Warning: XSLTProcessor::transformToXml(): Cannot create XPath expression (string contains both quote and double-quotes) in /sites/epopee/www/web_main/tools/fonctions_Xslt.php on line 125


Language : Nepali


Continuous playing:
Transcription by sentence

Translation by sentence
en
Whole text transcription

Whole text translation
en
जाँदाखेरि सुर्कास्याउली चुलनु{{544}} हाल्दी।
सुर्कास्याउली चुलनु हाल्दाखेरि,
आयो बलाउँदै झाङ्ग्री आयो।
ओहो, तिमी हो, झाङ्ग्री,
तिमी झाङ्ग्रीले छलकपट मलाई गर्‍यौ,
झाङ्ग्री तिमी रहेछौं, भिनाज्यू।
मेरो राजा सिजाकोटमा चहिने जो मर्ने तयार भएका छन्,
मेरो गादी निस्याइलै भयो, राजी निस्याइलै भयो,
लास घोडी हिन्याउन लाग्या,
माल अदालत मेरो खारिजै भइगो।
हामी हेर, भिनाज्यू,
तिमीलाई बने देखिव म राती निसाफ दिन्छु,
दिनै निसाफ मेरो भयो, राती निसाफ तुम्रो भयो।
नौ भार्‍या दिन्छु, नौ तोर्‍या{{545}} दिन्छु,
नौ मुरी छाँगो, नौ लाख रुप्प्या भेटी दिन्छु,
नौ कोरी कपडा दिन्छु, हिंड, भिनाज्यू, भन्दा भन्न लागिन्।
भन्दा भन्दाखेरि, अब चहिँ, कामीदोकानमा खिलमपाताको घण्टहरु उबाज्यो।
सार्कीदोकानमा सामरपेटी उबाज्यो।
कसेरादोकानमा घण्टहरु उबाज्यो।
गुरुघरमा गुरुमाला उबाज्यो।
पोग पङ्खार डाँफे चरनमा उबाज्यो।
साँदनबारी साँदने घारीमा उबाज्यो।
घोरलछाला चित्रीखारमा उबाज्यो।
खयरगजी खयर टापु उबाज्यो।
उबाज्यो, गयो, सिजाकोटमा, सिजाकोटमा गयो।
लाग्यो, अब झाङ्ग्री बस्न … बस्न लाग्यो,
सिजापतीराजालाई पेटमा मुख चुस्यो,
त्यसको सोला पाँजा सब फालिदियो।
त्यसमा रहेछ स्याउलीहरु हड्या बाइ,
कपाल खाने कपाले बाइ, नाकको नक्सरो,
पेटनु स्याँली{{546}}, सब तानी फालिदियो।
झरकपट सब मिलाई दिए।
… फाल्दाखेरि सिजापतीराजा ब्युँझिया।
धन्यबाद{{547}} … ब्युँझियाँ अब चहिँ।
ब्युँझिया र गादीमा बसिगया।
गादीमा बस्या, लौ, जो जो दाज्यू,
मलाई ब्युँझायौ तिमीले म त बाँच्या।
अब तिमी के लिनेऊ, भन, मेरी महारानीसित लौ भन।
लौ, दाज्यू, दिनै निसाफ मेरो भया,
राती निसाफ — कोही बाइ लाग्ला,
कोही भूत लाग्ला,
कोही देउता लाग्ला,
ती निसाफ राती तिमीले गर्नू।
कोही दुनिया दुःख पर्न होला, कोहीलाई पीर होला,
कोही जग्गाका बाफत{{548}} होला,
कोही धनका बाफत होला,
कोही छोरी जारी बाफत होला,
त्यसका निसाफ म गरौंला, भन्या राजाले।
झाङ्ग्रीलाई साँदोबाँदो राखिदियो।
तिमी दाज्यू भयौ, म भाइ भयाँ,
राती निसाफ तुम्रो भयो, दिनै निसाफ मेरो भयो,
लौ नौ भार्‍या, नौ तोर्‍या लिऊ, भनेर अब चहिँ नौ मुरी छाँगो …
[…]
[…] दिया राजाले, आलमाल बोक्न भरिया दिया राजाले।
दिया … नौ मुरी छाँगो, नौ कोरी कपडा,
नौ लाख रुप्प्या भेटी लिएर,
झाङ्ग्री आया, आफ्ना घरमा तिलीग्रमा आया, … ।
आफ्ना घरमा आया झङ्ग्रेनीका घरमा आया।
झङ्ग्रेनीले भनिन् , […]
आयार झङ्ग्रेनीलाई बुझाया, बुझाउँदाखेरिमा झङ्ग्रेनीले भनिन्,
ओ हो त्यो त महारानीले असवर्ज दिई,
तिमीले सुखी घरमा चल्नु पर्ला,
दुःखी घरमा चल्नु पर्ला,
हुने घरमा चल्नु पर्ला,
नहुने घरमा पनि चल्नु पर्ला,
ऊ त महारानी भई र यति दिई, दुनियाले दिन सक्दैन, यतिौटा कुरा,
एकै रुप्प्या भेटी राख, एकै लाख भेटी राख, एउटै भाले राख,
एकै मुरी छाँगो राख, एकै मुरी अक्षता राख,
एकै कोरी कपडा राख, एकै लाख भेटी राख, सब फिर्ता दे,
… त पाउँदैन त्यति खालको कुरा,
ऊ त महारानी भई र यति दिई,
अरुले कहाँ पाउँछ।
आफ्नो खायो लायो छैन।
अरु सब फिर्ता देउ, अरु सब फिर्ता दिई।
दिनै निसाफ राजाको भैगो,
राती निसाफ ल्यायौ, ठीकै कुरा भैगो,
राती निसाफ तिमी गर्नुपर्छ,
दिने निसाफ राजा गर्नुपाउँछ,
अनि अस्पताली डाक्टरी राजाले गर्छ,
अरु कोही बाइहरु लाग्यो भने,
कोही भूत लाग्यो भने,
कोही राताभूत लाग्यो भने,
कोही देउता लाग्यो भने,
त्यो निसाफ तिमीले छिन्नू,
एउटै भाग लाग्या भनी,
झङ्ग्रेनीले सबै कुरा भन्दिन्।
साचाबाचा भया॥
Going, she threw the fragrant leaves in the fireplace.
Throwing the fragrant leaves in the fireplace,
he came, the shaman, he went crazy.
"Oh ho, it's you, the shaman,
you, the shaman, tried to trick me, to deceive me,
the shaman turns out to be you, O brother-in-law.
In Sijākoṭ my king is ready to die,
the throne is cheerless, the kingdom is cheerless,
the horses neigh with despair,
my courts and officers have all been dismissed.
Come see us, brother-in-law,
I will give you the rulings of the night,
the afternoon rulings are mine, the rulings of the night are yours.
I will give you nine packs, nine sacks of coins,
I will give you nine shares of grain, a nine hundred thousand rupees offering,
I will give you nine rolls of cloth, let's go, brother-in-law," she said.
So saying, from the blacksmith's store, inside striker bells originated.
From the leatherworker's store, the leather belt originated.
From the merchant's store, the bells originated.
From the guru's house, the guru necklace originated.
The feather head-dress originated at the monal flock.
The blood-wood hoop originated at the blood-wood grove.
The wild deer leather originated at Citrīkhāra.
The catechu drumstick originated at the catechu thicket.
He went, he went to Sijākoṭ,
he acted, now he performed as a shaman.
He sucked with his mouth on the navel of the Sijāpatī King,
removed every pain from the stomach.
There were from the branches bone-consuming bane,
head aching head bane, nasal blockage,
green stomach flux; pulling them all out, he discarded them.
He repaired all the deceptive darts.
Discarding them, the Sijāpatī King awoke.
"Thank you, you've awakened me."
As he awoke, he went to sit on the throne.
Sitting on the throne, "Ah, honored elder brother,
you have awakened me, elder brother, you have saved me.
Now, what will you take, speak, speak with my queen.
Ah, elder brother, the rulings of the day are mine,
the rulings of the night — when someone is attacked by a witch bane,
when someone is attacked by a ghost,
when someone is attacked by a god,
those rulings you will make at night.
When the people have problems, when someone is worried,
when someone has a dispute over land,
when someone has a dispute over wealth,
when someone has a dispute over a daughter's elopement,
those rulings I will make," said the king.
He formed a contract with the shaman.
"You are the elder brother, I am the younger brother,
the rulings of the night are yours, the rulings of the day are mine,"
"Take nine packs, nine sacks of coins," he said, "nine muri of grain…"
[discussion of the word chā̃go]
[…] the king gave him porters to carry his equipment.
Taking nine shares of showering grain, nine rolls of cloth,
a nine hundred thousand rupees offering,
the shaman came back, he came home to Tilīgramā.
He came to his own house, to the shaman-wife's house.
The shaman-wife said, [aside…]
He came and gave it to the shaman-wife. The shaman-wife said,
"Oh ho, these are enormous presentations from the queen.
You must consult in happy homes,
you must consult in unhappy homes.
You must consult in homes that have much,
you must consult in homes that have nothing,
she is a queen and can give this, the ordinary people cannot give so much.
Set an offering of one rupee, one lakh [this was later identified as an error], one cock,
one share of grain, one share of sacred rice,
one roll of cloth, [one lakh], give back everything else,
Where else would you get that much?
she is a queen and can give so much,
how can others do it?
They haven't anything to eat, to wear.
Give back everything else.
The rulings of the day are the king's,
you brought the rulings of the night, that's okay,
you must make the rulings of the night,
the king can make the rulings of the day.
The king can do the hospital doctoring.
When someone is attacked by a witch bane,
when someone is attacked by a ghost,
when someone is attacked by night ghosts,
when someone is attacked by a god,
those rulings you make,
then take a single share,"
the shaman-wife said all of this.
There were oaths and witnesses.
S1 stop écouter
जाँदाखेरि सुर्कास्याउली चुलनु{{544}} हाल्दी।

Going, she threw the fragrant leaves in the fireplace.

S2 stop écouter
सुर्कास्याउली चुलनु हाल्दाखेरि,

Throwing the fragrant leaves in the fireplace,

S3 stop écouter
आयो बलाउँदै झाङ्ग्री आयो।

he came, the shaman, he went crazy.

S4 stop écouter
ओहो, तिमी हो, झाङ्ग्री,

"Oh ho, it's you, the shaman,

S5 stop écouter
तिमी झाङ्ग्रीले छलकपट मलाई गर्‍यौ,

you, the shaman, tried to trick me, to deceive me,

S6 stop écouter
झाङ्ग्री तिमी रहेछौं, भिनाज्यू।

the shaman turns out to be you, O brother-in-law.

S7 stop écouter
मेरो राजा सिजाकोटमा चहिने जो मर्ने तयार भएका छन्,

In Sijākoṭ my king is ready to die,

S8 stop écouter
मेरो गादी निस्याइलै भयो, राजी निस्याइलै भयो,

the throne is cheerless, the kingdom is cheerless,

S9 stop écouter
लास घोडी हिन्याउन लाग्या,

the horses neigh with despair,

S10 stop écouter
माल अदालत मेरो खारिजै भइगो।

my courts and officers have all been dismissed.

S11 stop écouter
हामी हेर, भिनाज्यू,

Come see us, brother-in-law,

S12 stop écouter
तिमीलाई बने देखिव म राती निसाफ दिन्छु,

I will give you the rulings of the night,

S13 stop écouter
दिनै निसाफ मेरो भयो, राती निसाफ तुम्रो भयो।

the afternoon rulings are mine, the rulings of the night are yours.

S14 stop écouter
नौ भार्‍या दिन्छु, नौ तोर्‍या{{545}} दिन्छु,

I will give you nine packs, nine sacks of coins,

S15 stop écouter
नौ मुरी छाँगो, नौ लाख रुप्प्या भेटी दिन्छु,

I will give you nine shares of grain, a nine hundred thousand rupees offering,

S16 stop écouter
नौ कोरी कपडा दिन्छु, हिंड, भिनाज्यू, भन्दा भन्न लागिन्।

I will give you nine rolls of cloth, let's go, brother-in-law," she said.

S17 stop écouter
भन्दा भन्दाखेरि, अब चहिँ, कामीदोकानमा खिलमपाताको घण्टहरु उबाज्यो।

So saying, from the blacksmith's store, inside striker bells originated.

S18 stop écouter
सार्कीदोकानमा सामरपेटी उबाज्यो।

From the leatherworker's store, the leather belt originated.

S19 stop écouter
कसेरादोकानमा घण्टहरु उबाज्यो।

From the merchant's store, the bells originated.

S20 stop écouter
गुरुघरमा गुरुमाला उबाज्यो।

From the guru's house, the guru necklace originated.

S21 stop écouter
पोग पङ्खार डाँफे चरनमा उबाज्यो।

The feather head-dress originated at the monal flock.

S22 stop écouter
साँदनबारी साँदने घारीमा उबाज्यो।

The blood-wood hoop originated at the blood-wood grove.

S23 stop écouter
घोरलछाला चित्रीखारमा उबाज्यो।

The wild deer leather originated at Citrīkhāra.

S24 stop écouter
खयरगजी खयर टापु उबाज्यो।

The catechu drumstick originated at the catechu thicket.

S25 stop écouter
उबाज्यो, गयो, सिजाकोटमा, सिजाकोटमा गयो।

He went, he went to Sijākoṭ,

S26 stop écouter
लाग्यो, अब झाङ्ग्री बस्न … बस्न लाग्यो,

he acted, now he performed as a shaman.

S27 stop écouter
सिजापतीराजालाई पेटमा मुख चुस्यो,

He sucked with his mouth on the navel of the Sijāpatī King,

S28 stop écouter
त्यसको सोला पाँजा सब फालिदियो।

removed every pain from the stomach.

S29 stop écouter
त्यसमा रहेछ स्याउलीहरु हड्या बाइ,

There were from the branches bone-consuming bane,

S30 stop écouter
कपाल खाने कपाले बाइ, नाकको नक्सरो,

head aching head bane, nasal blockage,

S31 stop écouter
पेटनु स्याँली{{546}}, सब तानी फालिदियो।

green stomach flux; pulling them all out, he discarded them.

S32 stop écouter
झरकपट सब मिलाई दिए।

He repaired all the deceptive darts.

S33 stop écouter
… फाल्दाखेरि सिजापतीराजा ब्युँझिया।

Discarding them, the Sijāpatī King awoke.

S34 stop écouter
धन्यबाद{{547}} … ब्युँझियाँ अब चहिँ।

"Thank you, you've awakened me."

S35 stop écouter
ब्युँझिया र गादीमा बसिगया।

As he awoke, he went to sit on the throne.

S36 stop écouter
गादीमा बस्या, लौ, जो जो दाज्यू,

Sitting on the throne, "Ah, honored elder brother,

S37 stop écouter
मलाई ब्युँझायौ तिमीले म त बाँच्या।

you have awakened me, elder brother, you have saved me.

S38 stop écouter
अब तिमी के लिनेऊ, भन, मेरी महारानीसित लौ भन।

Now, what will you take, speak, speak with my queen.

S39 stop écouter
लौ, दाज्यू, दिनै निसाफ मेरो भया,

Ah, elder brother, the rulings of the day are mine,

S40 stop écouter
राती निसाफ — कोही बाइ लाग्ला,

the rulings of the night — when someone is attacked by a witch bane,

S41 stop écouter
कोही भूत लाग्ला,

when someone is attacked by a ghost,

S42 stop écouter
कोही देउता लाग्ला,

when someone is attacked by a god,

S43 stop écouter
ती निसाफ राती तिमीले गर्नू।

those rulings you will make at night.

S44 stop écouter
कोही दुनिया दुःख पर्न होला, कोहीलाई पीर होला,

When the people have problems, when someone is worried,

S45 stop écouter
कोही जग्गाका बाफत{{548}} होला,

when someone has a dispute over land,

S46 stop écouter
कोही धनका बाफत होला,

when someone has a dispute over wealth,

S47 stop écouter
कोही छोरी जारी बाफत होला,

when someone has a dispute over a daughter's elopement,

S48 stop écouter
त्यसका निसाफ म गरौंला, भन्या राजाले।

those rulings I will make," said the king.

S49 stop écouter
झाङ्ग्रीलाई साँदोबाँदो राखिदियो।

He formed a contract with the shaman.

S50 stop écouter
तिमी दाज्यू भयौ, म भाइ भयाँ,

"You are the elder brother, I am the younger brother,

S51 stop écouter
राती निसाफ तुम्रो भयो, दिनै निसाफ मेरो भयो,

the rulings of the night are yours, the rulings of the day are mine,"

S52 stop écouter
लौ नौ भार्‍या, नौ तोर्‍या लिऊ, भनेर अब चहिँ नौ मुरी छाँगो …

"Take nine packs, nine sacks of coins," he said, "nine muri of grain…"

S53 stop écouter
[…]

[discussion of the word chā̃go]

S54 stop écouter
[…] दिया राजाले, आलमाल बोक्न भरिया दिया राजाले।

[…] the king gave him porters to carry his equipment.

S55 stop écouter
दिया … नौ मुरी छाँगो, नौ कोरी कपडा,

Taking nine shares of showering grain, nine rolls of cloth,

S56 stop écouter
नौ लाख रुप्प्या भेटी लिएर,

a nine hundred thousand rupees offering,

S57 stop écouter
झाङ्ग्री आया, आफ्ना घरमा तिलीग्रमा आया, … ।

the shaman came back, he came home to Tilīgramā.

S58 stop écouter
आफ्ना घरमा आया झङ्ग्रेनीका घरमा आया।

He came to his own house, to the shaman-wife's house.

S59 stop écouter
झङ्ग्रेनीले भनिन् , […]

The shaman-wife said, [aside…]

S60 stop écouter
आयार झङ्ग्रेनीलाई बुझाया, बुझाउँदाखेरिमा झङ्ग्रेनीले भनिन्,

He came and gave it to the shaman-wife. The shaman-wife said,

S61 stop écouter
ओ हो त्यो त महारानीले असवर्ज दिई,

"Oh ho, these are enormous presentations from the queen.

S62 stop écouter
तिमीले सुखी घरमा चल्नु पर्ला,

You must consult in happy homes,

S63 stop écouter
दुःखी घरमा चल्नु पर्ला,

you must consult in unhappy homes.

S64 stop écouter
हुने घरमा चल्नु पर्ला,

You must consult in homes that have much,

S65 stop écouter
नहुने घरमा पनि चल्नु पर्ला,

you must consult in homes that have nothing,

S66 stop écouter
ऊ त महारानी भई र यति दिई, दुनियाले दिन सक्दैन, यतिौटा कुरा,

she is a queen and can give this, the ordinary people cannot give so much.

S67 stop écouter
एकै रुप्प्या भेटी राख, एकै लाख भेटी राख, एउटै भाले राख,

Set an offering of one rupee, one lakh [this was later identified as an error], one cock,

S68 stop écouter
एकै मुरी छाँगो राख, एकै मुरी अक्षता राख,

one share of grain, one share of sacred rice,

S69 stop écouter
एकै कोरी कपडा राख, एकै लाख भेटी राख, सब फिर्ता दे,

one roll of cloth, [one lakh], give back everything else,

S70 stop écouter
… त पाउँदैन त्यति खालको कुरा,

Where else would you get that much?

S71 stop écouter
ऊ त महारानी भई र यति दिई,

she is a queen and can give so much,

S72 stop écouter
अरुले कहाँ पाउँछ।

how can others do it?

S73 stop écouter
आफ्नो खायो लायो छैन।

They haven't anything to eat, to wear.

S74 stop écouter
अरु सब फिर्ता देउ, अरु सब फिर्ता दिई।

Give back everything else.

S75 stop écouter
दिनै निसाफ राजाको भैगो,

The rulings of the day are the king's,

S76 stop écouter
राती निसाफ ल्यायौ, ठीकै कुरा भैगो,

you brought the rulings of the night, that's okay,

S77 stop écouter
राती निसाफ तिमी गर्नुपर्छ,

you must make the rulings of the night,

S78 stop écouter
दिने निसाफ राजा गर्नुपाउँछ,

the king can make the rulings of the day.

S79 stop écouter
अनि अस्पताली डाक्टरी राजाले गर्छ,

The king can do the hospital doctoring.

S80 stop écouter
अरु कोही बाइहरु लाग्यो भने,

When someone is attacked by a witch bane,

S81 stop écouter
कोही भूत लाग्यो भने,

when someone is attacked by a ghost,

S82 stop écouter
कोही राताभूत लाग्यो भने,

when someone is attacked by night ghosts,

S83 stop écouter
कोही देउता लाग्यो भने,

when someone is attacked by a god,

S84 stop écouter
त्यो निसाफ तिमीले छिन्नू,

those rulings you make,

S85 stop écouter
एउटै भाग लाग्या भनी,

then take a single share,"

S86 stop écouter
झङ्ग्रेनीले सबै कुरा भन्दिन्।

the shaman-wife said all of this.

S87 stop écouter
साचाबाचा भया॥

There were oaths and witnesses.