The cretin brother
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence
Phonologic
Orthographic

Translation by sentence
en NE
Whole text transcription

Whole text translation
en NE
tel pelnə gəyə — kolə.
gaɖə məyəl halnə gəi ləmculʈheini.
ləmculʈheini məyəl halnə gəepəʈi, to ruŋo bəgyorə ‍‍— ek uiko laʈo bhai chiyo.
tyo ruŋo bəgyorə gaɖəma gəyo.
utha gaɖəma gəyəpəchi, “yəhi ruma rə mero bya hərə!” bhənyorə tyo rumo lyayərə ay ghərə bhai.
utha “ləmculʈheini bəini təlai pap lagla” bhəni, “mulai pap lagdəinə. yəi ruma rə mero bya hərə!” bhənyo. tyo ləmculʈheini kolə tel pelnə gəyaki.
ətha kolə telə pelnə gəyəchi, “ləmculʈheini, ləmculʈheini tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə̃ sãʈa ghərə aija!”
(suneaː chə chəinə? namna suneaː hola.
nai nai suneaː nai. nai suneaː nai.)
uthəː “ae” bhənyə pəʈi, “yi papi məsaŋgə mera bhaisəŋgə bibahə hərnə khodda, yinu papika mukhəi nəheru,” baɖbaɖ siləŋge ɖali, baɖbaɖ bhənikənə unle telə khənei, həuno sileŋge ɖaliuno khəneiː,
pəili əbə ma ai.
ə̃ pəche babu ayə, “ləmculʈheini laʈi ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə sãʈa ghərə aija!”
“pəilika ama ba huna pəcheaː səsura, yinu papiaː mukhəi nəheru” bhənikənə bhənyəpəchi pəchea— əbə u tel khənyauniəi chə siləŋge ɖali baɖɖəi chə siləŋge ɖali baɖɖəi chə.
əjhə pəche uhiko kaku ayə. “ləmculʈheini laʈi, ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə ghərə aija, sãʈa.”
“pəilika kaku huna pəcheaː səsura, yinu papia mukhəi nəheru,” baɖbaɖ siləŋge ɖali baɖbaɖ (unələ) telo cəũʈho khənyauni chə.
əjhə uiki kənsima ai, “ləmculʈheini laʈi, ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə. tə̃ sãʈa ghərə aija!”
bhənepəchini, “pəilei kənsima huni pəchei səsuri, mə yinu papia mukhəi nəheru,” baɖ siləŋŋe bənnieiː chə khənyaunii chə telo cəũʈho.
əjhə pəche bhai ayə, əru bhai ayə, “ləmculʈheini di ləmculʈheini di, tə sãʈa aija tero rə tera laʈa bhaiko bya chə.
ləgəno bela cukyo, tauliko bhatə sukyo.”
“pəilika bhai huna pəcheaː jeʈhajyu” baɖbaɖ siləŋge ɖali baɖ baɖ “yinu papia mukhəi nəheru,” əjhə əkko cəũʈho telo khənyai,
əjhə bhabəj ai “ləmculʈheini gosi, ləmculʈheini gosi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə̃ sãʈa aija!”
ləgəno bela cukyo tauliko bhatə sukyo bhənya pəʈi əbə unlə ərko cəuʈho telə khənyaiː.
u tə baɖɖəi chə. sərgə pugyo əbə.
əbə pugisəkepəchi — (bhənũ bhəne tə kəti chə yətti chəinə. ajəko dinə lagəneo herə!)
swərgə pugisəkepəchi pəche uiko bhədu ay.
bhədəi ai səkepəchi, “ləmculʈheini phu ləmculʈheini phu” — sərərərə həprə — əbə gəisəke pəchi sərgə baigəi, muthi baigəi əbə asənəma.
utha pəche bhədəi aisəkepəchi “ləmculʈheini phu phu phu– məi ləijao” bhəni bhədəyələ bhənyo.
unlə “bhaɖəuni kaŋŋiyo chə.
tyo— teuni dhaga ʈuɖo chə tə̃ ləiyya! tə̃ aija sãʈa!”
“tyo dhaga ʈuɖo ubo phalə!” bhəni dhwaĩĩ dhaga ʈuɖo bhədəyələ muthi phalyo.
pusimalə tyo həprəunadəi khənənənə tyo upharirə phalichi tələ jiminə pugyo.
“tə tyəmmo surke lagi a,” bhəni surke lagikənə sərgə baigo.
gəisəkyəpəchi dui ?? sərasər gəya.
pəri gəisəkyəpəchi bhəisa, bənbhəiso bəgal paya tinulə.
bənbhəisiko bəgal payapəʈi uthəː bhəisasəisa pale,
bhəisa pali səkyəpəchi uthəː əbə bəgal bənaya tei bəsya pusima bhədəi bhəisa palyəka chən. bəthan bənaya chə, ghər dər layako chə.
pəche ekoʈa ɖaka ayo tyo choʈ‍ʈi ləijane bhədəy əbə uhəĩ chə.
“aha! yo ləmculʈheiniko yo ke, bhənyo, ghəɳelo bhəiso te kəti ramro chə.”
bhəiso əbə uginɖo lagyakochə. u goʈhali (??) chə pəchinɖi.
“tyo kya huno ho mera ghərə ərko—” u goʈhalalə bhənyo bhədəyələ.
— u tə “əbə ghərə təmi bəsirie phupu.
musaː pəiririe (?rəiya).
mukhəuɖo paniko kulli həri rakhe” bhəni gəyə bhədəyalə aphu bhəisa khoyorə bai gəyo.
“aha! yəi mulya chora ghəɳelo bhəiso te kəti ramro chə?” bhənyo əbə line əbə uilai dos bənayo. line ayo.
utha “kəti chə ramro?” bhənyəpəchi “yo ke huno ho mera pəchinɖa bhəiso ramro chə.”
“aha! yəhi mulya chora tə herə! yo pəchinɖa bhəiso te kəti ramro chə?”
“aha! yo kya huno ho mero pəchinɖako bhəiso ramro chə.”
“aha! mulya choro yo kəti ramro yo”— mulya choro bənako əbə uikənə.
əbə ama ba chaɖikənə muthi agasəma gəisəke tə uika amaba chəinə.
utha bhənyəpəʈi “muthi əjhə ərko bhəiso chə ramro” bhənyo.
bhəisako bəthan chə əbə uika.
“aha! mulya chora ərko bhəisopənə khub ramro rəechə.”
“mera ghərə əjhə pəchinɖo pəũɖo ramro chə mera.”
aha! yəi mulya chora pəuɖo pənə ramro rəechə!
tyo pəuɖo pəni əbə her‍yo.
“bəkinno ramro chə.” (bhədəi)
—“aha! yəi mulyaha chorako bəkinɖo pəni ramro rəhechə.”
—“ghərə mera thoropənə ramro chə.”
—“o yu ghərə ?? ke mulya chora bəki— thoro pənə ramro rəhechə.”
—“ghərəi meri phu tə kəti ramri chin” bhənisəkyəpəchi, sərasərə gəyə ti manche.
tĩ gəisəkyaʈi, “yəi ghərə ko chə?”
u tə ghãʈəi bolya chəinə, əbə.
“e, yəi ghərə ko chə?”
“ko hoi? mə chu.”
“həjur, bahirə tə herə təmi!”
“mə tə bairə tə mə herne chiyə̃, mera bhədulə nəher‍yə bhənyaː ho.”
“nai nəher‍yə bhənyəpənə təmi ae yəkkəi pəlʈə” bhənepəchini mukhəuɖo paniko kulle ləi gəyə,
muso copkeiː chə, bəseiː chə u tə,
pani kulli səkyəpəchi jhəllə mukhə bhəyə uhiko.
mukhə xx tyo baigəi, poilə baigəi əbə. ui chaɖigəi.
goʈhə gəlyəu məntəri gəi. ghərə kaŋŋiyo məntəri gəi, bachai bhəisa səisa lyayə ayə bhədəi.
aisəkepəchinə “phu phu” bhəndo chə.
ghərə kaŋŋiyo “həu” bhənno chə. ghərə jai “phu” bhənno chə, u goʈhə gəlyəu “həu” bhənnochə.
manʈhə khojya painnə u tə kã gəi məntəri mattəi gəi.
əjhə “phu” bhənno chə. “həu” ghərə kaŋiyo bhənno.
ghərə jai “phu” bhənno chə, goʈhə gəlyəu “həu” bhənno.
əbə kã gəyaka chinə bhənyo.
əbə ti bhəisa səisa tyəunai chaɖyo.
uthaː pərə ?? gəerə— dəmai oɖa gəyo rə xx— u lyayo tinlə huɖko.
tyu huɖko lyayo. huɖko lyai səkyəpəchima, “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” bhənyo əbə.
“huɖki daũ daũ, teri phu pəre tyəi gaũ” bhəni dhekaunə lagyo, tyəi gauko hune.
əjhə “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?”
“pəri tei gaũ”
əjhə uĩ gaũ chəinə.
“huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?”
“pəri tei gaũ.”
əjhə “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” — “pəri tei gaũ.”
“huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” pəchyə phu phela pəɖi.
yei jugma, kəi jəmanama kəiko bhərosa hunchə?
utha phela pəɖi səkyə pəchi “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” bhənepəchi “mə yã chu bhədu,” bhənerə bahirə niskichə.
utha bhəisəkepəchi ghəra goʈhə gəi rə juto cali lyai, ghərə ɖhuʈo roʈo hali bhədəyəkənə.
aphna kəbilai niko bənai, nənnəmə di sasu…,
utha niko bənai səkyəpəchi unlə niko bənayə pəʈima, roʈo hali “e phu tyo roʈo məiki?” bhənyo, —“yo mera lognei” bhəni.
“yo roʈo məiki phu?” bhənyo. —“meri sasui ho” bhəni. —“yo roʈo məiki phupu?” bhənyo —“meri səurai ho” bhəni.
“tyo roʈo məiki phupu” — “meri nənnəi ho bhəni.
“tyo roʈo məiki phupu” bhənyatəkə pəche ɖhuʈa halirə tyo roʈo chatiuɖo taɖi jutaː tiun di phupulə.
ətha tyu bhənisəkyəpəchi —
ətha tyu bhənisəkyəpəchi pəcheaː u taɖisəkepəchi u bhəda bhagyo.
bhagyorə, bai gəyə həprəu tələ bənbhəisi dudhaː khal chən.
aphu rukhəma bəsyo tyu hilo sordo, diussəki tə auno tyu dudh pijano ?? khal sori jano bənbhəisiko.
bənbhəisiko khal sorikənə diusəi tə ayə… utha bənbhəisiko… əjhə diũsə ayo.
diusə ayəpəʈima əjhə tyo diusə diusə aikənə tyo dudh pi jano khalə sori jano əbə, bhəisa ai bəitha.
əjhə diusəi diusə auno tyu khal sori jano dudh pi jano apu bhəisa bənə bai giya bənbhəisa.
pəche ayapəʈi, “to ko hoi kãko hoi? yo khal sori jane ko manche hola, əbə ko ho yo dindini hamro khal sori jane dudh khai jane?
ghəɳelo bhəiso jəŋgəlma siyo, əru bhəisa bən cərnə bai gie.
tyo manche sərərərə ayo bənayorə tyo khal sor‍yo dudh piyərə, usəi ʈoʈkama bəsyo. bachai ti bhəisa aya.
səlla həre, bhəisalə. səlla hərisəkyəpəchi bhəisa— “yo ajə yo manche yəssəri ayərə, pəre he yəhi ʈoʈəkama bəsyəko chə.
khal sori rakhyo, dudhpənə pi gəy” bhənikənə bhənepəʈi bachai ui ghəɳala bhəisalə bhənyo əbə.
utha “tə̃ ko hoi, kã ko hoi, ke hoi tə a hami yã” bhəni ɖakya chən tinu bhəisalə.
“mə auna tə aune chiyə, təmi kəiləkəi (?məiləi) marnya həoki?” — “nai hami maddainə,” bhənepəchi təi “təmi nəmarnyə bhəyapəʈi…” bhənyo rə u ayəchə.
“əbə tə̃ hamro ghãsə kaʈ hilo sor,” bhənepəchi u ghas kaʈyo, hilo sor‍yo, pəche bhəisako bəthan bənayə, əbə dudh duyo, bhəisa palyo.
pəche “mero bhədu chə,” bhənirə gəi. “bhədu chə mero,” bhəni gəisəkepəchi unle pusimakənə khanapina diyo, khirsir pəkay, goʈhə gəyə ghaɳo (ghaɖo) məntəri ay. ghəɖyalo bhəiso diyo utha pusimai.
yəĩ dei ɖaɖapəri gəisəkyəpəchi (ori) nəugəɖei phupu ghaɳo ɖãɖãpəri ɖãɖãpəri ugaɖei ghaɳo bhəni səkyəpəchi, ghãɖo ugaɖei chi. “roʈo dinya phulə poʈo poli di, roʈo dinya phulə poʈo poli di,” bhənepəchini bhəiso phərkyo rə oɖo aigəyə apu lada hanni gəi. səkigəy.
She went to press oil — the oil press.
The long-haired girl went to the river to bathe.
When the long-haired girl went to bathe, a hair was carried away — she had a cretin brother.
The hair was carried off in the river.
It went into the river, and her brother brought it home, saying, "Marry me with this hair!"
"Long-hair, your sister — it's a sin!" — "It's not a sin! Marry me with this hair!" The long-haired girl had gone to press oil.
While she was there, "Long-hair, Long-hair, you and your cretin brother are getting married, come home quickly!"
(Have you heard this one or not? You must have heard it a little."
No, no, we haven't heard it. We haven't heard it.)
When they told her to come, [she said,] "These sinners are trying to arrange my marriage with my brother. May I not see their faces!"
First her mother came.
Then her father came, "Long-hair, child, Long-hair, child, you're marrying your cretin brother, come quickly home!"
"Yesterday's parents, today's in-laws — may I not see these sinners' faces," she said, and she went on pouring oil, and the Osmanthus tree went on growing, the tree went on growing.
Again, her paternal uncle came. "Long-hair, child, long-hair, child, you're marrying your cretin brother, come quickly home!"
"Yesterday paternal uncle, today father-in-law; may I not see these sinners' faces," she said. Growing growing, the Osmanthus tree went on growing; she poured on another pot of oil.
Then her mother's sister came: "Long-hair, child, Long-hair, child, you and your cretin brother are getting married, come home quickly!" they said.
"First maternal aunt, then mother-in-law; may I not see these sinners' faces. Grow, Osmanthus!" she said, and she poured on a pot of oil.
Then again her brother came — her other brothers came: "Long-hair, sister, long-hair sister, come quickly, you're marrying your cretin brother.
The auspicious moment has passed, the rice in the pot has dried."
"First brother, then brother-in-law; grow, Osmanthus, grow, grow, let me not see these sinners' faces. She poured on another pot of oil.
Again her elder brother's wife came: "Long-hair sister-in-law, Long-hair sister-in-law, you're marrying your cretin brother, come quickly!
The auspicious moment has passed, the rice in the pot has dried," she said, and the other poured on another pot of oil.
It is growing; it has reached the sky.
Then — (If I tell it, it's endless! Look, it will take all day.)
When it reached the sky, her brother's son came.
Her brother's son came; "Long-hair auntie, long-hair auntie" — she went straight up, she went up to heaven, she went up into the sky.
Then the nephew came: "Long-hair auntie, auntie, auntie, take me, too!" said the nephew.
She said, "There's a comb on the shelf.
There's a ball of thread there; bring that and come quickly!" she said.
Throw the ball of thread up!" she said; whee! he threw up the ball of thread.
His aunt threw the ball of thread down from above, unwinding it, and it reached the ground.
"Pull yourself up ??? on it!" she said, and he pulled himself up to heaven.
Then aunt and nephew went along together.
They went across and found a herd of wild water buffalo.
After that they raised buffalos.
They raised buffalos and built up a herd; aunt and nephew stayed there and raised buffalos. They raised a herd, and built a house.
Then a bandit came to take the girl [the aunt] away. The nephew was there.
"Oh, look at Long-hair's bell-wearing buffalo, how beautiful it is!"
The buffalo was in front, the herding woman behind.
"What of it? The buffalo behind me is better."
[The narrator returns to an earlier point in the narrative:] "You stay at home, auntie.
Put soot on your face.
Run water on your face," [the nephew] said and went off. He untied the buffalos and went.
"O, this orphan boy's bell-wearing buffalo, look how beautiful it is!" said the one who came to take the girl. He made friends (dost? Prem: dhus; not translated by BS) with the nephew; he came to take away the girl.
When he said "How beautiful it is!", "What of it? the one behind me is better."
"Oh, look at the orphan boy's buffalo! How beautiful it is, the one behind him."
"What of it? the one behind me is better."
"Oh, how beautiful this orphan boy's—"
He took him for an orphan, since he had left his parents and gone to heaven. Up there he had no parents.
"There's still another buffalo up at my house, a good one," he said.
He had a herd of buffalos.
"Oho, the orphan's other buffalo is also very beautiful."
"At my house, there's still another beautiful calf."
"Oh! this calf of the orphan boy's is beautiful, too."
He looked at that calf as well.
"The little calf is beautiful."
"Ah, the orphan boy's little calf is beautiful as well."
"There's a newborn calf at home."
"Ah, the orphan boy's newborn calf is beautiful."
"My aunt at home is so beautiful!" he said, and the man went straight there.
"Is anyone home?" (?"Who's there in the house?")
She didn't speak.
"Is anyone there?" (?"who's in the house?")
"Who are you? I'm here."
"Please look outside!"
"I would have looked, but my nephew said not to."
"Even if he said not to look, please come out a moment!" — "One moment!" she said, and she poured the water on her face.
She had been staying there with soot smeared on her face.
When she poured water on it, her face shone.
She left, she eloped with the man. She left her nephew.
She cast a spell on the tethers in the shed. She cast a spell on the comb in the house. In the evening, her nephew came with the buffalos.
"Auntie, auntie!" he called.
In the house, the comb said "ho!". He went to the house and called "Auntie!". The tethers said "ho!"
He looked but didn't find anyone. Who knows where she went! She just cast spells and left.
Again he called "Auntie!"; in the house, the comb said "ho!"
He went into the house and called "Auntie!"; the ropes in the shed answered "ho!"
"Now where has she gone?" he said.
He left the buffalos there.
He went to the tailor-caste quarter and got a drum (hudko).
"Hudki daun-daun, my auntie what gaun [village]?" he said.
"Hudki daun-daun, your aunt is over there, in that village," the villagers said, showing him.
Again: "Hudki dam-dam, my auntie what gaun?"
"Over in that village."
Again she wasn't there.
"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?"
"Over in that village."
"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" — "That village over there."
"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" Then she was found.
In this day and age, can you trust anyone?
He said "Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" and his aunt came out.
She went to the animal-pen [the ground floor] of the house and sifted some goat-pellets. In the house she put on some husk-bread for her nephew.
She made good things for her own family, for her sister-in-law and her mother-in-law.
She made good food, and when she put on the bread: "Oh auntie, that bread's for me!" (or qudstion ?)— "It's for my husband."
"This bread's for me, auntie!" he said. — "It's my mother-in-law's." — "This one's mine," he said. — "It's my father-in-law's."
"That bread is mine, auntie." — "It's my sister-in-law's," she said.
He went on saying "That bread is mine," and finally she made a pancake of husk-flour and threw it at him and gave him goat-pellet curry.
Then…
After that the nephew ran away.
He ran away. Up above there were ponds of wild buffalo milk.
He stayed in a tree. He scraped off the mud, drank the milk, cleaned the pond, and went.
He scraped clean the wild buffalo pond and came back at noon… He came again in the afternoon.
He comes in the afternoon, drinks the milk, cleans the pond and leaves. Then the buffalos would come and stay.
Again he comes in the afternoon, cleans the pond and leaves. The buffalos went themselves to the forest to graze, the wild buffalos.
When they [the buffalos] came they said, "Who is this, where is he from? Who is it who cleans our pond every day, drinks milk, and leaves.
The bell-wearing buffalo was in the brush; the others went to graze in the forest.
That man came directly there. He cleaned the pond, drank the milk, and went and stayed stayed in the same hole in a tree. At evening, the buffalos came.
The buffalos consulted together. "Today the man came like this; he is staying over here in the hole in the tree.
He cleaned the pond and drank the milk," the bell-wearing buffalo said, in the evening.
"Who are you? From what place? What are you? Come over to us!" the buffalos called to him.
"I would have come, but will you strike me?" — "No, we won't strike you." — "If you won't strike me…" he said, and he came.
"Now you cut our grass (?fodder) and scrape our mud!" they said, and he cut the grass and scraped the mud. He built up the herd, he milked them and took care of them.
Later his aunt said, "I have a nephew," and went there. He gave her food and drink; he made milk-porridge. He went to the shed and cast a spell on the bell-wearing buffalo. Then he gave it to his aunt.
"Only unblock the bell when you reach the other side of the hill, auntie!" he had told her. When she undid it, the buffalo said, "Auntie who gave bread gave a stomach ache! Auntie who gave bread gave a stomach ache!" and came back to this side. She went on, beating her stomach. The end.
तेल पेल्न गए, कोल।
खोलामा नुहाउन गई, लम्चुठेइनी (लामो चुल्ठो भएकी केटी)।
लमचुल्ठेइनी नुहाउन गएपछि, त्यो रौं बगेर…। एकजना उसको लाटो भाइ थियो।
त्यो रौं बगेर खोलामा गयो।
अनि खोलामा गएपछि “यस रौँसित मेरो बिबाह गरिदेऊ!” भनेर भाइले त्यो रौँ घरमा लिएर आयो।
अनि “लुम्चुल्ठेइनी, बैनी, तलाई पाप लाग्ला नि!” — “मलाई पाप लाग्दैन, यस रौँ र मेरो बिहे गरिदेऊ!” भन्यो। त्यो लम्चुल्ठेइनी कोलमा तेल पेल्न गएकी थिई।
कोल तेल पेल्न गएपछि, “लम्चुल्ठेइनी, लम्चुल्ठेइनी, तरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ; तँ छिटो घरमा आइहाल!” भन्यो।
(सुन्नुभएको छ कि छैन? अलिअलि सुन्नुभएको होला।
— अहँ, अहँ सुनेको छैन, अहँ सुनेको छैन।)
अनि आइजा भनेपछि, “यी पापी मसँग मेरा भाइको बिहे गराउन खोज्ने! यी पापीहरूका मुखै नदेखिउन्।” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली (एक प्रकारको बिरुवा) बढ्बढ् भनेर उसले तेल खन्याई त्यसमा, सिलङ्गे डालीमा खन्याई।
सर्बप्रथम आमा आई र
त्यसपछि बाबु आए। “लम्चुल्ठेइनी नानी, लम्चुल्ठेइनी नानी, तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ छिटो घर आइजा!”
“पहिलेका बाबुआमा हुने पछिका सासुससुरा, यी पापीका मुखै हेर्न नपरोस्” भनेर भनेपछि ऊ तेल खन्याउँदै जान्छे सिलङ्गे डाली बढ्दै–बढ्दै जान्छ।
पछि उसको काका आयो, “लम्चुल्ठेइनी नानी लम्चुल्ठेइनी नानी तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ त घरमा आइहाल् छिटै!”
“पहिले काका हुने, पछि ससुरा, यी पापीको मुखै हेर्नु नपरोस्,” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली बढ्बढ्। उसले तेलको भाडो खन्याउँदै छे।
अझ उसकी कान्छीआमा आई। “लम्चुल्ठेइनी नानी लम्चुल्ठेइनी नानी तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ, तँ छिटो घर आइजा!” भनेपछि
“पहिलेकी कान्छीआमा हुने पछिकी सासु यी पापिनीको मुखै हेर्नु नपरोस्म” बढ् सिलङ्गे भन्दै छे, तेल खन्याउँदै छे, तेलको भाँडो।
फेरि पछि भाइ आयो, अरू भाइहरू आए, “लम्चुल्ठेइनी दिदी, लम्चुल्ठेइनी दिदी, तँ छिटो आइजा, तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ।
लगनको समय बित्यो, ताउलीमा भात सुक्यो।”
“पहिलेका भाइ हुने पछिका जेठाज्यू, यी पापीहरूका मुखै हेर्नु नपरोस्,” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली बढ्बढ्, फेरि अर्को भाँडो तेल खन्याई।
फेरि भाउजू आइ, “लम्चुल्ठेइनी नन्द लम्चुल्ठेइनी नन्द! तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ, तँ छिटो आइजा!
लगनको समय बित्यो ताउलीको भात सुक्यो।” भनेपछि फेरि उसले अर्को भाँडो तेल खन्याई।
त्यो त बढ्दै छ। स्वर्ग पुग्यो अब!
अब पुगिसकेपछि — भनूँ भने त कति छ, कति छ , आज दिनभरि लाग्छ हेर्नुहोस्।
स्वर्ग पुगिसकेपछि उसको भदा आयो।
भदा (भाइ वा दाइको छोरा) आएपछि “लम्चुल्ठेइनी फुपू, लम्चुल्ठेइनी फुपू!” — सररर माथि गइसकेपछि, त्यही माथि आकासमा,
“लम्चुल्ठेइनी फुपू मलाई पनि लैजानुहोस्”– भदाले भन्यो।
“भारमा काँगियो छ,
त्यसमा धागाको गोली पनि छ, छिटै लिउर आइजा!” भनेपछि
“धागाको गोली उँभो (माथितिर) फाल्!” भनी। भददाले धागाको गोली माथितिर फाल्यो।
फुपूले धागाको गोली माथिबाट तलतिर खनन फुकाउँदै फाली र त्यो तल जमिनसम्म पुग्यो।
“तँ त्यसमा सुर्कदै आ!” भनी। ऊ सुर्कदै स्वर्ग गइहाल्यो।
त्यसपछि फुपू र भदै सरासर गए।
पारि गइसकेपछि बन भैसीको बगाल भेटाए, तिनीहरूले।
भैसीको बगाल पाएपछि अनि भैसासैसा पालेर बगाल बनाए।
त्यही बसे फुपू र भदै, भैसीभैसी पालेका छन्। बथान बनाएका छन्। घरबार बनाएको छ।
पछि एउटा डाँका आयो केटी लिन। भदा अब त्यही छ।
“आहा, यो लम्चुल्ठेइनीको घण्टीबाला भैसी त हेर, कति राम्रो छ!”
भैसी अगाडि लागेको छ; गोठाली छे पछाडि।
“यो के हो र? मेरा घरमा अर्को …” गोठालाले भन्यो, भदाले।
“हजुर घरैमा बस्नु फुपू,
मुखमा मोसो दलिराख्नु;
मुखमा पानीको कुल्ला गरिराख्‍नु” भनेर गयो। भैसी फोएर भदा, आफू गईहाल्यो।
“आहा, यस टुहुरा केटाको घण्टीवाला भैसी कति राम्रो छ, हेर त!”– भन्यो।
“यो के हो र? मेरा पछाडिको भैसी राम्रो छ।”
“आहा टुहुरा केटाको हेर! यो पछाडिको भैसी कति राम्रो छ!”
“यो के हो र? मेरा पछाडिको भैसी राम्रो छ।”
“आहा टुहुरा केटाको कति राम्रो यो…”
टुहुरो ठानिएको अब उसलाई, आमाबाबु छाडेर आकासमा गइसके पछि त त्यहाँ उसका बाआमा थिएनन्।
अनि “माथि अर्को भैसी छ मेरा घरमा, राम्रो!” भन्यो।
भैसीको बथान छ उसको त।
“आहा, टुहुरा केटाको अर्को भैसी पनि खुब राम्रो रहेछ।”
“मेरा घरमा, अझ अर्को पाडो पनि राम्रो छ।”
“यस टुहुरा केटाको पाडो पनि राम्रो रहेछ।”
त्यस पाडालाई पनि हेर्‍यो।
सानो पाडो राम्रो छ।
“आहा यस टुहुरा केटाको सानो पाडो कति राम्रो रहेछ।”
“मेरा घरमा पाडो (भर्खरै जन्मेको) राम्रो छ।”
यस टुहुरा केटाको पाडो पनि राम्रो रहेछ।
“घरमा मेरी फुपू त कति राम्री छिन्।” भनेपछि सरासर गए ती मान्छे।
गइसकेपछि – “घरमा को हुनुहुन्छ?”
उसले त केही पनि बोलेकी छैन।
“ए, यस घरमा को हुनुहुन्छ?”
“को होस्? म छु।”।
“हजुर! बाहिर त हेर्नुहोस्।”
“म त बाहिर हेर्थेँ तर मेरा भदाले नहेर्नू भनेको छ।”
“नहेर्नू भनेको भए पनि तपाई एक्कैछिन बाहिर आउनुहोस् न!” एकैछिन भनेर, उसले मुखमा पानीको कुल्ला राख्यो।
उसले त अनुहारमा मोसो दलेर बसेकी छ माथि।
उसले अनुहारमा पानी थुकिसकेपछि, अनुहार झलमल्ल भइहाल्यो उसको।
ऊ गइहाली पोइल, उसलाई छाडेर।
गोठमा दाम्लोलाई मन्त्र (टुना) गरी। घरमा काँगियोलाई टुना गरी। साझपख भैसी ल्याएर भदा आयो।
आए पछि, “फुपू–फुपू” बोलाउँछ।
घरमा काँगियो “हजुर” भन्छ, घर गएर “फुपू” बोलाउँदा गोठमा दाम्लो “हजुर” भन्छ।
मान्छे खोज्दा भेटिदैन। ऊ त कहाँ गई, कहाँ गई! मनत्र (जादु) मात्रै गरिगई।
फेरि “फुपू” भन्छ, घरमा काँगियो “हजुर” भन्छ,
घरमा गएर “फुपू” भन्छ गोठामा दाम्लो “हजुर” भन्छ। xxxx
xxxxx
पछि ती भैसी त्यही छाडेर
ऊ दमाइ–टोलतिर गयो र त्यहाँबाट त्यसले हुड्को ल्यायो।
हुड्को ल्याइसकेपछि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” भन्यो।
अनि “हुड्की दाउँदाउँ, फेरी फुपू ऊ त्यस गाउँ” भनेर देखाउन थाल्यो त्यस गाउको गाउलेले।
फेरि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?”
– “ऊऽत्यस गाउँ।”
त्यस जाँदा फेरि मान्छे भेटिदैन।
अझ “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?”
– “उऽत्यस गाउँ।”
फेरि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” – “ऊऽत्यस गाउँ।”
“हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” पछि फुपू फेला परी।
यस युगमा, कुन युगमा कसको भरोसा हुन्छ र?
अनि फेला परिसकेपछि, “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ” भनेपछि “भदा, म यहाँ छु।” भन्दै बाहिर निस्किछे।
भैसकेपछि घरका गोठ (भुइँतला) गई र बाख्राको गोबर चालेर ल्याई घरमा। ढुटो (कन्) ल्याई। रोटी पकाई भदाका लागि।
आफ्ना परिवारका लागि राम्रो चिज पकाई। नन्दलाई, सासूलाई
राम्रो कुरा पकाइसकेपछि… “ए, फुपू त्यो रोटी मलाई”– भन्यो। “यो मेरा लोग्नेलाई हो।” भनी।
“त्यो रोटी मलाई फुपू, मलाई!”– भन्यो। “मेरी सासूका लागि हो।”– भ नी। “त्यो रोटी मलाई फुपू”– भन्यो। “मेरा ससुरालाई हो।” भनी।
“त्यो रोटी मलाई फुपू”– भन्यो। “मेरी नन्दलाई हो।” – भनी।
पछि ढुटा् (कन्) को बनाएर रोटी छातीमा फ्याँकी र बाख्राका गोबरको सितन दिई फुपूले।

त्यसपछि भदा भाग्यो।
भागेर गइहाल्यो। माथि तल बनभैंसीका दूधका आहाल छन्।
आफू रुखमा बस्यो। हिलो सोर्थ्यो, दूध पिउथ्यो, आहाल सफा गर्थ्यो र जान्थ्यो।
बनभैसीको आहाल सोरेर दिन (मध्य दिनमा) आयो। अनि भैसीको… फेरि दिउसो आयो। आएपछि…
फेरि त्यो दिउसो आउँछ, दूध पिउँछ र आहाल सफा गरेर जान्छ, भैसीहरू आएर बस्थे।
फेरि दिउँसो आउँछ, आहाल सफा गरेर जान्छ, आफू भैंसीहरू बनमा चर्न गइहाले, बन भैंसीहरू।
पछि आएपछि, “तँ को होस्? कहाँको होस्? यो आहाल सफा गरेर जाने को मान्छे होला? अब यो, को हो दिनदिनै आहाल सफा गर्ने, दूध खाएर जाने?
घण्टीवाला भैसी जङ्गलमा सुत्यो, अरू भैंसीहरू बनमा चर्न गइहाले।
त्यो मान्छे सरर्र आयो। आहाल सोर्‍यो दूध खायो। त्यही रूखका टोट्कामा गएर बस्यो। बेलुकापख ती भैंसीहरू आए।
सल्लाह गरे भैंसीहरूले। र सल्लाह गरिसकेपछि, आज यो मान्छे यसरी आयो र ऊ त्यो टोट्कामा बसेको छ।
आहाल पनि सफा गर्‍यो र दूध पनि पिएर गयो भनेर त्यस घण्टीवाला भैंसीले भन्यो अब।
“तँ को होस्? कहाँ–को होस्? के होस्? आइजा यता!” भनेर बोलाएछन्। ती भैसीहरूले।
“आउन त आउँथे, तर कतै तिमीहरू हान्ने त होइनौ?” — “अहँ हामी हान्दैनौं।” — “त्यसरी तिमीहरू नहान्ने भएर भनेर…” ऊ आएछ।
अब तँ हाम्रो घाँस काट, हिलो सोर् भनेपछि घाँस काट्यो, हिलो सोर्‍यो। पछि भैसीको बथान बनायो। अब दूध दोहयो, भैसी पाल्यो।
पछि मेरो भदा छ भनेर गई; भदा छ मेरो भनेर गइसकेपछि त्यहाँ उसले फुपूलाई खानापिना दियो। खीरसीर पकायो। गोठमा गएर घण्टीलाई मन्त्र (टुना) गरेर आयो। अनि फुपूलाई घण्टीवाला भैसी दियो।
ऊ त्यस डाँडा पारिपुगेपछि मात्र घण्टी खोल्नू है फुपू भनिसकेपछि घण्टी खोलेकी थिई– “रोटी दिने फुपूले पेट पोली दिई” “रोटी दिने फुपूले पेटै पोली दिई” भनेपछि भैसी फर्केर यतातिर आइहाल्यो। आफू पेट छाम्दै, छाती पिट्दै गई। सकिइहाल्यो।
S1 stop écouter
tel pelnə gəyə — kolə.
तेल पेल्न गय — कोल ।

tel
pelnə
gəyə
kolə


She went to press oil — the oil press.

तेल पेल्न गए, कोल।

S2 stop écouter
gaɖə məyəl halnə gəi ləmculʈheini.
गाड मयल् हाल्न गई लम्चुल्ठेइनी।

gaɖə
məyəl
halnə
gəi
ləmculʈheini


The long-haired girl went to the river to bathe.

खोलामा नुहाउन गई, लम्चुठेइनी (लामो चुल्ठो भएकी केटी)।

S3 stop écouter
ləmculʈheini məyəl halnə gəepəʈi, to ruŋo bəgyorə ‍‍— ek uiko laʈo bhai chiyo.
लम्चुल्ठेइनी मयल हाल्न गय’ पटी, त्यो रुङो बग्योर ‍‍— एक उइको लाटो भाइ छियो।

ləmculʈheini
məyəl
halnə
gəepəʈi
to
ruŋo
bəgyorə
ek
uiko
laʈo
bhai
chiyo


When the long-haired girl went to bathe, a hair was carried away — she had a cretin brother.

लमचुल्ठेइनी नुहाउन गएपछि, त्यो रौं बगेर…। एकजना उसको लाटो भाइ थियो।

S4 stop écouter
tyo ruŋo bəgyorə gaɖəma gəyo.
त्यो रुङो बग्योर गाडमा गयो।

tyo
ruŋo
bəgyorə
gaɖəma
gəyo


The hair was carried off in the river.

त्यो रौं बगेर खोलामा गयो।

S5 stop écouter
utha gaɖəma gəyəpəchi, “yəhi ruma rə mero bya hərə!” bhənyorə tyo rumo lyayərə ay ghərə bhai.
उथा गाडमा गयपछि, “यही रुमा र मेरो ब्या हर!” भन्योर त्यो रुमो ल्याय’र आय’ घर भाइ।

utha
gaɖəma
gəyəpəchi
yəhi
ruma
mero
bya
hərə
bhənyorə
tyo
rumo
lyayərə
ay
ghərə
bhai


It went into the river, and her brother brought it home, saying, "Marry me with this hair!"

अनि खोलामा गएपछि “यस रौँसित मेरो बिबाह गरिदेऊ!” भनेर भाइले त्यो रौँ घरमा लिएर आयो।

S6 stop écouter
utha “ləmculʈheini bəini təlai pap lagla” bhəni, “mulai pap lagdəinə. yəi ruma rə mero bya hərə!” bhənyo. tyo ləmculʈheini kolə tel pelnə gəyaki.
अथा “लम्चुल्ठेइनी बैनी तलाई पाप लाग्ला” भनी, “मुलाई पाप लाग्दैन। यई रुमा र मेरो ब्या हर!” भन्यो। त्यो लम्चुल्ठेइनी कोल तेल पेल्न गयाकी।

utha
ləmculʈheini
bəini
təlai
pap
lagla
bhəni
mulai
pap
lagdəinə
yəi
ruma
mero
bya
hərə
bhənyo
tyo
ləmculʈheini
kolə
tel
pelnə
gəyaki


"Long-hair, your sister — it's a sin!" — "It's not a sin! Marry me with this hair!" The long-haired girl had gone to press oil.

अनि “लुम्चुल्ठेइनी, बैनी, तलाई पाप लाग्ला नि!” — “मलाई पाप लाग्दैन, यस रौँ र मेरो बिहे गरिदेऊ!” भन्यो। त्यो लम्चुल्ठेइनी कोलमा तेल पेल्न गएकी थिई।

S7 stop écouter
ətha kolə telə pelnə gəyəchi, “ləmculʈheini, ləmculʈheini tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə̃ sãʈa ghərə aija!”
अथा कोल तेल पेल्न गयछि, “लम्चुल्ठेइनी, लम्चुल्ठेइनी तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ तँ साँटा घर आइजा!”

ətha
kolə
telə
pelnə
gəyəchi
ləmculʈheini
ləmculʈheini
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə
tə̃
sãʈa
ghərə
aija


While she was there, "Long-hair, Long-hair, you and your cretin brother are getting married, come home quickly!"

कोल तेल पेल्न गएपछि, “लम्चुल्ठेइनी, लम्चुल्ठेइनी, तरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ; तँ छिटो घरमा आइहाल!” भन्यो।

S8 stop écouter
(suneaː chə chəinə? namna suneaː hola.
(सुन्या छ छैन? नाम्ना सुन्या होला।

suneaː
chə
chəinə
namna
suneaː
hola


(Have you heard this one or not? You must have heard it a little."

(सुन्नुभएको छ कि छैन? अलिअलि सुन्नुभएको होला।

S9 stop écouter
nai nai suneaː nai. nai suneaː nai.)
नाइ नाइ सुन्या नाइ। नाइ सुन्या नाइ।)

nai
nai
suneaː
nai
nai
suneaː
nai


No, no, we haven't heard it. We haven't heard it.)

— अहँ, अहँ सुनेको छैन, अहँ सुनेको छैन।)

S10 stop écouter
uthəː “ae” bhənyə pəʈi, “yi papi məsaŋgə mera bhaisəŋgə bibahə hərnə khodda, yinu papika mukhəi nəheru,” baɖbaɖ siləŋge ɖali, baɖbaɖ bhənikənə unle telə khənei, həuno sileŋge ɖaliuno khəneiː,
उथह “आया” भन्य पटि, “यी पापी मसाङ्ग मेरा भाइसङ्ग बिबाह हर्न खोद्दा यिनु पापीका मुखै नहेरु,” बाड्बाड् सिलङ्गे डाली, बाडबाड भनिकन उन्ले तेल खन्याई, हउनो सिलेङ्गे डालीउनो खनेई,

uthəː
ae
bhənyə
pəʈi
yi
papi
məsaŋgə
mera
bhaisəŋgə
bibahə
hərnə
khodda
yinu
papika
mukhəi
nəheru
baɖbaɖ
siləŋge
ɖali
baɖbaɖ
bhənikənə
unle
telə
khənei
həuno
sileŋge
ɖaliuno
khəneiː


When they told her to come, [she said,] "These sinners are trying to arrange my marriage with my brother. May I not see their faces!"

अनि आइजा भनेपछि, “यी पापी मसँग मेरा भाइको बिहे गराउन खोज्ने! यी पापीहरूका मुखै नदेखिउन्।” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली (एक प्रकारको बिरुवा) बढ्बढ् भनेर उसले तेल खन्याई त्यसमा, सिलङ्गे डालीमा खन्याई।

S11 stop écouter
pəili əbə ma ai.
पैली अब मा आई।

pəili
əbə
ma
ai


First her mother came.

सर्बप्रथम आमा आई र

S12 stop écouter
ə̃ pəche babu ayə, “ləmculʈheini laʈi ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə sãʈa ghərə aija!”
अँ पछे बाबु आय’, “लम्चुल्ठेइनी लाटी लम्चुल्ठेइनी लाटी, तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ त साँटा घर आइजा!”

ə̃
pəche
babu
ayə
ləmculʈheini
laʈi
ləmculʈheini
laʈi
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə
sãʈa
ghərə
aija


Then her father came, "Long-hair, child, Long-hair, child, you're marrying your cretin brother, come quickly home!"

त्यसपछि बाबु आए। “लम्चुल्ठेइनी नानी, लम्चुल्ठेइनी नानी, तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ छिटो घर आइजा!”

S13 stop écouter
“pəilika ama ba huna pəcheaː səsura, yinu papiaː mukhəi nəheru” bhənikənə bhənyəpəchi pəchea— əbə u tel khənyauniəi chə siləŋge ɖali baɖɖəi chə siləŋge ɖali baɖɖəi chə.
“पहिलीका आमा बा हुना पछ्याऽ ससुरा, यिनु पापीआ मुखै नहेरु” भनिकन भन्यपछि पछ्या— अब ऊ तेल खन्याउनीऐ छ सिलङ्गे डाली बाड्डै छ सिलङ्गे डाली बाड्डै छ।

pəilika
ama
ba
huna
pəcheaː
səsura
yinu
papiaː
mukhəi
nəheru
bhənikənə
bhənyəpəchi
pəchea—
əbə
u
tel
khənyauniəi
chə
siləŋge
ɖali
baɖɖəi
chə
siləŋge
ɖali
baɖɖəi
chə


"Yesterday's parents, today's in-laws — may I not see these sinners' faces," she said, and she went on pouring oil, and the Osmanthus tree went on growing, the tree went on growing.

“पहिलेका बाबुआमा हुने पछिका सासुससुरा, यी पापीका मुखै हेर्न नपरोस्” भनेर भनेपछि ऊ तेल खन्याउँदै जान्छे सिलङ्गे डाली बढ्दै–बढ्दै जान्छ।

S14 stop écouter
əjhə pəche uhiko kaku ayə. “ləmculʈheini laʈi, ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə ghərə aija, sãʈa.”
अझ पछ्य उहिको काकु आय। “लम्चुल्ठेइनी लाटी, लम्चुल्ठेइनी लाटी, तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ त घर आइजा, साँटा।”

əjhə
pəche
uhiko
kaku
ayə
ləmculʈheini
laʈi
ləmculʈheini
laʈi
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə
ghərə
aija
sãʈa


Again, her paternal uncle came. "Long-hair, child, long-hair, child, you're marrying your cretin brother, come quickly home!"

पछि उसको काका आयो, “लम्चुल्ठेइनी नानी लम्चुल्ठेइनी नानी तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ त घरमा आइहाल् छिटै!”

S15 stop écouter
“pəilika kaku huna pəcheaː səsura, yinu papia mukhəi nəheru,” baɖbaɖ siləŋge ɖali baɖbaɖ (unələ) telo cəũʈho khənyauni chə.
“पइलीका काकु हुना पछ्याऽ ससुरा, यीनु पापीआ मुखै नहेरु,” बाड्बाड् सिलङ्गे डाली बाड्वाड् (उनल) तेलो चौँठो खन्याउनी छ।

pəilika
kaku
huna
pəcheaː
səsura
yinu
papia
mukhəi
nəheru
baɖbaɖ
siləŋge
ɖali
baɖbaɖ
unələ
telo
cəũʈho
khənyauni
chə


"Yesterday paternal uncle, today father-in-law; may I not see these sinners' faces," she said. Growing growing, the Osmanthus tree went on growing; she poured on another pot of oil.

“पहिले काका हुने, पछि ससुरा, यी पापीको मुखै हेर्नु नपरोस्,” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली बढ्बढ्। उसले तेलको भाडो खन्याउँदै छे।

S16 stop écouter
əjhə uiki kənsima ai, “ləmculʈheini laʈi, ləmculʈheini laʈi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə. tə̃ sãʈa ghərə aija!”
अझ उइकी कनसिमा आई, “लम्चुल्ठेइनी लाटी, लम्चुल्ठेइनी लाटी, तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ। तँ साँटा घर आइजा,” भनेपछिनि,

əjhə
uiki
kənsima
ai
ləmculʈheini
laʈi
ləmculʈheini
laʈi
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə
tə̃
sãʈa
ghərə
aija


Then her mother's sister came: "Long-hair, child, Long-hair, child, you and your cretin brother are getting married, come home quickly!" they said.

अझ उसकी कान्छीआमा आई। “लम्चुल्ठेइनी नानी लम्चुल्ठेइनी नानी तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ, तँ छिटो घर आइजा!” भनेपछि

S17 stop écouter
bhənepəchini, “pəilei kənsima huni pəchei səsuri, mə yinu papia mukhəi nəheru,” baɖ siləŋŋe bənnieiː chə khənyaunii chə telo cəũʈho.
“पैलेइ कन्सीमा हुनि पछ्यइ ससुरी, म यीनु पापीआ मुखै नहेरु,” बाड् सिलङ्ङे बन्न्यई छ खन्याउन्यई छ तेलो चौँठो।

bhənepəchini
pəilei
kənsima
huni
pəchei
səsuri
yinu
papia
mukhəi
nəheru
baɖ
siləŋŋe
bənnieiː
chə
khənyaunii
chə
telo
cəũʈho


"First maternal aunt, then mother-in-law; may I not see these sinners' faces. Grow, Osmanthus!" she said, and she poured on a pot of oil.

“पहिलेकी कान्छीआमा हुने पछिकी सासु यी पापिनीको मुखै हेर्नु नपरोस्म” बढ् सिलङ्गे भन्दै छे, तेल खन्याउँदै छे, तेलको भाँडो।

S18 stop écouter
əjhə pəche bhai ayə, əru bhai ayə, “ləmculʈheini di ləmculʈheini di, tə sãʈa aija tero rə tera laʈa bhaiko bya chə.
अझ पछ्य भाइ आय, अरु भाई आय, “लम्चुल्ठेइनी दी लम्चुल्ठेइनी दी, त साँटा आइजा तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ।

əjhə
pəche
bhai
ayə
əru
bhai
ayə
ləmculʈheini
di
ləmculʈheini
di
sãʈa
aija
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə


Then again her brother came — her other brothers came: "Long-hair, sister, long-hair sister, come quickly, you're marrying your cretin brother.

फेरि पछि भाइ आयो, अरू भाइहरू आए, “लम्चुल्ठेइनी दिदी, लम्चुल्ठेइनी दिदी, तँ छिटो आइजा, तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ।

S19 stop écouter
ləgəno bela cukyo, tauliko bhatə sukyo.”
लगनो बेला चुक्यो, ताउलीको भात सुक्यो।”

ləgəno
bela
cukyo
tauliko
bhatə
sukyo


The auspicious moment has passed, the rice in the pot has dried."

लगनको समय बित्यो, ताउलीमा भात सुक्यो।”

S20 stop écouter
“pəilika bhai huna pəcheaː jeʈhajyu” baɖbaɖ siləŋge ɖali baɖ baɖ “yinu papia mukhəi nəheru,” əjhə əkko cəũʈho telo khənyai,
“पैलीका भाइ हुना पछ्याऽ जेठाज्यू” बाड्बाड् सिलङ्गे डाली बाड् बाड् “यीनु पापीआ मुखै नहेरु,” अझ अक्को चौँठो तेलो खन्याई,

pəilika
bhai
huna
pəcheaː
jeʈhajyu
baɖbaɖ
siləŋge
ɖali
baɖ
baɖ
yinu
papia
mukhəi
nəheru
əjhə
əkko
cəũʈho
telo
khənyai


"First brother, then brother-in-law; grow, Osmanthus, grow, grow, let me not see these sinners' faces. She poured on another pot of oil.

“पहिलेका भाइ हुने पछिका जेठाज्यू, यी पापीहरूका मुखै हेर्नु नपरोस्,” बढ्बढ् सिलङ्गे डाली बढ्बढ्, फेरि अर्को भाँडो तेल खन्याई।

S21 stop écouter
əjhə bhabəj ai “ləmculʈheini gosi, ləmculʈheini gosi, tero rə tera laʈa bhaiko bya chə tə̃ sãʈa aija!”
अझ भावज आई “लम्चुल्ठेइनी गोसी (गुसी?) , लम्चुल्ठेइनी गोसी, तेरो र तेरा लाटा भाइको ब्या छ तँ साँटा आइजा!”

əjhə
bhabəj
ai
ləmculʈheini
gosi
ləmculʈheini
gosi
tero
tera
laʈa
bhaiko
bya
chə
tə̃
sãʈa
aija


Again her elder brother's wife came: "Long-hair sister-in-law, Long-hair sister-in-law, you're marrying your cretin brother, come quickly!

फेरि भाउजू आइ, “लम्चुल्ठेइनी नन्द लम्चुल्ठेइनी नन्द! तेरो र तेरा लाटा भाइको बिहे छ, तँ छिटो आइजा!

S22 stop écouter
ləgəno bela cukyo tauliko bhatə sukyo bhənya pəʈi əbə unlə ərko cəuʈho telə khənyaiː.
लगनो बेला चुक्यो ताउलीको भात सुक्यो भन्या पटि अब उन्ल अर्को चौठो तेल खन्याई।

ləgəno
bela
cukyo
tauliko
bhatə
sukyo
bhənya
pəʈi
əbə
unlə
ərko
cəuʈho
telə
khənyaiː


The auspicious moment has passed, the rice in the pot has dried," she said, and the other poured on another pot of oil.

लगनको समय बित्यो ताउलीको भात सुक्यो।” भनेपछि फेरि उसले अर्को भाँडो तेल खन्याई।

S23 stop écouter
u tə baɖɖəi chə. sərgə pugyo əbə.
उ त बाड्डै छ। सर्ग पुग्यो अब।

u
baɖɖəi
chə
sərgə
pugyo
əbə


It is growing; it has reached the sky.

त्यो त बढ्दै छ। स्वर्ग पुग्यो अब!

S24 stop écouter
əbə pugisəkepəchi — (bhənũ bhəne tə kəti chə yətti chəinə. ajəko dinə lagəneo herə!)
अब पुगीसकेपछि — (भनूँ भने त कति छ यत्ति छैन। आजको दिन लागनेओ हेर!)

əbə
pugisəkepəchi
bhənũ
bhəne
kəti
chə
yətti
chəinə
ajəko
dinə
lagəneo
herə


Then — (If I tell it, it's endless! Look, it will take all day.)

अब पुगिसकेपछि — भनूँ भने त कति छ, कति छ , आज दिनभरि लाग्छ हेर्नुहोस्।

S25 stop écouter
swərgə pugisəkepəchi pəche uiko bhədu ay.
स्वर्ग पुगिसक्यपछि पछ्य उइको भदु आय’।

swərgə
pugisəkepəchi
pəche
uiko
bhədu
ay


When it reached the sky, her brother's son came.

स्वर्ग पुगिसकेपछि उसको भदा आयो।

S26 stop écouter
bhədəi ai səkepəchi, “ləmculʈheini phu ləmculʈheini phu” — sərərərə həprə — əbə gəisəke pəchi sərgə baigəi, muthi baigəi əbə asənəma.
भदै आइ सकेपछि, “लम्चुल्ठेइनी फू लम्चुल्ठेइनी फू” — सररर हप्र — अब गइसके पछि सर्ग बाइगई, मुथी बाइगइ अब आसनमा।

bhədəi
ai
səkepəchi
ləmculʈheini
phu
ləmculʈheini
phu
sərərərə
həprə
əbə
gəisəke
pəchi
sərgə
baigəi
muthi
baigəi
əbə
asənəma


Her brother's son came; "Long-hair auntie, long-hair auntie" — she went straight up, she went up to heaven, she went up into the sky.

भदा (भाइ वा दाइको छोरा) आएपछि “लम्चुल्ठेइनी फुपू, लम्चुल्ठेइनी फुपू!” — सररर माथि गइसकेपछि, त्यही माथि आकासमा,

S27 stop écouter
utha pəche bhədəi aisəkepəchi “ləmculʈheini phu phu phu– məi ləijao” bhəni bhədəyələ bhənyo.
उथा पछे भदै आइसकेपछि “लम्चुल्ठेइनी फू फू फू– मै लैजाओ” भनि भदयल भन्यो।

utha
pəche
bhədəi
aisəkepəchi
ləmculʈheini
phu
phu
phu–
məi
ləijao
bhəni
bhədəyələ
bhənyo


Then the nephew came: "Long-hair auntie, auntie, auntie, take me, too!" said the nephew.

“लम्चुल्ठेइनी फुपू मलाई पनि लैजानुहोस्”– भदाले भन्यो।

S28 stop écouter
unlə “bhaɖəuni kaŋŋiyo chə.
उन्ल “भाडउनी काङ्ङियो छ।

unlə
bhaɖəuni
kaŋŋiyo
chə


She said, "There's a comb on the shelf.

“भारमा काँगियो छ,

S29 stop écouter
tyo— teuni dhaga ʈuɖo chə tə̃ ləiyya! tə̃ aija sãʈa!”
त्यो— तेउनि धागा टुडो छ तँ लैय्या! तँ आइजा साँटा!”

tyo—
teuni
dhaga
ʈuɖo
chə
tə̃
ləiyya
tə̃
aija
sãʈa


There's a ball of thread there; bring that and come quickly!" she said.

त्यसमा धागाको गोली पनि छ, छिटै लिउर आइजा!” भनेपछि

S30 stop écouter
“tyo dhaga ʈuɖo ubo phalə!” bhəni dhwaĩĩ dhaga ʈuɖo bhədəyələ muthi phalyo.
“त्यो धागा टुडो उबो फाल!” भनि ध्वाइँइँ धागा टुडो भदयल मुथि फाल्यो।

tyo
dhaga
ʈuɖo
ubo
phalə
bhəni
dhwaĩĩ
dhaga
ʈuɖo
bhədəyələ
muthi
phalyo


Throw the ball of thread up!" she said; whee! he threw up the ball of thread.

“धागाको गोली उँभो (माथितिर) फाल्!” भनी। भददाले धागाको गोली माथितिर फाल्यो।

S31 stop écouter
pusimalə tyo həprəunadəi khənənənə tyo upharirə phalichi tələ jiminə pugyo.
पुसीमाल त्यो हप्रउनादै खननन त्यो उफारीर फालिछी तल जिमिन पुग्यो।

pusimalə
tyo
həprəunadəi
khənənənə
tyo
upharirə
phalichi
tələ
jiminə
pugyo


His aunt threw the ball of thread down from above, unwinding it, and it reached the ground.

फुपूले धागाको गोली माथिबाट तलतिर खनन फुकाउँदै फाली र त्यो तल जमिनसम्म पुग्यो।

S32 stop écouter
“tə tyəmmo surke lagi a,” bhəni surke lagikənə sərgə baigo.
“त त्यम्मो सुर्के लागि आ,” भनि सुर्के लागिकन सर्ग बाइगो।

tyəmmo
surke
lagi
a
bhəni
surke
lagikənə
sərgə
baigo


"Pull yourself up ??? on it!" she said, and he pulled himself up to heaven.

“तँ त्यसमा सुर्कदै आ!” भनी। ऊ सुर्कदै स्वर्ग गइहाल्यो।

S33 stop écouter
gəisəkyəpəchi dui ?? sərasər gəya.
गैसक्यपछि दुई ?? सरासर गया।

gəisəkyəpəchi
dui
sərasər
gəya


Then aunt and nephew went along together.

त्यसपछि फुपू र भदै सरासर गए।

S34 stop écouter
pəri gəisəkyəpəchi bhəisa, bənbhəiso bəgal paya tinulə.
परि गैसक्यपछि भैसा, बन्भैसो बगाल पाया तिनुल।

pəri
gəisəkyəpəchi
bhəisa
bənbhəiso
bəgal
paya
tinulə


They went across and found a herd of wild water buffalo.

पारि गइसकेपछि बन भैसीको बगाल भेटाए, तिनीहरूले।

S35 stop écouter
bənbhəisiko bəgal payapəʈi uthəː bhəisasəisa pale,
बन्भैसीको बगाल पायापटी उथऽ भैसासैसा पाले,

bənbhəisiko
bəgal
payapəʈi
uthəː
bhəisasəisa
pale


After that they raised buffalos.

भैसीको बगाल पाएपछि अनि भैसासैसा पालेर बगाल बनाए।

S36 stop écouter
bhəisa pali səkyəpəchi uthəː əbə bəgal bənaya tei bəsya pusima bhədəi bhəisa palyəka chən. bəthan bənaya chə, ghər dər layako chə.
भैसा पाली सक्यपछि उथऽ अब बगाल बनाया तेही बस्या पुसिमा भदै भैसा पाल्याका छन्। बथान बनाया छ, घर् दर् (द्वार) लायाको छ।

bhəisa
pali
səkyəpəchi
uthəː
əbə
bəgal
bənaya
tei
bəsya
pusima
bhədəi
bhəisa
palyəka
chən
bəthan
bənaya
chə
ghər
dər
layako
chə


They raised buffalos and built up a herd; aunt and nephew stayed there and raised buffalos. They raised a herd, and built a house.

त्यही बसे फुपू र भदै, भैसीभैसी पालेका छन्। बथान बनाएका छन्। घरबार बनाएको छ।

S37 stop écouter
pəche ekoʈa ɖaka ayo tyo choʈ‍ʈi ləijane bhədəy əbə uhəĩ chə.
पछे एकोटा डाका आयो त्यो छोट‍्टी लैजाने भदै अब उहइँ छ।

pəche
ekoʈa
ɖaka
ayo
tyo
choʈ‍ʈi
ləijane
bhədəy
əbə
uhəĩ
chə


Then a bandit came to take the girl [the aunt] away. The nephew was there.

पछि एउटा डाँका आयो केटी लिन। भदा अब त्यही छ।

S38 stop écouter
“aha! yo ləmculʈheiniko yo ke, bhənyo, ghəɳelo bhəiso te kəti ramro chə.”
“आहा! यो लम्चुल्ठेइनीको यो के, भन्यो, घणेलो भैसो ते कति राम्रो छ।”

aha
yo
ləmculʈheiniko
yo
ke
bhənyo
ghəɳelo
bhəiso
te
kəti
ramro
chə


"Oh, look at Long-hair's bell-wearing buffalo, how beautiful it is!"

“आहा, यो लम्चुल्ठेइनीको घण्टीबाला भैसी त हेर, कति राम्रो छ!”

S39 stop écouter
bhəiso əbə uginɖo lagyakochə. u goʈhali (??) chə pəchinɖi.
भैसो अब उगिन्डो लाग्याकोछ। ऊ गोठाली (??) छ पछिन्डी।

bhəiso
əbə
uginɖo
lagyakochə
u
goʈhali
chə
pəchinɖi


The buffalo was in front, the herding woman behind.

भैसी अगाडि लागेको छ; गोठाली छे पछाडि।

S40 stop écouter
“tyo kya huno ho mera ghərə ərko—” u goʈhalalə bhənyo bhədəyələ.
“त्यो क्या हुनो हो मेरा घर अर्को—” उ गोठालाल भन्यो भदयल।

tyo
kya
huno
ho
mera
ghərə
u
goʈhalalə
bhənyo
bhədəyələ


"What of it? The buffalo behind me is better."

“यो के हो र? मेरा घरमा अर्को …” गोठालाले भन्यो, भदाले।

S41 stop écouter
— u tə “əbə ghərə təmi bəsirie phupu.
— ऊ त “अब घर तमी बसिरिय फुपू।

u
əbə
ghərə
təmi
bəsirie
phupu


[The narrator returns to an earlier point in the narrative:] "You stay at home, auntie.

“हजुर घरैमा बस्नु फुपू,

S42 stop écouter
musaː pəiririe (?rəiya).
मुसाः पैरीरिय (?रइया)।

musaː
pəiririe
rəiya


Put soot on your face.

मुखमा मोसो दलिराख्नु;

S43 stop écouter
mukhəuɖo paniko kulli həri rakhe” bhəni gəyə bhədəyalə aphu bhəisa khoyorə bai gəyo.
मुखउडो पानीको कुल्ली हरि राख्य” भनि गय भदयाल आफू भैसा खोयोर बाइ गयो।

mukhəuɖo
paniko
kulli
həri
rakhe
bhəni
gəyə
bhədəyalə
aphu
bhəisa
khoyorə
bai
gəyo


Run water on your face," [the nephew] said and went off. He untied the buffalos and went.

मुखमा पानीको कुल्ला गरिराख्‍नु” भनेर गयो। भैसी फोएर भदा, आफू गईहाल्यो।

S44 stop écouter
“aha! yəi mulya chora ghəɳelo bhəiso te kəti ramro chə?” bhənyo əbə line əbə uilai dos bənayo. line ayo.
“आहा! यही मुल्या छोरा घणेलो भैसो ते कति राम्रो छ?” भन्यो अब लिने अब उइलाई दोस (“दुस॥धुस” दोस्त?) बनायो। लिने आयो।

aha
yəi
mulya
chora
ghəɳelo
bhəiso
te
kəti
ramro
chə
bhənyo
əbə
line
əbə
uilai
dos
bənayo
line
ayo


"O, this orphan boy's bell-wearing buffalo, look how beautiful it is!" said the one who came to take the girl. He made friends (dost? Prem: dhus; not translated by BS) with the nephew; he came to take away the girl.

“आहा, यस टुहुरा केटाको घण्टीवाला भैसी कति राम्रो छ, हेर त!”– भन्यो।

S45 stop écouter
utha “kəti chə ramro?” bhənyəpəchi “yo ke huno ho mera pəchinɖa bhəiso ramro chə.”
उथा “कति छ राम्रो?” भन्यपछि “यो के हुनो हो मेरा पछिन्डा भैसो राम्रो छ।”

utha
kəti
chə
ramro
bhənyəpəchi
yo
ke
huno
ho
mera
pəchinɖa
bhəiso
ramro
chə


When he said "How beautiful it is!", "What of it? the one behind me is better."

“यो के हो र? मेरा पछाडिको भैसी राम्रो छ।”

S46 stop écouter
“aha! yəhi mulya chora tə herə! yo pəchinɖa bhəiso te kəti ramro chə?”
“आहा! यही मुल्या छोरा त हेर! यो पछिन्डा भैसो ते कति राम्रो छ?”

aha
yəhi
mulya
chora
herə
yo
pəchinɖa
bhəiso
te
kəti
ramro
chə


"Oh, look at the orphan boy's buffalo! How beautiful it is, the one behind him."

“आहा टुहुरा केटाको हेर! यो पछाडिको भैसी कति राम्रो छ!”

S47 stop écouter
“aha! yo kya huno ho mero pəchinɖako bhəiso ramro chə.”
“आहा! यो क्या हुनो हो मेरो पछिन्डाको भैसो राम्रो छ।”

aha
yo
kya
huno
ho
mero
pəchinɖako
bhəiso
ramro
chə


"What of it? the one behind me is better."

“यो के हो र? मेरा पछाडिको भैसी राम्रो छ।”

S48 stop écouter
“aha! mulya choro yo kəti ramro yo”— mulya choro bənako əbə uikənə.
“आहा! मुल्या छोरो यो कति राम्रो यो”— मुल्या छोरो बनाको अब उहिकन।

aha
mulya
choro
yo
kəti
ramro
yo”—
mulya
choro
bənako
əbə
uikənə


"Oh, how beautiful this orphan boy's—"

“आहा टुहुरा केटाको कति राम्रो यो…”

S49 stop écouter
əbə ama ba chaɖikənə muthi agasəma gəisəke tə uika amaba chəinə.
अब आमा बा छाडिकन मुथी आगासमा गइसके त उइका आमाबा छैन।

əbə
ama
ba
chaɖikənə
muthi
agasəma
gəisəke
uika
amaba
chəinə


He took him for an orphan, since he had left his parents and gone to heaven. Up there he had no parents.

टुहुरो ठानिएको अब उसलाई, आमाबाबु छाडेर आकासमा गइसके पछि त त्यहाँ उसका बाआमा थिएनन्।

S50 stop écouter
utha bhənyəpəʈi “muthi əjhə ərko bhəiso chə ramro” bhənyo.
उथा भन्यपटि “मुथि अझ अर्को भैसो छ राम्रो” भन्यो।

utha
bhənyəpəʈi
muthi
əjhə
ərko
bhəiso
chə
ramro
bhənyo


"There's still another buffalo up at my house, a good one," he said.

अनि “माथि अर्को भैसी छ मेरा घरमा, राम्रो!” भन्यो।

S51 stop écouter
bhəisako bəthan chə əbə uika.
भैसाको बथान छ अब उहिका।

bhəisako
bəthan
chə
əbə
uika


He had a herd of buffalos.

भैसीको बथान छ उसको त।

S52 stop écouter
“aha! mulya chora ərko bhəisopənə khub ramro rəechə.”
“आहा! मुल्या छोरा अर्को भैसोपन खुब राम्रो रएछ।”

aha
mulya
chora
ərko
bhəisopənə
khub
ramro
rəechə


"Oho, the orphan's other buffalo is also very beautiful."

“आहा, टुहुरा केटाको अर्को भैसी पनि खुब राम्रो रहेछ।”

S53 stop écouter
“mera ghərə əjhə pəchinɖo pəũɖo ramro chə mera.”
“मेरा घर अझ पछिन्डो पौँडो राम्रो छ मेरा।”

mera
ghərə
əjhə
pəchinɖo
pəũɖo
ramro
chə
mera


"At my house, there's still another beautiful calf."

“मेरा घरमा, अझ अर्को पाडो पनि राम्रो छ।”

S54 stop écouter
aha! yəi mulya chora pəuɖo pənə ramro rəechə!
आहा! यइ मुल्या छोरा पौडो पन राम्रो रएछ!

aha
yəi
mulya
chora
pəuɖo
pənə
ramro
rəechə


"Oh! this calf of the orphan boy's is beautiful, too."

“यस टुहुरा केटाको पाडो पनि राम्रो रहेछ।”

S55 stop écouter
tyo pəuɖo pəni əbə her‍yo.
त्यो पौडो पनि अब हेर्‍यो।

tyo
pəuɖo
pəni
əbə
her‍yo


He looked at that calf as well.

त्यस पाडालाई पनि हेर्‍यो।

S56 stop écouter
“bəkinno ramro chə.” (bhədəi)
“बकिन्नो राम्रो छ।” (भदै)

bəkinno
ramro
chə
bhədəi


"The little calf is beautiful."

सानो पाडो राम्रो छ।

S57 stop écouter
—“aha! yəi mulyaha chorako bəkinɖo pəni ramro rəhechə.”
—“आहा! यही मुल्याहा छोराको बकीन्डो पनि राम्रो रहेछ।”

—“aha
yəi
mulyaha
chorako
bəkinɖo
pəni
ramro
rəhechə


"Ah, the orphan boy's little calf is beautiful as well."

“आहा यस टुहुरा केटाको सानो पाडो कति राम्रो रहेछ।”

S58 stop écouter
—“ghərə mera thoropənə ramro chə.”
—“घर मेरा थोरोपन राम्रो छ।”

—“ghərə
mera
thoropənə
ramro
chə


"There's a newborn calf at home."

“मेरा घरमा पाडो (भर्खरै जन्मेको) राम्रो छ।”

S59 stop écouter
—“o yu ghərə ?? ke mulya chora bəki— thoro pənə ramro rəhechə.”
—“ओ यु घर ?? के मुल्या छोरा बकी— थोरो पन राम्रो रहेछ।”

—“o
yu
ghərə
ke
mulya
chora
bəki—
thoro
pənə
ramro
rəhechə


"Ah, the orphan boy's newborn calf is beautiful."

यस टुहुरा केटाको पाडो पनि राम्रो रहेछ।

S60 stop écouter
—“ghərəi meri phu tə kəti ramri chin” bhənisəkyəpəchi, sərasərə gəyə ti manche.
—“घरै मेरी फू त कति राम्री छिन्” भनिसक्यपछि, सरासर गय ती मान्छे।

—“ghərəi
meri
phu
kəti
ramri
chin
bhənisəkyəpəchi
sərasərə
gəyə
ti
manche


"My aunt at home is so beautiful!" he said, and the man went straight there.

“घरमा मेरी फुपू त कति राम्री छिन्।” भनेपछि सरासर गए ती मान्छे।

S61 stop écouter
tĩ gəisəkyaʈi, “yəi ghərə ko chə?”
तीँ गइसक्याटि, “यइ घर को छ?”

tĩ
gəisəkyaʈi
yəi
ghərə
ko
chə


"Is anyone home?" (?"Who's there in the house?")

गइसकेपछि – “घरमा को हुनुहुन्छ?”

S62 stop écouter
u tə ghãʈəi bolya chəinə, əbə.
ऊ त घाँटै बोल्या छैन, अब।

u
ghãʈəi
bolya
chəinə
əbə


She didn't speak.

उसले त केही पनि बोलेकी छैन।

S63 stop écouter
“e, yəi ghərə ko chə?”
“ए, यइ घर को छ?”

e
yəi
ghərə
ko
chə


"Is anyone there?" (?"who's in the house?")

“ए, यस घरमा को हुनुहुन्छ?”

S64 stop écouter
“ko hoi? mə chu.”
“को होई? म छु।”

ko
hoi
chu


"Who are you? I'm here."

“को होस्? म छु।”।

S65 stop écouter
“həjur, bahirə tə herə təmi!”
“हजुर, बाहिर त हेर तमि!”

həjur
bahirə
herə
təmi


"Please look outside!"

“हजुर! बाहिर त हेर्नुहोस्।”

S66 stop écouter
“mə tə bairə tə mə herne chiyə̃, mera bhədulə nəher‍yə bhənyaː ho.”
“म त बाइर त म हेर्ने छीयँ, मेरा भदुल नहेर्‍य भन्या हो।”

bairə
herne
chiyə̃
mera
bhədulə
nəher‍yə
bhənyaː
ho


"I would have looked, but my nephew said not to."

“म त बाहिर हेर्थेँ तर मेरा भदाले नहेर्नू भनेको छ।”

S67 stop écouter
“nai nəher‍yə bhənyəpənə təmi ae yəkkəi pəlʈə” bhənepəchini mukhəuɖo paniko kulle ləi gəyə,
“नाई नहेर्‍य भन्यपन तमी आए यक्कै पल्ट” भनेपछिनि मुखउडो पानीको कुल्ले लै गय,

nai
nəher‍yə
bhənyəpənə
təmi
ae
yəkkəi
pəlʈə
bhənepəchini
mukhəuɖo
paniko
kulle
ləi
gəyə


"Even if he said not to look, please come out a moment!" — "One moment!" she said, and she poured the water on her face.

“नहेर्नू भनेको भए पनि तपाई एक्कैछिन बाहिर आउनुहोस् न!” एकैछिन भनेर, उसले मुखमा पानीको कुल्ला राख्यो।

S68 stop écouter
muso copkeiː chə, bəseiː chə u tə,
मुसो चोप्केई छ, बसेई छ उ त,

muso
copkeiː
chə
bəseiː
chə
u


She had been staying there with soot smeared on her face.

उसले त अनुहारमा मोसो दलेर बसेकी छ माथि।

S69 stop écouter
pani kulli səkyəpəchi jhəllə mukhə bhəyə uhiko.
पानी कुल्ली सक्यपछि झल्ल मुख भय उहिको।

pani
kulli
səkyəpəchi
jhəllə
mukhə
bhəyə
uhiko


When she poured water on it, her face shone.

उसले अनुहारमा पानी थुकिसकेपछि, अनुहार झलमल्ल भइहाल्यो उसको।

S70 stop écouter
mukhə xx tyo baigəi, poilə baigəi əbə. ui chaɖigəi.
मुख xx त्यो बाइगै, पोइल बाइगै अब। उइ छाडिगै।

mukhə
tyo
baigəi
poilə
baigəi
əbə
ui
chaɖigəi


She left, she eloped with the man. She left her nephew.

ऊ गइहाली पोइल, उसलाई छाडेर।

S71 stop écouter
goʈhə gəlyəu məntəri gəi. ghərə kaŋŋiyo məntəri gəi, bachai bhəisa səisa lyayə ayə bhədəi.
गोठ गल्यउ मन्तरी गै। घर काङियो मन्तरी गै, बाछाई भैसा सैसा ल्याय आय भदै।

goʈhə
gəlyəu
məntəri
gəi
ghərə
kaŋŋiyo
məntəri
gəi
bachai
bhəisa
səisa
lyayə
ayə
bhədəi


She cast a spell on the tethers in the shed. She cast a spell on the comb in the house. In the evening, her nephew came with the buffalos.

गोठमा दाम्लोलाई मन्त्र (टुना) गरी। घरमा काँगियोलाई टुना गरी। साझपख भैसी ल्याएर भदा आयो।

S72 stop écouter
aisəkepəchinə “phu phu” bhəndo chə.
आइसकेपछिन “फू फू” भन्दो छ।

aisəkepəchinə
phu
phu
bhəndo
chə


"Auntie, auntie!" he called.

आए पछि, “फुपू–फुपू” बोलाउँछ।

S73 stop écouter
ghərə kaŋŋiyo “həu” bhənno chə. ghərə jai “phu” bhənno chə, u goʈhə gəlyəu “həu” bhənnochə.
घर काङियो “हौ” भन्नो छ। घर जाई “फु” भन्नो छ, उ गोठ गल्यउ “हौ” भन्नोछ।

ghərə
kaŋŋiyo
həu
bhənno
chə
ghərə
jai
phu
bhənno
chə
u
goʈhə
gəlyəu
həu
bhənnochə


In the house, the comb said "ho!". He went to the house and called "Auntie!". The tethers said "ho!"

घरमा काँगियो “हजुर” भन्छ, घर गएर “फुपू” बोलाउँदा गोठमा दाम्लो “हजुर” भन्छ।

S74 stop écouter
manʈhə khojya painnə u tə kã gəi məntəri mattəi gəi.
मान्ठ खोज्या पाइन्न ऊ त काँ गई मन्तरी मात्तै गई।

manʈhə
khojya
painnə
u
kã
gəi
məntəri
mattəi
gəi


He looked but didn't find anyone. Who knows where she went! She just cast spells and left.

मान्छे खोज्दा भेटिदैन। ऊ त कहाँ गई, कहाँ गई! मनत्र (जादु) मात्रै गरिगई।

S75 stop écouter
əjhə “phu” bhənno chə. “həu” ghərə kaŋiyo bhənno.
अझ “फू” भन्नो छ। “हौ” घर काङियो भन्नो।

əjhə
phu
bhənno
chə
həu
ghərə
kaŋiyo
bhənno


Again he called "Auntie!"; in the house, the comb said "ho!"

फेरि “फुपू” भन्छ, घरमा काँगियो “हजुर” भन्छ,

S76 stop écouter
ghərə jai “phu” bhənno chə, goʈhə gəlyəu “həu” bhənno.
घर जाई “फुपू” भन्नो छ, गोठ गल्यउ “हौ” भन्नो।

ghərə
jai
phu
bhənno
chə
goʈhə
gəlyəu
həu
bhənno


He went into the house and called "Auntie!"; the ropes in the shed answered "ho!"

घरमा गएर “फुपू” भन्छ गोठामा दाम्लो “हजुर” भन्छ। xxxx

S77 stop écouter
əbə kã gəyaka chinə bhənyo.
अब काँ गयाका छिन भन्यो।

əbə
kã
gəyaka
chinə
bhənyo


"Now where has she gone?" he said.

xxxxx

S78 stop écouter
əbə ti bhəisa səisa tyəunai chaɖyo.
अब ती भैसा सैसा त्यउनाई छाड्यो।

əbə
ti
bhəisa
səisa
tyəunai
chaɖyo


He left the buffalos there.

पछि ती भैसी त्यही छाडेर

S79 stop écouter
uthaː pərə ?? gəerə— dəmai oɖa gəyo rə xx— u lyayo tinlə huɖko.
उथाऽ पर ?? गएर— दमाई वाडा गयो र ऊ ल्यायो तीनल हुड्को।

uthaː
pərə
gəerə—
dəmai
oɖa
gəyo
u
lyayo
tinlə
huɖko


He went to the tailor-caste quarter and got a drum (hudko).

ऊ दमाइ–टोलतिर गयो र त्यहाँबाट त्यसले हुड्को ल्यायो।

S80 stop écouter
tyu huɖko lyayo. huɖko lyai səkyəpəchima, “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” bhənyo əbə.
त्यु हुड्को ल्यायो। हुड्को ल्याई सक्यपछिमा, “हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?” भन्यो अब।

tyu
huɖko
lyayo
huɖko
lyai
səkyəpəchima
huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ
bhənyo
əbə


"Hudki daun-daun, my auntie what gaun [village]?" he said.

हुड्को ल्याइसकेपछि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” भन्यो।

S81 stop écouter
“huɖki daũ daũ, teri phu pəre tyəi gaũ” bhəni dhekaunə lagyo, tyəi gauko hune.
“हुड्की दाऊँ दाऊँ, तेरी फू परे त्यइ गाउँ” भनि धेकाउन लाग्यो। त्यही गाउको हुने।

huɖki
daũ
daũ
teri
phu
pəre
tyəi
gaũ
bhəni
dhekaunə
lagyo
tyəi
gauko
hune


"Hudki daun-daun, your aunt is over there, in that village," the villagers said, showing him.

अनि “हुड्की दाउँदाउँ, फेरी फुपू ऊ त्यस गाउँ” भनेर देखाउन थाल्यो त्यस गाउको गाउलेले।

S82 stop écouter
əjhə “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?”
अझ “हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?”

əjhə
huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ


Again: "Hudki dam-dam, my auntie what gaun?"

फेरि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?”

S83 stop écouter
“pəri tei gaũ”
“परि तेइ गाउँ”

pəri
tei
gaũ


"Over in that village."

– “ऊऽत्यस गाउँ।”

S84 stop écouter
əjhə uĩ gaũ chəinə.
अझ उइँ गाउँ छैन।

əjhə
uĩ
gaũ
chəinə


Again she wasn't there.

त्यस जाँदा फेरि मान्छे भेटिदैन।

S85 stop écouter
“huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?”
“हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?”

huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ


"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?"

अझ “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?”

S86 stop écouter
“pəri tei gaũ.”
“परि तेइ गाउँ।”

pəri
tei
gaũ


"Over in that village."

– “उऽत्यस गाउँ।”

S87 stop écouter
əjhə “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” — “pəri tei gaũ.”
अझ “हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?” — “परि तेइ गाउँ।”

əjhə
huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ
pəri
tei
gaũ


"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" — "That village over there."

फेरि “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” – “ऊऽत्यस गाउँ।”

S88 stop écouter
“huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” pəchyə phu phela pəɖi.
“हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?” पछ्य फू फेला पडी।

huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ
pəchyə
phu
phela
pəɖi


"Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" Then she was found.

“हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ?” पछि फुपू फेला परी।

S89 stop écouter
yei jugma, kəi jəmanama kəiko bhərosa hunchə?
येइ जुगमा, कै जमानामा कइको भरोसा हुन्छ।

yei
jugma
kəi
jəmanama
kəiko
bhərosa
hunchə


In this day and age, can you trust anyone?

यस युगमा, कुन युगमा कसको भरोसा हुन्छ र?

S90 stop écouter
utha phela pəɖi səkyə pəchi “huɖki daũ daũ, meri phu kəi gaũ?” bhənepəchi “mə yã chu bhədu,” bhənerə bahirə niskichə.
उथा फेला पडि सक्य पछि “हुड्की दाऊँ दाऊँ, मेरी फू कै गाउँ?” भनेपछि “म याँ छु भदु,” भनेर बाहिर निस्कीछ।

utha
phela
pəɖi
səkyə
pəchi
huɖki
daũ
daũ
meri
phu
kəi
gaũ
bhənepəchi
yã
chu
bhədu
bhənerə
bahirə
niskichə


He said "Hudki daun-daun, my auntie what gaun?" and his aunt came out.

अनि फेला परिसकेपछि, “हुड्की दाउँ–दाउँ, मेरी फुपू कुन गाउँ” भनेपछि “भदा, म यहाँ छु।” भन्दै बाहिर निस्किछे।

S91 stop écouter
utha bhəisəkepəchi ghəra goʈhə gəi rə juto cali lyai, ghərə ɖhuʈo roʈo hali bhədəyəkənə.
उथा भैसकेपछि घरा गोठ गई र जुतो चाली ल्याई, घर ढुटो रोटो हाली भदयकन।

utha
bhəisəkepəchi
ghəra
goʈhə
gəi
juto
cali
lyai
ghərə
ɖhuʈo
roʈo
hali
bhədəyəkənə


She went to the animal-pen [the ground floor] of the house and sifted some goat-pellets. In the house she put on some husk-bread for her nephew.

भैसकेपछि घरका गोठ (भुइँतला) गई र बाख्राको गोबर चालेर ल्याई घरमा। ढुटो (कन्) ल्याई। रोटी पकाई भदाका लागि।

S92 stop écouter
aphna kəbilai niko bənai, nənnəmə di sasu…,
आफ्ना कबिलाई निको बनाई, नन्नम दी सासु…,

aphna
kəbilai
niko
bənai
nənnəmə
di
sasu…


She made good things for her own family, for her sister-in-law and her mother-in-law.

आफ्ना परिवारका लागि राम्रो चिज पकाई। नन्दलाई, सासूलाई

S93 stop écouter
utha niko bənai səkyəpəchi unlə niko bənayə pəʈima, roʈo hali “e phu tyo roʈo məiki?” bhənyo, —“yo mera lognei” bhəni.
उथा निको बनाई सक्यपछि उनल निको बनाय पटिमा, रोटो हाली “ए फू त्यो रोटो मैकी?” भन्यो, —“यो मेरा लोग्नेइ” भनि।

utha
niko
bənai
səkyəpəchi
unlə
niko
bənayə
pəʈima
roʈo
hali
e
phu
tyo
roʈo
məiki
bhənyo
yo
mera
lognei
bhəni


She made good food, and when she put on the bread: "Oh auntie, that bread's for me!" (or qudstion ?)— "It's for my husband."

राम्रो कुरा पकाइसकेपछि… “ए, फुपू त्यो रोटी मलाई”– भन्यो। “यो मेरा लोग्नेलाई हो।” भनी।

S94 stop écouter
“yo roʈo məiki phu?” bhənyo. —“meri sasui ho” bhəni. —“yo roʈo məiki phupu?” bhənyo —“meri səurai ho” bhəni.
“यो रोटो मैकी फू?” भन्यो। —“मेरी सासुइ हो” भनि। —“यो रोटो मैकी फुपू?” भन्यो —“मेरी सौराइ हो” भनि।

yo
roʈo
məiki
phu
bhənyo
meri
sasui
ho
bhəni
yo
roʈo
məiki
phupu
bhənyo
meri
səurai
ho
bhəni


"This bread's for me, auntie!" he said. — "It's my mother-in-law's." — "This one's mine," he said. — "It's my father-in-law's."

“त्यो रोटी मलाई फुपू, मलाई!”– भन्यो। “मेरी सासूका लागि हो।”– भ नी। “त्यो रोटी मलाई फुपू”– भन्यो। “मेरा ससुरालाई हो।” भनी।

S95 stop écouter
“tyo roʈo məiki phupu” — “meri nənnəi ho bhəni.
“त्यो रोटो मैकी फुपू” — “मेरी नन्नइ हो भनी।

tyo
roʈo
məiki
phupu
meri
nənnəi
ho
bhəni


"That bread is mine, auntie." — "It's my sister-in-law's," she said.

“त्यो रोटी मलाई फुपू”– भन्यो। “मेरी नन्दलाई हो।” – भनी।

S96 stop écouter
“tyo roʈo məiki phupu” bhənyatəkə pəche ɖhuʈa halirə tyo roʈo chatiuɖo taɖi jutaː tiun di phupulə.
“त्यो रोटो मैकी फुपू” भन्यातक पछे ढुटा हालिर त्यो रोटो छातीउडो ताडी जुता़ तिउन दी फुपुल।

tyo
roʈo
məiki
phupu
bhənyatəkə
pəche
ɖhuʈa
halirə
tyo
roʈo
chatiuɖo
taɖi
jutaː
tiun
di
phupulə


He went on saying "That bread is mine," and finally she made a pancake of husk-flour and threw it at him and gave him goat-pellet curry.

पछि ढुटा् (कन्) को बनाएर रोटी छातीमा फ्याँकी र बाख्राका गोबरको सितन दिई फुपूले।

S97 stop écouter
ətha tyu bhənisəkyəpəchi —
अथा त्यु भनिसक्यपछि —

ətha
tyu
bhənisəkyəpəchi


Then…S98 stop écouter
ətha tyu bhənisəkyəpəchi pəcheaː u taɖisəkepəchi u bhəda bhagyo.
अथा त्यु भनिसक्यपछि पछ्या ऊ ताडिसकेपछि उ भदा भाग्यो।

ətha
tyu
bhənisəkyəpəchi
pəcheaː
u
taɖisəkepəchi
u
bhəda
bhagyo


After that the nephew ran away.

त्यसपछि भदा भाग्यो।

S99 stop écouter
bhagyorə, bai gəyə həprəu tələ bənbhəisi dudhaː khal chən.
भाग्योर, बाइ गय हप्रऊ तल बन्भैसी दुधाऽ खाल छन्।

bhagyorə
bai
gəyə
həprəu
tələ
bənbhəisi
dudhaː
khal
chən


He ran away. Up above there were ponds of wild buffalo milk.

भागेर गइहाल्यो। माथि तल बनभैंसीका दूधका आहाल छन्।

S100 stop écouter
aphu rukhəma bəsyo tyu hilo sordo, diussəki tə auno tyu dudh pijano ?? khal sori jano bənbhəisiko.
आफू रुखमा बस्यो तयु हिलो सोरदो, दिउस्सकि त आउनो त्यु दुध पिजानो ?? खाल सोरी जानो बन्भैसिको।

aphu
rukhəma
bəsyo
tyu
hilo
sordo
diussəki
auno
tyu
dudh
pijano
khal
sori
jano
bənbhəisiko


He stayed in a tree. He scraped off the mud, drank the milk, cleaned the pond, and went.

आफू रुखमा बस्यो। हिलो सोर्थ्यो, दूध पिउथ्यो, आहाल सफा गर्थ्यो र जान्थ्यो।

S101 stop écouter
bənbhəisiko khal sorikənə diusəi tə ayə… utha bənbhəisiko… əjhə diũsə ayo.
बन्भैसिको खाल सोरीकन दिउसइ त आय… उथा बन्भैसिको… अझ दिउँस आयो।

bənbhəisiko
khal
sorikənə
diusəi
ayə…
utha
bənbhəisiko…
əjhə
diũsə
ayo


He scraped clean the wild buffalo pond and came back at noon… He came again in the afternoon.

बनभैसीको आहाल सोरेर दिन (मध्य दिनमा) आयो। अनि भैसीको… फेरि दिउसो आयो। आएपछि…

S102 stop écouter
diusə ayəpəʈima əjhə tyo diusə diusə aikənə tyo dudh pi jano khalə sori jano əbə, bhəisa ai bəitha.
दिउस आयपटिमा अझ त्यो दिउस दिउस आइकन त्यो दुध पि जानो खाल सोरी जानो अब, भैसा आई बैथा।

diusə
ayəpəʈima
əjhə
tyo
diusə
diusə
aikənə
tyo
dudh
pi
jano
khalə
sori
jano
əbə
bhəisa
ai
bəitha


He comes in the afternoon, drinks the milk, cleans the pond and leaves. Then the buffalos would come and stay.

फेरि त्यो दिउसो आउँछ, दूध पिउँछ र आहाल सफा गरेर जान्छ, भैसीहरू आएर बस्थे।

S103 stop écouter
əjhə diusəi diusə auno tyu khal sori jano dudh pi jano apu bhəisa bənə bai giya bənbhəisa.
अझ दिउसै दिउस आउनो तयु खाल सोरी जानो दुध पि जानो आपु भैसा बन बाइ गया बन्भैसा।

əjhə
diusəi
diusə
auno
tyu
khal
sori
jano
dudh
pi
jano
apu
bhəisa
bənə
bai
giya
bənbhəisa


Again he comes in the afternoon, cleans the pond and leaves. The buffalos went themselves to the forest to graze, the wild buffalos.

फेरि दिउँसो आउँछ, आहाल सफा गरेर जान्छ, आफू भैंसीहरू बनमा चर्न गइहाले, बन भैंसीहरू।

S104 stop écouter
pəche ayapəʈi, “to ko hoi kãko hoi? yo khal sori jane ko manche hola, əbə ko ho yo dindini hamro khal sori jane dudh khai jane?
पछ्य आयापटि, “तो को होई काँको होई? यो खाल सोरी जाने को मान्छे होला, अब को हो यो दिनदिनी हाम्रो खाल सोरी जाने दुध खाइ जाने?

pəche
ayapəʈi
to
ko
hoi
kãko
hoi
yo
khal
sori
jane
ko
manche
hola
əbə
ko
ho
yo
dindini
hamro
khal
sori
jane
dudh
khai
jane


When they [the buffalos] came they said, "Who is this, where is he from? Who is it who cleans our pond every day, drinks milk, and leaves.

पछि आएपछि, “तँ को होस्? कहाँको होस्? यो आहाल सफा गरेर जाने को मान्छे होला? अब यो, को हो दिनदिनै आहाल सफा गर्ने, दूध खाएर जाने?

S105 stop écouter
ghəɳelo bhəiso jəŋgəlma siyo, əru bhəisa bən cərnə bai gie.
घणेलो भैसो जङ्गलमा सियो अरु भैसा बन चर्न बाइ गिए।

ghəɳelo
bhəiso
jəŋgəlma
siyo
əru
bhəisa
bən
cərnə
bai
gie


The bell-wearing buffalo was in the brush; the others went to graze in the forest.

घण्टीवाला भैसी जङ्गलमा सुत्यो, अरू भैंसीहरू बनमा चर्न गइहाले।

S106 stop écouter
tyo manche sərərərə ayo bənayorə tyo khal sor‍yo dudh piyərə, usəi ʈoʈkama bəsyo. bachai ti bhəisa aya.
त्यो मान्छे सररर आयो बनायोर त्यो खाल सोर्‍यो दुध पियर, उसै टोट्कामा बस्यो। बाछाइ ती भैसा आया।

tyo
manche
sərərərə
ayo
bənayorə
tyo
khal
sor‍yo
dudh
piyərə
usəi
ʈoʈkama
bəsyo
bachai
ti
bhəisa
aya


That man came directly there. He cleaned the pond, drank the milk, and went and stayed stayed in the same hole in a tree. At evening, the buffalos came.

त्यो मान्छे सरर्र आयो। आहाल सोर्‍यो दूध खायो। त्यही रूखका टोट्कामा गएर बस्यो। बेलुकापख ती भैंसीहरू आए।

S107 stop écouter
səlla həre, bhəisalə. səlla hərisəkyəpəchi bhəisa— “yo ajə yo manche yəssəri ayərə, pəre he yəhi ʈoʈəkama bəsyəko chə.
सल्ला हरे, भैसाल। सल्ला हरिसक्यपछि भैसा— “यो आज यो मान्छे यस्सरी आयर, परे हे यही टोटकामा बस्यको छ।

səlla
həre
bhəisalə
səlla
hərisəkyəpəchi
bhəisa—
yo
ajə
yo
manche
yəssəri
ayərə
pəre
he
yəhi
ʈoʈəkama
bəsyəko
chə


The buffalos consulted together. "Today the man came like this; he is staying over here in the hole in the tree.

सल्लाह गरे भैंसीहरूले। र सल्लाह गरिसकेपछि, आज यो मान्छे यसरी आयो र ऊ त्यो टोट्कामा बसेको छ।

S108 stop écouter
khal sori rakhyo, dudhpənə pi gəy” bhənikənə bhənepəʈi bachai ui ghəɳala bhəisalə bhənyo əbə.
खाल सोरी राख्यो, दुधपन पी गय” भनिकन भनेपटि बाछाइ उइ घणाला भैसाल भन्यो अब।

khal
sori
rakhyo
dudhpənə
pi
gəy
bhənikənə
bhənepəʈi
bachai
ui
ghəɳala
bhəisalə
bhənyo
əbə


He cleaned the pond and drank the milk," the bell-wearing buffalo said, in the evening.

आहाल पनि सफा गर्‍यो र दूध पनि पिएर गयो भनेर त्यस घण्टीवाला भैंसीले भन्यो अब।

S109 stop écouter
utha “tə̃ ko hoi, kã ko hoi, ke hoi tə a hami yã” bhəni ɖakya chən tinu bhəisalə.
उथा “तँ को होइ, काँ को होइ, के होइ त आ हामी याँ” भनि डाक्या छन् तिनु भैसाल।

utha
tə̃
ko
hoi
kã
ko
hoi
ke
hoi
a
hami
yã
bhəni
ɖakya
chən
tinu
bhəisalə


"Who are you? From what place? What are you? Come over to us!" the buffalos called to him.

“तँ को होस्? कहाँ–को होस्? के होस्? आइजा यता!” भनेर बोलाएछन्। ती भैसीहरूले।

S110 stop écouter
“mə auna tə aune chiyə, təmi kəiləkəi (?məiləi) marnya həoki?” — “nai hami maddainə,” bhənepəchi təi “təmi nəmarnyə bhəyapəʈi…” bhənyo rə u ayəchə.
“म आउना त आउने छीय, तमी कैलकै (?मैलै) मार्न्या हवकी?” — “नाइ हामी माद्दाइन,” भनेपछि तइ “तमी नमार्न्य भयापटि…” भन्यो र ऊ आयछ।

auna
aune
chiyə
təmi
kəiləkəi
məiləi
marnya
həoki
nai
hami
maddainə
bhənepəchi
təi
təmi
nəmarnyə
bhəyapəʈi
bhənyo
u
ayəchə


"I would have come, but will you strike me?" — "No, we won't strike you." — "If you won't strike me…" he said, and he came.

“आउन त आउँथे, तर कतै तिमीहरू हान्ने त होइनौ?” — “अहँ हामी हान्दैनौं।” — “त्यसरी तिमीहरू नहान्ने भएर भनेर…” ऊ आएछ।

S111 stop écouter
“əbə tə̃ hamro ghãsə kaʈ hilo sor,” bhənepəchi u ghas kaʈyo, hilo sor‍yo, pəche bhəisako bəthan bənayə, əbə dudh duyo, bhəisa palyo.
“अब तँ हाम्रो घाँस काट् हिलो सोर्,” भनेपछि ऊ घास काट्यो, हिलो सोर्‍यो, पछे भैसाको बथान बनाय, अब दुध दुयो, भैसा पाल्यो।

əbə
tə̃
hamro
ghãsə
kaʈ
hilo
sor
bhənepəchi
u
ghas
kaʈyo
hilo
sor‍yo
pəche
bhəisako
bəthan
bənayə
əbə
dudh
duyo
bhəisa
palyo


"Now you cut our grass (?fodder) and scrape our mud!" they said, and he cut the grass and scraped the mud. He built up the herd, he milked them and took care of them.

अब तँ हाम्रो घाँस काट, हिलो सोर् भनेपछि घाँस काट्यो, हिलो सोर्‍यो। पछि भैसीको बथान बनायो। अब दूध दोहयो, भैसी पाल्यो।

S112 stop écouter
pəche “mero bhədu chə,” bhənirə gəi. “bhədu chə mero,” bhəni gəisəkepəchi unle pusimakənə khanapina diyo, khirsir pəkay, goʈhə gəyə ghaɳo (ghaɖo) məntəri ay. ghəɖyalo bhəiso diyo utha pusimai.
पछे “मेरो भदु छ,” भनिर गई। “भदु छ मेरी,” भनि गइसकेपछि उनले पुसिमाकन खानापिना दियो, खिरसिर पकाय, गोठ गय घाणो (घाडो) मन्तरी आय। घडयालो भैसो दियो उथा पुसिमाई।

pəche
mero
bhədu
chə
bhənirə
gəi
bhədu
chə
mero
bhəni
gəisəkepəchi
unle
pusimakənə
khanapina
diyo
khirsir
pəkay
goʈhə
gəyə
ghaɳo
ghaɖo
məntəri
ay
ghəɖyalo
bhəiso
diyo
utha
pusimai


Later his aunt said, "I have a nephew," and went there. He gave her food and drink; he made milk-porridge. He went to the shed and cast a spell on the bell-wearing buffalo. Then he gave it to his aunt.

पछि मेरो भदा छ भनेर गई; भदा छ मेरो भनेर गइसकेपछि त्यहाँ उसले फुपूलाई खानापिना दियो। खीरसीर पकायो। गोठमा गएर घण्टीलाई मन्त्र (टुना) गरेर आयो। अनि फुपूलाई घण्टीवाला भैसी दियो।

S113 stop écouter
yəĩ dei ɖaɖapəri gəisəkyəpəchi (ori) nəugəɖei phupu ghaɳo ɖãɖãpəri ɖãɖãpəri ugaɖei ghaɳo bhəni səkyəpəchi, ghãɖo ugaɖei chi. “roʈo dinya phulə poʈo poli di, roʈo dinya phulə poʈo poli di,” bhənepəchini bhəiso phərkyo rə oɖo aigəyə apu lada hanni gəi. səkigəy.
यइँ देई डाडापरि गैसक्यपछि (ओरी) नउगडेइ फुपू घाणो डाँडाँपरि डाँडाँपरि उगाडेई घाणो भनि सक्यपछि, घाँडो उगाडेइ छी। “रोटो दिन्या फूल पोटो पोली दी, रोटो दिन्या फूल पोटो पोली दी,” भनेपछिनि भैसो फर्क्यो र ओडो आइगय आपु लादा हान्नि गई। सकिगए।

yəĩ
dei
ɖaɖapəri
gəisəkyəpəchi
ori
nəugəɖei
phupu
ghaɳo
ɖãɖãpəri
ɖãɖãpəri
ugaɖei
ghaɳo
bhəni
səkyəpəchi
ghãɖo
ugaɖei
chi
roʈo
dinya
phulə
poʈo
poli
di
roʈo
dinya
phulə
poʈo
poli
di
bhənepəchini
bhəiso
phərkyo
oɖo
aigəyə
apu
lada
hanni
gəi
səkigəy


"Only unblock the bell when you reach the other side of the hill, auntie!" he had told her. When she undid it, the buffalo said, "Auntie who gave bread gave a stomach ache! Auntie who gave bread gave a stomach ache!" and came back to this side. She went on, beating her stomach. The end.

ऊ त्यस डाँडा पारिपुगेपछि मात्र घण्टी खोल्नू है फुपू भनिसकेपछि घण्टी खोलेकी थिई– “रोटी दिने फुपूले पेट पोली दिई” “रोटी दिने फुपूले पेटै पोली दिई” भनेपछि भैसी फर्केर यतातिर आइहाल्यो। आफू पेट छाम्दै, छाती पिट्दै गई। सकिइहाल्यो।