Guru's Prayer 2
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence

Translation by sentence
en
Whole text transcription

Whole text translation
en
हाते गुरु, बाते गुरु, गुरु दे{{281}}, त्वम पाए सरह,
अकासका सोह्र ऋषि{{282}}, पतालका भूमि बाँसी{{283}} तिमी,
तिमी साँचो त म साँचो, गुरुबा,
दे, गुरुबा, साँदनस्याकुरो, अलायो भलायो, सल्लीरामास्याकुर,
दे गुरुबा, अकासका, पतालका, चार धुवा, चार खम्बुका, देवीदेउता, गुरुबा,
पश्‍चिमघरका कमल जैसी,
उत्तरभोटका{{284}}, तालीभोटका टिकालामा,
माछापुच्छरे, धौलाघरका,
माना भरुवा, पाथी चुलुवा[…]{{285}}
दे गुरुबा, हिउँभँण्डारको, हिउँभँण्डारको,
कालीभौंजालको{{286}}, धारेमष्ट, धुरेमष्ट,{{287}} यल बराङ, यल्मा बराङ,
कालीखगरको डाँफुरामा, मुनालरामा,
सिद्घसिकारी, बाईस बराह, तिम्रो शरणमा, गुरुबा,
दे गुरुबा, गाउँघरको, रिख्यमुख्य, जान्नेबान्ने, गुणीज्ञानी, जैसी झाँकरी,
काक्सीबोक्सी,
तिम्रो शरण, गुरुबा,
दे गुरुबा, खोलीडाबरको, खोलीडाबरको,
आँसुलेबाँसुले, आँसुलेबाँसुले,
भेतले{{288}} खाइ मरेका, जान्नेबान्ने, मेरा पाउमुनि, काठजरी, पानीमूल,
झजल्कउनी, बिजल्कउनी, डाँडाघरका गैराभुत, मैं पुकारें, गुरुबा[…]
दे गुरुबा, यसै शरणको,
रिख्यमुख्य, रिख्यमुख्य, जान्नेबान्ने, तेला तसरर, मैं देय{{289}}, गुरुबा,
दे गुरुबा,
यसै मेरा जेनले बखान, देहका ज्ञान, राखेका बिद्या,
मेरा सिर मस्तिमा हिंड्ने, देऊ ज्ञान तिम्ले, सारें बिद्या मैले,
हाडको चोइलो तिम्रो, रक्त थोप्लो तिम्रो, गुरुबा,
दे गुरुबा[…]
दे गुरुबा, मेरा ढ्याङ्ग्रीगजी, सिसागजी,
बसे शरणका, जान्नेबान्ने, गुणीज्ञानी, मेरा सिरमाथि,
गुरुबाबुजि र हो, पाइँ सरह नि र,
दियौ ज्ञान तिम्ले हो, सारें विद्या मैले,
मूली धौंजा{{290}} चल हो, मूली बराङ चल,
चल न चल,
एकु काममा हो, पाप रच्यौ भने हो,
आँसुले झेलुँला, रक्तले पर्छाउँला,
यति काममा पाप नरचे,
करो पाती तिम्लाई हो, करो धूप तिम्लाई,
मूली धौंजा चल, मूली बराङ चल,
यति काममा, बाहाँ सर्के बल दिनू, मूली धौंजा चल॥
Forceful guru, resourceful guru, victory to the guru! In you is found refuge.
Sixteen Seers of the sky, earth dwellers of deep earth, you,
may your word be my word, guru father.
Victory to guru father! Bloodwood drumhoop, sought, brought, Pine Shaman drumhoop,
Victory to guru father! Of the sky, of deep earth, of four corners, four pillars, goddesses, gods, guru father,
Lotus Astrologer of the western house,
of Upper Tibet, of Lower Tibet, Ṭikā Lāmā,
of Māchāpucchre, Dhaulāghar,
Full Cup Peak, Overflowing Bushel Peak. [break]
Victory to guru father! Of the snowy area, of the snowy area,
of Dark Thicket, Blood-drinking Maṣṭa, Grain-eating Maṣṭa, Dullness Familiar, Dimness Familiar,
of Dark Scree, Monal Shaman, Tragopan Shaman,
Saint Hunter, Twenty-two Barāh, in your refuge, guru father,
Victory to guru father! Of villages, houses, the inspector, the headman, binders, minders, skilled ones, clever ones, astrologers, shamans,
small witches, great witches,
in your refuge, guru father!
Victory, guru father! Of the riverbank, of the river,
weepers, creepers, weepers, creepers,
having been consumed by the cane, binders, minders, beneath my foot, wood roots dwellers, water forces,
restless inciters, trouble inviters, ridge home's valley ghost, I pray, guru father. [aside]
Victory to guru father, of this refuge,
the inspector, the headman, binders, minders, incense crackling in oil I offer, guru father.
victory to guru father!
This my body explaining, heart's wisdom, stored knowledge,
traveling in my head's matter, you give wisdom, I transfer techniques,
bits of bones yours, drops of blood yours, guru father.
Victory to guru father! [break]
Victory to guru father! My drum, drumstick, lead drumstick,
seated in refuge, binders, minders, skilled ones, clever ones, above my head,
[sings:] It is honored guru father, may I find refuge,
you give wisdom, I transfer techniques.
Yes, main crossroads banes, move! Main familiars, move!
Move, and move!
If in this very work, if there is any sin,
may you weep forever, may blood be scattered.
If there is no sin in this work,
there will be pungent wormwood for you, there will be pungent incense for you.
Main crossroads banes, move! Main familiars, move!
For this much work, give strength to arm's embrace! Main crossroads banes, move!
S1 stop écouter
हाते गुरु, बाते गुरु, गुरु दे{{281}}, त्वम पाए सरह,

Forceful guru, resourceful guru, victory to the guru! In you is found refuge.

S2 stop écouter
अकासका सोह्र ऋषि{{282}}, पतालका भूमि बाँसी{{283}} तिमी,

Sixteen Seers of the sky, earth dwellers of deep earth, you,

S3 stop écouter
तिमी साँचो त म साँचो, गुरुबा,

may your word be my word, guru father.

S4 stop écouter
दे, गुरुबा, साँदनस्याकुरो, अलायो भलायो, सल्लीरामास्याकुर,

Victory to guru father! Bloodwood drumhoop, sought, brought, Pine Shaman drumhoop,

S5 stop écouter
दे गुरुबा, अकासका, पतालका, चार धुवा, चार खम्बुका, देवीदेउता, गुरुबा,

Victory to guru father! Of the sky, of deep earth, of four corners, four pillars, goddesses, gods, guru father,

S6 stop écouter
पश्‍चिमघरका कमल जैसी,

Lotus Astrologer of the western house,

S7 stop écouter
उत्तरभोटका{{284}}, तालीभोटका टिकालामा,

of Upper Tibet, of Lower Tibet, Ṭikā Lāmā,

S8 stop écouter
माछापुच्छरे, धौलाघरका,

of Māchāpucchre, Dhaulāghar,

S9 stop écouter
माना भरुवा, पाथी चुलुवा[…]{{285}}

Full Cup Peak, Overflowing Bushel Peak. [break]

S10 stop écouter
दे गुरुबा, हिउँभँण्डारको, हिउँभँण्डारको,

Victory to guru father! Of the snowy area, of the snowy area,

S11 stop écouter
कालीभौंजालको{{286}}, धारेमष्ट, धुरेमष्ट,{{287}} यल बराङ, यल्मा बराङ,

of Dark Thicket, Blood-drinking Maṣṭa, Grain-eating Maṣṭa, Dullness Familiar, Dimness Familiar,

S12 stop écouter
कालीखगरको डाँफुरामा, मुनालरामा,

of Dark Scree, Monal Shaman, Tragopan Shaman,

S13 stop écouter
सिद्घसिकारी, बाईस बराह, तिम्रो शरणमा, गुरुबा,

Saint Hunter, Twenty-two Barāh, in your refuge, guru father,

S14 stop écouter
दे गुरुबा, गाउँघरको, रिख्यमुख्य, जान्नेबान्ने, गुणीज्ञानी, जैसी झाँकरी,

Victory to guru father! Of villages, houses, the inspector, the headman, binders, minders, skilled ones, clever ones, astrologers, shamans,

S15 stop écouter
काक्सीबोक्सी,

small witches, great witches,

S16 stop écouter
तिम्रो शरण, गुरुबा,

in your refuge, guru father!

S17 stop écouter
दे गुरुबा, खोलीडाबरको, खोलीडाबरको,

Victory, guru father! Of the riverbank, of the river,

S18 stop écouter
आँसुलेबाँसुले, आँसुलेबाँसुले,

weepers, creepers, weepers, creepers,

S19 stop écouter
भेतले{{288}} खाइ मरेका, जान्नेबान्ने, मेरा पाउमुनि, काठजरी, पानीमूल,

having been consumed by the cane, binders, minders, beneath my foot, wood roots dwellers, water forces,

S20 stop écouter
झजल्कउनी, बिजल्कउनी, डाँडाघरका गैराभुत, मैं पुकारें, गुरुबा[…]

restless inciters, trouble inviters, ridge home's valley ghost, I pray, guru father. [aside]

S21 stop écouter
दे गुरुबा, यसै शरणको,

Victory to guru father, of this refuge,

S22 stop écouter
रिख्यमुख्य, रिख्यमुख्य, जान्नेबान्ने, तेला तसरर, मैं देय{{289}}, गुरुबा,

the inspector, the headman, binders, minders, incense crackling in oil I offer, guru father.

S23 stop écouter
दे गुरुबा,

victory to guru father!

S24 stop écouter
यसै मेरा जेनले बखान, देहका ज्ञान, राखेका बिद्या,

This my body explaining, heart's wisdom, stored knowledge,

S25 stop écouter
मेरा सिर मस्तिमा हिंड्ने, देऊ ज्ञान तिम्ले, सारें बिद्या मैले,

traveling in my head's matter, you give wisdom, I transfer techniques,

S26 stop écouter
हाडको चोइलो तिम्रो, रक्त थोप्लो तिम्रो, गुरुबा,

bits of bones yours, drops of blood yours, guru father.

S27 stop écouter
दे गुरुबा[…]

Victory to guru father! [break]

S28 stop écouter
दे गुरुबा, मेरा ढ्याङ्ग्रीगजी, सिसागजी,

Victory to guru father! My drum, drumstick, lead drumstick,

S29 stop écouter
बसे शरणका, जान्नेबान्ने, गुणीज्ञानी, मेरा सिरमाथि,

seated in refuge, binders, minders, skilled ones, clever ones, above my head,

S30 stop écouter
गुरुबाबुजि र हो, पाइँ सरह नि र,

[sings:] It is honored guru father, may I find refuge,

S31 stop écouter
दियौ ज्ञान तिम्ले हो, सारें विद्या मैले,

you give wisdom, I transfer techniques.

S32 stop écouter
मूली धौंजा{{290}} चल हो, मूली बराङ चल,

Yes, main crossroads banes, move! Main familiars, move!

S33 stop écouter
चल न चल,

Move, and move!

S34 stop écouter
एकु काममा हो, पाप रच्यौ भने हो,

If in this very work, if there is any sin,

S35 stop écouter
आँसुले झेलुँला, रक्तले पर्छाउँला,

may you weep forever, may blood be scattered.

S36 stop écouter
यति काममा पाप नरचे,

If there is no sin in this work,

S37 stop écouter
करो पाती तिम्लाई हो, करो धूप तिम्लाई,

there will be pungent wormwood for you, there will be pungent incense for you.

S38 stop écouter
मूली धौंजा चल, मूली बराङ चल,

Main crossroads banes, move! Main familiars, move!

S39 stop écouter
यति काममा, बाहाँ सर्के बल दिनू, मूली धौंजा चल॥

For this much work, give strength to arm's embrace! Main crossroads banes, move!