Chalsa conversation 2
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Phonologic

Translation by sentence
en
Whole text transcription

Whole text translation
en
gai palya chəi kya ʈhekara bajya?
ə̃, gai chə… hunapo…
te tyu pyayo rə te temmo jandinəinə jəmmə, latta hanno, j…jəm, ui maddo, ui latta hanno tyəssəi, tye… khanu nə pinu tyəsəi.
kəilə pyaya ho?
bərsiko bhəigəyə əilə baccho.
e, bhəĩso phalele?
bhəĩso puɖo mərigəy chyo tə.
ke bhəy chyo?
ke pə bhəy chyo kei thayəi bhəenə, tyu… tyəssəi puɖo mər‍yo.
Mm.
tə… khanə kyəi səkyo nə, hẽ gəlauno ke bhəechyo, ko jani,
e.
bhyagute ay'i bhənikənə pole. tyu keihəre niko bhəenə, pəche mərigəy.
e.
dui tin bərsə bhəi gəe tə.
hə̃ məilə tə—
mə tə ek nannano bhəĩso bənnobəstə hərelu bhənya ho tə, səktainə bhəne.
ə, ekə khəsi palya, ekə gai palya.
ə̃… bakhro pənə chiyo,
Mmm.
bakhro pənə chiyo, tyəsəi, pəche tyũ bakhro lagyoi nai, bãʈhʈhiyə jənə bhəy'…
Mmm.
pəche ərko khojũla tyu phaldino bhəyə̃ bhənerə phaldiyəũ bakhro.
ərko kaĩ khojikənə kya hərnei? mən mər‍yo.
mm.
goʈhala nai, goʈhala nai ərka bəgalə ɖaʈhnu pəɖɖo.
əu…
bakhra kəita bakhraithi aune hun? kəi ta bakhraithi jane hun?
hə̃, bəbaləi huno.
hã?
bəbal huno kya!
jhĩjo bhəy ni tə tyu?
əu.
aphu au janə pənə səkinəinə, lai dine munche nai, hərne ke chi?
həjur.
[??]
bhəya chə.
bhəyo— dheki bhəy tə.
ə…
hã?
gai palya, əbə gai…
gai pənə həʈaune bicar chə.
tə… beli, beli ba təli kukuɖo hulya, ugaɖu bhənikənə—
haa!… tyu oɖopuɖo jantə ghwaccə hanna (hanno) e.
hẽ
jaŋɖana hanyo rə pərəuno phaldiyo rə jəmmə.
ke lattalə hanno?
munʈalə maddo e.
maddo oho!
siŋ laerə həĩ jaŋɖammo, ghwaccə paɖi pərəuno phalyo.
həjur, tyu tə biʈhyae bhəyə, tyəso bhəyə tə.
təy tə bhəne tə, kauno tə… tə koʈhibaɖəuno phaldino bhəy kəidinə.
hã.
sãcəi raike wəɖopuɖo jandinəinə.
maru bhəni həinə hun tə ghãs phalə bhənno.
əu əu.
ghãs phalə tə bhənno chiyo rə tyəsəi mannupəɖyo wa tə?
əhə̃.
bəttu… mukhələ bəttu yəsoyəso hənnupəɖyo.
əu.
tyu tə kã bhənnochəi ghwaccə paɖi hanno.
haha… hemmo bunə… hemmo tə buyanai kyayo?
hə̃?
hemmo buelei?
buigəy, buisəkiele mera tə.
e.
əliəli phaldie.
kəllə buechyo, beli ko aechyo?
ko aechyo tələ hərcənya ba ae.
həuhəu.
hərcənya balə lyaidiyo rə bue tilcəuɖə lie bəllə beli… əjə … hẽ lyay.
keraʈi kənləi janainə ajə hami gəligiyəũ bhəne əre,
uthə apui ay, handiyo,
ayə hẽ jotyo. pəchebaʈə udelə lyae teuɖo, udya təliunu buno chiyo, pəche udelə lyay.
udelə lyay rə pəche səke.
e, dui həl lae.
heuɖo tə əkhti boolyo chyo danelə, unl… danelə,
aha.
tilcəuɖa danelə, kya?
aha!
hẽ təli, muthi dui gəɖa mattəi rəhya chie.
e… tyəi tə.
kyahərnei muskilə bhəe… bhən …
gaũko munche pənə cəllainə.
ə̃ bhəne, əbə tə əpʈh…
gaũka munche pənə cəllainə, aphu pənə həri nəsəkine bhəyo.
ɖummaɖi pənə əbə pəilika jənə…
cəlla pənə naĩ.
əu.
tinu mapəkənə dinu pəni kei nai, die pəni cəllainə.
əu.
əbə tə ɖummaɖi gosaĩbaɖikənə ɖummaɖi bənauna bhiyə, əbə ke cəlla hun!
bənaihele tə bənaunu ke,
əu.
bənə bhəy bhənnea tə bənaihele tə əbə pərso boknə choɖele.
həjur.
pərso pənə boktainə.
mm.
kaithinəi jəntə bəretə pəni aunai nə tĩ herə ɖagnupəɖnə lagyo.
əu.
ɖage pəni aunainə.
əu.
aune hun ke aunainə.
aunainə.
əjelə tə na jəso bhəy 'ni ləcche,
əu.
səke pəni nəsəke pəni ləcche, mattəi. ɖake pəni aune api jani pəni aune ləcche,
əru… ərulə choɖele, bhaʈəbaɖa hunelə choɖele, simugaɖa hunelə choɖele, u aunainə … u aunainə.
ləcche mərepəchi tə bən bhəigəy ni.
əu. əbə kəti məluwarə lie, kətilə kya hare, bəmməi janə lage pəisa kəmanlage, dhəni bhəe əbə, ɖummaɖi.
dhəni bhie pəni, jəso bhəe ni amnu hərne kirti, amnu hərne kirti jijubajelə həreko, dhərmə chəinə əbə.
chəinə
kəsəlai pəni dhərmə chəinə. pap… chə …
pəilimma jəsa jug… səmpət pənə rəenən dhə baje əbə.
kya pə ho e, ba jukəi ho, jug tə yəsəi hərə bhənnəinə duniyãsə̃gə hə̃?
huna tə ho.
na munchei hun, munchei bhie əbə.
əu.
jug tə əbə jojəbəi satə sal ui, səməyə ui, məina ui, bar ui.
təyə tə bhəne tə.
pəili–pəili bhənnachie, hamrə baujuka dinəuni, aʈhana, carana cawəl manu.
bhənnachie ləu herə, əbə tə bisə ruppelə pəni nəpaine bhəy manu , ekə manu cawəl bisə ruppelə pəni nəpaine bhəyə her.
həjur.
bhəya munche dine bhəyə, nəbhəya munche kãmaʈə dinea?
o.
tyəi pəni nəmilne bhəyə.
məile ghəra cawəl kini khaũla, ti khadya cawəl nika hunainə bhənerə payənə pəchebaʈə pəndhrəsəyə ruppe halerə ɖãɖadəi lyã, kai paienə, ʈhanasəmmə khəbər hərẽ, kai millainə.
utha, utha kyahərnei?
pəile laʈosojo jəmana chiyo, səbbəi munche aphnəi dhuniphuni həri khanachie.
u…
niko chiyo əbə ke hun əbə yi.
phalnu… uiləmma tə phalnu hunochiyo, kini khanu pəɖɖəinə chiyo.
həjur.
khadya caulo sunayəi nai ui bela, thaəi nai e. khadyə… ə … yinu cauləko thaəi naiː. tha—
əː uilə calu pənə nai.
uilə khadyə pənə kã chie tə?
nai, amnai khai səktainə, ghoga khaisəktainə, ghoga gəũ khaisəktainə.
khanu rə launu, apu lə khanu prəsəstə hunea chiyo.
cawəl ghərəkai chie, cawəl chie ghərəkai, ghoga chie ghərəkai, gəũ nə pakəntisəmmə pur‍yauna chie pugdo chiyo. kei chiyo nə.
ləu əbə… əbə səykəɖa ek jənu matrəi hola, khadya lyaikənə nəkhane kya… netrə səbbəi khadya cawəl lyai khana, nəkhane ko chə?
həjur, manche əlsi bhəe, kaməi həddainə.
hihi…
… nə… nə … bhəyə, kinne munchelə bəɖaya chən, jəgga pəni kyao.
həjur.
jəgga bəɖai kyarnei, teuɖo mələpərso tə chəinə.
həjur.
uləmma ləcchimi baccha kəsa hun!
əbə tə ek— euʈa bəllə hələ matrəi chə, palne bhəyə ek bhəĩso palə nətərə bəllə hələ matrəi chə.
hə… u …
əbə tə bənə pəni janainə, ghərəunai pale. ghərəunai pale bənə pəni janainə, kaithi–kaithi linna tə pəni.
həjur.
mələpərso kãbaʈə hunyao, sorəsə̃gə kam nai bhənna…
u… ti bərkha syaula kaʈnu nai bhənna, hiunəmasə ekəpəlʈə sala syaula huna chierə ek–dui məina, tyu lyaune hune lə lyayo, tar nəhunya tə pəche…pəche gəe tə syaũlai millainə tə.
əu.
ti, tyəi pərsa lə bhãgo lagchə.
u… na… pate məl pənə chiyo pate məl lagi… huno chiyo, tyu pəni səkiyo.
pate məl pəni səkiyo. pərso pənə bənə bhəy, utha kamaʈi hunyao rə kamaʈi khanyao.
munche pənə əlsi bhie. manche pəni əlsi bhie.
Are you keeping a cow, lower-house-grandfather?
Yes, I have a cow, as far as that goes…
It calved and now it doesn't let you go near it — it kicks, it butts, it kicks — just like that. [It gives] nothing to eat or drink, it's just there.
When did it calve?
It's already a yearling, the calf.
Oh. Did you sell off the buffalo?
The buffalo had bloody died.
What happened?
What happened indeed! I never knew. It just up and bloody died.
Mm.
It couldn't eat anything, there was something up here in its throat, who knows?
Ah.
We cauterized it's throat, in case it was diphtheria. Nothing we did made it better, and it died.
Ah.
It's been two or three years.
Yes, I…
I thought I'd arrange for a small buffalo, but they said I couldn't handle it.
So, you're keeping one neutered ram and one cow.
There was a female goat, too.
Mm.
There was a female, like that, but later we didn't even mate her. It was like she was sterile.
Mm.
I was going to sell her, thinking to look for another one, and we sold her.
Look for another one somewhere and what then?! I gave it up.
Mm.
I don't have a goatherd, I'd have to put it in someone else's herd.
Yes.
The goats, [I'd have to wait around wondering] when are they coming, when is it going with the others?
Yes, it's a nuisance.
Huh?
It's a nuisance, no?
It's a bother, no?
It is.
I can't come and go myself, there's no one to take them, what would you do?
Yes.
??
Anyway, it's done.
It's settled. Like it or not.
Uh…
Huh?
You kept a cow, now the cow…
I'm thinking to get rid of the cow.
Yesterday, yesterday evening I'd got the chickens in down below, I went to open up [the cage]…
When I went near her, wham! she hit me.
Oh!
She hit me in the thigh and threw me completely to the other side.
Kicking you?
Butting with her head!
Butting!
She got her horn onto my thigh and wham! she tossed me to the other side.
She's a bad one, if it's like that.
That's what I was saying, somewhere — one day she'll throw someone onto the fence!
Yes.
She doesn't let anyone near, do you understand?
Really it's not that she wants to hurt you, she's saying, "Throw in some fodder!"
Yes.
She wants you to throw in fodder and she has to butt like that?
Mm.
Instead, she should just do like this with her muzzle!
Mm.
Does she do that? Wham! she butts you to the other side!
Haha. … Sowing [wheat] here — have you not sown here, or did someone come?
Huh?
Did you sow here already or not?
It's sown, I already finished mine.
Oh.
They just threw a little seed.
Who sowed it? Who came yesterday?
Who came — down below Harcanya's father came.
Ah yes.
Harcanya's father brought them [oxen] and sowed — he brought oxen to Tilcaur [his own village] yesterday, then he brought them here.
The youngsters all said, "We won't go today, we're worn out."
Then he came himself and did it.
He came and plowed. Afterwards Ude brought oxen over there, Ude sowed his fields down there, then Ude brought them.
Ude brought them and then they finished it.
Ah, he brought two teams.
Over here, Dane had sown previously.
Ah.
Dane from Tilcaur, you know?
Ah.
Down here — up above there were only two fields left.
Ah, that's it.
What would you do? It's become difficult—
The village men won't do labor.
Yes, it's difficult now—
The village men won't work, and I can't do it myself any more.
And the ones from the low-caste hamlet, the way they used to…
They won't do labor either.
Mm.
There's nothing to give those motherfuckers, and if you gave them something, they still wouldn't work.
Mm.
Now its the low-caste laborers who will make slaves of the high castes — why should they do labor?
"They WILL? — They've already done it!
Mm.
If it's a question of going to the forest, they've already done it — now they've stopped carrying compost.
Yes.
They don't carry compost.
Mm.
In some places they don't come to marriages [to play music and carry the bride], look, you have to invite them.
Mm.
Even if you call them they don't come.
Mm.
[Miming an anxious family member.] Are they coming? They don't come.
They don't.
Nowadays, whatever happens, there's Lachhe.
Mm.
Whether he is able or not, there's only Lachhe. If you call him, he comes; if he's found out himself, he comes.
The others have already quit, the ones in the Bhat hamlet have quit, the ones in Simugada have quit, they don't come.
When Lachhe dies, its the end.
Yes. Now so many have taken land in the tarai, so many are doing something else, they've started going to Bombay, they've started earning money — they've become rich, the ones in the low caste hamlet.
Even if they're rich, whatever happens — it's a question of their own merit, the merit that their ancestors earned — there's no dharma any more!
None.
No one has dharma. Sin…
The times like in the past… the values aren't there any more, see, grandfather.
What is it — is it the times? The times don't tell people to do this or that.
That's so.
Is it mankind? Now it's mankind.
Mm.
The times are as they were: the week, the year is the same, time is the same, the month is the same, the day of the week is the same.
That's it.
Before, they used to say, in our father's day, rice was eight annas, four annas a mana [i.e. 25-50 paisa for about a pint].
Now, look, you can't get it even for twenty rupees a mana, you can't get a mana of rice even for twenty rupees, look.
Yes.
A person who has money will pay — a person without money, how will he pay?
Mm.
That's another thing you can't get.
I thought, "I'll buy rice from people's houses and eat it — the Food Corporation rice [imported by the government from the plains] is no good," but I didn't get any. Afterwards, I thought I'd pay 1500 rupees and bring some from up the hill, but I didn't get any. I sent word as far as Thana, there's none anywhere.
So what would you do?
Before it was a simple, straightforward time, everyone took care of his own business.
[??]
It was good, now what's all this?
In the old days, there was enough to sell, there was no need to buy [food] to eat.
Yes.
Food Corporation rice was unheard of then, it was unknown. No one knew about Food Corporation rice.
Before, the office didn't exist.
Back then, there wasn't any Food Corporation!
We couldn't eat all of our own, we couldn't eat all the maize, we couldn't eat all the maize and the wheat.
As for food and dress, on our own we had plenty to eat.
There was home-grown rice, home-grown maize, there was enough to last until the wheat ripened, there was no problem.
So! Now there might be one per cent who eat without buying Food Corporation grain. Otherwise, everyone buys Food Corporation rice. Is there anyone who doesn't eat it?
Right. People have become lazy, they don't work.
Hee hee.
Anyway, buyers have driven up the price of land.
Right.
What's the use of increasing your land, there's no compost.
Right.
And what about cattle?
Now there's only one pair of oxen; if you're going to raise something, raise a buffalo; otherwise there's just a pair of oxen.
Yes…
Nowadays they don't go the the forest, they raise them at home. They raise them at home, they don't even go to the forest. Where would they get compost?
Right.
Where's the compost going to come from, if they don't want to work hard?
If they don't want to cut litter during the rains— in the winter months, one who has gotten sal branches during the month or two when they are good [for litter and compost] has got them; the one who hasn't, if he goes later, they aren't there.
Mm.
That compost is good for nothing [lit. "good for cannabis"].
There was leaf compost, if you used it, that's finished too.
Leaf compost is finished, compost is finished, where will it come from, where will food come from?
People have become lazy, they've become lazy.
S1 stop écouterBS:
gai palya chəi kya ʈhekara bajya?

gai
palya
chəi
kya
ʈhekara
bajya


Are you keeping a cow, lower-house-grandfather?

S2 stop écouterB:
ə̃, gai chə… hunapo…

ə̃
gai
chə
hunapo…


Yes, I have a cow, as far as that goes…

S3 stop écouterB:
te tyu pyayo rə te temmo jandinəinə jəmmə, latta hanno, j…jəm, ui maddo, ui latta hanno tyəssəi, tye… khanu nə pinu tyəsəi.

te
tyu
pyayo
te
temmo
jandinəinə
jəmmə
latta
hanno
jəm
ui
maddo
ui
latta
hanno
tyəssəi
tyesəi
khanu
pinu
tyəsəi


It calved and now it doesn't let you go near it — it kicks, it butts, it kicks — just like that. [It gives] nothing to eat or drink, it's just there.

S4 stop écouterBS:
kəilə pyaya ho?

kəilə
pyaya
ho


When did it calve?

S5 stop écouterB:
bərsiko bhəigəyə əilə baccho.

bərsiko
bhəigəyə
əilə
baccho


It's already a yearling, the calf.

S6 stop écouterBS:
e, bhəĩso phalele?

e
bhəĩso
phalele


Oh. Did you sell off the buffalo?

S7 stop écouterB:
bhəĩso puɖo mərigəy chyo tə.

bhəĩso
puɖo
mərigəy
chyo


The buffalo had bloody died.

S8 stop écouterBS:
ke bhəy chyo?

ke
bhəy
chyo


What happened?

S9 stop écouterB:
ke pə bhəy chyo kei thayəi bhəenə, tyu… tyəssəi puɖo mər‍yo.

ke
bhəy
chyo
kei
thayəi
bhəenə
tyu
tyəssəi
puɖo
mər‍yo


What happened indeed! I never knew. It just up and bloody died.

S10 stop écouterBS:
Mm.

Mm


Mm.

S11 stop écouterB:
tə… khanə kyəi səkyo nə, hẽ gəlauno ke bhəechyo, ko jani,

khanə
kyəi
səkyo
hẽ
gəlauno
ke
bhəechyo
ko
jani


It couldn't eat anything, there was something up here in its throat, who knows?

S12 stop écouterBS:
e.

e


Ah.

S13 stop écouterB:
bhyagute ay'i bhənikənə pole. tyu keihəre niko bhəenə, pəche mərigəy.

bhyagute
ay'i
bhənikənə
pole
tyu
keihəre
niko
bhəenə
pəche
mərigəy


We cauterized it's throat, in case it was diphtheria. Nothing we did made it better, and it died.

S14 stop écouterBS:
e.

e


Ah.

S15 stop écouterB:
dui tin bərsə bhəi gəe tə.

dui
tin
bərsə
bhəi
gəe


It's been two or three years.

S16 stop écouterBS:
hə̃ məilə tə—

hə̃
məilə


Yes, I…

S17 stop écouterB:
mə tə ek nannano bhəĩso bənnobəstə hərelu bhənya ho tə, səktainə bhəne.

ek
nannano
bhəĩso
bənnobəstə
hərelu
bhənya
ho
səktainə
bhəne


I thought I'd arrange for a small buffalo, but they said I couldn't handle it.

S18 stop écouterBS:
ə, ekə khəsi palya, ekə gai palya.

ə
ekə
khəsi
palya
ekə
gai
palya


So, you're keeping one neutered ram and one cow.

S19 stop écouterB:
ə̃… bakhro pənə chiyo,

ə̃
bakhro
pənə
chiyo


There was a female goat, too.

S20 stop écouterBS:
Mmm.

Mmm


Mm.

S21 stop écouterB:
bakhro pənə chiyo, tyəsəi, pəche tyũ bakhro lagyoi nai, bãʈhʈhiyə jənə bhəy'…

bakhro
pənə
chiyo
tyəsəi
pəche
tyũ
bakhro
lagyoi
nai
bãʈhʈhiyə
jənə
bhəy'


There was a female, like that, but later we didn't even mate her. It was like she was sterile.

S22 stop écouterBS:
Mmm.

Mmm


Mm.

S23 stop écouterB:
pəche ərko khojũla tyu phaldino bhəyə̃ bhənerə phaldiyəũ bakhro.

pəche
ərko
khojũla
tyu
phaldino
bhəyə̃
bhənerə
phaldiyəũ
bakhro


I was going to sell her, thinking to look for another one, and we sold her.

S24 stop écouterB:
ərko kaĩ khojikənə kya hərnei? mən mər‍yo.

ərko
kaĩ
khojikənə
kya
hərnei
mən
mər‍yo


Look for another one somewhere and what then?! I gave it up.

S25 stop écouterBS:
mm.

mm


Mm.

S26 stop écouterB:
goʈhala nai, goʈhala nai ərka bəgalə ɖaʈhnu pəɖɖo.

goʈhala
nai
goʈhala
nai
ərka
bəgalə
ɖaʈhnu
pəɖɖo


I don't have a goatherd, I'd have to put it in someone else's herd.

S27 stop écouterBS:
əu…

əu…


Yes.

S28 stop écouterB:
bakhra kəita bakhraithi aune hun? kəi ta bakhraithi jane hun?

bakhra
kəita
bakhraithi
aune
hun
kəi
ta
bakhraithi
jane
hun


The goats, [I'd have to wait around wondering] when are they coming, when is it going with the others?

S29 stop écouterBS:
hə̃, bəbaləi huno.

hə̃
bəbaləi
huno


Yes, it's a nuisance.

S30 stop écouterB:
hã?

hã


Huh?

S31 stop écouterBS:
bəbal huno kya!

bəbal
huno
kya


It's a nuisance, no?

S32 stop écouterB:
jhĩjo bhəy ni tə tyu?

jhĩjo
bhəy
ni
tyu


It's a bother, no?

S33 stop écouterBS:
əu.

əu


It is.

S34 stop écouterB:
aphu au janə pənə səkinəinə, lai dine munche nai, hərne ke chi?

aphu
au
janə
pənə
səkinəinə
lai
dine
munche
nai
hərne
ke
chi


I can't come and go myself, there's no one to take them, what would you do?

S35 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Yes.

S36 stop écouterB:
[??]

??

S37 stop écouterBS:
bhəya chə.

bhəya
chə


Anyway, it's done.

S38 stop écouterB:
bhəyo— dheki bhəy tə.

bhəyo
dheki
bhəy


It's settled. Like it or not.

S39 stop écouterBS:
ə…

ə


Uh…

S40 stop écouterB:
hã?

hã


Huh?

S41 stop écouterBS:
gai palya, əbə gai…

gai
palya
əbə
gai


You kept a cow, now the cow…

S42 stop écouterB:
gai pənə həʈaune bicar chə.

gai
pənə
həʈaune
bicar
chə


I'm thinking to get rid of the cow.

S43 stop écouterB:
tə… beli, beli ba təli kukuɖo hulya, ugaɖu bhənikənə—

tə…
beli
beli
ba
təli
kukuɖo
hulya
ugaɖu
bhənikənə—


Yesterday, yesterday evening I'd got the chickens in down below, I went to open up [the cage]…

S44 stop écouterB:
haa!… tyu oɖopuɖo jantə ghwaccə hanna (hanno) e.

haa
tyu
oɖopuɖo
jantə
ghwaccə
hanno
e


When I went near her, wham! she hit me.

S45 stop écouterBS:
hẽ

hẽ


Oh!

S46 stop écouterB:
jaŋɖana hanyo rə pərəuno phaldiyo rə jəmmə.

jaŋɖana
hanyo
pərəuno
phaldiyo
jəmmə


She hit me in the thigh and threw me completely to the other side.

S47 stop écouterBS:
ke lattalə hanno?

ke
lattalə
hanno


Kicking you?

S48 stop écouterB:
munʈalə maddo e.

munʈalə
maddo
e


Butting with her head!

S49 stop écouterBS:
maddo oho!

maddo
oho


Butting!

S50 stop écouterB:
siŋ laerə həĩ jaŋɖammo, ghwaccə paɖi pərəuno phalyo.

siŋ
laerə
həĩ
jaŋɖammo
ghwaccə
paɖi
pərəuno
phalyo


She got her horn onto my thigh and wham! she tossed me to the other side.

S51 stop écouterBS:
həjur, tyu tə biʈhyae bhəyə, tyəso bhəyə tə.

həjur
tyu
biʈhyae
bhəyə
tyəso
bhəyə


She's a bad one, if it's like that.

S52 stop écouterB:
təy tə bhəne tə, kauno tə… tə koʈhibaɖəuno phaldino bhəy kəidinə.

təy
bhəne
kauno
koʈhibaɖəuno
phaldino
bhəy
kəidinə


That's what I was saying, somewhere — one day she'll throw someone onto the fence!

S53 stop écouterBS:
hã.

hã


Yes.

S54 stop écouterB:
sãcəi raike wəɖopuɖo jandinəinə.

sãcəi
raike
wəɖopuɖo
jandinəinə


She doesn't let anyone near, do you understand?

S55 stop écouterB:
maru bhəni həinə hun tə ghãs phalə bhənno.

maru
bhəni
həinə
hun
ghãs
phalə
bhənno


Really it's not that she wants to hurt you, she's saying, "Throw in some fodder!"

S56 stop écouterBS:
əu əu.

əu
əu


Yes.

S57 stop écouterB:
ghãs phalə tə bhənno chiyo rə tyəsəi mannupəɖyo wa tə?

ghãs
phalə
bhənno
chiyo
tyəsəi
mannupəɖyo
wa


She wants you to throw in fodder and she has to butt like that?

S58 stop écouterBS:
əhə̃.

əhə̃


Mm.

S59 stop écouterB:
bəttu… mukhələ bəttu yəsoyəso hənnupəɖyo.

bəttu
mukhələ
bəttu
yəsoyəso
hənnupəɖyo


Instead, she should just do like this with her muzzle!

S60 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S61 stop écouterB:
tyu tə kã bhənnochəi ghwaccə paɖi hanno.

tyu
kã
bhənnochəi
ghwaccə
paɖi
hanno


Does she do that? Wham! she butts you to the other side!

S62 stop écouterBS:
haha… hemmo bunə… hemmo tə buyanai kyayo?

haha
hemmo
bunə
hemmo
buyanai
kyayo


Haha. … Sowing [wheat] here — have you not sown here, or did someone come?

S63 stop écouterB:
hə̃?

hə̃


Huh?

S64 stop écouterBS:
hemmo buelei?

hemmo
buelei


Did you sow here already or not?

S65 stop écouterB:
buigəy, buisəkiele mera tə.

buigəy
buisəkiele
mera


It's sown, I already finished mine.

S66 stop écouterBS:
e.

e


Oh.

S67 stop écouterB:
əliəli phaldie.

əliəli
phaldie


They just threw a little seed.

S68 stop écouterBS:
kəllə buechyo, beli ko aechyo?

kəllə
buechyo
beli
ko
aechyo


Who sowed it? Who came yesterday?

S69 stop écouterB:
ko aechyo tələ hərcənya ba ae.

ko
aechyo
tələ
hərcənya
ba
ae


Who came — down below Harcanya's father came.

S70 stop écouterBS:
həuhəu.

həuhəu


Ah yes.

S71 stop écouterB:
hərcənya balə lyaidiyo rə bue tilcəuɖə lie bəllə beli… əjə … hẽ lyay.

hərcənya
balə
lyaidiyo
bue
tilcəuɖə
lie
bəllə
beli
əjə
hẽ
lyay


Harcanya's father brought them [oxen] and sowed — he brought oxen to Tilcaur [his own village] yesterday, then he brought them here.

S72 stop écouterB:
keraʈi kənləi janainə ajə hami gəligiyəũ bhəne əre,

keraʈi
kənləi
janainə
ajə
hami
gəligiyəũ
bhəne
əre


The youngsters all said, "We won't go today, we're worn out."

S73 stop écouterB:
uthə apui ay, handiyo,

uthə
apui
ay
handiyo


Then he came himself and did it.

S74 stop écouterB:
ayə hẽ jotyo. pəchebaʈə udelə lyae teuɖo, udya təliunu buno chiyo, pəche udelə lyay.

ayə
hẽ
jotyo
pəchebaʈə
udelə
lyae
teuɖo
udya
təliunu
buno
chiyo
pəche
udelə
lyay


He came and plowed. Afterwards Ude brought oxen over there, Ude sowed his fields down there, then Ude brought them.

S75 stop écouterB:
udelə lyay rə pəche səke.

udelə
lyay
pəche
səke


Ude brought them and then they finished it.

S76 stop écouterBS:
e, dui həl lae.

e
dui
həl
lae


Ah, he brought two teams.

S77 stop écouterB:
heuɖo tə əkhti boolyo chyo danelə, unl… danelə,

heuɖo
əkhti
boolyo
chyo
danelə
unlə
danelə


Over here, Dane had sown previously.

S78 stop écouterBS:
aha.

aha


Ah.

S79 stop écouterB:
tilcəuɖa danelə, kya?

tilcəuɖa
danelə
kya


Dane from Tilcaur, you know?

S80 stop écouterBS:
aha!

aha


Ah.

S81 stop écouterB:
hẽ təli, muthi dui gəɖa mattəi rəhya chie.

hẽ
təli
muthi
dui
gəɖa
mattəi
rəhya
chie


Down here — up above there were only two fields left.

S82 stop écouterBS:
e… tyəi tə.

e
tyəi


Ah, that's it.

S83 stop écouterB:
kyahərnei muskilə bhəe… bhən …

kyahərnei
muskilə
bhəe
bhən


What would you do? It's become difficult—

S84 stop écouterB:
gaũko munche pənə cəllainə.

gaũko
munche
pənə
cəllainə


The village men won't do labor.

S85 stop écouterBS:
ə̃ bhəne, əbə tə əpʈh…

ə̃
bhəne
əbə
əpʈhyaro


Yes, it's difficult now—

S86 stop écouterB:
gaũka munche pənə cəllainə, aphu pənə həri nəsəkine bhəyo.

gaũka
munche
pənə
cəllainə
aphu
pənə
həri
nəsəkine
bhəyo


The village men won't work, and I can't do it myself any more.

S87 stop écouterBS:
ɖummaɖi pənə əbə pəilika jənə…

ɖummaɖi
pənə
əbə
pəilika
jənə


And the ones from the low-caste hamlet, the way they used to…

S88 stop écouterB:
cəlla pənə naĩ.

cəlla
pənə
naĩ


They won't do labor either.

S89 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S90 stop écouterB:
tinu mapəkənə dinu pəni kei nai, die pəni cəllainə.

tinu
mapəkənə
dinu
pəni
kei
nai
die
pəni
cəllainə


There's nothing to give those motherfuckers, and if you gave them something, they still wouldn't work.

S91 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S92 stop écouterBS:
əbə tə ɖummaɖi gosaĩbaɖikənə ɖummaɖi bənauna bhiyə, əbə ke cəlla hun!

əbə
ɖummaɖi
gosaĩbaɖikənə
ɖummaɖi
bənauna
bhiyə
əbə
ke
cəlla
hun


Now its the low-caste laborers who will make slaves of the high castes — why should they do labor?

S93 stop écouterB:
bənaihele tə bənaunu ke,

bənaihele
bənaunu
ke


"They WILL? — They've already done it!

S94 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S95 stop écouterB:
bənə bhəy bhənnea tə bənaihele tə əbə pərso boknə choɖele.

bənə
bhəy
bhənnea
bənaihele
əbə
pərso
boknə
choɖele


If it's a question of going to the forest, they've already done it — now they've stopped carrying compost.

S96 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Yes.

S97 stop écouterB:
pərso pənə boktainə.

pərso
pənə
boktainə


They don't carry compost.

S98 stop écouterBS:
mm.

mm


Mm.

S99 stop écouterB:
kaithinəi jəntə bəretə pəni aunai nə tĩ herə ɖagnupəɖnə lagyo.

kaithinəi
jəntə
bəretə
pəni
aunai
tĩ
herə
ɖagnupəɖnə
lagyo


In some places they don't come to marriages [to play music and carry the bride], look, you have to invite them.

S100 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S101 stop écouterB:
ɖage pəni aunainə.

ɖage
pəni
aunainə


Even if you call them they don't come.

S102 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S103 stop écouterB:
aune hun ke aunainə.

aune
hun
ke
aunainə


[Miming an anxious family member.] Are they coming? They don't come.

S104 stop écouterB:
aunainə.

aunainə


They don't.

S105 stop écouterB:
əjelə tə na jəso bhəy 'ni ləcche,

əjelə
na
jəso
bhəy
'ni
ləcche


Nowadays, whatever happens, there's Lachhe.

S106 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S107 stop écouterB:
səke pəni nəsəke pəni ləcche, mattəi. ɖake pəni aune api jani pəni aune ləcche,

səke
pəni
nəsəke
pəni
ləcche
mattəi
ɖake
pəni
aune
api
jani
pəni
aune
ləcche


Whether he is able or not, there's only Lachhe. If you call him, he comes; if he's found out himself, he comes.

S108 stop écouterB:
əru… ərulə choɖele, bhaʈəbaɖa hunelə choɖele, simugaɖa hunelə choɖele, u aunainə … u aunainə.

əru
ərulə
choɖele
bhaʈəbaɖa
hunelə
choɖele
simugaɖa
hunelə
choɖele
u
aunainə
u
aunainə


The others have already quit, the ones in the Bhat hamlet have quit, the ones in Simugada have quit, they don't come.

S109 stop écouterB:
ləcche mərepəchi tə bən bhəigəy ni.

ləcche
mərepəchi
bən
bhəigəy
ni


When Lachhe dies, its the end.

S110 stop écouterBS:
əu. əbə kəti məluwarə lie, kətilə kya hare, bəmməi janə lage pəisa kəmanlage, dhəni bhəe əbə, ɖummaɖi.

əu
əbə
kəti
məluwarə
lie
kətilə
kya
hare
bəmməi
janə
lage
pəisa
kəmanlage
dhəni
bhəe
əbə
ɖummaɖi


Yes. Now so many have taken land in the tarai, so many are doing something else, they've started going to Bombay, they've started earning money — they've become rich, the ones in the low caste hamlet.

S111 stop écouterB:
dhəni bhie pəni, jəso bhəe ni amnu hərne kirti, amnu hərne kirti jijubajelə həreko, dhərmə chəinə əbə.

dhəni
bhie
pəni
jəso
bhəe
ni
amnu
hərne
kirti
amnu
hərne
kirti
jijubajelə
həreko
dhərmə
chəinə
əbə


Even if they're rich, whatever happens — it's a question of their own merit, the merit that their ancestors earned — there's no dharma any more!

S112 stop écouterBS:
chəinə

chəinə


None.

S113 stop écouterB:
kəsəlai pəni dhərmə chəinə. pap… chə …

kəsəlai
pəni
dhərmə
chəinə
pap
chə


No one has dharma. Sin…

S114 stop écouterBS:
pəilimma jəsa jug… səmpət pənə rəenən dhə baje əbə.

pəilimma
jəsa
jug
səmpət
pənə
rəenən
dhə
baje
əbə


The times like in the past… the values aren't there any more, see, grandfather.

S115 stop écouterB:
kya pə ho e, ba jukəi ho, jug tə yəsəi hərə bhənnəinə duniyãsə̃gə hə̃?

kya
ho
e
ba
jukəi
ho
jug
yəsəi
hərə
bhənnəinə
duniyãsə̃gə
hə̃


What is it — is it the times? The times don't tell people to do this or that.

S116 stop écouterBS:
huna tə ho.

huna
ho


That's so.

S117 stop écouterB:
na munchei hun, munchei bhie əbə.

na
munchei
hun
munchei
bhie
əbə


Is it mankind? Now it's mankind.

S118 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S119 stop écouterB:
jug tə əbə jojəbəi satə sal ui, səməyə ui, məina ui, bar ui.

jug
əbə
jojəbəi
satə
sal
ui
səməyə
ui
məina
ui
bar
ui


The times are as they were: the week, the year is the same, time is the same, the month is the same, the day of the week is the same.

S120 stop écouterBS:
təyə tə bhəne tə.

təyə
bhəne


That's it.

S121 stop écouterB:
pəili–pəili bhənnachie, hamrə baujuka dinəuni, aʈhana, carana cawəl manu.

pəili–pəili
bhənnachie
hamrə
baujuka
dinəuni
aʈhana
carana
cawəl
manu


Before, they used to say, in our father's day, rice was eight annas, four annas a mana [i.e. 25-50 paisa for about a pint].

S122 stop écouterB:
bhənnachie ləu herə, əbə tə bisə ruppelə pəni nəpaine bhəy manu , ekə manu cawəl bisə ruppelə pəni nəpaine bhəyə her.

bhənnachie
ləu
herə
əbə
bisə
ruppelə
pəni
nəpaine
bhəy
manu
ekə
manu
cawəl
bisə
ruppelə
pəni
nəpaine
bhəyə
her


Now, look, you can't get it even for twenty rupees a mana, you can't get a mana of rice even for twenty rupees, look.

S123 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Yes.

S124 stop écouterB:
bhəya munche dine bhəyə, nəbhəya munche kãmaʈə dinea?

bhəya
munche
dine
bhəyə
nəbhəya
munche
kãmaʈə
dinea


A person who has money will pay — a person without money, how will he pay?

S125 stop écouterBS:
o.

o


Mm.

S126 stop écouterB:
tyəi pəni nəmilne bhəyə.

tyəi
pəni
nəmilne
bhəyə


That's another thing you can't get.

S127 stop écouterB:
məile ghəra cawəl kini khaũla, ti khadya cawəl nika hunainə bhənerə payənə pəchebaʈə pəndhrəsəyə ruppe halerə ɖãɖadəi lyã, kai paienə, ʈhanasəmmə khəbər hərẽ, kai millainə.

məile
ghəra
cawəl
kini
khaũla
ti
khadya
cawəl
nika
hunainə
bhənerə
payənə
pəchebaʈə
pəndhrəsəyə
ruppe
halerə
ɖãɖadəi
lyã
kai
paienə
ʈhanasəmmə
khəbər
hərẽ
kai
millainə


I thought, "I'll buy rice from people's houses and eat it — the Food Corporation rice [imported by the government from the plains] is no good," but I didn't get any. Afterwards, I thought I'd pay 1500 rupees and bring some from up the hill, but I didn't get any. I sent word as far as Thana, there's none anywhere.

S128 stop écouterB:
utha, utha kyahərnei?

utha
utha
kyahərnei


So what would you do?

S129 stop écouterBS:
pəile laʈosojo jəmana chiyo, səbbəi munche aphnəi dhuniphuni həri khanachie.

pəile
laʈosojo
jəmana
chiyo
səbbəi
munche
aphnəi
dhuniphuni
həri
khanachie


Before it was a simple, straightforward time, everyone took care of his own business.

S130 stop écouterB:
u…

u


[??]

S131 stop écouterB:
niko chiyo əbə ke hun əbə yi.

niko
chiyo
əbə
ke
hun
əbə
yi


It was good, now what's all this?

S132 stop écouterB:
phalnu… uiləmma tə phalnu hunochiyo, kini khanu pəɖɖəinə chiyo.

phalnu
uiləmma
phalnu
hunochiyo
kini
khanu
pəɖɖəinə
chiyo


In the old days, there was enough to sell, there was no need to buy [food] to eat.

S133 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Yes.

S134 stop écouterB:
khadya caulo sunayəi nai ui bela, thaəi nai e. khadyə… ə … yinu cauləko thaəi naiː. tha—

khadya
caulo
sunayəi
nai
ui
bela
thaəi
nai
e
khadyə
ə
yinu
cauləko
thaəi
naiː
tha—


Food Corporation rice was unheard of then, it was unknown. No one knew about Food Corporation rice.

S135 stop écouterB:
əː uilə calu pənə nai.

əː
uilə
calu
pənə
nai


Before, the office didn't exist.

S136 stop écouterBS:
uilə khadyə pənə kã chie tə?

uilə
khadyə
pənə
kã
chie


Back then, there wasn't any Food Corporation!

S137 stop écouterB:
nai, amnai khai səktainə, ghoga khaisəktainə, ghoga gəũ khaisəktainə.

nai
amnai
khai
səktainə
ghoga
khaisəktainə
ghoga
gəũ
khaisəktainə


We couldn't eat all of our own, we couldn't eat all the maize, we couldn't eat all the maize and the wheat.

S138 stop écouterB:
khanu rə launu, apu lə khanu prəsəstə hunea chiyo.

khanu
launu
apu
khanu
prəsəstə
hunea
chiyo


As for food and dress, on our own we had plenty to eat.

S139 stop écouterB:
cawəl ghərəkai chie, cawəl chie ghərəkai, ghoga chie ghərəkai, gəũ nə pakəntisəmmə pur‍yauna chie pugdo chiyo. kei chiyo nə.

cawəl
ghərəkai
chie
cawəl
chie
ghərəkai
ghoga
chie
ghərəkai
gəũ
pakəntisəmmə
pur‍yauna
chie
pugdo
chiyo
kei
chiyo


There was home-grown rice, home-grown maize, there was enough to last until the wheat ripened, there was no problem.

S140 stop écouterB:
ləu əbə… əbə səykəɖa ek jənu matrəi hola, khadya lyaikənə nəkhane kya… netrə səbbəi khadya cawəl lyai khana, nəkhane ko chə?

ləu
əbə
əbə
səykəɖa
ek
jənu
matrəi
hola
khadya
lyaikənə
nəkhane
kya
netrə
səbbəi
khadya
cawəl
lyai
khana
nəkhane
ko
chə


So! Now there might be one per cent who eat without buying Food Corporation grain. Otherwise, everyone buys Food Corporation rice. Is there anyone who doesn't eat it?

S141 stop écouterBS:
həjur, manche əlsi bhəe, kaməi həddainə.

həjur
manche
əlsi
bhəe
kaməi
həddainə


Right. People have become lazy, they don't work.

S142 stop écouterB:
hihi…

hihi


Hee hee.

S143 stop écouterB:
… nə… nə … bhəyə, kinne munchelə bəɖaya chən, jəgga pəni kyao.

nə…
bhəyə
kinne
munchelə
bəɖaya
chən
jəgga
pəni
kyao


Anyway, buyers have driven up the price of land.

S144 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Right.

S145 stop écouterB:
jəgga bəɖai kyarnei, teuɖo mələpərso tə chəinə.

jəgga
bəɖai
kyarnei
teuɖo
mələpərso
chəinə


What's the use of increasing your land, there's no compost.

S146 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Right.

S147 stop écouterB:
uləmma ləcchimi baccha kəsa hun!

uləmma
ləcchimi
baccha
kəsa
hun


And what about cattle?

S148 stop écouterB:
əbə tə ek— euʈa bəllə hələ matrəi chə, palne bhəyə ek bhəĩso palə nətərə bəllə hələ matrəi chə.

əbə
ek—
euʈa
bəllə
hələ
matrəi
chə
palne
bhəyə
ek
bhəĩso
palə
nətərə
bəllə
hələ
matrəi
chə


Now there's only one pair of oxen; if you're going to raise something, raise a buffalo; otherwise there's just a pair of oxen.

S149 stop écouterBS:
hə… u …

u


Yes…

S150 stop écouterB:
əbə tə bənə pəni janainə, ghərəunai pale. ghərəunai pale bənə pəni janainə, kaithi–kaithi linna tə pəni.

əbə
bənə
pəni
janainə
ghərəunai
pale
ghərəunai
pale
bənə
pəni
janainə
kaithi–kaithi
linna
pəni


Nowadays they don't go the the forest, they raise them at home. They raise them at home, they don't even go to the forest. Where would they get compost?

S151 stop écouterBS:
həjur.

həjur


Right.

S152 stop écouterB:
mələpərso kãbaʈə hunyao, sorəsə̃gə kam nai bhənna…

mələpərso
kãbaʈə
hunyao
sorəsə̃gə
kam
nai
bhənna


Where's the compost going to come from, if they don't want to work hard?

S153 stop écouterB:
u… ti bərkha syaula kaʈnu nai bhənna, hiunəmasə ekəpəlʈə sala syaula huna chierə ek–dui məina, tyu lyaune hune lə lyayo, tar nəhunya tə pəche…pəche gəe tə syaũlai millainə tə.

u
ti
bərkha
syaula
kaʈnu
nai
bhənna
hiunəmasə
ekəpəlʈə
sala
syaula
huna
chierə
ek–dui
məina
tyu
lyaune
hune
lyayo
tar
nəhunya
pəche…pəche
gəe
syaũlai
millainə


If they don't want to cut litter during the rains— in the winter months, one who has gotten sal branches during the month or two when they are good [for litter and compost] has got them; the one who hasn't, if he goes later, they aren't there.

S154 stop écouterBS:
əu.

əu


Mm.

S155 stop écouterB:
ti, tyəi pərsa lə bhãgo lagchə.

ti
tyəi
pərsa
bhãgo
lagchə


That compost is good for nothing [lit. "good for cannabis"].

S156 stop écouterB:
u… na… pate məl pənə chiyo pate məl lagi… huno chiyo, tyu pəni səkiyo.

u
na
pate
məl
pənə
chiyo
pate
məl
lagi
huno
chiyo
tyu
pəni
səkiyo


There was leaf compost, if you used it, that's finished too.

S157 stop écouterB:
pate məl pəni səkiyo. pərso pənə bənə bhəy, utha kamaʈi hunyao rə kamaʈi khanyao.

pate
məl
pəni
səkiyo
pərso
pənə
bənə
bhəy
utha
kamaʈi
hunyao
kamaʈi
khanyao


Leaf compost is finished, compost is finished, where will it come from, where will food come from?

S158 stop écouterB:
munche pənə əlsi bhie. manche pəni əlsi bhie.

munche
pənə
əlsi
bhie
manche
pəni
əlsi
bhie


People have become lazy, they've become lazy.