Against Witches 1 (Rudrākṣa Seed Recitation)
Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence

Translation by sentence
en
Whole text transcription

Whole text translation
en


Notes
एकैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
दुवैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
तीनैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
चारैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
पाँचैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
छईमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
सातैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
आठैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
नवैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
दसैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
एघारमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
बाह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
तेह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
चौधमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
पन्ध्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
सोह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
सत्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
अठारमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
उन्नाइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
बीसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
एक्काइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,
बाइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया।
बाइसैमुख्या रुद्राक्ष बाइस बासुदेवले लाया,
एक्काइसमुख्या रुद्राक्ष एक्काइसै लामाले लाया,
बीसमुख्या रुद्राक्ष विष्णु गादीले लाया,
उन्नाइसमुख्या रुद्राक्ष उन्नाइसै लामाले लाया,
अठारैमुख्या रुद्राक्ष अठार देबीले लाइन्,
सत्रैमुख्या रुद्राक्ष सप्तरिखीले लाया,
सोह्रैमुख्या रुद्राक्ष सोह्र सय गोपीनीले लाइन्,
पन्ध्रैमुख्या रुद्राक्ष पाँच भवानीले लाइन्,
चौधैमुख्या रुद्राक्ष चतुरा{{684}} देबीले लाया,
तेह्रैमुख्या रुद्राक्ष तेह्रै त्रिलोकले लाया,
बाह्रैमुख्या रुद्राक्ष बाह्र बर्माले लाया,
एघारैमुख्या रुद्राक्ष एघारै लामाले लाया,
दसैमुख्या रुद्राक्ष राजा दशरथले लाया,
नौमुख्या रुद्राक्ष नौ लाख तेत्तीसकोटीले लाया,
आठमुख्या रुद्राक्ष अठासै देबीले लाया,
सातैमुख्या रुद्राक्ष सप्तरिखीले लाया,
छैमुख्या रुद्राक्ष छपन्न कोटिले लाइन्,
पाँचैमुख्या रुद्राक्ष पाँच भुवानीले{{685}} लाइन्,
चारैमुख्या रुद्राक्ष चतुरा देबीले लाइन्,
तीनैमुख्या रुद्राक्ष तीनै त्रिलोकले लाया,
दुवैमुख्या रुद्राक्ष दुर्गा देबीले लाइन्,
एकैमुख्या रुद्राक्ष हाम्रा गुरुले लाया, हामीले लायौ।
मुख लायौ बाघम्बरी छाला,
चादाँ लायौ रानीभाउत,
गोलाभाउत, चण्डीभाउत,
कान लायौ दर्शन खोली,
गला लायौ रुद्राक्षको माला,
काधै बेर्‍या झोलीतुम्बा,
हात समत्या बज्रठिङ्गा,
कम्मर बेर्‍या छुरीकटारी,
गोली लाया कल्लीखरम्,
पावै धारी,
ज्ञान गर्न, ध्यान गर्न,
धा धा गर्न, धु धु गर्न,
कक्सा हान, बोक्सा मार्न,
आँगनीमा आया, धुनी लगाया,
धेला धेला गया, भैरम बोलाया,
अलख जगाया, भैरम बोलाया,
कक्सा हान्न लाग्या, बोक्सा मार्न लाग्या,
छेदी मारी, भेदी मारी, कुली मारी, कप्टी मारी,
जिउँदी डङ्गी{{686}} आँखा तानी बाँह भाँची,
पताल धसी, लुवागुज्राले मारु।
खप्परु चपेटु,
टुनैटुना हानी,
जुगैजुग मारौ।
रिठा कौरी बिनी,
गाउँ नगर छेदीभेदी हानीमारी,
पताल धसी, लुवा गुज्राले मारु,
सागर पसी स्याउर्‍या बाँनु,
छहरा बसी भूत बाँनु,
मूलपसी देउराली बाँनु,
डाँडाको ठीङ्ग्याल बाँनु,
गेलको झाङ्ग्री बाँनु,
हान्याका हात बाँनु,
बोल्नेको जिब्रा बाँनु,
देख्नेका नजर बाँनु,
घोग्नेका पाउ बाँनु,
चारै दिशा नजर बाँनु,
यिनी गर्ने काटनेकी जिब्या काटी,
सर्जा सुकाऊँ॥
Who wore the one-faced rudrākṣa seed,
who wore the two-faced rudrākṣa seed,
who wore the three-faced rudrākṣa seed,
who wore the four-faced rudrākṣa seed,
who wore the five-faced rudrākṣa seed,
who wore the six-faced rudrākṣa seed,
who wore the seven-faced rudrākṣa seed,
who wore the eight-faced rudrākṣa seed,
who wore the nine-faced rudrākṣa seed,
who wore the ten-faced rudrākṣa seed,
who wore the eleven-faced rudrākṣa seed,
who wore the twelve-faced rudrākṣa seed,
who wore the thirteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the fourteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the fifteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the sixteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the seventeen-faced rudrākṣa seed,
who wore the eighteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the nineteen-faced rudrākṣa seed,
who wore the twenty-faced rudrākṣa seed,
who wore the twenty-one-faced rudrākṣa seed,
who wore the twenty-two-faced rudrākṣa seed,
the twenty-two-faced rudrākṣa seed was worn by Bāsudev,
the twenty-one-faced rudrākṣa seed was worn by the Twenty-one Lāmās,
the twenty-faced rudrākṣa seed was worn by Viṣṇu's throne,
the nineteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Nineteen Lāmās,
the eighteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Eighteen Goddesses,
the seventeen-faced rudrākṣa seed was worn by the Seven ṛṣi,
the sixteen-faced rudrākṣa seed was worn by the 1600 Cowherdresses,
the fifteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Five Bhawānī,
the fourteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Fourteen Goddesses,
the thirteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Thirteen Three-worlds,
the twelve-faced rudrākṣa seed was worn by the Twelve Barmā,
the eleven-faced rudrākṣa seed was worn by the Eleven Lāmās,
the ten-faced rudrākṣa seed was worn by Daśaratha,
the nine-faced rudrākṣa seed was worn by the 900,000 thirty-three crores,
the eight-faced rudrākṣa seed was worn by the Eighty-Eight Goddesses,
the seven-faced rudrākṣa seed was worn by the Seven ṛṣi,
the six-faced rudrākṣa seed was worn by the Fifty-six-crores,
the five-faced rudrākṣa seed was worn by the Five Tiers of Heaven,
the four-faced rudrākṣa seed was worn by the Fourteen Goddesses,
the three-faced rudrākṣa seed was worn by the Three Three-worlds,
the two-faced rudrākṣa seed was worn by the Goddess Durgā,
the one-faced rudrākṣa seed was worn by our guru, our self.
Wore on the head, a tiger's skin,
wore on the forehead, burned ash,
lumps of ash, sandalwood ash,
wore on the ear, a large pendant,
wore around the neck, a rudrākṣa necklace,
slung over the shoulder, a small bag, a dried gourd cup,
held in the hand a prayer-bead rosary,
slung in the waistband a dagger,
wore on the ankles, heavy anklets,
on your feet wooden sandals.
Thinking, concentrating,
speaking rapidly, uttering quickly,
striking witches, killing bewitchers,
came to the courtyard, built a great fire,
went from door to door, summoned Bhairam,
calling for alms, summoned Bhairam,
began to strike witches, began to kill bewitchers,
killing charms, killing harms, killing tricks, killing deceits,
pulling out the eyes of living deadly witches, breaking their arms,
stomping them into deep earth, kill with an iron staff!
Pressing into a skull cup,
striking enchanted enchantments,
kill for all ages!
Scattering black cowries,
villages, towns, charms, harms, striking, killing,
stomping into deep earth, killing with an iron staff,
bind sky-entering air-born dead souls,
bind waterfall-dwelling ghosts,
bind spring-dwelling Deurālī,
bind ridge-dwelling solitary ghosts,
bind tomb-dwelling shamans,
bind strikers' hands,
bind speakers' tongues,
bind gazers' eyes,
bind reciters' feet,
bind glances from all directions,
cutting tongues of schemers who did these things,
dry it in the sun!
S1 stop écouter
एकैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

Who wore the one-faced rudrākṣa seed,

S2 stop écouter
दुवैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the two-faced rudrākṣa seed,

S3 stop écouter
तीनैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the three-faced rudrākṣa seed,

S4 stop écouter
चारैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the four-faced rudrākṣa seed,

S5 stop écouter
पाँचैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the five-faced rudrākṣa seed,

S6 stop écouter
छईमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the six-faced rudrākṣa seed,

S7 stop écouter
सातैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the seven-faced rudrākṣa seed,

S8 stop écouter
आठैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the eight-faced rudrākṣa seed,

S9 stop écouter
नवैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the nine-faced rudrākṣa seed,

S10 stop écouter
दसैमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the ten-faced rudrākṣa seed,

S11 stop écouter
एघारमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the eleven-faced rudrākṣa seed,

S12 stop écouter
बाह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the twelve-faced rudrākṣa seed,

S13 stop écouter
तेह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the thirteen-faced rudrākṣa seed,

S14 stop écouter
चौधमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the fourteen-faced rudrākṣa seed,

S15 stop écouter
पन्ध्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the fifteen-faced rudrākṣa seed,

S16 stop écouter
सोह्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the sixteen-faced rudrākṣa seed,

S17 stop écouter
सत्रमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the seventeen-faced rudrākṣa seed,

S18 stop écouter
अठारमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the eighteen-faced rudrākṣa seed,

S19 stop écouter
उन्नाइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the nineteen-faced rudrākṣa seed,

S20 stop écouter
बीसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the twenty-faced rudrākṣa seed,

S21 stop écouter
एक्काइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया,

who wore the twenty-one-faced rudrākṣa seed,

S22 stop écouter
बाइसमुख्या रुद्राक्ष कहिले लाया।

who wore the twenty-two-faced rudrākṣa seed,

S23 stop écouter
बाइसैमुख्या रुद्राक्ष बाइस बासुदेवले लाया,

the twenty-two-faced rudrākṣa seed was worn by Bāsudev,

S24 stop écouter
एक्काइसमुख्या रुद्राक्ष एक्काइसै लामाले लाया,

the twenty-one-faced rudrākṣa seed was worn by the Twenty-one Lāmās,

S25 stop écouter
बीसमुख्या रुद्राक्ष विष्णु गादीले लाया,

the twenty-faced rudrākṣa seed was worn by Viṣṇu's throne,

S26 stop écouter
उन्नाइसमुख्या रुद्राक्ष उन्नाइसै लामाले लाया,

the nineteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Nineteen Lāmās,

S27 stop écouter
अठारैमुख्या रुद्राक्ष अठार देबीले लाइन्,

the eighteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Eighteen Goddesses,

S28 stop écouter
सत्रैमुख्या रुद्राक्ष सप्तरिखीले लाया,

the seventeen-faced rudrākṣa seed was worn by the Seven ṛṣi,

S29 stop écouter
सोह्रैमुख्या रुद्राक्ष सोह्र सय गोपीनीले लाइन्,

the sixteen-faced rudrākṣa seed was worn by the 1600 Cowherdresses,

S30 stop écouter
पन्ध्रैमुख्या रुद्राक्ष पाँच भवानीले लाइन्,

the fifteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Five Bhawānī,

S31 stop écouter
चौधैमुख्या रुद्राक्ष चतुरा{{684}} देबीले लाया,

the fourteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Fourteen Goddesses,

S32 stop écouter
तेह्रैमुख्या रुद्राक्ष तेह्रै त्रिलोकले लाया,

the thirteen-faced rudrākṣa seed was worn by the Thirteen Three-worlds,

S33 stop écouter
बाह्रैमुख्या रुद्राक्ष बाह्र बर्माले लाया,

the twelve-faced rudrākṣa seed was worn by the Twelve Barmā,

S34 stop écouter
एघारैमुख्या रुद्राक्ष एघारै लामाले लाया,

the eleven-faced rudrākṣa seed was worn by the Eleven Lāmās,

S35 stop écouter
दसैमुख्या रुद्राक्ष राजा दशरथले लाया,

the ten-faced rudrākṣa seed was worn by Daśaratha,

S36 stop écouter
नौमुख्या रुद्राक्ष नौ लाख तेत्तीसकोटीले लाया,

the nine-faced rudrākṣa seed was worn by the 900,000 thirty-three crores,

S37 stop écouter
आठमुख्या रुद्राक्ष अठासै देबीले लाया,

the eight-faced rudrākṣa seed was worn by the Eighty-Eight Goddesses,

S38 stop écouter
सातैमुख्या रुद्राक्ष सप्तरिखीले लाया,

the seven-faced rudrākṣa seed was worn by the Seven ṛṣi,

S39 stop écouter
छैमुख्या रुद्राक्ष छपन्न कोटिले लाइन्,

the six-faced rudrākṣa seed was worn by the Fifty-six-crores,

S40 stop écouter
पाँचैमुख्या रुद्राक्ष पाँच भुवानीले{{685}} लाइन्,

the five-faced rudrākṣa seed was worn by the Five Tiers of Heaven,

S41 stop écouter
चारैमुख्या रुद्राक्ष चतुरा देबीले लाइन्,

the four-faced rudrākṣa seed was worn by the Fourteen Goddesses,

S42 stop écouter
तीनैमुख्या रुद्राक्ष तीनै त्रिलोकले लाया,

the three-faced rudrākṣa seed was worn by the Three Three-worlds,

S43 stop écouter
दुवैमुख्या रुद्राक्ष दुर्गा देबीले लाइन्,

the two-faced rudrākṣa seed was worn by the Goddess Durgā,

S44 stop écouter
एकैमुख्या रुद्राक्ष हाम्रा गुरुले लाया, हामीले लायौ।

the one-faced rudrākṣa seed was worn by our guru, our self.

S45 stop écouter
मुख लायौ बाघम्बरी छाला,

Wore on the head, a tiger's skin,

S46 stop écouter
चादाँ लायौ रानीभाउत,

wore on the forehead, burned ash,

S47 stop écouter
गोलाभाउत, चण्डीभाउत,

lumps of ash, sandalwood ash,

S48 stop écouter
कान लायौ दर्शन खोली,

wore on the ear, a large pendant,

S49 stop écouter
गला लायौ रुद्राक्षको माला,

wore around the neck, a rudrākṣa necklace,

S50 stop écouter
काधै बेर्‍या झोलीतुम्बा,

slung over the shoulder, a small bag, a dried gourd cup,

S51 stop écouter
हात समत्या बज्रठिङ्गा,

held in the hand a prayer-bead rosary,

S52 stop écouter
कम्मर बेर्‍या छुरीकटारी,

slung in the waistband a dagger,

S53 stop écouter
गोली लाया कल्लीखरम्,

wore on the ankles, heavy anklets,

S54 stop écouter
पावै धारी,

on your feet wooden sandals.

S55 stop écouter
ज्ञान गर्न, ध्यान गर्न,

Thinking, concentrating,

S56 stop écouter
धा धा गर्न, धु धु गर्न,

speaking rapidly, uttering quickly,

S57 stop écouter
कक्सा हान, बोक्सा मार्न,

striking witches, killing bewitchers,

S58 stop écouter
आँगनीमा आया, धुनी लगाया,

came to the courtyard, built a great fire,

S59 stop écouter
धेला धेला गया, भैरम बोलाया,

went from door to door, summoned Bhairam,

S60 stop écouter
अलख जगाया, भैरम बोलाया,

calling for alms, summoned Bhairam,

S61 stop écouter
कक्सा हान्न लाग्या, बोक्सा मार्न लाग्या,

began to strike witches, began to kill bewitchers,

S62 stop écouter
छेदी मारी, भेदी मारी, कुली मारी, कप्टी मारी,

killing charms, killing harms, killing tricks, killing deceits,

S63 stop écouter
जिउँदी डङ्गी{{686}} आँखा तानी बाँह भाँची,

pulling out the eyes of living deadly witches, breaking their arms,

S64 stop écouter
पताल धसी, लुवागुज्राले मारु।

stomping them into deep earth, kill with an iron staff!

S65 stop écouter
खप्परु चपेटु,

Pressing into a skull cup,

S66 stop écouter
टुनैटुना हानी,

striking enchanted enchantments,

S67 stop écouter
जुगैजुग मारौ।

kill for all ages!

S68 stop écouter
रिठा कौरी बिनी,

Scattering black cowries,

S69 stop écouter
गाउँ नगर छेदीभेदी हानीमारी,

villages, towns, charms, harms, striking, killing,

S70 stop écouter
पताल धसी, लुवा गुज्राले मारु,

stomping into deep earth, killing with an iron staff,

S71 stop écouter
सागर पसी स्याउर्‍या बाँनु,

bind sky-entering air-born dead souls,

S72 stop écouter
छहरा बसी भूत बाँनु,

bind waterfall-dwelling ghosts,

S73 stop écouter
मूलपसी देउराली बाँनु,

bind spring-dwelling Deurālī,

S74 stop écouter
डाँडाको ठीङ्ग्याल बाँनु,

bind ridge-dwelling solitary ghosts,

S75 stop écouter
गेलको झाङ्ग्री बाँनु,

bind tomb-dwelling shamans,

S76 stop écouter
हान्याका हात बाँनु,

bind strikers' hands,

S77 stop écouter
बोल्नेको जिब्रा बाँनु,

bind speakers' tongues,

S78 stop écouter
देख्नेका नजर बाँनु,

bind gazers' eyes,

S79 stop écouter
घोग्नेका पाउ बाँनु,

bind reciters' feet,


NOTE : KV telescopes a line about reciters' ability with one about walkers' feet.
S80 stop écouter
चारै दिशा नजर बाँनु,

bind glances from all directions,

S81 stop écouter
यिनी गर्ने काटनेकी जिब्या काटी,

cutting tongues of schemers who did these things,

S82 stop écouter
सर्जा सुकाऊँ॥

dry it in the sun!