stop écouter
“ए, राजा बाग राजा बिरमदेउ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तति फिकर जन अरै,

राजा
बाग
राजा
बिरमदेउ
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
तति
फिकर
जन
अरै


“O king, tiger-king Biramdeu — die eating the broth of your lineage! — don’t worry.

“Ô roi, roi-tigre Biramdeu — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — ne te fais pas de souci.

“ए राजा, बाघ राजा बिरामदेउ, तेरो सन्तानको झोल खाइ मर्ने, तँ त्यति चिन्ता नगर्,

S105 stop écouter
तेरो चाइन्या सुयाको धाइ छ सापलो भरन्छु,

तेरो
चाइन्या
सुयाको
धाइ
सापलो
भरन्छु


You have lost a needle, I will restore a crowbar.

Tu as perdu une aiguille, je te rends une barre à mine,

तेरो (चाहिने) सियोको घाटा छ, खन्ती भर्छु

S106 stop écouter
तेरो चाइन्या हजार रुप्प्याः चीज लिया रैछ, लाख रुप्प्याः चाइन्या भरन्छु

तेरो
चाइन्या
हजार
रुप्प्याः
चीज
लिया
रैछ
लाख
रुप्प्याः
चाइन्या
भरन्छु


They have taken a thousand rupees of your property, I will restore a hundred thousand.

On a pris mille roupies de tes biens, je te rends cent mille.

तेरो (चाहिने) हजार रुपैयाँको सामान लिएको रहेछ, (चाहिने) लाख रुपैयाँ भर्छु

S107 stop écouter
तर आफना कोटमा हिट्‍, डर्‌यौ जन ।”

तर
आफना
कोटमा
हिट्‍
डर्‌यौ
जन


Go to your palace, have no fear!”

Rentre dans ton palais, n’aie crainte!”

तँ आङ्खनो दरवारमा हिँड्, नडरा,”

S108 stop écouter
भण्ण्या बखतमा, “ए, भियाँ, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा त, भियाँ, मेरा घरैमा होइदियाः भएपछि इसो केलाइ हुन्यैथ्यो,

भण्ण्या
बखतमा
भियाँ
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
भियाँ
मेरा
घरैमा
होइदियाः
भएपछि
इसो
केलाइ
हुन्यैथ्यो


— “O Bhiya — die eating the broth of your lineage! — if you had been in my house, how would we have come to such a pass?

— “Ô Bhiya, — meure en mangeant le bouillon de ta descendance! — si tu avais été chez moi, comment en serait-on là!

भन्ने बखतमा, “ए तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, भियाँ, मेरा घरैमा भइदिएको भएपछि यस्तो किन हुनेथ्यो र

S109 stop écouter
तुइले भण्याः माणीनी रे बाइस्‌पाट कुमाउँ जान्तक इतना खण्ण भया ।”

तुइले
भण्याः
माणीनी
रे
बाइस्‌पाट
कुमाउँ
जान्तक
इतना
खण्ण
भया


You didn’t listen, and while you were gone to Kumaun of the twenty-two kingdoms all this happened.”

Tu n’as pas obéi, et pendant que tu es allé au Kumaun des vingt-deux royaumes tout cela est arrivé.”

तैँले भनेको मानिनस् र बाइसे राज्य कुमाउँ जाने बेला यतिका खण्ड भए,”

S110 stop écouter
भण्ण्या बखतमा, “क्‍वै बात नैं, म पनि त चाइन्या नौ मनका नेल तोडिर आयाको हूँ,

भण्ण्या
बखतमा
क्‍वै
बात
नैं
पनि
चाइन्या
नौ
मनका
नेल
तोडिर
आयाको
हूँ


“Never mind, I have broken the nine-maund irons and come back.

“Ce n’est rien, je suis revenu en cassant mes fers de neuf maunds.

भन्ने बखतमा, “केही कुरा भएन, म पनि त (चाहिने) नौ मनका नेल तोडी आएको हुँ,

S111 stop écouter
तर नौ मनका नेल चाइन्या हाल्ल्या को हो तै, छलि राजा बिक्राम चन्नले, नौ मनका नेल तोडेर चाइन्या आएको हूँ म, तु कोइ फिकर जन माणै ।”

तर
नौ
मनका
नेल
चाइन्या
हाल्ल्या
को
हो
तै
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नले
नौ
मनका
नेल
तोडेर
चाइन्या
आएको
हूँ
तु
कोइ
फिकर
जन
माणै


Who is it who put me in nine-maund irons? It’s the crafty king Bikram Chand. I have broken the nine-maund irons and come back, have no fear,”

Mais qui m’a placé les fers de neuf maunds? C’est le roi fourbe Bikram Chand. Je suis arrivé en cassant ces fers, n’aie crainte.”

तर, नौ मनका नेल (चाहिने) हाल्ने को हो, छली राजा विक्रम चन्दले हो, नौ मनका नेल तोडेर आएको हुँ म त, कुनै चिन्ता नमान् ।

S112 stop écouter
भण्यो रे चाइन्या महाराज, सातसारि कत्यूरमा सबै चाइन्या जम्मा गरिहाल्यो ।

भण्यो
रे
चाइन्या
महाराज
सातसारि
कत्यूरमा
सबै
चाइन्या
जम्मा
गरिहाल्यो


he said, sire, and he gathered everyone at Satsari Katyur.

dit-il, sire, et il rassembla tout le monde à Satsari Katyur.

भन्यो र महाराज, सातसारी कत्यूरमा सबै जम्मा गरिहाल्यो ।

S113 stop écouter
आब भियाँ कठाइतले भण्यो कि, “ए, भण्यो महाराज, त्यो बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या पैरन कस्तो छ?”

आब
भियाँ
कठाइतले
भण्यो
कि
भण्यो
महाराज
त्यो
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
पैरन
कस्तो


Then Bhiya Kathayat said, sire, “What is the uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms like?”

Puis Bhiya Kathayat dit, sire, “Hé, comment est l’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes?”

अब भियाँ कठायतले भन्यो कि, “हो, भन्यो महाराज, त्यो बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) पहिरन कस्तो छ ?”

S114 stop écouter
भण्यो त, “पैरन चाइन्या बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या हरीः र कालीः, हरीः र कालीः काली चाइन्या पैरन छ तिनरो त ।” भण्यो ।

भण्यो
पैरन
चाइन्या
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
हरीः
कालीः
हरीः
कालीः
काली
चाइन्या
पैरन
तिनरो
भण्यो


“The uniform of Kumaun of the twenty-two kingdoms is green and black, they are dressed in green and black,” he replied.

“L’uniforme du Kumaun des vingt-deux royaumes est vert et noir, ils sont vêtus de vert et noir,” répondit-il.

भन्यो त, “पहिरन (चाहिने) बाइसे राज्य कुमाउँको (चाहिने) हरियो र कालो, हरियो र कालो पहिरन छ तिनको त ।” भन्यो ।

S115 stop écouter
“त तसो भयापछि हामरो चाइन्या सातसारि कत्यूरको पेलो भयो, सेति भै ।

तसो
भयापछि
हामरो
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरको
पेलो
भयो
सेति
भै


“Alors, si c’est ça, l’uniforme de notre Satsari Katyur sera jaune et blanc.

“Then our Satsari Katyur’s will be yellow and white.

“त्यसो भएपछि हाम्रो (चाहिने) सातसारी कत्यूरको पहेँलो भयो, सेतो भयो ।

S116 stop écouter
सेति चाइन्या पेलि रङालि तम बनाः ।”

सेति
चाइन्या
पेलि
रङालि
तम
बनाः


Make them yellow and white.”

Faites des uniformes jaune et blanc.”

सेतो (चाहिने) पहेँलो रङ्ग तपाईँ बनाउनुहोस् ।”

S117 stop écouter
भणिकन आफना सातसारि कत्यूरको चाइन्या फौँजफक्कडलाई तियाँर अरि गयो,

भणिकन
आफना
सातसारि
कत्यूरको
चाइन्या
फौँजफक्कडलाई
तियाँर
अरि
गयो


he said, and prepared the army of Satsari Katyur

dit-il, et il prépara l’armée de Satsari Katyur.

भनेर आफ्ना सातसारि कत्यूरका (चाहिने) फौजसिपाहीलाई तयार गरेर गयो,

S118 stop écouter
आफुले चाइन्या जोगिको म्यास गरिकन आब जुन ठाउँमा चाइन्या छलि राजा बिक्राम चन्नको फौंजफक्कड थ्यो, त्यस ठाउँमा चाइन्या महाराज, चाइन्या जोगीको भयास गरेर नीयो ।

आफुले
चाइन्या
जोगिको
म्यास
गरिकन
आब
जुन
ठाउँमा
चाइन्या
छलि
राजा
बिक्राम
चन्नको
फौंजफक्कड
थ्यो
त्यस
ठाउँमा
चाइन्या
महाराज
चाइन्या
जोगीको
भयास
गरेर
नीयो


He himself dressed as an ascetic and went where the army of the crafty king Bikram Chand was waiting; he went there, sire, disguised as an ascetic.

Lui-même prit l’habit d’un ascète et se rendit là où était l’armée du roi fourbe Bikram Chand; il se rendit là, sire, déguisé en ascète.

आफूले (चाहिने) जोगीको भेष गरेर अब जुन ठाउँ (चाहिने) मा छली राजा विक्रम चन्दको फौजसिपाही थियो, त्यस ठाउँमा महाराज, (चाहिने) जोगीको भेष गरेर गइहाल्यो ।

S119 stop écouter
जान्या बखतमा तिन सात दिन सात रातका चाइन्या निनाचोखा चाइन्या खानापिना क्यै थ्यैन ।

जान्या
बखतमा
तिन
सात
दिन
सात
रातका
चाइन्या
निनाचोखा
चाइन्या
खानापिना
क्यै
थ्यैन


When he went there, they had been fasting for seven days without food or drink.

Lorsqu’il y est allé, ils avaient jeûné sept jours et sept nuits sans boire ni manger.

जाने बखतमा ती सात दिन सात रातका (चाहिने) निस्लाम शुद्ध खानपान केही थिएन ।

S120 stop écouter
तसै बखतमा भियाँ कठाइत जोगिको रूप ले गयो रे, “अलक्!” भणेर चाइन्या अलक् जगाहाल्यो ।

तसै
बखतमा
भियाँ
कठाइत
जोगिको
रूप
ले
गयो
रे
अलक्
भणेर
चाइन्या
अलक्
जगाहाल्यो


Bhiya Kathayat, disguised as an ascetic, cried out “Alms!” to beg for alms.

Alors, Bhiya Kathayat, déguisé en ascète, cria “Aumône!” pour quémander l’aumône.

त्यसै बखतमा भियाँ कठायत जोगीको रूप लिएर गयो र, “अलख्,” भनेर (चाहिने) अलख् जगाइहाल्यो ।

S121 stop écouter
जगाउन्या बखतमा, “अला जोगी, भण्यो, हाम त सात रात सात दिन होइया चाइन्या भोक्याःभोक्यै छौं रे, तु क्या अलक् जगाउँछै?”

जगाउन्या
बखतमा
अला
जोगी
भण्यो
हाम
सात
रात
सात
दिन
होइया
चाइन्या
भोक्याःभोक्यै
छौं
रे
तु
क्या
अलक्
जगाउँछै


“O jogi, we’ve gone hungry for seven days and seven nights, what alms are you begging for!”

Alors qu’il mendiait, “Ô jogi, nous sommes affamés depuis sept jours et sept nuits, qu’est-ce que tu quémandes à manger!”

जगाउने बखतमा, “ए जोगी, भन्यो, हामी त सात रात सात दिन भयो (चाहिने) भोकभोकै छौँ र तँ के अलख् जगाउँछस् ?”

S122 stop écouter
“अरे क्या— क्या बात से भोका रयाः तम्‌ ?”

अरे
क्या
क्या
बात
से
भोका
रयाः
तम्‌


“Oh dear, why are you going hungry?”

“Hélas, mais pourquoi êtes vous affamés?”

“अरे, के कारणले भोकै रह्यौ त ?”

S123 stop écouter
“त खान पाउँनाइन । कङ्‍ङ्‍याँ ब दुश्मन आउनाहान भण्यो रे तै निम्ति चाइन्या भोका रैय्या ।” — “हा, तमरा घर पड्‍डाउ भण्यो,

खान
पाउँनाइन
कङ्‍ङ्‍याँ
दुश्मन
आउनाहान
भण्यो
रे
तै
निम्ति
चाइन्या
भोका
रैय्या
हा
तमरा
घर
पड्‍डाउ
भण्यो


“We can’t eat. We don’t know when the enemy will come so we stay hungry.” — “Nonsense! It's your home!"

“Nous ne pouvons pas manger. L’ennemi peut se présenter à tout instant, c’est pour cela nous sommes à jeûn.” — “Non! vous êtes coincés chez vous!

“खान पाउँदैनौँ । कति बेला पो दुश्मन आउँछन्, भनेर त्यसकै निम्ति (चाहिने) भोका रह्यौँ ।” — “धत्, तिम्रा घरमा पर्ने हो,

S124 stop écouter
लौ तम खानापिना बन्दोबस्त गर । तमरो चाइन्या हतियारपतियार लुगाफाटो जति हो सब मेरा जिम्मा दिय । तम आफना आनन्द साथमा खाः । कोई फिकर जनगरो ।”

लौ
तम
खानापिना
बन्दोबस्त
गर
तमरो
चाइन्या
हतियारपतियार
लुगाफाटो
जति
हो
सब
मेरा
जिम्मा
दिय
तम
आफना
आनन्द
साथमा
खाः
कोई
फिकर
जनगरो


Come, get organized to eat and drink! Give me your arms and clothes, everything. Eat your fill. Don’t worry about a thing!”

Allez, faites vos arrangements pour le manger! Confiez-moi vos armes et vos vêtements, tout. Mangez jusqu’à satiété. Ne vous inquiétez de rien! ”

लौ, तिमीहरू खानपान गर । तिम्रो हतियारपतियार लुगाफाटो सबै, हो सबै, मेरा जिम्मा देऊ । तिमीहरू आङ्खनो आनन्दसाथ खाऊ । कुनै चिन्ता नगर ।”

S125 stop écouter
— “अला, जोगि क्या पाया, भण्यो, हामरो त बाबु मिलियो ।”

अला
जोगि
क्या
पाया
भण्यो
हामरो
बाबु
मिलियो


— “O, we haven’t found an ascetic, we’ve found a father!”

— “Ô, quel ascète avons-nous trouvé, nous avons trouvé un père!”

— “ए, जोगी के पाइयो, भन्यो, हाम्रो त बाबु मिलिगो ।”

S126 stop écouter
— “लौ छाड, आब हाम त खनाई खानाउँ ।” भण्यो रे सबै चाइन्या फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, तै खोला वल्तिरपल्तिर महाराज, वारिपारि जम्मा भन्या चुलाचौका लाइबर खान पसिसक्थ्या ।

लौ
छाड
आब
हाम
खनाई
खानाउँ
भण्यो
रे
सबै
चाइन्या
फौँजफक्कड
चाइन्या
महाराज
तै
खोला
वल्तिरपल्तिर
महाराज
वारिपारि
जम्मा
भन्या
चुलाचौका
लाइबर
खान
पसिसक्थ्या


— “All right, let us be, we’ll eat now,” they said, and the whole army, sire, made fires on both banks of the river, sire, and started making food.

— “Allez, laissez nous, nous allons manger.” dirent-ils, et toute l’armée, sire, installa des foyers sur l’une et l’autre berge de la rivière, sire, et se mit à faire à manger.

— “लौ छाड, अब त, हामी खान्छौँ ।” भन्यो र सबै फौजसिपाही महाराज, त्यस खोलाका वरतिर परतिर महाराज, वारिपारि आङ्खनी आमाका, जम्मा चुलाचौका लगाएर खानपान गर्न थालिसकेथे ।

S127 stop écouter
तर भियाँ कठाइतले याँ तिनरा बन्दुकका चाइन्या महाराज, कुन्दा कौलमा लाइदियो,

तर
भियाँ
कठाइतले
याँ
तिनरा
बन्दुकका
चाइन्या
महाराज
कुन्दा
कौलमा
लाइदियो


Bhiya Kathayat put the stocks of their guns, sire, in the coals of a fire,

Bhiya Kathayat mit les crosses de leur fusils, sire, dans les braises,

तर, भियाँ कठायतले यता तिनका बन्दुकको महाराज, कुन्दा आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो,

S128 stop écouter
तीरकाँड चाइन्या कौलमा हाल्दियो, लत्तामा कुच्च्या गाँठो पाडियो तन्दुरुस्त गरिदियो ।

तीरकाँड
चाइन्या
कौलमा
हाल्दियो
लत्तामा
कुच्च्या
गाँठो
पाडियो
तन्दुरुस्त
गरिदियो


he put the bows and arrows in the coals, he tied broom-knots in their clothes and made them useless.

il mit les arcs et flèches dans les braises, il noua des noeuds de balai dans leurs habits et les rendit inutiles.

तीर धनुषलाई आगाको भुङ्ग्रोमा हालिदियो, लुगामा कुच्चे गाँठो पारेर ठिक्क गरिदियो ।

S129 stop écouter
जसोइ आब तिनरो चाइन्या “ आब खाउँ” भणेर मुख गास हाल्ल्या ट्‍याम् र —

जसोइ
आब
तिनरो
चाइन्या
आब
खाउँ
भणेर
मुख
गास
हाल्ल्या
ट्‍याम्


The moment they said “Let’s eat!” and put handfuls of food in their mouths —

Lorsqu’ils dirent “On mange!” et se mirent des poignées de nourriture dans la bouche —

जसै अब तिनको, “खाऊँ!”, भनेर मुखमा गाँस हाल्ने टाइम (भएथ्यो) —

S130 stop écouter
हत्यारपत्यार खतम गरिहाल्थ्यो —

हत्यारपत्यार
खतम
गरिहाल्थ्यो


he had already destroyed their arms —

il avait déjà détruit leurs armes —

तिनका हतियारपतियार खत्तम गरिहाल्यो —

S131 stop écouter
मुख गास हालेर “खाउँ” भण्ण्या तोकमा, “मार होइगै!” भण्यो रे चाइन्या हैकम दिन्या बखतमि, तसै बखतमा चाइन्या सातसारि कत्यूरा खणीया रे ।

मुख
गास
हालेर
खाउँ
भण्ण्या
तोकमा
मार
होइगै
भण्यो
रे
चाइन्या
हैकम
दिन्या
बखतमि
तसै
बखतमा
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरा
खणीया
रे


when they were putting food in their mouths, he gave the order, “To arms!” and the army of Satsari Katyur rushed forward.

alors qu’ils mettaient la main à la bouche, il dit, “La bataille commence!” Il donna l’ordre, et les Satsari Katyur se précipitèrent aussitôt.

मुखमा गाँस हालेर, “खाउँ,” भन्ने बेलामा, “युद्ध भइगयो!” भन्यो र (चाहिने) हैकम दिने बखतमा, त्यसै बखतमा (चाहिने) सातसारी कत्यूराहरू खनिने

S132 stop écouter
सातसारि कत्यूरा खणीन्या बखतमि त, दा ततनि बखतमि त महाराज, आब बाइस्‌पाट कुमाउँका आफुनो हातहतियार खोजन्थ्या त जम्मा कौल,

सातसारि
कत्यूरा
खणीन्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
आब
बाइस्‌पाट
कुमाउँका
आफुनो
हातहतियार
खोजन्थ्या
जम्मा
कौल


When Satsari Katyur rushed forward, the soldiers of Kumaun of the twenty-two kingdoms looked for their arms — everything was in the coals.

Lorsque les Satsari Katyur se précipitèrent, ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes cherchèrent leurs armes, tout était dans les braises,

खनिने बखतमा त जम्मै आगोको भुङ्ग्रोमा !

S133 stop écouter
“लत्ता, लत्ताकपडा लाउँथ्या त !” महाराज, लत्तामा कुच्या काँडा पड्‌लैथ्या मान्सै खोसाखोस पडिरैथि ।

लत्ता
लत्ताकपडा
लाउँथ्या
महाराज
लत्तामा
कुच्या
काँडा
पड्‌लैथ्या
मान्सै
खोसाखोस
पडिरैथि


“Let’s get dressed!” they said, sire, but there were broom-knots in their clothes and they pulled at them every which way.

“Bon! on s’habille!” dirent-ils, mais il y avait des noeuds dans leurs habits et ils les tirerent en tous les sens.

“लत्ताकपडा लगाऔँ,” भन्थे त महाराज, लुगामा त अब कुच्चे गाँठो पारेर तिनमा खोसाखोस परिरहेथ्यो ।

S134 stop écouter
पड्‍न्या बखतमि, दा ततनी बखतमि महाराज, सातसारि कत्यूर आइबर महाराज, तसै खेतमा महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज, दा खतम त आब, कै भाँति कसो हुन पसिजान्छ …।

पड्‍न्या
बखतमि
दा
ततनी
बखतमि
महाराज
सातसारि
कत्यूर
आइबर
महाराज
तसै
खेतमा
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
दा
खतम
आब
कै
भाँति
कसो
हुन
पसिजान्छ


At this point, sire, the men of Satsari Katyur arrived, sire, in the rice-paddies, sire, and now, sire, how did the destruction of the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms begin…

Sur ce, sire, les Satsari Katyur arrivèrent, sire, dans ces rizières, sire, et de quelle façon, sire, commença la destruction de ceux du Kumaun des vingt-deux royaumes…

पर्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा महाराज, सातसारि कत्यूर आएर महाराज, त्यसै खेतमा महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, लौ अब खत्तम त अब महाराज, कुन ढङ्गले कसो हुन थालिहाल्छ...।

S135 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन] नि या हो… अ… ‍

नि
या
हो


[drum] Ya ho!

[tambour] Ya ho!

[हुड्कोवादन र सहगायन] हो!

S136 stop écouter
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका

साइब
सेती
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
सेती
रङालीका


Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,

Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,

साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई

S137 stop écouter
साइब, सेती रङालीका हाण्या जन कोइ ब, सेती रङालीका

साइब
सेती
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
सेती
रङालीका


Sire, don’t strike the whites, not one, the whites,

Sire, ne frappez pas les blancs, pas un, des blancs,

साहेब, सेतो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, सेतो रङ्गलाई

S138 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाई

S139 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ

S140 stop écouter
साइब, काली रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, काली रङालीका

साइब
काली
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
काली
रङालीका


Sire, don’t spare the blacks, not one, the blacks,

Sire, ne lâchez pas les noirs, pas un, des noirs,

साहेब, कालो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, कालो रङ्गलाइ

S141 stop écouter
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका

साइब
पेली
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
पेली
रङालीका


Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,

Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,

साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई

S142 stop écouter
साइब, पेली रङालीका हाण्या जन कोइ ब, पेली रङालीका

साइब
पेली
रङालीका
हाण्या
जन
कोइ
पेली
रङालीका


Sire, don’t strike the yellows, not one, the yellows,

Sire, ne frappez pas les jaunes, pas un, des jaunes,

साहेब, पहेँलो रङ्गलाई नहान्नू है कोही है साहेब, पहेँलो रङ्गलाई

S143 stop écouter
साइब, हरी रङालीका छाड्‍या जन कोइ ब, हरी रङालीका

साइब
हरी
रङालीका
छाड्‍या
जन
कोइ
हरी
रङालीका


Sire, don’t spare the greens, not one, the greens,

Sire, ne lâchez pas les verts, pas un, des verts!

साहेब, हरियो रङ्गलाई नछाड्नू है कोही है साहेब, हरियो रङ्गलाई

S144 stop écouter
साइब, जैसी सरकैकी बिजलुडी छमकन्छे, जैसी सरकैकी

साइब
जैसी
सरकैकी
बिजलुडी
छमकन्छे
जैसी
सरकैकी


As the lightning in the sky, sire, as in the sky,

Comme l’éclair fend le ciel, sire, comme l’éclair,

साहेब, जस्तै आकाशको बिजुली चम्कन्छ साहेब, जस्तै आकाशको

S145 stop écouter
साइब, तैसी भियाँकरी तरवारकी मीलक, तैसी भिङयाकरी

साइब
तैसी
भियाँकरी
तरवारकी
मीलक
तैसी
भिङयाकरी


So in Bhiya’s hand the sword struck, sire

Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,

साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको

S146 stop écouter
साइब, तैसी भियाँकरी तरवारकी मीलक, तैसी भियाँकरी

साइब
तैसी
भियाँकरी
तरवारकी
मीलक
तैसी
भियाँकरी


So in Bhiya’s hand the sword struck, sire

Ainsi Bhiya fit étinceler son épée, sire, Bhiya,

साहेब, त्यस्तै भियाँ हातको तरवार मिल्कन्छ साहेब, जस्तै भियाँ हातको

S147 stop écouter
साइब, बन्धूकैकी राजा, दमद्‍याट भइछ ब, बन्धूकैकी राजा

साइब
बन्धूकैकी
राजा
दमद्‍याट
भइछ
बन्धूकैकी
राजा


There was the crackle of gunfire, sire, of gunfire

Ce fut le crépitement des fusils, sire, des fusils,

साहेब, बन्दुकको राजा भरराट भएछ हो साहेब, बन्दुकको राजा

S148 stop écouter
साइब, तीरकाणाकी त समस्याड भइछ ब, तीरकाणाकी त

साइब
तीरकाणाकी
समस्याड
भइछ
तीरकाणाकी


There were downpours of arrows, sire, of arrows,

Ce fut les averses de flèches, sire, de flèches,

साहेब, तीर xxx

S149 stop écouter
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।।

साइब
रगतैका
राजा
नदीनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Rivers of blood flowed, sire, of blood,

Il coula des rivières de sang, sire, de sang,

साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, रगतैका राजा

S150 stop écouter
साइब, रगतैका राजा, नदीनाला बग्या ब, रगतैका राजा ।। [हुड्‍कोवादन]

साइब
रगतैका
राजा
नदीनाला
बग्या
रगतैका
राजा


Rivers of blood flowed, sire, of blood. [drum]

il coula des rivières de sang, sire, de sang. [tambour]

साहेब, रगतैका राजा नदीनाला बगे हो, साहेब, रगतैका राजा...।। [हुड्‍कोवादन]

S151 stop écouter
ओ महाराज, ततनी बखतमि त महाराज, बाइस्‌पाट कुमाउँको महाराज फौँजफक्कड चाइन्या महाराज, खतम गरिहाल्यो । [हुड्‍कोवादन]

महाराज
ततनी
बखतमि
महाराज
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
महाराज
फौँजफक्कड
चाइन्या
महाराज
खतम
गरिहाल्यो


O, sire, then, sire, they destroyed, sire, the army, sire, of Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Ô, sire, alors, sire, ils détruisirent, sire, l’armée, sire, du Kumaun des vingt-deux royaumes. [tambour]

ओ महाराज, त्यस बेलामा त महाराज, बाइसे राज्य कुमाउँको महाराज, फौज सिपाही महाराज, खत्तम गरिहाल्यो । [हुड्कोवादन]

S152 stop écouter
“काली रिङालिका भण्यो महाराज, छाड्‍या जन कोइ, भण्यो महाराजम, हरी रिङालिका छाड्‍या जन कोइ ।

काली
रिङालिका
भण्यो
महाराज
छाड्‍या
जन
कोइ
भण्यो
महाराजम
हरी
रिङालिका
छाड्‍या
जन
कोइ


“Don’t spare anyone in green colors, he said, sire, dont spare anyone in green!

“Ne lâchez aucun vêtu de couleur noir, dit-il, sire, ne lâchez aucun vêtu de couleur vert!

“कालो वस्त्रधारीलाई कसैले नछाड्नू, भन्यो महाराज, हरियो वस्त्रधारीलाई नछाड्नू कसैले,

S153 stop écouter
सेती रङालिका भण्यो, हाण्या जन कोइ, भण्यो माहाराज, पेली रिङालिका हाण्या जन कोइ ।”

सेती
रङालिका
भण्यो
हाण्या
जन
कोइ
भण्यो
माहाराज
पेली
रिङालिका
हाण्या
जन
कोइ


Don’t strike anyone, he said, sire, in white, don’t strike anyone, he said, sire, in yellow!

Ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur blanche, ne frappez aucun, dit-il, sire, de couleur jaune!”

सेतो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले, पहेँलो वस्त्रधारीलाई, भन्यो महाराज, नहान्नू कसैले ।”

S154 stop écouter
[हुड्‍कोवादन] बन्धुककि महाराज, दमद्‍याट भै, तीरर्काणाकि महाराज, समस्याट्‍ होइगई,

बन्धुककि
महाराज
दमद्‍याट
भै
तीरर्काणाकि
महाराज
समस्याट्‍
होइगई


[drum] The gunshots, sire, crackled, the arrows, sire, rained down.

[tambour] Ce fut le crépitement, sire, des fusils, les averses, sire, de flèches.

[हुड्‍कोवादन] बन्दूकको महाराज, भर्राट भयो, तीर धनुषको महाराज, छर्राट भइगयो,

S155 stop écouter
रगतका महाराज नदिनाला पोखीया ।

रगतका
महाराज
नदिनाला
पोखीया


Rivers, sire, of blood flowed.

Des rivières, sire, de sang furent versées.

रगतका महाराज, नदीनाला बगे ।

S156 stop écouter
दश बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो, बीस बैरि काटि, तीस बैरि नाठ्‍यो, तीस बैरि काटि महाराज, बीस बैरि नाठ्‍यो,

दश
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो
बीस
बैरि
काटि
तीस
बैरि
नाठ्‍यो
तीस
बैरि
काटि
महाराज
बीस
बैरि
नाठ्‍यो
On abattit dix ennemis, sire, on en mit vingt hors de combat, on en abattit vingt, on en mit trente hors de combat, on en abattit trente, sire, on en mit vingt hors de combat.

दश वैरी काटी महाराज, बीस वैरी नास्यो, बीस वैरी मारी तीस वैरी नास्यो, तीस वैरी मारी बीस वैरी नास्यो,

S157 stop écouter
जैसि सर्ककि बिजुलगि छमक भण्यो महाराज, तैसि भियाँकरि तरवार मिलक भण्यो रे, बाइस्‌पाट कुमाउँको चाइन्या फौँजफक्कडको चाइन्या मलाई खलाँ:स गरिहाल्यो ।

जैसि
सर्ककि
बिजुलगि
छमक
भण्यो
महाराज
तैसि
भियाँकरि
तरवार
मिलक
भण्यो
रे
बाइस्‌पाट
कुमाउँको
चाइन्या
फौँजफक्कडको
चाइन्या
मलाई
खलाँ:स
गरिहाल्यो


Like lightning in the sky, sire, Bhiya’s sword struck and destroyed the army of Kumaun of the twenty-two kingdoms.

Comme l’éclair dans le ciel, sire, l’épée étincela dans la main de Bhiya, il détruisit de l’armée du Kumaun des vingt-deux royaumes.

जस्तो आकाशको बिजुली चम्कन्छ, भन्यो महाराज, त्यस्तै भियाँका हातको तरवार चल्यो, भन्यो र, बाइसे राज्य कुमाउँको फौजसिपाही सखाप गरिहाल्यो ।

S158 stop écouter
[हुड्‍कोवादन] आन्या बखतमा आब चाइन्या एकै महाराज छलि राजा बिक्राम चन्न राख्यो रे,

आन्या
बखतमा
आब
चाइन्या
एकै
महाराज
छलि
राजा
बिक्राम
चन्न
राख्यो
रे


[drum] Only the crafty king Bikram Chand, sire, remained.

[tambour] Enfin il ne restait plus, sire, que le roi fourbe Bikram Chand.

[हुड्‍कोवादन] त्यसै बखतमा, अब महाराज, एकै राजा छली राजा विक्रम चन्द राख्यो र,

S159 stop écouter
“भाइ नारायन, तेरा छापतिको झोल खाइमद्दा, तेरो ज्याहान खतम अन्न्यैथ्यूँ,

भाइ
नारायन
तेरा
छापतिको
झोल
खाइमद्दा
तेरो
ज्याहान
खतम
अन्न्यैथ्यूँ


“By Narayan [die eating the broth of your lineage], I would have ended your life.

“Par Narayan, [meure en mangeant le bouillon de ta descendance] j’aurais mis fin à ta vie,

“भाइ नारायण, तेरा सन्तानको झोल खाईमर्ने, तेरो ज्यान खत्तम गर्ने थिएँ,

S160 stop écouter
आउन्या बखतमा महाराज, रानिको ओलो छ भण्यो रे चाइन्या ओलो दिइराइछ ।

आउन्या
बखतमा
महाराज
रानिको
ओलो
भण्यो
रे
चाइन्या
ओलो
दिइराइछ


but when I came, sire, the queen made a request; it was granted.

mais au moment de venir, sire, il y a la requête de la reine, elle a été accordée.

आउने बखतमा, महाराज, रानीले अनुरोध छ भन्यो र (चाहिने) अनुरोध गरिराखेको छ ।

S161 stop écouter
तर तेरो ज्याहानमान्तर चाइन्या बाँकी राखनु पड्‍यो ।”

तर
तेरो
ज्याहानमान्तर
चाइन्या
बाँकी
राखनु
पड्‍यो


Only your life must be spared.”

Il faut épargner ta vie seulement.”

तर, तेरो ज्यानमात्र (चाहिने) बाँकी राख्नुपर्‍यो,”

S162 stop écouter
भण्यो रे महाराज, एक हात तोडि महाराज पिठीम्मो फर्काहाल्यो,

भण्यो
रे
महाराज
एक
हात
तोडि
महाराज
पिठीम्मो
फर्काहाल्यो


he said, sire, and he broke one arm and turned it behind his back,

dit-il, sire, et il lui cassa un bras et le retourna sur le dos,

भन्यो र महाराज, एक हात तोडेर पिठ्यूँमा फर्काइदियो,

S163 stop écouter
दोस्रो हात तोडि महाराज, पिठीम्मो फर्काहाल्यो महाराज, जरा— कानका जडा निखलदिया ।

दोस्रो
हात
तोडि
महाराज
पिठीम्मो
फर्काहाल्यो
महाराज
जरा
कानका
जडा
निखलदिया


he broke the other arm, sire, and turned it behind his back, sire, he tore out his ears,

il lui cassa l’autre bras, sire, et le retourna encore sur le dos, sire, il lui arracha les oreilles,

दोस्रो हात भाँचेर महाराज, पिठ्यूँमा फर्कायो, महाराज, जरा, कानका जरा निकालिदियो,

S164 stop écouter
आँखाका चाइन्या महाराज, कौडी निकालिदि, जिबडाको चाइन्या घाँच फुटालिदियो ।

आँखाका
चाइन्या
महाराज
कौडी
निकालिदि
जिबडाको
चाइन्या
घाँच
फुटालिदियो


he put out his eyes, sire, he tore out his tongue.

il lui arracha les yeux, sire, il lui arracha la langue.

आँखाका महाराज, कौडा निकालिदियो, जिब्रोको जरा फुकालिदियो ।

S165 stop écouter
[हुड्कोवादन] अरे, तैको आब महाराज बोल्ल्या सोसामान्तर राख्यो रे, तसोइ चाइन्या महाराज, आफना चाइन्या सातसारि कत्यूरमि लेइयो ।

अरे
तैको
आब
महाराज
बोल्ल्या
सोसामान्तर
राख्यो
रे
तसोइ
चाइन्या
महाराज
आफना
चाइन्या
सातसारि
कत्यूरमि
लेइयो


[drum] He left him only his breath for speech, and in that state he took him, sire, to Satsari Katyur.

[tambour] Aussi il ne lui laissa que le souffle pour parler, et ainsi il l’emmena, sire, chez lui à Satsari Katyur.

[हुड्कोवादन] अरे, त्यसको अब बोल्ने प्राणमात्र राख्यो र त्यस्तै (चाहिने) महाराज, आङ्खनो सातसारी कत्यूरमा ल्यायो ।

S166 stop écouter
ल्याउन्या बखतमा बाग राजा बिरम देउलाई चाइन्या महाराज लुगाकपडा लगाइकन महाराज, असिवार बनाहाल्यो ।

ल्याउन्या
बखतमा
बाग
राजा
बिरम
देउलाई
चाइन्या
महाराज
लुगाकपडा
लगाइकन
महाराज
असिवार
बनाहाल्यो


He had the tiger-king Biramdeu, sire, dress up and made him the horseman,

Là, ayant fait mettre ses vêtements, sire, au roi-tigre Biramdeu, il en fit le cavalier,

ल्याउने बखतमा बाघ राजा बिरामदेउलाई लुगाकपडा लगाएर महाराज, सवार बनाइहाल्यो ।

S167 stop écouter
छलि राजा बिक्राम चन्नलाई चाइन्या महाराज, घोडो बनाइकन, आफनो चाइन्या, सातसारि चाइन्या महाराज, कत्यूरमा चाइन्या बेस्तरी चाइन्या महाराज, सात भैंसाको छाला चाइन्या पिठिमा राखेर चाइन्या महाराज, फेराएर, आँखडिमा चाइन्या “लौ जा, आब तेरा कुमाउँ राजा चाइन्या छलि बिक्राम चन्न, आफना बाइस्‌पाट कुमाउँमा जा ।”

छलि
राजा
बिक्राम
चन्नलाई
चाइन्या
महाराज
घोडो
बनाइकन
आफनो
चाइन्या
सातसारि
चाइन्या
महाराज
कत्यूरमा
चाइन्या
बेस्तरी
चाइन्या
महाराज
सात
भैंसाको
छाला
चाइन्या
पिठिमा
राखेर
चाइन्या
महाराज
फेराएर
आँखडिमा
चाइन्या
लौ
जा
आब
तेरा
कुमाउँ
राजा
चाइन्या
छलि
बिक्राम
चन्न
आफना
बाइस्‌पाट
कुमाउँमा
जा


and he made the crafty king Bikram Chand his horse; then, sire, at Satsari Katyur, sire, putting seven buffalo skins on his back, finally he said, “Now go, crafty king Bikram Chand, go to your Kumaun of twenty-two kingdoms!”

du roi fourbe Bikram Chand il fit un cheval, puis, sire, à Satsari Katyur, sire, ayant mis sept peaux de buffle sur son dos, à la fin il dit, “Bon, vas dans ton Kumaun, roi fourbe Bikram Chand, va dans ton Kumaun des vingt-deux royaumes!”

छली राजा विक्रम चन्दलाई महाराज, घोडा बनाएर आङ्खनो महाराज, सातसारी महाराज, कत्यूरमा बेसरी (चाहिने) महाराज, सात भैँसीको छाला (चाहिने) पिठ्यूँमा लगाएर पहिराएर आखिरमा (चाहिने), “लौ जा, अब तेरा कुमाउँ राजा (चाहिने) छली विक्रम चन्द बाइसे राज्य कुमाउँमा जा ।”

S168 stop écouter
भण्यो रे महाराज, भण्ण्या बखतमि दा ततनि बखतमि त महाराज, भियाँ कठाइतको महाराज साङो समुद्र त, द आब कै भाँति रुन पसिजान्छ…।

भण्यो
रे
महाराज
भण्ण्या
बखतमि
दा
ततनि
बखतमि
महाराज
भियाँ
कठाइतको
महाराज
साङो
समुद्र
आब
कै
भाँति
रुन
पसिजान्छ


he said, sire, and then, sire, all through the kingdom of Bhiya Kathayat, sire, vast as the sea, in what way did they weep…

dit-il, sire, et alors, sire, dans tout le pays, vaste comme la mer, sire, de Bhiya Kathayat on se mit à pleurer de cette façon…

भन्यो र महाराज, भन्ने बखतमा, लौ अब त्यस बखतमा, त महाराज, भियाँ कठायतको महाराज, सिङ्गो क्षेत्र त लौ अब कुन ढङ्गले रुन थालिहाल्छ...।

S169 stop écouter
[हुड्‍कोवादन र सहगायन]

[drum]

[tambour]

[हुड्कोवादन र सहगायन]

S170 stop écouter
हुवाँ होइ, साँको रैजाउ पुइ सुकड पैकेलाको चारै जुग नाउँ छ

हुवाँ
होइ
साँको
रैजाउ
पुइ
सुकड
पैकेलाको
चारै
जुग
नाउँ


Ya ho! May the memory of the brave warrior live on, his fame is for the four eras.

Ô, que le souvenir du guérrier courageux reste, son nom traverse les quatre âges,

ए हो, चिनो रहोस् लौ साहसी वीरको, चारै युग नाउँ छ

S171 stop écouter
हँअ कठै, फूलहरिकी ओ सारे लियो, राजौ, लाख न बरीस

हँअ
कठै
फूलहरिकी
सारे
लियो
राजौ
लाख
बरीस


He respected the request of [queen] Phulhari, for a hundred thousand years.

Il a accepté la requête de [la reine] Phulhari, pour cent mille ans,

कठै, फूलहरीको अनुरोध लियो राजन्, लाखौँ वर्ष

S172 stop écouter
हँ हो, कै जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, कै जुग नाउँ छ

हँ
हो
कै
जुग
पुइ
मार
रे
भैछ
राजौ
कै
जुग
नाउँ


In what era was the battle, in what era is his fame?

Ô, en quel âge fut la bataille, en quel âge est son nom?

ए हो, कुन युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, कुन युग नाउँ छ

S173 stop écouter
हँअ कठै, सति जुग पुइ मार रे भैछ, राजौ, चौंजुग नाउँ छ ।। [हुड्‍कोवादन]

हँअ
कठै
सति
जुग
पुइ
मार
रे
भैछ
राजौ
चौंजुग
नाउँ


The battle occurred in the Golden Age, his fame is for the four eras.

La bataille eut lieu à l’âge d’or, son nom est aux quatre âges. [tambour]

कठै, सती युग लौ युद्ध र भएछ राजन्, चारै युग नाउँ छ...।। [हुड्‍कोवादन]